Wolkom by de begrutting fan de provinsje Fryslân

Hjir fynsto de provinsjale begrutting, de bestjoersrapportaazjes, de jierstikken en de kadernota. Hier vind je de provinciale begroting, bestuursrapportages, jaarstukken en de kadernota.