Bijlage 11. Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

Bijlage 11
Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld
Taakveld Omschrijving taakveld Begroot U 2022 Begroot U 2023 Begroot U 2024 Begroot U 2025 Begroot U 2026 Begroot I 2022 Begroot I 2023 Begroot I 2024 Begroot I 2025 Begroot I 2026
Totaal 0.1 Uitkering provinciefonds 0 0 0 0 0 220.435 226.309 233.516 235.287 225.303
Totaal 0.2 Opbrengst provinciale belastingen 0 0 0 0 0 72.574 72.574 73.742 74.910 76.078
Totaal 0.3 Geldleningen en uitzettingen 8.272 844 873 872 872 8.160 7.476 7.363 6.680 6.603
Totaal 0.4 Deelnemingen 478 90 94 0 0 12.142 7.642 7.642 7.642 7.642
Totaal 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten -743 1.752 10.210 19.054 27.219 62 61 59 58 58
Totaal 0.6 Overhead 43.652 46.139 43.126 43.234 42.671 1.455 990 846 171 171
Totaal 0.8 Mutaties reserves 48.576 24.935 10.359 6.115 7.294 244.068 116.741 43.443 35.820 24.210
Totaal 0.9 Resultaat 10.931 1.250 13.248 23.455 3.731 0 0 0 0 0
Totaal 1.1 Provinciale Staten 3.913 4.221 4.003 3.945 3.945 17 17 17 17 17
Totaal 1.2 Gedeputeerde Staten 2.095 2.125 2.125 2.125 2.125 5 5 5 5 5
Totaal 1.4 Bestuurlijke organisatie 530 517 365 298 295 21 0 0 0 0
Totaal 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 545 555 489 444 435 0 0 0 0 0
Totaal 1.6 Openbare orde en veiligheid 75 34 34 34 34 0 0 0 0 0
Totaal 1.9 Bestuur, overige baten en lasten 7.001 7.077 5.843 5.584 5.544 1.665 1.665 1.211 1.211 1.211
Totaal 2.1 Landwegen 54.409 51.423 46.282 37.078 34.892 2.699 2.365 237 1.237 237
Totaal 2.2 Waterwegen 15.702 11.329 10.346 12.986 11.078 2.148 869 1.912 870 870
Totaal 2.3 Openbaar vervoer 62.748 79.760 62.355 56.557 56.525 3.347 10.163 1.743 1.743 1.743
Totaal 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 16.857 6.264 4.865 4.134 3.986 37 37 37 37 37
Totaal 3.1 Waterkeringen 9.685 61 61 61 61 6 0 0 0 0
Totaal 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 30.257 5.526 5.426 5.391 5.623 26.195 850 300 0 0
Totaal 3.3 Kwantiteit grondwater 858 883 842 842 842 726 726 726 726 726
Totaal 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 465 475 440 415 410 0 0 0 0 0
Totaal 3.5 Kwaliteit grondwater 427 434 383 348 341 0 0 0 0 0
Totaal 3.9 Water, overige baten en lasten 3.600 1.512 2.211 708 596 180 365 1.269 105 0
Totaal 4.1 Bodembescherming 3.731 1.445 349 316 310 10 0 0 0 0
Totaal 4.3 Geluidhinder 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.4 Vergunningverlening en handhaving 11.641 11.733 11.380 10.833 10.786 122 83 83 83 83
Totaal 4.5 Ontgronding 0 0 0 0 0 86 86 86 86 86
Totaal 4.6 Duurzaamheid 6.744 8.593 10.102 6.105 888 10.019 11.186 14.407 6.117 6.000
Totaal 4.9 Milieu, overige baten en lasten 1.858 1.879 1.719 1.664 1.654 27 27 27 27 27
Totaal 5.1 Natuurontwikkeling 27.179 10.369 8.765 8.309 16.362 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal 5.2 Beheer natuurgebieden 48.978 52.420 47.943 50.691 39.665 11.683 10.976 10.455 13.756 220
Totaal 5.3 Beheer flora en fauna 23.041 19.297 14.950 14.798 17.651 3.502 1.706 634 371 1.842
Totaal 5.9 Natuur, overige baten en lasten 766 734 738 738 738 0 0 0 0 0
Totaal 6.1 Agrarische aangelegenheden 23.695 10.009 7.005 1.911 1.346 375 0 0 0 0
Totaal 6.3 Kennis en innovatie 30.483 16.248 3.731 2.322 1.702 1.232 302 213 118 0
Totaal 6.4 Recreatie en toerisme 12.922 11.216 3.732 3.667 3.655 2.487 526 442 442 442
Totaal 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 32.119 20.764 13.439 11.021 11.050 3.149 2.119 998 0 0
Totaal 7.1 Cultuur 51.137 39.129 37.788 29.656 27.988 1.063 353 353 17 17
Totaal 7.2 Maatschappij 10.406 11.593 9.259 6.940 6.927 500 0 0 0 0
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening 26.333 18.952 8.750 15.521 4.823 3.285 5.153 1.462 211 6
Totaal 8.2 Volkshuisvesting 1.333 339 306 283 279 0 0 0 0 0
Totaal 8.3 Stedelijke vernieuwing 1.336 165 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 8.9 Ruimte, overige baten en lasten 348 280 288 292 292 0 0 0 0 0
Eindtotaal 634.481 482.369 404.224 388.744 354.629 634.481 482.369 404.224 388.744 354.629