Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

  • Alliander NV
  • Vitens NV
  • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
  • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Lasten, baten en onvoorzien

Terug naar navigatie - Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering. 

Lasten en baten programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 8.289 36.157 29.083 23.428 34.613 32.180
Totaal baten 309.215 325.533 327.650 332.120 331.216 322.150
Saldo van lasten en baten -300.926 -289.377 -298.567 -308.692 -296.603 -289.970

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
7.4 Financieringsrente 1.866 968 832 863 863 863
7.6 Overige algemene 1.972 32.427 25.678 20.195 33.289 30.857
dekkingsmiddelen
7.7 Werken voor derden 4.006 3.173 2.573 2.370 461 461
7.8 Onvoorzien 445 -412 0 0 0 0
Totaal lasten 8.289 36.157 29.083 23.428 34.613 32.180
Baten
7.1 Provinciefonds 206.220 220.435 226.309 233.516 235.287 225.303
7.2 Opcenten 71.855 72.574 72.574 73.742 74.910 76.078
motorrijtuigenbelasting
7.3 Dividenden 12.037 12.142 7.642 7.642 7.642 7.642
7.4 Financieringsrente 6.680 5.022 4.407 4.350 3.749 3.749
7.5 Interne financiering 62 113 113 113 113 113
7.6 Overige algemene 7.071 12.074 14.033 10.388 9.055 8.805
dekkingsmiddelen
7.7 Werken voor derden 4.006 3.173 2.573 2.370 461 461
7.8 Onvoorzien 1.284 0 0 0 0 0
Totaal baten 309.215 325.533 327.650 332.120 331.216 322.150
Saldo van lasten en baten -300.926 -289.377 -298.567 -308.692 -296.603 -289.970

Beleidsveld 7.1. Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

De raming van het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de meicirculaire 2022 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen. Deze laatste uitkeringen worden voor een bepaald doel aan de provincie toegekend. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

In paragraaf 3.2 - Financieel kader Begroting zijn de ontwikkelingen van de baten uit het provinciefonds nader toegelicht.

Bedragen x €1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Algemene uitkering 207.180 213.460 220.946 222.753 212.769
Subtotaal algemene uitkering 207.180 213.460 220.946 222.753 212.769
Decentralisatie uitkeringen:
Programma 1 Bestuur
Waddenfonds 9.626 9.626 9.626 9.626 9.626
Programma 3 Omgeving
Drugsdumpingen 10 10 10 - -
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 26 26 26 - -
Programma 5 Mienskip
Monumentenzorg 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349
DINGtiid 29 29 - - -
Fries in het MBO 150 150 - - -
Wet gebruik Friese taal 200 100 - - -
Fryske Akademie 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559
Programma 6 Bedrijfsvoering
Uitvoeringskosten klimaatakkoord 306 - - - -
Subtotaal decentralisatie uitkeringen 13.255 12.849 12.570 12.534 12.534
Totaal provinciefonds 220.435 226.309 233.516 235.287 225.303

Beleidsveld 7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - inleiding

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2021. Daarnaast wordt jaarlijks gekeken naar de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven. 

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2023 circa € 32,4 mln.

De samenstelling van de opcenten inclusief een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 1 Provinciale heffingen. 

Bedragen x €1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Opbrengst motorrijtuigenbelasting 72.574 72.574 73.742 74.910 76.078

Beleidsveld 7.3. Dividenden

Terug naar navigatie - Dividenden

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven. 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Dividend Alliander 12.000 7.500 7.500 7.500 7.500
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten 127 127 127 127 127
Dividend Nederlandse Waterschaps Bank 15 15 15 15 15
Totaal baten 12.142 7.642 7.642 7.642 7.642
Terug naar navigatie - toelichting

We verwachten dat het dividend van Alliander door de grote investeringsopgave van de nederlandse netwerkbeheerders in het Nederlandse stroomnetwerk onder druk komt te staan. Vooralsnog begroten we de dividendinkomsten uit de BNG en NWB stabiel.

Beleidsveld 7.4. Financieringsrente

Terug naar navigatie - Financieringsrente

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2022-2026. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Advieskosten vermogensbeheer 11 11 11 11 11
Juridische dienstverlening 75 0 0 0 0
Kosten vermogensbeheer 28 106 106 106 106
Rentevergoeding IBOI voor RSP REP 170 0 0 0 0
Rente nazorgfonds 685 715 746 746 746
Totaal lasten 968 832 863 863 863
Baten
Rente vermogensbeheer 235 210 150 10 10
Rente lang 2.107 1.506 1.506 1.045 1.044
Rente verstrekte geldlening 2.680 2.691 2.695 2.695 2.695
Totaal baten 5.022 4.407 4.350 3.749 3.749
Saldo van lasten en baten -4.054 -3.575 -3.487 -2.887 -2.886

Beleidsveld 7.5. Interne financiering

Terug naar navigatie - Interne financiering

De provincie werkt met zogenoemde totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daarvoor aan te trekken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen in de totale behoefte aan financiering van de provinciale activiteiten. 

Rentetoerekening aan voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats als dat door derden verplicht is gesteld. Voor het verstrekken van middelen voor de aankoop van gronden binnen het IKG (investeringskrediet grond) en het Investeringskrediet Strategische Grondvoorraad wordt een interne financieringsrente in rekening gebracht. Deze rente is gebaseerd op de verwachte 10 jaars kapitaalmarktrente voor het betreffende begrotingsjaar en wordt ieder begrotingsjaar bijgesteld.  

Bedragen x €1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Rente toegerekend aan vaste activa 113 113 113 113 113

Beleidsveld 7.6. Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Budgetvrijheid

Bij de structurele budgetten gaat het onder beleid belegd om de exploitatiebijdrage aan Thialf. Bij de tijdelijke budgetten vallen onder de overeenkomsten de cofinancieringsbudgetten voor de programma’s POP4/GLB, IKW/Waddenfonds, EFRO/EZ, Holwerd aan Zee en tussenstap veenweide. 
Er is budgetvrijheid bij het structurele budget stelpost nominaal die gebruikt wordt ter compensatie van toekomstige prijsinflatie (in het figuur is rekening gehouden met één jaarschijf van € 9,7 mln). 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 7.6.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 7.6.

Doel indicatoren

Onderwerp

Indicator Doelwaarde 2023
Europese Middelen We halen in de periode 2021-2027 minimaal € 130 mln Europese middelen binnen die bijdragen aan de brede Friese welvaart.  € 130 mln.

In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat wij inmiddels € 55 mln aan Europese middelen hebben binnengehaald. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Terug naar navigatie - Tabel

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Stelpost loon en prijsstijging 236 1.076 9.709 18.553 26.718
Bijdrage aan provincie Zeeland 501 501 501 501 501
Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 1.000 0 0 0 0
Inzet rente/rendement Windpark 263 117 117 117 0
Lening herstelplan Thialf 478 90 94 0 0
Risicobuffer Breedband 7.290 0 0 0 0
Thialf exploitatiebijdrage 942 560 560 560 560
Voorwaardelijke budgetten PS:
-    Holwerd aan Zee (provinciale bijdrage) 3.000 0 0 6.000 0
-    Regiodeal Holwerd aan Zee (rijksbijdrage) 0 2.000 0 4.300 0
Voorwaardelijke budgetten GS:
-    Breed cofinancieringsbudget 13.098 15.245 6.391 1.386 876
-    Breed corona budget -1.069 175 0 0 0
-    Gebiedsontwikkeling WTC fase II 4.947 0 0 0 0
-    Holwerd aan Zee (bijdrage Waddenfonds) 1.740 4.914 1.324 73 6
-    Tussenstap Veenweide 0 1.000 1.500 1.800 2.196
Totaal lasten 32.427 25.678 20.195 33.289 30.857
-   Baten
Rente revolverende middelen 75 62 62 65 0
-   Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 1.000 0 0 0 0
-   Inzet rente/rendement Windpark 6.263 6.117 6.117 6.117 6.000
-   Rendementsderving inzet vermogen 13 12 10 9 9
-   Rente kapitaalverstrekking Alliander 1.587 1.587 1.587 1.587 1.587
-   Risicobuffer Breedband 1.348 1.294 1.240 1.155 1.155
BTW compensatiefonds 49 49 49 49 49
Voorwaardelijke budgetten GS:
-     Holwerd aan Zee (bijdrage Waddenfonds) 1.740 4.914 1.324 73 6
Totaal baten 12.074 14.033 10.388 9.055 8.805
Saldo van lasten en baten 20.353 11.645 9.808 24.235 22.051
Terug naar navigatie - Toelichting

De voorwaardelijke budgetten Provinciale of Gedeputeerde Staten zullen op basis van een inhoudelijk bestedingsvoorstel worden vrijgegeven voor uitvoering. De budgetten worden dan ook overgeheveld naar het inhoudelijke beleidsprogramma. 

Bij de lasten is de risicodekking van de lening herstelplan Thialf opgenomen. Op het moment dat de lening wordt opgevraagd door Thialf dan wordt hiervoor een risicovoorziening gevormd.

Voor Holwerd aan Zee zijn een aantal voorwaardelijke budgetten opgenomen. Dit betreft als PS voorwaardelijk de rijksbijdrage via de regiodeal Noord Oost Fryslân en de provinciale bijdrage in dit project. De regiodeal gelden ontvangen wij via het provinciefonds. Daarnaast is de bijdrage die Holwerd aan Zee gaat ontvangen vanuit het Waddenfonds in de begroting opgenomen als GS voorwaardelijk zowel bij de lasten als de baten. Op basis van een goedgekeurd projectplan door respectievelijk PS en GS worden deze middelen vrijgegeven voor uitvoering.

Voor de tussenstap veenweide is eveneens een voorwaardelijk budget opgenomen voor de komende jaren.

Bij de baten is het rendement van het Windpark Fryslân van € 6 mln. per jaar opgenomen. Hiervan wordt conform het PS-besluit van 26 februari 2020 € 4,3 mln. per jaar ingezet voor  duurzaamheid (energieprogramma), programma Friese IJsselmeerkust (€ 3,3 mln.) en de bestemmingsreserve toekomstige afwaardering aandelenkapitaal (€ 1 mln.). Deze boeking vindt plaats als vorming reserve. Het resterende deel van tot € 1,7 mln. wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota Bedragen x € 1.000
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Lasten
Cofinanciering EFRO EZ/Interreg/MIT/JTF ev 3.450 0 0 0
GLB-NSP cofinanciering 4.900 4.900 0 0
Totaal lasten 8.350 4.900 0 0

Beleidsveld 7.7. Werken voor derden

Terug naar navigatie - Werken voor derden

De provincie voert een aantal werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De component bedrijfsvoering (inzet capaciteit) hierin is opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering. De overige lasten zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten in dit beleidsveld geraamd. De lasten worden gedekt door de bijdrage van derden die wij hiervoor ontvangen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Marrekrite 50 69 69 69 69
Fumo diensterverlening 614 614 614 0 0
Holwerd aan Zee 700 0 0 0 0
Waddenfonds dienstverlening 1.254 1.247 2 2 2
Overige kleine werken voor derden 556 643 1.685 389 389
Totaal lasten 3.173 2.573 2.370 461 461
Baten
Marrekrite 50 69 69 69 69
Fumo diensterverlening 614 614 614 0 0
Holwerd aan Zee 700 0 0 0 0
Waddenfonds dienstverlening 1.254 1.247 2 2 2
Overige kleine werken voor derden 556 643 1.685 389 389
Totaal baten 3.173 2.573 2.370 461 461
Saldo van lasten en baten 0 0 0 0 0

Beleidsveld 7.8. Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Er zijn voor de begroting 2023 geen onvoorziene baten en lasten begroot.

Bedragen x € 1.000,- Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten -412 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten -412 0 0 0 0