Programma 1: Bestuur

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • Omgevingsberaad Waddengebied (OBW)
Lasten en baten programma 1 Bestuur
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 17.516 19.584 19.866 18.762 18.681 18.681
Totaal baten 1.856 1.181 1.160 706 706 706
Saldo van lasten en baten 15.660 18.404 18.706 18.056 17.975 17.975

Toelichting
De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 3.539 3.931 4.240 4.022 3.964 3.964
1.2 Gedeputeerde Staten 1.666 1.795 1.819 1.819 1.819 1.819
1.3 Commissaris van de Koning 328 300 301 301 301 301
1.4 Kwaliteit bestuur 293 624 566 386 336 336
1.5 Bestuurlijke samenwerking 11.691 12.935 12.940 12.234 12.262 12.262
Totaal lasten 17.516 19.584 19.866 18.762 18.681 18.681
Baten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 168 17 17 17 17 17
1.2 Gedeputeerde Staten 684 5 5 5 5 5
1.3 Commissaris van de Koning 4 0 0 0 0 0
1.4 Kwaliteit bestuur 0 21 0 0 0 0
1.5 Bestuurlijke samenwerking 1.000 1.138 1.138 685 685 685
Totaal baten 1.856 1.181 1.160 706 706 706
Saldo van lasten en baten 15.660 18.404 18.706 18.056 17.975 17.975

Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

In 2023 bestaat de Griffie 20 jaar. In 2003, met de invoering van de dualisering, maakten Gedeputeerde Staten geen deel meer uit van Provinciale Staten. Dit hield in dat Gedeputeerde Staten een eigen ambtelijke dienst kregen, met aan het hoofd de provinciesecretaris. Provinciale Staten kregen ook een eigen ambtelijke dienst, de griffie, met aan het hoofd de griffier. 

De griffie heeft zich in die twintig jaar ontwikkeld van een secretariële ondersteuning van Provinciale Staten naar een compacte professionele adviseur en dienstverlener voor de Staten. Hiermee kunnen Provinciale Staten steeds beter opereren in hun rollen als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger. Waar de organisatie van de ambtelijke dienst vooral ingericht is rond het principe van opgavegestuurd werken, werkt de griffie voornamelijk procesgestuurd. 

Op 15 maart 2023 vinden verkiezingen van Provinciale Staten plaats. In 2022 is gestart met de voorbereidingen om dit proces goed te laten verlopen en om de nieuwe Staten een goede start te geven. Er zijn extra middelen ingezet op communicatie en er is een inwerkprogramma. Wat de uitspraak van de kiezers wordt is niet te voorspellen, maar als de trend van de afgelopen jaren zich doorzet, dan zal het aantal fracties toenemen en het gemiddeld zeteltal per fractie afnemen*. Dit houdt in dat binnen de fractie het werk niet door veel handen gedaan kan worden. Dat is een uitdaging voor de partijen, maar ook voor de griffie. Immers hoe kunnen de Staten zo ondersteund worden dat ze een goede sparringpartner zijn en blijven voor GS? Oftewel, hoe kunnen de onderscheiden rollen zo gepositioneerd worden dat het duale systeem goed functioneert?

 

*Zie ook NRK rapport Kennis maakt kracht, 4 juli 2022.

Taak-, rol- en budgetvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, rol- en budgetvrijheid

 

Taakvrijheid
De taken zijn voor een groot deel verplicht. Provinciale Staten stellen zelf het reglement van orde vast. 

Rolvrijheid
Bij het invullen van de vastgelegde taken hebben Provinciale Staten vrij veel vrijheden. Hierbij kan gedacht worden aan de commissiestructuur; vergaderlocatie, vergaderfrequentie, wijze van ondersteuning door de griffie, wijze van ondersteuning per fractie, keuze voor Statenakkoorden, coalitieakkoorden of samenlevingsakkoorden en dergelijke.

Budgetvrijheid
De structurele budgetten zijn voor grootste deel wettelijk en gaan over de vergoedingen voor Statenleden, Statengriffie en de ondersteuning van Statenfracties. Daarnaast valt de rekenkamer onder de overeenkomsten met derden. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.1.
 1. We willen bereiken dat Provinciale Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat zijn om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit te voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.
 2. We willen de drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân verlagen en zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt in Fryslân.
 3. We streven naar een evenwichtig samenspel tussen PS en GS, waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Ondersteuning door Statengriffie Introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten Uitgevoerd
Ondersteuning door Statengriffie

Tijdige aanlevering van stukken volgens Reglement van Orde, tijdige afhandeling van besluiten/ingekomen stukken en informeren van PS over afhandelingstermijn moties en toezeggingen

95%
Samenspel PS en GS Doorvoeren nieuwe opzet van de begroting en doorvertaling naar andere PenC producten PS stellen gewijzigde PenC producten vast.
Samenspel PS en GS Beleidvoorstellen lopen via proces en formats van startnotities en beleidsbrieven/nota’s 95%

 

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 3.539 3.931 4.240 4.022 3.964 3.964
Totaal baten 168 17 17 17 17 17
Saldo van lasten en baten 3.371 3.914 4.223 4.005 3.947 3.947
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de griffie, fracties en het onderhoud en de afschrijving van ICT-middelen. De begroting van 2023 is opgehoogd, omdat er in dit jaar Statenverkiezingen zijn.

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Specificatie Exploitatie Ambitie omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen 3.538 3.921 4.080 4.022 3.964 3.964
Structurele budgetten 3.538 3.921 4.080 4.022 3.964 3.964
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen 0 10 160 0 0 0
Tijdelijke budgetten 0 10 160 0 0 0
Totaal lasten 3.539 3.931 4.240 4.022 3.964 3.964
Baten
Provinciale Staten en Statengriffie algemeen 168 17 17 17 17 17
Structurele budgetten 168 17 17 17 17 17
Totaal baten 168 17 17 17 17 17
Saldo van lasten en baten 3.371 3.914 4.223 4.005 3.947 3.947

Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Op 15 maart 2023 vinden verkiezingen voor Provinciale Staten plaats en zal na de onderhandelingen een nieuw college worden gevormd. Dit college zal voor de periode 2023-2027 een bestuursakkoord maken. Een bestuursakkoord waarin keuzes worden gemaakt en ambities geformuleerd voor de komende periode.
 
Naast het bestuursakkoord voeren Gedeputeerde Staten de provinciale wettelijke taken en kerntaken uit, zoals die zijn vastgelegd in provinciaal beleid. De ambtelijke dienst ondersteunt hierbij het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten. 
 
De context waarbinnen Gedeputeerde Staten werkt verandert. Maatschappelijke vraagstukken worden complexer en dat geldt ook voor het samenspel met de ‘omgeving’. Daarin kunnen belangen sterk verschillen en treedt er steeds meer polarisatie op. Het Nationaal programma landelijk gebied en de aanpak Stikstof zijn hiervan voorbeelden.

Taak-, rol- en budgetvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, rol- en budgetvrijheid

 

Taakvrijheid
De taken zijn voor een groot deel verplicht. Gedeputeerde Staten stellen zelf het reglement van orde vast. 

Rolvrijheid
Het verschilt per beleidsterrein, maar binnen de vastgelegde taken van GS, kunnen er keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld in een meer of minder actieve (spil)functie als samenwerkend bestuurder, participatief of meer regulerend etc. 

Budgetvrijheid
Het gaat vooral over structurele budgetten die aan wettelijke taken verbonden zijn, namelijk de vergoeding van de leden en oud-leden van Gedeputeerde Staten en hun ondersteuning. Daarnaast is er het budget voor de veteranendag, dat beleidsmatig is vastgelegd. Er zijn geen tijdelijke budgetten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.2.

1. Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Voor dit doel zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
1.1 Samenwerking met PS Gedeputeerde Staten dragen zorg voor goede samenwerking met Provinciale Staten door stukken voor de Staten tijdig aan te leveren, moties en toezeggingen tijdig af te handelen en statenvragen binnen 30 dagen te beantwoorden. Tijdigheid 95%
1.2 Opstellen eindbalans Gedeputeerde Staten maken voor de verkiezingen 2023 een eindbalans over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op 1’. Uitgevoerd
1.3 Opstellen overdachtsdossier en inwerkprogramma Het college krijgt een overdrachtsdossier aangereikt en de ambtelijke dienst zorgt voor een inwerkprogramma. Uitgevoerd

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?

 

 

Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 1.666 1.795 1.819 1.819 1.819 1.819
Totaal baten 684 5 5 5 5 5
Saldo van lasten en baten 982 1.790 1.815 1.815 1.815 1.815
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor oud leden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten en overige met het college gemoeide kosten.
De hogere baten bij de realisatie 2021 van € 684.000 betrof vrijval op de voorziening Waardeoverdracht pensioenen GS leden. Oorzaak was een rentewijziging waardoor de benodigde middelen in de voorziening naar beneden konden worden bijgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend op basis van informatie van de Algemene Pensioen Groep (APG).

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Specificatie Exploitatie Ambitie omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Gedeputeerde Staten algemeen 1.666 1.795 1.819 1.819 1.819 1.819
Structurele budgetten 1.666 1.795 1.819 1.819 1.819 1.819
Totaal lasten 1.666 1.795 1.819 1.819 1.819 1.819
Baten
Gedeputeerde Staten algemeen 1 5 5 5 5 5
Structurele budgetten 1 5 5 5 5 5
Gedeputeerde Staten algemeen 683 0 0 0 0 0
Voorzieningen 683 0 0 0 0 0
Totaal baten 684 5 5 5 5 5
Saldo van lasten en baten 982 1.790 1.815 1.815 1.815 1.815

Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

De commissaris van de Koning (CvdK) is naast voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ook rijksorgaan. De CvdK vertegenwoordigt de regering in de provincie Fryslân. In zijn rol als rijksorgaan heeft de CvdK verschillende taken die zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. We zorgen ervoor dat de CvdK deze rijkstaken goed kan uitvoeren. De CvdK krijgt hiertoe ondersteuning van zijn eigen kabinet en een communicatieadviseur.

Taak-, rol- en budgetvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, rol- en budgetvrijheid

 

Taakvrijheid
De taken van deze taakvelden kennen een grotendeels verplichtend karakter. De wettelijke taken van de CvdK bevinden zich vooral op de terreinen van openbare orde en veiligheid en van de kwaliteit van het openbaar bestuur in algemene zin. De commissaris bevordert de bestuurlijke integriteit, bevordert een goede samenwerking tussen overheden en in de provincie werkzame rijksambtenaren, bevordert een zorgvuldige behandeling van klachten en heeft een toezichthoudende rol richting de veiligheidsregio.

Rolvrijheid
De driedubbelrol van de CvdK (rijksorgaan, voorzitter PS, voorzitter en lid GS) vertaalt zich in een reeks aan wettelijke voorschriften. De rolvrijheid is daarom beperkt.

Budgetvrijheid
Het structurele budget is grotendeels bedoeld voor de vergoeding van de CvdK. Er zijn geen tijdelijke budgetten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.3.
 1. Er wordt ingezet op het versterken van de weerbaarheid van het decentraal bestuur en de preventieve aanpak van ondermijning en het beperken van integriteitsrisico’s. 
 2. Verder zet de CvdK zich in voor het bevorderen van interbestuurlijke samenwerking, waarbij ‘horizontaal besturen’ en het benadrukken van de kracht van Fryslân als regioprovincie centraal staan. 

Omdat de CvdK over de uitvoering van zijn rijkstaken enkel verantwoording aflegt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, volgen hieronder geen specifieke doelindicatoren. Wel wordt inzage gegeven in de algemene taken die de CvdK uitvoert:

 • De CvdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.
 • De CvdK brengt periodiek ambtsbezoeken aan de gemeenten in Fryslân.
 • De CvdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen, predicaten Koninklijk en Hofleverancier en Koninklijke erepenningen.
 • De CvdK onderhoudt contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt en begeleid leden van het Koninklijk Huis als deze Fryslân bezoeken en geleidt verzoeken door.
 • De CvdK bevordert de samenwerking van de besturen van de provincie, gemeenten en het waterschap met rijksambtenaren en de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CvdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CvdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of individuele ministers.
 • De CvdK verricht representatieve taken ten behoeve van de provincie.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 7
Procedures burgemeesters  Aantal procedures (benoeming, herbenoeming en ontslag) 5
Ambtsbezoeken gemeenten  Aantal ambtsbezoeken 4

Rapportage aan ministerie BZK

Aantal rapportages 1

Weerbaarheid en integriteit

Aantal conferenties 1

4 Interbestuurlijke samenwerking

Aantal bijeenkomsten i.h.k.v. ‘Friese samenwerking van overheden’ 4

4 Interbestuurlijke samenwerking

Aantal bijeenkomsten i.h.k.v. bestuurlijk arrangement Zeeland en BZK 1

5 Koninklijke waarderingen

Aantal verleende Koninklijke waarderingen (onderscheidingen, predicaten en erepenningen) 150

 

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 328 300 301 301 301 301
Totaal baten 4 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 323 300 301 301 301 301

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Specificatie Exploitatie Ambitie omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Commissaris van de Koning algemeen 328 300 301 301 301 301
Structurele budgetten 328 300 301 301 301 301
Totaal lasten 328 300 301 301 301 301
Baten
Commissaris van de Koning algemeen 4 0 0 0 0 0
Structurele budgetten 4 0 0 0 0 0
Totaal baten 4 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 323 300 301 301 301 301

Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Als provincie vinden we de kwaliteit van het openbaar bestuur in Fryslân van essentieel belang. Dat zit om te beginnen in het nastreven van publieke waarden als vertrouwen, toegankelijkheid, openheid, duidelijkheid, rechtmatigheid en onpartijdigheid. Deze waarden worden concreet in de manier waarop we gezamenlijk met andere (overheids)partijen grote maatschappelijke opgaven aanpakken. Deze werkwijze vergt bestuurskracht en adaptief vermogen om deze opgaven effectief aan te pakken. Uitgangspunt daarbij is om vanuit de eigen verantwoordelijkheden elkaars kracht en kennis zoveel mogelijk te benutten. We proberen ons daartoe in Fryslân als één overheid (horizontaal bestuur) te organiseren.

Ter bevordering van een gedeelde inzet op de interbestuurlijke opgaven heeft de provincie Fryslân via een brief richting gemeenten het initiatief genomen om de gezamenlijke inzet op de interbestuurlijke opgaven in de komende bestuursperiode - zowel die van de gemeenten in de periode 2022-2026 als die van de provincie in de periode 2023-2027 - optimaal op elkaar te laten aansluiten. De komende periode zal dit initiatief gezamenlijk verder vorm worden gegeven. 

Participatiebeleid
Het met de samenleving werken aan opgaven vraagt duidelijkheid over rollen en kaders bij participatie. In 2023 gaan bovendien nieuwe wetten in (de Omgevingswet en de wet Versterking participatie op decentraal niveau), die overheden verplichten participatiebeleid op te stellen. Met de beleidsbrief participatie (december 2022 in Provinciale Staten) wordt hieraan invulling gegeven. De beleidsbrief biedt een visie op participatie, met daarbij een praktische aanpak en inzet op kennisdelen en leren. 

Herstel na covid
We werken met medeoverheden verder aan het maatschappelijk en economisch herstel na de covid-19 crisis. In IPO verband hebben we samen met de koepelorganisaties van waterschappen en gemeenten een gemeenschappelijke agenda opgesteld, die aansluit bij het kabinetsaanbod “Krachtig groen herstel van Nederland”. 

Financiële positie gemeenten
De financiële positie van Friese gemeenten is op de lange termijn kwetsbaar. De provincie ondersteunt de gemeenten waar mogelijk, ook in de Haagse lobby.
Specifiek zijn er voor de gemeentelijke financiën veel onzekerheden vanaf 2026, omdat in het Regeerakkoord is afgesproken dat na 2025 de financiering van de decentrale overheden anders zal worden ingestoken. Dit blijkt ook uit de meicirculaire 2022 waarin de (Friese) gemeenten de komende jaren miljoenen extra ontvangen, maar vanaf 2026 sterk terugvallen in inkomsten. 

Weerbaarheid
Een andere belangrijke ontwikkeling is het toenemende belang van een weerbare overheid, zowel provinciaal als lokaal. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om thema's rondom integriteit, ondermijning, informatieveiligheid en privacy.

Taak-, rol- en budgetvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, rol- en budgetvrijheid

 

Taakvrijheid
Onder dit thema vallen:

 • enkele verplichte toezichthoudende taken (op wijzigingen in de gemeentelijke indeling, de financiële gezondheid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van gemeenten) met Wet Revitalisering Generiek Toezicht als grondslag;
 • enkele optionele wettelijke taken (arhi en Wgr);
 • vrijwel volledige taakvrijheid voor vernieuwen Friese bestuur.

Rolvrijheid

 • Minimaal voor verplichte toezichthoudende en wettelijke taken;
 • Maximaal voor vernieuwen Friese bestuur en samenwerking.

Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld de rol van uitvoerder voor externe initiatieven.
In paragraaf 3.6 wordt ingegaan op de doorwerking van de nieuwe Omgevingswet.

Budgetvrijheid

Het budget voor de IPO bijdrage voor de kerntaak kwaliteit openbaar bestuur is hier opgenomen.
Er is budgetvrijheid bij het structurele budget bestuurlijke vernieuwing (€ 0,1 mln) en het bijbehorende tijdelijke budget (€ 0,4 mln).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.4.
 1. We willen een goed functionerende bestuurslaag zijn, die weerbaar, vernieuwend en toegankelijk is, die met andere overheden samenwerkt als één overheid en die aansluit bij ontwikkelingen en ideeën in de samenleving.
 2. We willen het bestuurlijk ‘eco-systeem’ in Fryslân versterken.
 3. We willen bevorderen dat de Friese gemeenten duurzaam, financieel gezond en bestuurskrachtig zijn.

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren

 

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023

Versterken weerbaarheid openbaar bestuur

We stimuleren dat alle gemeenten en wetterskip uitvoering geven aan de opgenomen ambities van de Intentieverklaring Friese Norm.

18x + 1x tenminste 1 gesprek
Versterken kwaliteit openbaar bestuur

We zijn actief met partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem in gesprek om het werken als één overheid verder te ontwikkelen en te versterken.

18x tenminste 1 gesprek
Versterken kwaliteit openbaar bestuur

Wij hebben periodiek overleg met het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.

4 overleggen

Financieel toezicht

We hebben periodiek (ambtelijk en bestuurlijk) overleg met gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en Wetterskip Fryslân, onder andere op basis van de beleidsambities op het terrein van bestuur en gemeentefinanciën.

21x tenminste 1 overleg

Interbestuurlijk toezicht

Alle gemeenten en Wetterskip Fryslân zijn minimaal eenmaal bezocht in 2023, waarbij risico’s die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering van medebewindstaken in beeld zijn gebracht en risico-ontwikkelingen zijn gemonitord. zijn gemonitord. 

18x + 1x tenminste 1 bezoek

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?

 

 

Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 293 624 566 386 336 336
Totaal baten 0 21 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 293 603 566 386 336 336
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De structurele subsidie aan de GR IPO is per kerntaak in het bijbehorende beleidsveld in de begroting opgenomen. Het betreft hier de lasten voor kerntaak Kwaliteit openbaar bestuur. Daarnaast betreft dit een structureel en een tijdelijk budget voor het onderwerp bestuurlijke vernieuwing. Het tijdelijk budget is tot en met 2023 in de begroting opgenomen.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Specificatie Exploitatie Ambitie omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Kwaliteit bestuur algemeen 223 384 389 336 336 336
Structurele budgetten 223 384 389 336 336 336
Kwaliteit bestuur algemeen 70 239 177 50 0 0
Tijdelijke budgetten 70 239 177 50 0 0
Totaal lasten 293 624 566 386 336 336
Baten
Kwaliteit bestuur algemeen 0 21 0 0 0 0
Tijdelijke budgetten 0 21 0 0 0 0
Totaal baten 0 21 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 293 603 566 386 336 336

Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Samenwerking in het Waddengebied
De uniciteit van het Waddengebied (eilanden, zee en kust) staat op het spel als gevolg van mondiale en regionale ontwikkelingen. Tegelijk ontstaan er kansen door grote investeringen die de komende jaren in het gebied worden gedaan. Deze ontwikkelingen en kansen stellen alle betrokkenen voor complexe uitdagingen. De nieuwe ‘governance’ voor het Waddengebied vormt de basis om met alle betrokken partijen (overheden en stakeholders), ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, te werken aan integrale oplossingen. Als provincie Fryslân vervullen we hierin een proactieve, verbindende rol.

De Agenda voor het Waddengebied 2050 vormt het beleidsmatige vertrekpunt voor de nieuwe governance. Focus voor de Waddenzee ligt op een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Voor het Waddengebied ligt de focus op veiligheid, vitaliteit en veerkracht. De Agenda voor het Waddengebied wordt uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma, waarvan de Friese opgaven in het Waddengebied een belangrijk onderdeel uitmaken. Op regionale schaal geven we samen met de provincies Noord-Holland en Groningen uitvoering aan het Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds.

Samenwerking in Europa
Bestuurlijke samenwerking strekt zich ook steeds meer uit tot over de landsgrenzen. De provincie Fryslân is volop actief in Europa en wil haar inzet op dit gebied de komende jaren verder uitbreiden. Daarmee geven we invulling aan de ambities die genoemd zijn in de Beleidsbrief en de Uitvoeringsagenda Fryslân en Europa 2020-2023 (zie voor de inhoud programma 4). 

Samenwerking in regio’s
Een duidelijke ontwikkeling in bestuurlijke samenwerking is de verdere opkomst van het gebiedsgericht werken. De omvang van het gebied kan daarbij verschillen van meerdere provincies tot een deel van een gemeente. Samen met partners in de streken geven we de samenwerking daarom opnieuw vorm. Bij meer integraal werken horen ook meer integrale, bredere budgetten, bijeen gebracht in minder regelingen dan nu.

Mijnbouwtafel
In 2022 is de Friese mijnbouwtafel opgericht om gezamenlijk bestuurlijk een eenduiding geluid naar laten horen. Partijen aan de tafel zijn Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en het ministerie van EZK, om actuele thema’s welke betrekking hebben op de diepe ondergrond te bespreken.

Samenwerking met Wetterskip Fryslân
Sinds 2021 wordt gewerkt aan verdere verbetering van de samenwerking met Wetterskip Fryslân. Beide besturen committeren zich aan dit traject, waarbij het belang van Fryslân voorop staat.


Lobby in Den Haag en Brussel
In zowel Den Haag als Brussel wordt beleid gemaakt dat van invloed is op onze provincie. Om meer zichtbaar te zijn, aan de voorkant mee te praten en meer aanspraak te kunnen maken op beschikbare budgetten, wil de provincie Fryslân zich meer profileren in m.n. Den Haag. Public affairs en lobby gaan daartoe focussen op voor Fryslân belangrijke thema’s. 
De lobby-activiteiten richten zich op het opbouwen van netwerken binnen de departementen, ambtelijk en bestuurlijk. Met de SNN-partners wordt een gemeenschappelijke lobby richting Rijk/Tweede Kamer en Europa gevoerd. Dit wordt afgestemd binnen de Regiegroep van het SNN (waar alle kroonbenoemden en noordelijke bestuurlijke trekkers in zitting hebben). Als vertegenwoordiger van alle provincies draagt het IPO gezamenlijke standpunten van provincies uit richting bewindspersonen en Tweede Kamerleden.

Taak-, rol- en budgetvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, rol- en budgetvrijheid

 

Taakvrijheid
Er vallen een aantal wetten met een optioneel karakter (arhi en Wgr) onder dit thema. Optioneel betekent dat aan provincies zelf de keuze is wel of niet tot samenwerking, al dan niet via gemeenschappelijke regelingen over te gaan. Indien dat gebeurt is er een redelijke mate van vrijheid in het ‘hoe’.

Rolvrijheid
Samenwerking is de kern van dit thema en niet geheel verrassend spelen onze bezigheden hier zich dan ook af in het kwadrant samenwerkende overheid. 

Budgetvrijheid
De structurele budgetten betreffen o.a. de bijdrage aan het SNN, de budgetten voor de samewerkingsverbanden het Omgevingsberaad Waddengebied, de Stuurgroep Waddenprovincies en de bijdrage aan het IPO kerntaak organisatie en bedrijfsvoering.
Bij de tijdelijke budgetten gaat het bij de overeenkomst om de bijdrage aan het Waddenfonds die wij via het provinciefonds ontvangen tot en met 2027.
Er is budgetvrijheid bij het tijdelijke budget versterking duurzame en economische ontwikkeling waddengebied (€ 0,15 mln).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.5.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.5.
 1. We streven naar een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. 
 2. We streven we naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied.
 3. We willen ons netwerk in Europa uitbreiden en versterken om te komen tot meer en betere projecten, waarmee we Europese middelen naar Fryslân kunnen halen. Dit draagt bij aan versterking van de brede welvaart in onze regio, waar Fryslân op inzet.
 4. Beleidsdoelen samen met gemeenten, waterschap en regio’s tot uitvoering brengen.
 5. We willen functioneren als één overheid ten aanzien van de diepe ondergrond.
 6. We willen de samenwerking met Wetterskip Fryslân optimaliseren.
 7. Versterken van de ambtelijke en bestuurlijke contacten tussen Fryslân, Noord-Nederland en 
  Den Haag, om daarmee bij te dragen aan de versterking van de brede welvaart in Fryslân / het profileren van Fryslân/Noord-Nederland in Den Haag (public affairs).

Voor deze doelen zijn geen doelindicatoren beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Wadden Integraal Beheerplan Waddenzee Vaststellen
Wadden Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Vaststellen
Wadden Fries Programma Waddenkust Uitvoeren
Europa Noord-Nederlands programma in de European Week of Regions and Cities (EWRC) Vindt plaats
Europa Fryslândei Vindt plaats
Gebiedsgericht werken Uitvoering Samenwerkingsagenda  Deels uitgevoerd in Leeuwarden
Gebiedsgericht werken Gebiedsagenda opstellen Uitgevoerd in 1 regio (ZW)
Gebiedsgericht werken Regiodeal aanvragen vanuit bestuurlijke samenwerking Uitgevoerd in 2 regio’s (Wadden, NW)
Gebiedsgericht werken Inhoud geven aan gezamenlijk afgesproken opgaven Deels uitgevoerd in 2 regio’s (NO, ZO)
Mijnbouw Aantal Friese mijnbouwtafels 4
Public affairs Fryske Borrel Den Haag Vindt plaats

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 11.691 12.935 12.940 12.234 12.262 12.262
Totaal baten 1.000 1.138 1.138 685 685 685
Saldo van lasten en baten 10.691 11.796 11.802 11.550 11.577 11.577
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De begrote lasten betreft met name de bijdrage aan het Waddenfonds (looptijd tot en met 2026). Met ingang van 2021 ontvangen de deelnemende provincies ieder een deel via haar eigen provinciefonds, voor Fryslân betekent dit nu € 9,6 mln. De daadwerkelijke projecten worden verantwoord bij de betreffende inhoudelijke begrotingsprogramma’s.
De overige lasten en baten betreffen de bijdragen voor deelname aan hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden en de BTW-compensatie die wij uit deze deelnames retour krijgen. 
Per 2021 is met de andere twee Waddenprovincies een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten aanzien van de uitvoeringskosten van het gezamenlijke Investeringskader Waddengebied (IKW). De totale omvang van deze kosten bedragen in 2022 € 447.000. De drie provincies dragen hieraan in gelijke mate bij (ieder € 149.000). De samenwerking is aangegaan tot en met 2023.

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 

Voorstellen kadernota Bedragen x € 1.000
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Lasten
M4 Versterking duurzame en economische ontwikkelingen Waddengebied 150 0 0 0
Totaal lasten 150 0 0 0

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Specificatie Exploitatie Ambitie omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Bestuurlijke samenwerking algemeen 4 5 5 5 5 5
Samenwerking Wadden 254 277 288 134 134 134
SNN 1.022 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938
Structurele budgetten 1.280 2.220 2.231 2.078 2.078 2.078
Samenwerking Wadden 147 143 150 0 0 0
Waddenfonds 9.626 9.626 9.626 9.626 9.626 9.626
Tijdelijke budgetten 9.773 9.769 9.776 9.626 9.626 9.626
Samenwerking Wadden 699 851 851 398 398 398
Overlopende Passiva 699 851 851 398 398 398
Bestuurlijke samenwerking algemeen -61 95 82 133 161 161
Overhead -61 95 82 133 161 161
Totaal lasten 11.691 12.935 12.940 12.234 12.262 12.262
Baten
Bestuurlijke samenwerking algemeen 131 61 61 61 61 61
Samenwerking Wadden 0 0 0 0 0 0
SNN 170 226 226 226 226 226
Structurele budgetten 301 287 287 287 287 287
Samenwerking Wadden 699 851 851 398 398 398
Overlopende Passiva 699 851 851 398 398 398
Totaal baten 1.000 1.138 1.138 685 685 685
Saldo van lasten en baten 10.691 11.796 11.802 11.550 11.577 11.577