Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Begrutting 2023 yn ien opsjoch
    1. Blz. 4 De Friese infographic
   2. Blz. 5 Begroting 2023 in één oogopslag
    1. Blz. 6 Infographic
   3. Blz. 7 Inleiding
    1. Blz. 8 Inleiding
   4. Blz. 9 Gearfetting
    1. Blz. 10 Enerzjyk Fryslân
    2. Blz. 11 Grien Fryslân
    3. Blz. 12 Agrarysk Fryslân
    4. Blz. 13 Undernimmend Fryslân
    5. Blz. 14 Leefber Fryslân
    6. Blz. 15 Bestimming Fryslân
    7. Blz. 16 Fryslân 2028
    8. Blz. 17 Gearwurkjend Fryslân
    9. Blz. 18 Betelber Fryslân
   5. Blz. 19 Samenvatting
    1. Blz. 20 Energiek Fryslân
    2. Blz. 21 Groen Fryslân
    3. Blz. 22 Agrarisch Fryslân
    4. Blz. 23 Ondernemend Fryslân
    5. Blz. 24 Leefber Fryslân
    6. Blz. 25 Bestemming Fryslân
    7. Blz. 26 Fryslân 2028
    8. Blz. 27 Samenwerkend Fryslân
    9. Blz. 28 Betaalbaar Fryslân
   6. Blz. 29 Programma 1: Bestuur
    1. Blz. 30 Portefeuillehouders
    2. Blz. 31 Ambities
    3. Blz. 32 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 33 Verbonden partijen
    5. Blz. 34 Lasten en baten programma 1 Bestuur
    6. Blz. 35 Toelichting
    7. Blz. 36 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 37 Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie
     1. Blz. 38 Wat zien we?
     2. Blz. 39 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 40 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 41 Doelstelling beleidsveld 1.1.
       1. Blz. 42 De griffie verzorgt in 2023 een introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten
       2. Blz. 43 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk
       3. Blz. 44 We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK
       4. Blz. 45 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties
       5. Blz. 46 We brengen provinciale politiek onder de aandacht
       6. Blz. 47 We laten inwoners kennis maken met de politiek
       7. Blz. 48 We betrekken jongeren actief bij de politiek
       8. Blz. 49 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten
       9. Blz. 50 We dragen bij aan de ontwikkeling van het provinciale beleidsproces
     4. Blz. 51 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 52 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 53 Toelichting
     7. Blz. 54 Voorstellen kadernota
     8. Blz. 55 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 56 Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten
     1. Blz. 57 Wat zien we?
     2. Blz. 58 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 59 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 60 Doelstelling beleidsveld 1.2.
       1. Blz. 61 Gedeputeerde Staten zorgen ervoor dat Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitvoeren.
       2. Blz. 62 Er komt een ‘Eindbalans’ over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op1’.
       3. Blz. 63 Er komt een overdrachtsdossier en inwerkprogramma voor het nieuwe college.
     4. Blz. 64 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 65 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 66 Toelichting
     7. Blz. 67 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 68 Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan
     1. Blz. 69 Wat zien we?
     2. Blz. 70 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 71 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 72 Doelstelling beleidsveld 1.3.
       1. Blz. 73 De CvdK ziet toe op het orderlijk verloop van minimaal 5 procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.
       2. Blz. 74 De CvdK voert 7 klankbordgesprekken met burgemeesters.
       3. Blz. 75 De CvdK brengt 4 ambtsbezoeken aan gemeenten.
       4. Blz. 76 Er wordt, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, langs twee sporen samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning.
       5. Blz. 77 De jaarlijkse Friese ondermijningsconferentie vindt plaats.
       6. Blz. 78 De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden.
       7. Blz. 79 Er vindt minimaal één bestuurlijke bijeenkomst plaats in het kader van het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK.
       8. Blz. 80 Naar verwachting worden er, op basis van voorgaande jaren, 150 Koninklijke waarderingen verleend.
     4. Blz. 81 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 82 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 83 Toelichting
     7. Blz. 84 Uitgebreide financiële tabel
    11. Blz. 85 Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur
     1. Blz. 86 Wat zien we?
     2. Blz. 87 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 88 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 89 Doelstelling beleidsveld 1.4.
       1. Blz. 90 We voeren de beleidsbrief participatie uit.
       2. Blz. 91 We geven met een uitvoeringsparagraaf/werkwijze bij de beleidsbrief grote maatschappelijke initiatieven praktisch invulling aan het faciliteren van maatschappelijke initiatieven.
       3. Blz. 92 We vergroten de weerbaarheid van onze eigen medewerkers en werkprocessen.
       4. Blz. 93 We voeren gesprekken met onze partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem.
       5. Blz. 94 We gaan van start met nieuwe werkwijzen voor regionale samenwerking.
       6. Blz. 95 We voeren dialooggesprekken met gemeenten en wetterskip.
     4. Blz. 96 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 97 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 98 Toelichting
     7. Blz. 99 Uitgebreide financiële tabel
    12. Blz. 100 Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 101 Wat zien we?
     2. Blz. 102 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 103 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 104 Doelstelling beleidsveld 1.5.
       1. Blz. 105 We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Integraal Beheerplan Waddenzee
       2. Blz. 106 We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026
       3. Blz. 107 We geven samen met de provincies Noord-Holland en Groningen uitvoering aan het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 en verder
       4. Blz. 108 We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel
       5. Blz. 109 We faciliteren de integrale gebiedsontwikkeling met de uitvoering van het Fries Programma Waddenkust
       6. Blz. 110 Deelname aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel
       7. Blz. 111 Het organiseren van de jaarlijkse Fryslândei in Brussel
       8. Blz. 112 Friese deelname aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen- Nederland
       9. Blz. 113 We geven vanuit bestuurlijke samenwerking uitvoering aan de Samenwerkingsagenda Leeuwarden.
       10. Blz. 114 We stellen vanuit bestuurlijke samenwerking de gebiedsagenda voor de regio ZW op.
       11. Blz. 115 We doen vanuit bestuurlijke samenwerking regiodeal aanvragen voor de regio’s Wadden en NW.
       12. Blz. 116 We geven vanuit bestuurlijke samenwerking inhoud aan de gezamenlijk afgesproken opgaven voor de regio’s NO en ZO.
       13. Blz. 117 We nemen vier keer deel aan een bestuurlijke mijnbouwtafel.
       14. Blz. 118 In 2023 werken we verder aan de opvolging van de aanbevelingen voor samenwerking met Wetterskip Fryslân. We voeren regie op de samenwerking in 4 bestuurlijke bijeenkomsten.
       15. Blz. 119 Fryske borrel: eenmaal per jaar organiseert de provincie Fryslân een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag
       16. Blz. 120 Bestuurlijke samenwerking in Noord Nederland op het gebied van Public Affairs / lobby wordt ambtelijk ondersteund door de dienst.
     4. Blz. 121 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 122 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 123 Toelichting
     7. Blz. 124 Uitgebreide financiële tabel
   7. Blz. 125 Programma 2: Infrastructuur
    1. Blz. 126 Portefeuillehouder
    2. Blz. 127 Ambities
    3. Blz. 128 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 129 Verbonden partijen
    5. Blz. 130 Lasten en baten programma 2 infrastructuur
    6. Blz. 131 Toelichting
    7. Blz. 132 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 133 Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid
     1. Blz. 134 Wat zien we?
     2. Blz. 135 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 136 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 137 Doelstelling beleidsveld 2.1.
       1. Blz. 138 We maken een uitvoeringsprogramma voor het Regionale Mobiliteitsprogramma voor de komende 2 tot 5 jaar
       2. Blz. 139 We voeren, binnen het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023, gedragscampagnes uit.
       3. Blz. 140 We maken in de Kerngroep Verkeershandhaving afspraken over intensivering van het aantal Alcohol/Drugs controles.
       4. Blz. 141 We maken afspraken met gemeenten over de realisatie van (delen van) hoofdfietsroutes over langere afstand.
       5. Blz. 142 We verbeteren de hoofdfietsroutes in provinciaal beheer.
       6. Blz. 143 We voeren het programma “Doortrappen” uit (veiliger fietsen tot je 100ste”)
     4. Blz. 144 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 145 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 146 Toelichting
     7. Blz. 147 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 148 Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur
     1. Blz. 149 Wat zien we?
     2. Blz. 150 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 151 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 152 Doelstelling beleidsveld 2.2.
       1. Blz. 153 We maken met het Rijk afspraken in het MIRT-overleg.
       2. Blz. 154 We werken volgens planning aan de programmering in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (MPI, KIP, RYP 1.0 en 2.0).
       3. Blz. 155 We realiseren een deel van de hoofdfietsroutes langs provinciale infrastructuur (danwel minimaal in voorbereiding).
       4. Blz. 156 Realisatie van de resterende NABO’s
       5. Blz. 157 Het (financieel) afronden van aantal van de grote infraprojecten, zoals De Centrale As en Knooppunt Joure
       6. Blz. 158 We werken aan de Vismigratierivier en verruiming van de Sluis Kornwerderzand
     4. Blz. 159 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 160 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 161 Toelichting
     7. Blz. 162 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 163 Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur
     1. Blz. 164 Wat zien we?
     2. Blz. 165 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 166 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 167 Doelstelling beleidsveld 2.3.
       1. Blz. 168 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur
       2. Blz. 169 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart
       3. Blz. 170 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten.
       4. Blz. 171 We breiden het aantal bruggen uit dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale.
       5. Blz. 172 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
       6. Blz. 173 We werken aan het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen in 2023.
       7. Blz. 174 We starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten
     4. Blz. 175 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 176 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 177 Toelichting
     7. Blz. 178 Uitgebreide financiële tabel
    11. Blz. 179 Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer
     1. Blz. 180 Wat zien we?
     2. Blz. 181 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 182 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 183 Doelstelling beleidsveld 2.4.
       1. Blz. 184 We starten de aanbesteding van de concessie voor het busvervoer in Fryslan en willen deze gunnen
       2. Blz. 185 Wij willen de concessieverlening van de sprinterdienst tussen Leeuwarden-Zwolle decentraliseren (bestuursakkoord resultaat 47).
       3. Blz. 186 Wij willen afspraken maken over de overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân (bestuursakkoord resultaat 48).
       4. Blz. 187 Wij onderzoeken en ontwikkelen nieuwe/innovatieve concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer en andere mobiliteitsoplossingen (MaaS/deelmobiliteit) in samenspraak met gemeenten en vervoerders.
       5. Blz. 188 Voor wat betreft de treinconcessie zetten wij de gesprekken tot een mogelijke herijking van de treinconcessie voort met de huidige vervoerder.
       6. Blz. 189 We werken mee aan het vervolg op het landelijke programma ‘Toekomstbeeld OV’.
       7. Blz. 190 We voeren met het Rijk en de provincies Groningen en Drenthe het MIRT-onderzoek uit naar de Lelylijn.
       8. Blz. 191 We voeren met het Rijk afspraken uit om de bestaande spoorverbinding naar de Randstad te verbeteren.
       9. Blz. 192 We hebben middelen gereserveerd voor de vervanging en het jaarlijkse beheer en onderhoud van de HRMK-spoorbrug.
       10. Blz. 193 We laten de overweg in de Hogeweg bij Den Horn (provincie Groningen) aanpassen.
       11. Blz. 194 Wij bereiden samen met het programmabureau, ProRail en de provincie Groningen de uitrol van het nieuwe treinbeveiligingsysteem voor op de noordelijke regionale spoorlijnen.
       12. Blz. 195 Wij onderzoeken de haalbaarheid van een eigen busstalling in Leeuwarden.
       13. Blz. 196 We realiseren Dynamische Reisigersinformatiesystemen (DRIS) op drukke bushaltes, nieuwe bushaltes aan de hoodstructuur en upgraden busstations en ketenknooppunten.
       14. Blz. 197 Via de nieuwe aanbesteding van het openbaar busvervoer in Fryslân willen wij meer zero-emissie bussen voorschrijven.
       15. Blz. 198 Wij onderzoeken samen met het Rijk, ProRail en de vervoerder de haalbaarheid om in de huidig lopende regionale treinconcessie met batterijtreinen te gaan rijden op Leeuwarden-Harlingen Haven.
     4. Blz. 199 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 200 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 201 Toelichting
     7. Blz. 202 Uitgebreide financiële tabel
   8. Blz. 203 Programma 3: Omgeving
    1. Blz. 204 Portefeuillehouders
    2. Blz. 205 Inleiding
    3. Blz. 206 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 207 Verbonden partijen
    5. Blz. 208 Wat mag het gaan kosten?
    6. Blz. 209 Toelichting
    7. Blz. 210 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 211 Beleidsveld 3.1. Natuur en landschap
     1. Blz. 212 Onze Ambities voor het landelijk gebied
     2. Blz. 213 Wat zien we in beleidsveld natuur
     3. Blz. 214 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     4. Blz. 215 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 216 Doelstelling beleidsveld 3.1.
       1. Blz. 217 In het kader van het herstelprogramma biodiversiteit werken we toe naar de volgende resultaten:
       2. Blz. 218 Voor alle andere natuurgerelateerde onderwerpen (ontwikkelopgave NNN, beheer (agrarische) natuurgebieden, soorten, N2000, Nationale Parken)
     5. Blz. 219 Programma Stikstof
      1. Blz. 220 Wat zien we in programma Stikstof
      2. Blz. 221 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 222 Doelstelling Programma Stikstof
        1. Blz. 223 Wij hebben een plan gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden.
        2. Blz. 224 Wij hebben een plan gemaakt met de industrie en de bouw over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden.
        3. Blz. 225 De stikstofbank is volledig operationeel en kent een aantal doelenbanken
        4. Blz. 226 Voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak in het gebied is gestart
        5. Blz. 227 Realisatie pilot meten en monitoren binnen de gebiedsgerichte aanpak
      3. Blz. 228 Resultaat indicatoren
     6. Blz. 229 Landschap en ruimtelijke kwaliteit
      1. Blz. 230 Wat zien we?
      2. Blz. 231 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 232 Doelstelling Landschap en ruimtelijke kwaliteit
        1. Blz. 233 Wij zorgen ervoor dat Fryslân mooi blijft.
        2. Blz. 234 We werken samen met gemeenten, Wetterskip, organisaties die zich bezig houden met landschapsbehoud en beheer, experts, belangengroeperingen, boeren en burgers.
        3. Blz. 235 Fryslân mooi houden doen we ook door inzet van het ruimtelijk ‘kwaliteitsteam’.
        4. Blz. 236 Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek.
        5. Blz. 237 We werken samen met LF2028 en de Landschapstriënnale 2023 om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen en de dialoog aan te gaan.
        6. Blz. 238 We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen.
        7. Blz. 239 We organiseren in 2023 samen met de partners een Friese Landschapstriënnale.
        8. Blz. 240 Via het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit.
      3. Blz. 241 Resultaat indicatoren
      4. Blz. 242 Wat mag het gaan kosten?
      5. Blz. 243 Toelichting
     7. Blz. 244 Resultaat indicatoren
     8. Blz. 245 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 246 Beleidsveld 3.2. Landbouw
     1. Blz. 247 Ambitie
     2. Blz. 248 Wat zien we in beleidsveld Landbouw
     3. Blz. 249 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     4. Blz. 250 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 251 Doelstelling beleidsveld 3.2.
       1. Blz. 252 We voeren de landbouwagenda uit
       2. Blz. 253 We voeren de Regiodeal Natuur-inclusieve landbouw uit
       3. Blz. 254 We faciliteren de oprichting van een kenniscluster verzilting, Living Lab Fryslân, Potato Valley, de Agrofoodsector/Dairy Valley.
     5. Blz. 255 Resultaat indicatoren
     6. Blz. 256 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 257 Toelichting
     8. Blz. 258 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 259 Beleidsveld 3.3. Veenweide
     1. Blz. 260 Wat zien we
     2. Blz. 261 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 262 Wat willen we bereiken?
     4. Blz. 263 Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
     5. Blz. 264 Resultaat indicatoren
     6. Blz. 265 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 266 Toelichting
     8. Blz. 267 Uitgebreide financiële tabel
    11. Blz. 268 Beleidsveld 3.4. Water en Milieu
     1. Blz. 269 Water - algemeen
      1. Blz. 270 Wat zien we?
      2. Blz. 271 Ambities
      3. Blz. 272 Taak-, rol- en budgetvrijheid
      4. Blz. 273 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 274 Doelstelling Water - algemeen
        1. Blz. 275 De Blauwe Drager wordt opgeleverd en we nemen de leidende principes mee in de herziening van de Provinciale Omgevingsvisie en planvorming rondom het NPLG.
        2. Blz. 276 Verder werken we aan hydrologische maatregelen en KRW doelen als belangrijk onderdeel van de planvorming in het NPLG.
        3. Blz. 277 We vragen Wetterskip Fryslân om samen met ons en de natuurbeheerders afspraken te maken over de manier van inzet van natuurgebieden voor waterberging
        4. Blz. 278 Met het oog op wateroverlast vragen wij Wetterskip Fryslân om in de periode 2023-2024 een maatregelenpakket op te stellen om waar nodig en gewenst situaties met wateroverlast te voorkomen.
        5. Blz. 279 We werken met onze partners aan het ontwerp-gebiedsplan Dongeradielen.
        6. Blz. 280 We werken samen met Wetterskip Fryslân verder aan de uitvoering van het maatregelenpakket KRW voor oppervlaktewater, op basis van de programmering per waterlichaam.
        7. Blz. 281 We werken in de periode 2022-2025 de doelen en bescherming van niet-KRW oppervlaktewater verder uit.
        8. Blz. 282 We voeren de maatregelen uit gericht op de kwaliteit van het grondwater, zoals opgenomen in de KRW-Nota Fryslân 2022-2027.
        9. Blz. 283 Voor drinkwater gaan we de maatregelen uitvoeren die voor 2023 gepland zijn, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwater, voor bescherming wingebieden.
        10. Blz. 284 We werken aan de herziening/ herijking van het beschermingsbeleid Drinkwater.
        11. Blz. 285 We willen ten aanzien van verzilting een scherper beeld krijgen van zowel de hydrologische aspecten als de consequenties voor de landbouwkundige productie
        12. Blz. 286 Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij erop toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen
      5. Blz. 287 Resultaat indicatoren
     2. Blz. 288 VTH - Milieu en Natuur
      1. Blz. 289 Wat zien we
      2. Blz. 290 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 291 Doelstelling VTH - Milieu en Natuur
        1. Blz. 292 De uitvoering van de continue wettelijke taken die primair bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) liggen.
        2. Blz. 293 De coördinatie van de samenwerking.
        3. Blz. 294 Op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde startnotitie bodembeleid, werken we het bodembeleid verder uit en leggen dat voor aan Provinciale Staten.
      3. Blz. 295 Resultaat indicatoren
      4. Blz. 296 Wat mag het gaan kosten?
      5. Blz. 297 Toelichting
      6. Blz. 298 Uitgebreide financiële tabel
    12. Blz. 299 Beleidsveld 3.5. Energietransitie
     1. Blz. 300 Wat zien we?
     2. Blz. 301 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 302 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 303 Doelstelling beleidsveld 3.5.
       1. Blz. 304 Onderstaande acties/resultaten voeren we uit, gebaseerd op het Energieprogramma 2022-2025 en vertaling naar het jaarplan 2023 (eind 2022 ontvangen Provinciale Staten het jaarplan voor 2023):
       2. Blz. 305 We bereiden een nieuwe opdracht voor het FSFE voor en leggen deze voor aan Provinciale Staten
       3. Blz. 306 Samen met de RES partners stellen we de RES 2.0 op en leggen deze voor aan Provinciale Staten
     4. Blz. 307 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 308 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 309 Toelichting
     7. Blz. 310 Uitgebreide financiële tabel
    13. Blz. 311 Beleidsveld 3.6. Transitie Omgevingswet
     1. Blz. 312 Wat zien we?
     2. Blz. 313 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     3. Blz. 314 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 315 Doelstelling beleidsveld 3.6.
       1. Blz. 316 Voor de implementatie van de Omgevingswet zetten we een tijdelijk programmateam in.
       2. Blz. 317 We coördineren het opstellen van de programma’s onder de Omgevingswet.
       3. Blz. 318 We zorgen bij de overgang voor de benodigde tijdelijke maatregelen en voor implementatie van het DSO in de bedrijfsvoering.
       4. Blz. 319 We zorgen voor integrale en provincie brede monitoring voor omgevingswaarden.
       5. Blz. 320 We zorgen voor verdere actualisatie van de Omgevingsverordening.
       6. Blz. 321 We lossen knelpunten op die ontstaan direct na de inwerkingtreding van de OW.
       7. Blz. 322 We beheren en monitoren eventuele tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) die nodig zijn om per 1 januari omgevingsdocumenten te kunnen publiceren in het DSO.
       8. Blz. 323 We geven voorlichting aan en begeleiding initiatiefnemers.
       9. Blz. 324 We beantwoorden vragen van burgers en bedrijven samen met de ketenpartners.
     4. Blz. 325 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 326 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 327 Toelichting
   9. Blz. 328 Programma 4: Economie
    1. Blz. 329 Portefeuillehouders
    2. Blz. 330 Ambities
    3. Blz. 331 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 332 Verbonden partijen
    5. Blz. 333 Wat mag het gaan kosten?
    6. Blz. 334 Toelichting
    7. Blz. 335 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 336 Beleidsveld 4.1. Innovatie en circulaire economie
     1. Blz. 337 Wat zien we?
     2. Blz. 338 Externe ontwikkelingen
     3. Blz. 339 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     4. Blz. 340 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 341 Doelstelling beleidsveld 4.1.
       1. Blz. 342 Op het gebied van circulaire inkoop geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten.
       2. Blz. 343 Om de ontwikkeling van nieuwe circulaire business modellen aan te jagen verstrekken we een bijdrage aan de Vereniging Circulair Fryslân (VCF).
       3. Blz. 344 Op het gebied van innovatie gaan we onder de naam Founded in Friesland startups/scaleups verder helpen om impact te kunnen maken en daarin duurzaam door te kunnen groeien.
       4. Blz. 345 In het ecosysteem gaan we vijf investeringsprogramma’s samen met stakeholders ontwikkelen, waarin innovatie en circulaire economie belangrijk aandachtspunt zijn.
     5. Blz. 346 Resultaat indicatoren
     6. Blz. 347 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 348 Toelichting
     8. Blz. 349 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 350 Beleidsveld 4.2. Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
     1. Blz. 351 Wat zien we?
     2. Blz. 352 Externe ontwikkelingen
     3. Blz. 353 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     4. Blz. 354 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 355 Doelstelling beleidsveld 4.2.
       1. Blz. 356 Voor het versterken van het ondernemerschap willen we bedrijven verder helpen en worden bedrijven pro-actief benadert voor 1e lijnsadvisering via Ynbusiness.
       2. Blz. 357 Exporterende bedrijven zijn robuuster en beter bestand tegen economische tegenslagen zo is gebleken.
       3. Blz. 358 Samen met de drie provincies, de F4 gemeenten en de NOM wordt gewerkt aan een onderscheidend klimaat.
       4. Blz. 359 Voor het versterken van het vestigingsklimaat wordt op het gebied van de bedrijventerreinen een regeling/pilot ontwikkeld.
     5. Blz. 360 Resultaat indicatoren
     6. Blz. 361 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 362 Toelichting
     8. Blz. 363 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 364 Beleidsveld 4.3. Economische structuurversterking
     1. Blz. 365 Wat zien we?
     2. Blz. 366 Externe Ontwikkelingen
     3. Blz. 367 Toelichting Economische Structuurversterking
     4. Blz. 368 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     5. Blz. 369 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 370 Doelstelling beleidsveld 4.3.
       1. Blz. 371 Binnen Fryslân hebben we een vijftal kansrijke clusters, te weten: Watertech, Agro/Dairy/Food, Circulair Plastics, High Tech Systems en Materials (HTSM) en Maritiem.
       2. Blz. 372 Om de verbinding tussen de clusters te maken gaan we samen met IPF en NOM een samenwerkingsconvenant tussen de Friese clusters (Watercampus/Wetsus, ICD, NTCP/Biosintrum, Maritiem en Dairy Campus) ondertekenen .
       3. Blz. 373 Vanuit Fries Onderwijsakkoord projecten subsidiëren om de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt via doorlopende leerlijnen te stimuleren.
       4. Blz. 374 Vanuit cluster watertechnologie voeren de WaterCampus partijen het WaterCampus Actieplan II uit.
       5. Blz. 375 Vanuit HTSM cluster wordt een subsidiebijdrage verstrekt aan innovatiecluster Drachten (ICD) om de economische structuurversterking aan te jagen door in te zetten op R&D, data, scholing en human capital.
       6. Blz. 376 Vanuit cluster Circulaire materialen verstrekken we een subsidie aan het NTCP om een wasinstallatie voor circulaire plastics te ontwikkelen en daarmee de verbinding te maken met cluster watertechnologie / Wetsus.
       7. Blz. 377 Ter stimulering voor het oplossen van maatschappelijke opgaven als de energie transitie, de stikstofproblematiek en de ruimteontwikkeling zal samen met de Friese projectenmachine projecten ontwikkeld worden.
     6. Blz. 378 Resultaat indicatoren
     7. Blz. 379 Wat mag het gaan kosten?
     8. Blz. 380 Toelichting
     9. Blz. 381 Uitgebreide financiële tabel
    11. Blz. 382 Beleidsveld 4.4. Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
     1. Blz. 383 Wat zien we?
     2. Blz. 384 Externe ontwikkelingen
     3. Blz. 385 Lobby
     4. Blz. 386 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     5. Blz. 387 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 388 Doelstelling beleidsveld 4.4.
       1. Blz. 389 We voeren EuropaPact Fryslân uit (voorheen Friese projectmachine).
       2. Blz. 390 Het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 heeft diverse openstellingen.
       3. Blz. 391 Op het gebied van circulaire economie ontwikkelen we Europese projecten in samenwerking met andere vooruitstrevende regio’s op het gebied van circulariteit.
       4. Blz. 392 Vanuit het JFT fonds willen we projecten ontwikkelen die werken aan een oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk.
     6. Blz. 393 Resultaat indicatoren
     7. Blz. 394 Wat mag het gaan kosten?
     8. Blz. 395 Toelichting
     9. Blz. 396 Uitgebreide financiële tabel
    12. Blz. 397 Beleidsveld 4.5. Toerisme en recreatie
     1. Blz. 398 Wat zien we?
     2. Blz. 399 Externe ontwikkelingen
     3. Blz. 400 Taak-, rol- en budgetvrijheid
     4. Blz. 401 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 402 Doelstelling beleidsveld 4.5.
       1. Blz. 403 Slimme groei
       2. Blz. 404 Toekomstbestendige banen
       3. Blz. 405 Destinatiemanagement
       4. Blz. 406 Vitale Waterrecreatie
       5. Blz. 407 Vitale logiesaccommodaties
       6. Blz. 408 Dagrecreatieve netwerken
       7. Blz. 409 Toeristische data op orde
     5. Blz. 410 Resultaat indicatoren
     6. Blz. 411 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 412 Toelichting
     8. Blz. 413 Uitgebreide financiële tabel
   10. Blz. 414 Programma 5: Mienskip
    1. Blz. 415 Portefeuillehouders
    2. Blz. 416 Ambities
    3. Blz. 417 Vastgestelde (beleids)notities
    4. Blz. 418 Verbonden partijen
    5. Blz. 419 Lasten en baten programma 5 Mienskip
    6. Blz. 420 Toelichting
    7. Blz. 421 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 422 Beleidsveld 5.1. Leefomjouwing
     1. Blz. 423 Inleiding
     2. Blz. 424 Leefbaarheidsbeleid
      1. Blz. 425 Wat zien we?
      2. Blz. 426 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 427 Doelstelling Leefbaarheidsbeleid
        1. Blz. 428 We delen en ‘halen’ kennis.
        2. Blz. 429 We ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip.
        3. Blz. 430 We werken samen en sluiten aan op uitvoeringsplannen in de regio’s.
      3. Blz. 431 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 432 Wonen
      1. Blz. 433 Wat zien we?
      2. Blz. 434 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 435 Doelstelling Wonen
        1. Blz. 436 Samen met gemeenten voeren we regie op voldoende woningen en woningen die aansluiten bij de woonbehoefte van de inwoners van Fryslân.
        2. Blz. 437 Samen met gemeenten en Rijk maken we woondeals waarin integrale aandacht is voor alle aspecten van de Volkshuisvesting en de wijze waarop we willen samenwerken.
        3. Blz. 438 De Friese Planmonitor wordt geoptimaliseerd zodat we samen met gemeenten en Rijk de gemaakte afspraken over de woningbouwproductie kunnen monitoren.
        4. Blz. 439 Samen met gemeenten en Rijk versnellen we de bouw van nieuwe woningen; hiervoor willen we een Fries Impulsteam opzetten.
        5. Blz. 440 De Friese Wenjen monitor wordt verder geprofessionaliseerd en samen met de Friese kennispartners ondergebracht in een voor iedereen toegankelijk dashboard.
        6. Blz. 441 We adviseren de Friese gemeenten bij het opstellen van hun woonzorgvisies.
        7. Blz. 442 Op initiatief van de gemeenten, zorgpartijen en anderen werken we mee aan de bewustwording van ouderen over de manier waarop zij willen wonen als ze meer zorg nodig hebben en zelf minder mobiel worden.
        8. Blz. 443 De resultaten uit het onderzoek naar de kwaliteit van de woningvoorraad worden vertaald naar een Fries plan van aanpak en een herstructureringsfonds.
        9. Blz. 444 We ondersteunen gemeenten bij hun aanvragen voor de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds en aanvragen bij de Europese Unie voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad.
        10. Blz. 445 Uitvoering van de regeling Herbestemming.
      3. Blz. 446 Resultaat indicatoren
     4. Blz. 447 Sociaal beleid
      1. Blz. 448 Wat zien we?
      2. Blz. 449 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 450 Doelstelling Sociaal beleid
        1. Blz. 451 We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.
        2. Blz. 452 We maken de uitvoering van het project ‘Fryslân gaat voor de 10’ mogelijk.
        3. Blz. 453 In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023).
        4. Blz. 454 We faciliteren de bestuurstafel Seker en Sûn en het het gesprek over en oplossingsrichtingen voor de gevolgen van de personeelstekorten in zorg en welzijn (onderdeel herstelpakket No en Moarn II).
        5. Blz. 455 We maken het project Financieel Fit Fryslân mogelijk met als doel het verminderen van armoede en schulden (onderdeel herstelpakket No en Moarn II).
        6. Blz. 456 Overeenkomstig de motie van Provinciale Staten bij de behandeling van de Kadernota van 29 juni 2022, maken we regenboogbeleid en ontwikkelen we een visie op de Reinbôgeprovinsje Fryslân.
      3. Blz. 457 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 458 Sportbeleid
      1. Blz. 459 Wat zien we?
      2. Blz. 460 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 461 Doelstelling Sportbeleid
        1. Blz. 462 We subsidiëren Sport Fryslân, de Fryske sportbonden Frysk Ljeppers Boun, Stichting Foar de Neiteam, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Koninklijke Nederlandse Kaatsbon en Dambûn Frysk Spul, en Fryske sportevenementen.
        2. Blz. 463 We subsidiëren het project Schoolschaatsen.
        3. Blz. 464 We subsidiëren het project Skoallekeatsen.
        4. Blz. 465 We stellen twee fondsen in om innovatie en inclusiviteit in de sport in Fryslân te bevorderen: het Fonds Inclusiviteit Sport en het Innovatiefonds Sport.
        5. Blz. 466 We dragen bij aan het project ‘Sport yn Beweging’.
        6. Blz. 467 We subsidiëren grootschalige sportevenementen.
        7. Blz. 468 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
        8. Blz. 469 We bevorderen de organisatie van de Fryske Olympiade; een sportevenement waar de Friese sporten kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen tegelijkertijd plaatsvinden.
        9. Blz. 470 We subsidiëren Topsport Noord en het TeamNLcenter Noord (voorheen: Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en zijn aandeelhouder van Thialf.
        10. Blz. 471 We voeren lobbyactiviteiten uit gericht op het binnenhalen van internationale grootschalige sportevenementen.
        11. Blz. 472 We dragen via een subsidie bij aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten (regionale voorziening - 50m zwembad zowel topsport als recreatie).
      3. Blz. 473 Resultaat indicatoren
      4. Blz. 474 Rol-, taak-, en budgetvrijheid
      5. Blz. 475 Wat mag het gaan kosten?
      6. Blz. 476 Toelichting
      7. Blz. 477 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 478 Beleidsveld 5.2. Cultuur en Erfgoed
     1. Blz. 479 Wat zien we?
     2. Blz. 480 Externe ontwikkelingen
     3. Blz. 481 Taak-, rol en budgetvrijheid
     4. Blz. 482 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 483 Doelstelling beleidsveld 5.2.
       1. Blz. 484 Ambitie 1 – Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia
       2. Blz. 485 Ambitie 2 – Ynnovaasje & eksperimint
       3. Blz. 486 Ambitie 3 – Kultuer yn ‘e Mienskip
       4. Blz. 487 Ambitie 5 - Ferhaal fan Fryslân
       5. Blz. 488 Ambitie 6 – Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat
       6. Blz. 489 Ambitie 8a - Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistorie
       7. Blz. 490 Ambitie 8b - Erfgoed ûntwikkele – Archeologie
       8. Blz. 491 Ambitie 8c - Erfgoed ûntwikkele – Monumenten
     5. Blz. 492 Resultaat indicatoren
     6. Blz. 493 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 494 Toelichting
     8. Blz. 495 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 496 Beliedsfjild 5.3 Taal, media, ûnderwiis en letteren
     1. Blz. 497 Wat sjogge wy?
     2. Blz. 498 Taak-, rol, en budzjetfrijheid
     3. Blz. 499 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 500 Doelstelling beliedsfjild 5.3.
       1. Blz. 501 Ambysje 7A: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it ûnderwiis:
       2. Blz. 502 Ambysje 7B: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben
       3. Blz. 503 Ambysje 7C: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús frije tiid
     4. Blz. 504 Resultaatyndikatoaren
     5. Blz. 505 Wat mei it kostje?
     6. Blz. 506 Toelichting
     7. Blz. 507 Tabel 2
    11. Blz. 508 Beleidsveld 5.3. Taal, media, onderwijs en letteren
     1. Blz. 509 Wat zien we?
     2. Blz. 510 Taak-, rol, en budgetvrijheid
     3. Blz. 511 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 512 Doelstelling beleidsveld 5.3.
       1. Blz. 513 Ambitie 7A: een vanzelfsprekende plek van het Fries in het onderwijs
       2. Blz. 514 Ambitie 7B: een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven
       3. Blz. 515 Ambitie 7C: een vanzelfsprekende plek van het Fries in onze vrije tijd
     4. Blz. 516 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 517 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 518 Toelichting
     7. Blz. 519 Uitgebreide financiële tabel
   11. Blz. 520 Programma 6: Bedrijfsvoering
    1. Blz. 521 Portefeuillehouder
    2. Blz. 522 Ambities
    3. Blz. 523 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 524 Verbonden partijen
    5. Blz. 525 Toelichting
    6. Blz. 526 Beleidsveld 6.1. Mensen
     1. Blz. 527 Wat zien we?
     2. Blz. 528 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 529 Doelstelling beleidsveld 6.1.
       1. Blz. 530 We zorgen ervoor dat de inzet van personeel, vast, tijdelijk en inhuur, in balans zijn en blijven binnen het beschikbare capaciteitsbudget.
       2. Blz. 531 We doorlopen een organisatie ontwikkeltraject, dat leidt tot een integrale en gestructureerde aanpak van HR thema’s.
       3. Blz. 532 We voeren programma’s uit gericht op leiderschap (MD, management development) en Leren en Ontwikkelen, met specifieke aandacht voor (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit.
       4. Blz. 533 We zorgen ervoor dat elk team beschikt over een teamplan SPP, als afgeleide van de organisatie brede notitie SPP, dat is inzicht heeft in de beschikbare en benodigde kwaliteit en kwantiteit van het team.
       5. Blz. 534 We doen pro actief aan arbeidsmarktcommunicatie, gericht op de provincie als aantrekkelijke werkgever
       6. Blz. 535 We geven invulling aan inclusiviteit en diversiteit
       7. Blz. 536 We geven invulling aan ‘resultaat 60’ uit het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ over gedeeld werkgeverschap / shared services.
     3. Blz. 537 Resultaat indicatoren
     4. Blz. 538 Wat mag het gaan kosten?
     5. Blz. 539 Toelichting
     6. Blz. 540 Toelichting
    7. Blz. 541 Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering
     1. Blz. 542 Wat zien we?
     2. Blz. 543 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 544 Doelstelling beleidsveld 6.2.
       1. Blz. 545 We starten met de uitvoering van de digitaliseringsstrategie. Hiervoor wordt het programma Digitale Transformatie ingericht.*)
       2. Blz. 546 Er wordt een nulmeting uitgevoerd om de digitale vaardigheid van collega’s te meten.
       3. Blz. 547 We zorgen er met behulp van ‘projectportfolio management’ voor dat de schaarse capaciteit en middelen worden ingezet op de projecten die naar verwachting de meeste impact hebben op organisatiedoelstellingen
       4. Blz. 548 We voeren stapsgewijs een herinrichting van het provinciehuis door, gericht op ontmoeten, samenwerken en ‘plaats-onafhankelijk’ werken
       5. Blz. 549 We zorgen ervoor dat alle vergaderruimtes worden voorzien van hybride vergaderfaciliteiten
       6. Blz. 550 We geven verdere uitvoering aan de geplande energiebesparende maatregelen voor het Provinsjehûs en de provinciale steunpunten.
       7. Blz. 551 We werken een plan uit met concrete (investerings-)voorstellen voor het opwekken van duurzame energie zoals zonne-energie op eigen gronden en lokale productie van groen gas.
       8. Blz. 552 We implementeren versneld een nieuwe vorm van duurzame en lokale inkoop van energie. Dit doen we gezamenlijk met Friese gemeenten in OVEF-verband.
     3. Blz. 553 Resultaat indicatoren
     4. Blz. 554 Wat mag het gaan kosten?
     5. Blz. 555 Toelichting
     6. Blz. 556 Toelichting
   12. Blz. 557 Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 558 Portefeuillehouder
    2. Blz. 559 Verbonden partijen
    3. Blz. 560 Lasten, baten en onvoorzien
    4. Blz. 561 Opbouw lasten en baten
    5. Blz. 562 Beleidsveld 7.1. Provinciefonds
     1. Blz. 563 Provinciefonds
    6. Blz. 564 Beleidsveld 7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting
     1. Blz. 565 inleiding
    7. Blz. 566 Beleidsveld 7.3. Dividenden
     1. Blz. 567 Dividenden
     2. Blz. 568 toelichting
    8. Blz. 569 Beleidsveld 7.4. Financieringsrente
     1. Blz. 570 Financieringsrente
    9. Blz. 571 Beleidsveld 7.5. Interne financiering
     1. Blz. 572 Interne financiering
    10. Blz. 573 Beleidsveld 7.6. Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 574 Overige algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 575 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 576 Doelstelling beleidsveld 7.6.
       1. Blz. 577 Europese middelen
     3. Blz. 578 Tabel
     4. Blz. 579 Toelichting
    11. Blz. 580 Beleidsveld 7.7. Werken voor derden
     1. Blz. 581 Werken voor derden
    12. Blz. 582 Beleidsveld 7.8. Onvoorzien
     1. Blz. 583 Onvoorzien
  2. Blz. 584 Paragraafs
   1. Blz. 585 Paragraaf 1. Provinciale heffingen
    1. Blz. 586 Inleiding
    2. Blz. 587 1 – Opcenten motorrijtuigenbelasting
    3. Blz. 588 2 – Grondwaterbelasting
    4. Blz. 589 3 – Leges
   2. Blz. 590 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen
    1. Blz. 591 Inleiding
    2. Blz. 592 1 – Beschikbare weerstandscapaciteit
    3. Blz. 593 2 – Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 594 3 – Weerstandsvermogen
    5. Blz. 595 4 – Mutaties risico’s
    6. Blz. 596 5 – De risico’s
    7. Blz. 597 5 - Toelichting op tabel
    8. Blz. 598 6 – Financiële kengetallen
   3. Blz. 599 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 600 Inleiding
    2. Blz. 601 1 – Onderhoud infrastructuur
    3. Blz. 602 2 – Onderhoud gebouwen
    4. Blz. 603 3 – Middelen kapitaalgoederen
   4. Blz. 604 Paragraaf 4. Financiering en beleggingen
    1. Blz. 605 Inleiding
    2. Blz. 606 1 - Ontwikkeling financieringssaldo
    3. Blz. 607 2 - Financiering en beleggingen
    4. Blz. 608 3 –Revolverende middelen
    5. Blz. 609 4 – Toerekening van rente
    6. Blz. 610 5 - Risicobeheer Treasury
    7. Blz. 611 6 - Ontwikkeling financiële markten
   5. Blz. 612 Paragraaf 5. Verbonden partijen
    1. Blz. 613 1 – Inleiding
    2. Blz. 614 2 – Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 615 Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 616 Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 617 Categorie 3: Stichtingen en verenigingen
    6. Blz. 618 Categorie 4: Overige verbonden partijen
    7. Blz. 619 Financiële risico’s provincie
   6. Blz. 620 Paragraaf 6. Grondbeleid
    1. Blz. 621 6.1 Samenvatting grondbezit
    2. Blz. 622 6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma
    3. Blz. 623 6.3 Risico’s
   7. Blz. 624 Paragraaf 7. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 625 Inleiding
    2. Blz. 626 De inzet van personeel
    3. Blz. 627 Programma O&O (organisatie-ontwikkeling) en de uitvoering van het HR-beleid
    4. Blz. 628 Het programma Digitale Transformatie
    5. Blz. 629 De herinrichting van het provinciehuis en het hybride werken
    6. Blz. 630 De Energie-neutrale organisatie
    7. Blz. 631 De rechtmatige organisatie
   8. Blz. 632 Paragraaf 8. VTH taken
    1. Blz. 633 Inleiding
    2. Blz. 634 Bevoegd bestuursorgaan
    3. Blz. 635 Uitvoering
    4. Blz. 636 Mandaat
    5. Blz. 637 VTH bijdrage aan doelen
    6. Blz. 638 VTH beleid
    7. Blz. 639 VTH uitvoeringsprogramma en – jaarverslag
    8. Blz. 640 Wet natuurbescherming
    9. Blz. 641 Inhoudelijke speerpunten
    10. Blz. 642 Startnotitie-/Transitie Bodembeleid
    11. Blz. 643 Mijnbouw
   9. Blz. 644 Paragraaf 9. Grote projecten
    1. Blz. 645 Inleiding
    2. Blz. 646 Overzicht projecten
    3. Blz. 647 1 Spoorprojecten (programma infrastructuur)
    4. Blz. 648 1a Spoorverbetering Leeuwarden-Zwolle
    5. Blz. 649 1b. Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Sneek
    6. Blz. 650 2 De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie)
    7. Blz. 651 2a Programma De Nieuwe Afsluitdijk
    8. Blz. 652 2b Vismigratierivier
    9. Blz. 653 2c De bruggen en de sluis Kornwerderzand
    10. Blz. 654 3 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
    11. Blz. 655 4 Programma Natuur
    12. Blz. 656 5 Veenweide
    13. Blz. 657 5a Veenweideprogramma
    14. Blz. 658 5b Aldeboarn- De Deelen
    15. Blz. 659 5c Hegewarren
   10. Blz. 660 Paragraaf 10. Samenwerkingsverbanden
    1. Blz. 661 Inleiding
    2. Blz. 662 Regionale Samenwerking
    3. Blz. 663 Samenwerking met de Mienskip
    4. Blz. 664 LEADER/POP3
    5. Blz. 665 Samenwerking De Friese Aanpak
    6. Blz. 666 Samenwerken in het bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden.
    7. Blz. 667 Het interbestuurlijk programma
  3. Blz. 668 Finansjele begrutting
   1. Blz. 669 Introductie op financiële begroting 2023
    1. Blz. 670 Introductie
   2. Blz. 671 Ontwikkeling financieel kader
    1. Blz. 672 Financieel kader Begroting 2023
    2. Blz. 673 1 – Onze uitgangspunten
    3. Blz. 674 2 - Ontwikkeling begrotingssaldo
    4. Blz. 675 Toelichting
    5. Blz. 676 3 - Ontwikkeling baten en lasten
    6. Blz. 677 3b
    7. Blz. 678 3b - toelichting
    8. Blz. 679 Baten
    9. Blz. 680 Baten 2
    10. Blz. 681 Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
    11. Blz. 682 Rendement vermogen
    12. Blz. 683 Dividend
    13. Blz. 684 Lasten
    14. Blz. 685 Toelichting lasten
    15. Blz. 686 4 - Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
    16. Blz. 687 4 - toelichting
   3. Blz. 688 Overzicht van lasten en baten in de begroting
    1. Blz. 689 3.3 Overzicht van lasten en baten in de begroting
    2. Blz. 690 I - Overzicht van lasten en baten programma’s
    3. Blz. 691 Toelichting
    4. Blz. 692 Begrotingswijzigingen
    5. Blz. 693 II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2022
    6. Blz. 694 toelichting
   4. Blz. 695 Uiteenzetting financiële positie
    1. Blz. 696 3.4 Financiële positie
    2. Blz. 697 Bestaand versus nieuw beleid
    3. Blz. 698 Bestaand versus nieuw beleid -2
    4. Blz. 699 Toelichting
    5. Blz. 700 Geprognosticeerde balans
    6. Blz. 701 Raming van het EMU-saldo
    7. Blz. 702 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    8. Blz. 703 Stand van de investeringen
    9. Blz. 704 Financiering
    10. Blz. 705 Financiering -2
    11. Blz. 706 Financiering -3
    12. Blz. 707 Financiering -4
    13. Blz. 708 Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    14. Blz. 709 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
  4. Blz. 710 Taheakken
   1. Blz. 711 Bijlage 1. Onderhanden en opgeleverde investeringen
    1. Blz. 712 Onderhanden en opgeleverde investeringen
    2. Blz. 713 Bijlage 1 - uitgebreid
   2. Blz. 714 Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2022 naar begroting 2023
    1. Blz. 715 Inleiding
    2. Blz. 716 Programma 1: Bestuur
    3. Blz. 717 Programma 2: Infrastructuur
    4. Blz. 718 Programma 3: Omgeving
    5. Blz. 719 Programma 4: Economie
    6. Blz. 720 Programma 5: Mienskip
    7. Blz. 721 Programma 6: Bedrijfsvoering
    8. Blz. 722 Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
   3. Blz. 723 Bijlage 3. Verloop vaste activa
    1. Blz. 724 Verloop vaste activa
   4. Blz. 725 Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    1. Blz. 726 Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    2. Blz. 727 Reserves
    3. Blz. 728 Voorzieningen
    4. Blz. 729 Overlopende passiva
    5. Blz. 730 Tabel 2
    6. Blz. 731 Tabel 3
    7. Blz. 732 Toelichting tabel 3
   5. Blz. 733 Bijlage 5. Overzicht tijdelijke budgetten
    1. Blz. 734 Overzicht tijdelijke budgetten
   6. Blz. 735 Bijlage 6. Raming van het EMU-saldo
    1. Blz. 736 Raming van het EMU-saldo
    2. Blz. 737 Toelichting
   7. Blz. 738 Bijlage 7. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 739 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
   8. Blz. 740 Bijlage 8. Uitgangspunten begroting 2023
    1. Blz. 741 Gronden van de ramingen
    2. Blz. 742 Toelichting op de uitgangspunten
   9. Blz. 743 Bijlage 9. Voorstellen kadernota 2023
    1. Blz. 744 Voorstellen kadernota 2023
    2. Blz. 745 Noot
   10. Blz. 746 Bijlage 10. Subsidiestaat begroting 2023
    1. Blz. 747 Inleiding
    2. Blz. 748 Boekjaarsubsidies
    3. Blz. 749 Subsidiestaat
   11. Blz. 750 Bijlage 11. Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld
    1. Blz. 751 Bijlage 11
   12. Blz. 752 Bijlage 12. Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
    1. Blz. 753 Programma 1
    2. Blz. 754 Programma 1 - deel 2
    3. Blz. 755 Programma 2
    4. Blz. 756 Programma 3
    5. Blz. 757 Programma 3.2
    6. Blz. 758 Programma 3.3
    7. Blz. 759 Programma 4
    8. Blz. 760 Programma 4
    9. Blz. 761 Programma 5
   13. Blz. 762 Bijlage 13. Begrippenlijst
    1. Blz. 763 Begrippenlijst
   14. Blz. 764 Bijlage 14. Trends Staat van Fryslân
    1. Blz. 765 Kerngegevens Fryslân
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap