Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn le-ningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uit-drukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd. 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

De reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onder-scheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaar¬rekeningresultaat en het begrotingssaldo 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch re-de¬lijkerwijs te schatten;
  • Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Overlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:

  • Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust. 

Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen. 

Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende pas¬siva  weergegeven. 

Reserves per einde jaar
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Algemene reserve
Algemene reserve 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Vrij aanwendbare reserve VAR *) 251.410 206.961 159.309 170.043 193.498 197.229
totaal 261.410 216.961 169.309 180.043 203.498 207.229
*) VAR inclusief rekeningsaldo 2021 en begrotingssaldo
Bestemmingsreserve
Fractieondersteuning 215 215 215 215 215 215
De Nieuwe Afsluitdijk 18.528 6.797 5.366 6.499 0 0
vml. BDU Brede Doel Uitkering 23.135 0 0 0 0 0
Investering eigendom derden 25.534 22.254 22.254 22.254 22.254 22.254
Groot onderhoud Wegen 14.495 14.817 9.056 10.143 7.967 6.820
Groot onderhoud Water 16.082 16.563 16.748 17.094 17.097 16.533
Natuurpact 2014 49.998 30.349 25.040 22.538 19.946 10.617
Aankoop natuurterreinen (fase 1) 3.570 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743
Gebiedsbudget 606 0 0 0 0 0
Ticketrisico's culturele producties 1.012 0 0 0 0 0
Generatiepact 990 668 324 112 18 0
Capaciteit 2019-2023 0 0 0 0 0 0
Weerstandsbuffer 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Risicobuffer revolverende middelen 106.111 101.047 102.405 103.709 104.931 106.077
Breed cofinancieringsbudget 19.509 228 4.912 3.067 1.636 760
Afwaardering aandelenkapitaal windpark Fryslân 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Windpark Fryslân ambitieagenda 9.858 11.803 12.071 14.334 16.121 19.334
Risicoreserve lening herstelplan Thialf 260 260 260 260 260 260
Rente kapitaalverstrekking Alliander 74 1.660 3.247 4.833 6.420 8.006
Inzet Wurkje foar Fryslân 5.143 0 0 0 0 0
Jaarovergang structurele budgetten 2.426 0 0 0 0 0
Groot onderhoud Gebouwen 1.916 1.189 541 756 510 697
Risicoreserve strategische grondvoorraad 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Beklemde reserves
Dekkingsreserve kapitaallasten 261.147 262.979 255.709 247.811 239.559 231.234
Verstrekte subsidies 37.720 18.140 2.475 0 0 0
Tijdelijke budgetten categorie A 53.454 30.602 24.665 10.411 0 0
Tijdelijke budgetten categorie B 38.048 27.407 17.785 7.467 3.862 73
totaal 791.031 650.920 608.016 577.446 547.740 530.824
Totaal Reserves 1.052.441 867.881 777.325 757.489 751.238 738.053

De vorming en beschikking van de reserves zijn meegenomen zoals opgenomen in de begroting. 

Voorzieningen per einde jaar
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Prg. Bedragen x € 1.000,-
1 Waardeoverdracht pensioenen GS leden 7.964 7.964 7.964 7.964 7.964 7.964
3 Grondwaterplan 1.429 1.491 1.740 1.947 2.155 2.362
5 Buma-legaten 160 160 160 160 160 160
5 Jorritsma-Boschmafonds 131 131 132 132 132 132
5 Legaat van Harinxma thoe Sloten 23 23 24 25 25 26
6 Vrijwillige mobiliteit personeel 17 17 17 17 17 17
Totaal Voorzieningen 9.723 9.786 10.036 10.244 10.452 10.661
Overlopende passiva per einde jaar
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Prg. Bedragen x € 1.000,-
1 OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen 13 13 13 13 13 13
1 OP Samenwerkingsverband IKW 74 74 74 74 74 74
1 OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies 83 83 83 83 83 83
2 OP 4e trein Sneek Leeuwarden 0 9.112 1.612 1.612 1.612 1.612
2 OP RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage 2.897 2.897 2.897 2.897 2.897 2.897
2 OP RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr 703 703 703 703 703 703
2 OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 955 955 955 955 955 955
2 OP SPUK E10 Snelfietsroutes 2020-2022 0 0 0 0 0 0
2 OP SPUK E12 Bermmaatregelen 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339
2 OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539
2 OP SPUK E20 Reg stimul verkeersveiligh maatr SPV 4.769 3.033 1.000 1.000 0 0
2 OP SPUK E28B RSP Mobiliteitsfonds via SNN 3.786 3.906 2.986 2.986 2.986 2.986
2 OP SPUK E3 Sanering verkeerslawaai 96 96 96 96 96 96
2 OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022 661 661 661 661 661 661
3 OP Deltaprogramma Waddengebied 127 127 127 127 127 127
3 OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 3 2021-2025 95 95 95 95 95 95
3 OP Life Alde Feanen N2000 voorbereiding 150 150 150 150 150 150
3 OP Life19/IP/DL00004 Grassbird Habbitats 322 322 722 722 1.122 1.522
3 OP Life19/IP/NL000011 All 4 Biodiversity 177 465 295 313 43 0
3 OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie 2.691 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611
3 OP NP 21 POP3 Fluessen en Morra 0 0 0 0 0
3 OP POP 3 ANLB Leefgebied water SP 2019 104 104 104 104 104 104
3 OP Regiodeal NIL Aldeboarn-De Deelen 127 127 127 127 127 127
3 OP Regiodeal NIL Veenweide 2022-2024 0 0 0 0 0
3 OP SPUK C13 Ontzorgingsprogr maatschapp vastgoed 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720
3 OP SPUK E33-2 MIRT 17-19 Fiets in de Keten 18-2022 236 236 236 236 236 236
3 OP SPUK E44 FBW klimaatadaptatie 2021-2027 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305
3 OP SPUK Freshem-NL 42 42 42 42 42 42
3 OP SPUK L05B Regiodeal ZuidOost Friesland 87 0 0 0 0 0
3 OP SPUK L10 Impulsgelden veenweiden 20.333 1 1 1 1 1
3 OP SPUK L16 PN Programma Natuur 11.121 16.606 24.111 14.111 810 810
3 OP SPUK L7 IBP vitaal platteland 4.546 0 0 0 0 0
3 OP SPUK L8 prov aank veehouderijen nabij natuurgeb 8.181 8.181 8.181 8.181 8.181 8.181
3 OP Wadlopen 72 72 72 72 72 72
3 OP Weidevogelcompensatie 1.350 1.200 1.050 900 750 600
4 OP SPUK C99 Vitale logiesaccommodaties 14 14 14 14 14 14
4 OP SPUK F11 MKB-deal Skillsbooster 398 398 398 398 398 398
4 OP Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF 333 333 333 333 333 333
5 OP Culture Up 4 0 0 0 0 0
5 OP Leader/POP 3 Lopende kosten 83 83 83 83 83 83
5 OP SPUK C10-1 Verbet digitale dienstverl Open Poen 194 194 194 194 194 194
5 OP SPUK C26 Culturele voorzieningen prov 2020 415 0 0 0 0 0
5 OP SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw 442 142 42 42 42 42
5 OP SPUK D13 Matching Rijk - Verbreding en vernieuw 74 74 74 74 74 74
6 OP SPUK C10-2 Verb dig dienstv Zicht op stikstofk 129 129 129 129 129 129
OP Overig Vooruitontvangen rente Alliander
OP Overig 30.706 28.206 25.706 23.206 20.706 18.206
7.623 7.623 7.623 7.623 7.623 7.623
Totaal Overlopende passiva 114.117 98.972 93.505 80.873 64.051 61.758
Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva 1.176.281 976.640 880.866 848.606 825.742 810.471

De Voorzieningen en Overlopende passiva zijn opgenomen op basis van daadwerkelijke lasten en baten en dus (nog) niet op begrotingsbasis.