Programma 5: Mienskip

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Ons bestuursakkoord ‘Lok op ien’ staat in het teken van brede welvaart; alles wat de kwaliteit van leven in het hier en nu beïnvloedt en de mate waarin dat ten koste gaat van latere generaties of van mensen elders in de wereld. In het onderstaande begrotingsprogramma Mienskip is bij uitstek onze inzet op brede welvaart vastgelegd. 
Wij willen de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Friezen waarderen de leefbaarheid met minstens een 8. Wij willen een bijdrage leveren om deze 8 minimaal te handhaven. 

Onze ambitie is een bloeiend, cultureel leven met de energie en het vermogen om Fryslân in beweging te blijven brengen. 

In Fryslân spreekt nog zo’n kleine 70% van de inwoners Fries. Daarnaast worden er ook Friese streektalen gesproken zoals Stadsfries, Stellingwerfs en Bildts. Dat Friezen zich in hun eigen taal in de toekomst ook vanzelfsprekend kunnen uiten, willen we graag zo houden. Juist omdat een taal niet alleen een middel is om mee te kunnen communiceren, maar omdat het ook iets is waarmee je je diepste gevoelens, je gedachten, je creatieve hersensspinsels, je zijn vorm kunt geven. We voeren daartoe een actief taalbeleid, o.a. door het uitvoeren van onze wettelijke taken. 

Vastgestelde (beleids)notities

Terug naar navigatie - Vastgestelde (beleids)notities

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Gemeenschappelijke Regeling Tresoar, Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen

Lasten en baten programma 5 Mienskip

Terug naar navigatie - Lasten en baten programma 5 Mienskip
Lasten en baten programma 5 Mienskip
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 53.539 77.046 56.183 46.532 34.469 32.603
Totaal baten 3.310 2.524 591 491 155 17
Saldo van lasten en baten 50.229 74.522 55.592 46.041 34.314 32.587

Toelichting
De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
5.1 Leefomgeving 15.602 25.833 16.927 8.236 4.038 3.790
5.2 Cultuur en erfgoed 26.008 37.504 25.693 25.084 19.655 18.055
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren 11.930 13.709 13.563 13.212 10.776 10.759
Totaal lasten 53.539 77.046 56.183 46.532 34.469 32.603
Baten
5.1 Leefomgeving 1.610 1.462 238 138 138 0
5.2 Cultuur en erfgoed 1.697 1.063 353 353 17 17
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren 3 0 0 0 0 0
Totaal baten 3.310 2.524 591 491 155 17
Saldo van lasten en baten 50.229 74.522 55.592 46.041 34.314 32.587

Beleidsveld 5.1. Leefomjouwing

Terug naar navigatie - Inleiding

Het beleidsveld Leefomjouwing bestaat uit verschillende beleidsterreinen die achtereenvolgens in aparte subparagrafen aan de orde komen: Leefbaarheidsbeleid in algemene zin, Wonen, Sociaal beleid en Sport. 

Leefbaarheidsbeleid

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Onze ambities 
Friezen waarderen de leefbaarheid van onze provincie al jaren hoog. Deze waardering komt voort uit de omgeving waarin ze wonen met veel ruimte voor natuur, maar ook door de mienskipssin die onze provincie typeert. De leefbaarheid werd zowel in 2018 als in 2020 gemiddeld gewaardeerd met afgerond een 8. Hiermee is Fryslân als provincie uniek te noemen en dit willen we, door stevig in te zetten op ons leefbaarheidsbeleid, graag zo houden. 

Externe ontwikkelingen
Jarenlang domineerde de term ‘krimp’ het landelijke en provinciale leefbaarheidsbeleid. Ondanks dat de prognoses op lange termijn nog steeds bevolkingsdaling voorspellen, ziet de wereld er inmiddels behoorlijk anders uit dan een aantal jaren geleden. 
De hele wereld zit in een transitie, waarin de veranderingen door verschillende en zeer uiteenlopende factoren beïnvloed wordt. We noemen een aantal factoren die van grote invloed zijn op de leefbaarheid:

 • De afstand tussen wonen en werk (als gevolg van de ervaringen in de coronalockdowns minder een factor);
 • Herwaardering van rust en ruimte;
 • Grote vraag naar woningen op korte termijn;
 • Klimaatverandering en stikstofproblematiek;
 • Stijging van prijzen en opvang van vluchtelingen als gevolg van o.a. oorlog in Oekraïne. 

Binnen de beleidsbrief Leefberens zijn vier actielijnen geformuleerd om de rol en inzet van de provincie te definiëren. De vierde actielijn ‘Werkwijze beleidsbrief Leefberens werkt door in de verschillende beleidsvelden’ geeft onze (interne) werkwijze weer. Leefbaarheid is een brede term die verband houdt met verschillende beleidsthema’s zoals wonen, erfgoed, cultuur, energie, openbaar vervoer, infrastructuur, sociale leefbaarheid en een gezonde leefomgeving. Ontwikkelingen binnen deze verschillende beleidsthema’s verbinden we aan het leefbaarheidsbeleid. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling Leefbaarheidsbeleid

Terug naar navigatie - Doelstelling Leefbaarheidsbeleid

We willen de kracht van de mienskip mobiliseren om zo, van onderop en aansluitend op de behoefte van de Friese samenleving, de leefbaarheid hoog te houden en en brede welvaart te versterken. Daarbij streven we een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau na. 

Doel indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Waardering leefbaarheid door Friese burger Rapportcijfer leefbaarheid  8
Spreidingsniveau voorzieningen  Bereikbaarheid voorzieningen 8

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Kennis ophalen en delen Kennis delen over demografische veranderingen 5 regionale masterclasses organiseren
Kennis ophalen en delen Kennis delen over demografische veranderingen 1 provinciale inspiratiesessie organiseren
Kennis ophalen en delen Communicatiestrategie demografische ontwikkeling met proactief informatie delen communicatiestrategie gereed en geïmplementeerd
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Experimenteren in 3 dorpen met transitiefonds Projecten ontwikkelen in 3 pilotdorpen
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Innovatieve facilitering grote maatschappelijke initiatieven en lerende implementatie Uitvoeringsparagraaf 1 gebiedspilot groot maatschappelijk initiatief (gebiedspilot Tsjûkemar)
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Ondersteunen van initiatieven via Iepen Mienskipfûns:  Afgeronde projecten zijn te vinden op: Projecten in beeld | Fryslan In 2023 bedienen we 250 burgerinitiatieven – over de totale looptijd van het IMF 2020-2023 750
Aansluiten op en samenwerken aan uitvoeringsplannen in de regio’s  Optimalisatie van de bestuurlijke regionale samenwerking (gebiedsagenda en/of Regio Deal) 5 (regio’s Waddeneilanden, Noardwest-, Noardeast-, Súdeast- en Súdwest Fryslân)

Wonen

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Onze ambitie 
Een toekomstbestendige woningvoorraad en aantrekkelijke leefomgeving voor alle (toekomstige) inwoners van Fryslân.

Externe ontwikkelingen
In Fryslân staat de woningmarkt onder druk. Er wordt weliswaar voldoende gebouwd, maar we zien dat vooral starters en ouderen er niet meer in slagen een betaalbare woning te vinden die past bij hun levensfase. Hiermee komt de brede welvaart onder druk te staan. 

Figuur 1 De groei van het aantal huishoudens neemt toe, onder andere door verdunning. Ondanks dat het aantal woningen de afgelopen jaren sneller toenam dan het aantal huishoudens kunnen starters en ouderen geen passende woning vinden.

 

Een aantal van de knelpunten bij het versneld bouwen van nieuwe woningen kunnen we niet zonder hulp van anderen oplossen. De stijging van de bouwkosten, congestie op het elektriciteitsnet en krapte op de arbeidsmarkt zijn factoren die in de verschillende fasen van het bouwproces vertragend werken. Onze invloed is beperkt – deze is ook sterk afhankelijk van economische en geopolitieke ontwikkelingen. 

We zullen in ieder geval rekening moeten houden met de volgende ontwikkelingen:

 • Demografische veranderingen in Fryslân: Ondanks de daling van het aantal inwoners neemt het aantal huishoudens nog toe. Daarnaast is er sprake van een sterke vergrijzing. 

Figuur 3 in de periode tot 2030 zal door de vergrijzing niet alleen de zorg in instellingen toenemen maar ook de zorg thuis. Dit vraagt om voldoende geschikte woningen voor ouderen met een zorgvraag. (bron Gupta, bewerking provincie Fryslân)

 • Huisvesting van urgente doelgroepen: o.a. mensen die nu nog in beschermd wonen verblijven of gezinnen die nu nog in een AZC verblijven. 
 • De komst van arbeidsmigranten: een deel van deze groep wordt gehuisvest in een tijdelijke woonvorm. Maar een steeds groter deel van deze groep vestigt zich voor langere tijd in Nederland en kiest voor een woning voor onbepaalde tijd. 
 • Aanpak van de bestaande woningvoorraad: het verduurzamen van woningen en nieuwe energievoorzieningen vragen om een stevige inzet in de bestaande woningvoorraad. Maar we zien ook dat een deel van de woningvoorraad van slechte kwaliteit is. Mogelijk dat een deel van die voorraad (waaronder particuliere woningen) technisch niet geschikt is voor levensduurverlenging en verduurzaming. Bij een meer ontspannen woningmarkt zal naar deze woningen geen vraag meer zijn. Dat kan leiden tot verpaupering waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. 
  Zowel voor de nieuwbouw als de aanpak van de bestaande woningen zijn extra financiële middelen nodig en financiën bij gemeenten staan sterk onder druk. Tot nu toe maken de Friese gemeenten weinig tot geen kans op Rijksmiddelen omdat zij niet kunnen voldoen aan de (generieke) eisen die het Rijk stelt. Het Rijk vraagt ook forse cofinanciering van de gemeenten en woningeigenaren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wonen

Terug naar navigatie - Doelstelling Wonen
 1. Plezierig wonen in een verscheidenheid aan woonbuurten en woningen, waarbij het woningaanbod - nieuw én bestaand - aansluit op de (toekomstige) vraag van inwoners en van mensen die zich in Fryslân willen vestigen, en de doorstroming in de Friese woningvoorraad wordt bevorderd. 
 2. De Friese woningvoorraad en woonomgeving dragen in positieve zin bij aan Brede Welvaart in Fryslân
 3. Bestaande verouderde woningen en de directe woonomgeving zijn grootschalig opgeknapt (bouwkundig, functioneel, energetisch en klimaatadaptief), via een integrale aanpak, waarbij ook koppelkansen met verduurzaming, ruimtelijke kwaliteit en erfgoedwaarden, klimaatadaptatie, en circulair bouwen zijn benut.
 4. Zorgvuldig ruimtegebruik door optimale benutting van woningbouwmogelijkheden in bestaand bebouwd gebied, door hergebruik/herbestemming, tijdelijke woonvormen, herstructurering, sloop (eventueel met vervangende nieuwbouw) en transformatie van bestaande bebouwing. 
 5. Goede huisvesting voor doelgroepen met een tijdelijke woonvraag. 

Doel indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Woningaanbod sluit aan op de vraag van de inwoners   Ontwikkeling van de vraagdruk op de woningmarkt 

Woningtekort < 2% *
Vraagdruk bij woningcorporaties < 2021

*Doelwaarde van de indicator is bepaald aan de hand van de indicator die landelijk wordt gehanteerd

Een flexibele woonschil voor de tijdelijke woonbehoefte Aantal tijdelijke woningen dat wordt gerealiseerd in relatie tot het aantal huishoudens met een tijdelijke woonvraag

PM*

*Doelwaarde is pas te bepalen na sluiten van prestatieafspraken met BZK – 1 oktober 2022.

Het aanpakken van het huidige woningtekort en het voorkomen er van in de toekomst De nieuwbouw van het aantal woningen in relatie tot de daadwerkelijke vraag 14.000 nieuwe woningen in de periode 2020-2030 gerealiseerd
Beoordeling van ‘wonen’ in Leven in Fryslân blijft minimaal een 8

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Vertalen prestatieafspraken naar regionale woonagenda’s Aantal regionale woonagenda’s 4 regionale woonagenda’s
Regie voeren op prestatieafspraken Evaluatie prestatieafspraken in iedere regio, gemeente Leeuwarden en de Waddengemeenten  6 evaluaties
1 herijking prestatieafspraken met Rijk
Opzetten Fries Impulsteam In samenwerking met gemeenten opgezet 1 Impulsteam
Herbestemming De regeling herbestemming heeft in 2023 geleid tot nieuwe zelfstandige woningen door herbestemming.  50 zelfstandige woningen
Kwalitatieve verbeterslag voor verouderende woningmarkt Aantal risicowoningen in Fryslân Herstructureringsfonds Nulmeting in 2023
Voorstel voor herstructureringsfonds in Fryslân

Sociaal beleid

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Ambities
Sinds de decentralisaties in het Sociaal Domein in 2015 heeft de provincie het autonome sociaal beleid afgebouwd. In het bestuursakkoord 'Lok op 1’ zijn twee resultaten opgenomen die de basis vormen voor het huidige sociaal beleid van de provincie:
Resultaat 31: Er zijn projecten uitgevoerd die de sociale leefbaarheid versterken.
Resultaat 32: Er is duidelijkheid over de betekenis van Blue Zone voor Fryslân. 


Externe ontwikkelingen
De sociale leefbaarheid van de provincie komt de komende jaren onder druk te staan door een aantal ontwikkelingen:

 • Vergrijzing en personeelstekorten, en de invloed daarvan op de toegankelijkheid en houdbaarheid van de zorg.
 • Een steeds groter beroep op informele zorgverleners, zoals mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Mensen met een lager opleidingsniveau en inkomen hebben meer en eerder gezondheidsproblemen. 
 • Het aandeel jongvolwassenen met stress en risico op psychische problemen is de afgelopen jaren gestegen. 
 • Overgewicht. Het aandeel mensen met overgewicht in Fryslân, een risicofactor voor gezondheidsproblemen, blijft stijgen. Leefstijl is een belangrijke factor voor gezondheid (zie ook Leven in Fryslân, FSP, 2021).

In Fryslân is door de sector de Friese Preventie Aanpak ontwikkeld en wordt gewerkt aan het door de provincie gesubsidieerde project Bloeizone Fryslân. Op 15 plekken in Fryslân zijn bloeizones ontstaan. De bloeizones hebben ook  een plek gekregen in diverse Regiodeals, waardoor er weer nieuwe bloeizones bij komen.

Tijdens de coronapandemie is duidelijk geworden dat een breed structureel bestuurlijk overleg tussen de provincie en partijen in het brede zorg- en welzijnsveld essentieel is voor de leefbaarheid en brede welvaart in Fryslân. De volgende gezondheidscrisis staat voor de deur met de vergrijzing en het stijgende tekort aan zorgverleners. Dat vraagt om inventiviteit en samenwerking in de provincie, als het gaat om de zorgarbeidsmarkt, preventie en passende zorg. De provincie heeft hier als onafhankelijke partij een belangrijke verbindende rol in.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling Sociaal beleid

Terug naar navigatie - Doelstelling Sociaal beleid
 1. Het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie en het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.

Sinds 2015 is er geen sprake meer van autonoom sociaal beleid van de provincie. Daarom zijn geen doelindicatoren geformuleerd. De activiteiten die de provincie op dit beleidsterrein uitvoert vloeien voort uit het bestuursakkoord Lok op 1 (resultaat 31 & 32) en het coronaherstelpakket No & Moarn II. Daar zijn wel indicatoren uit te herleiden, zoals benoemd bij het onderdeel resultaatindicatoren.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Sociale leefbaarheid Aantal gehonoreerde projecten Fonds Lok op Ien in 2023 8-10 projecten
Sociale leefbaarheid

Totaal aantal Friese burgers en totaal aantal gemeentelijke coalities voor inclusie en/of gezondheid dat is bereikt met het project ‘Fryslân gaat voor de 10’ in de gehele projectperiode 2020-2023.

Aantal mienskipsinitiatieven gesteund door de provincie via het Iepen Mienskipsfûns op het gebied van vitale, bewegende en gezonde bevolking. 

5000 Friese burgers
18 gemeentelijke coalities

40 gesteunde initiatieven

Aandachtsgebieden Stellingwerven Aantal projecten gericht op daling werkeloosheid, stijging van het inkomen en de participatiegraad.

5 projecten in Ooststellingwerf

5 projecten in Weststellingwerf

Bestuurstafel Seker en Sûn Aantal keer dat de bestuurstafel Seker en Sûn bij elkaar komt  Minimaal 3x

Sportbeleid

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Ambitie
Ons sportbeleid is vastgelegd in de Beleidsbrief Sport 2021-2024 ‘Altyd Priis’ en omvat beleid op het gebied van Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. We willen bereiken dat iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft om te bewegen en te sporten. We streven een veilig en inclusief sportklimaat na: ongeacht opvattingen en afkomst moet iedereen zich welkom voelen om mee te doen met sporten/ bewegen, al of niet in verenigingsvorm. 

Externe Ontwikkelingen
Steeds meer Friezen die graag sporten doen dat minder vaak via de sportvereniging. Op landelijk niveau sport zo’n 15% nog bij een sportvereniging. Sportverenigingen hebben te maken met dalende ledenaantallen. Het afnemende verenigingsleven wordt ook als trend gesignaleerd door het Fries Sociaal Planbureau. Er is steeds meer sprake van een on demand cultuur waarin mensen zelf bepalen wanneer, waar en met wie ze sporten. Wat we in de praktijk zien, is dat mensen steeds meer buiten sporten (zgn. urban sports). 

De sportbranche en de gezondheidszorg groeien steeds meer naar elkaar toe. Activiteiten zijn meer gericht op bewustwording en preventie, met als doel dat iedereen meer gezonde jaren beleeft. Sport wordt steeds minder een doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen te realiseren, zoals inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. 

Digitale technologieën worden steeds belangrijker bij sport. Steeds meer Friezen gebruiken digitale data aan de hand van wearables, om zo inzage te krijgen in hun conditieniveau. Doordat jongeren een groot gedeelte van hun tijd digitaal doorbrengen, wordt sport en bewegen steeds belangrijker. 

Internationale Wielerronde
Het binnenhalen van een internationale wielerronde (zoals de Giro d’Italia) raakt aan verschillende provinciale beleidsdoelen. Het evenement kan een katalysator en kapstok zijn voor het versnellen en vergroten van verschillende (maatschappelijke) initiatieven. Topsport inspireert niet alleen, maar een dergelijk evenement draagt bij aan het uitdragen van Fryslân als aantrekkelijke woon- en verblijfsregio. Het geeft bijvoorbeeld een impuls aan de regionale economie. Het leent zich uitstekend tot verbreding met programma’s op het gebied van stimulering van beweging, het uitdragen van Fryslân als fietsprovincie etc. 

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling Sportbeleid

Terug naar navigatie - Doelstelling Sportbeleid
 • We willen de vier officiële Fryske Sporten keatsen, fierljeppen, Fryske damjen en skûtsjesilen, op de kaart zetten, in het bijzonder bij de Friese jeugd.  
 • We willen de breedtesport stimuleren. 
 • We zetten in op een veilig en betaalbaar sportklimaat: iedereen in Fryslân moet zich welkom en veilig voelen om te gaan sporten en bewegen, van de recreant tot de talentvolle sporter op topsportniveau.
 • We investeren in talentontwikkeling en topsport. 

Doel indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Ambitie: Fryske sporten

Het stimuleren van het meedoen aan, beleven van en verdiepen in de Fryske sporten

Het steunen van sportfaciliteiten zoals kaatsmuren via het Iepen Mienskipsfûns 

Fryske sporten zijn toekomstbestendig mede dankzij onze inspanningen (boekjaarsubsidie en stimulerend beleid).
Ambitie: breedtesporten

Het verbeteren van toegankelijkheid en bereikbaarheid van sport, voornamelijk bij kinderen

Aantal mienskipsinitiatieven gesteund door de provincie via het Iepen Mienskipsfûns op het gebied van toegankelijkheid en sport.

Er is een breed, gevarieerd en toegankelijk aanbod aan sportactiviteiten voor elke inwoner van Fryslân 

30 projecten als buitenfitnesstoestellen zijn gesteund in 2023 

Ambitie: topsport Het organiseren van internationale grootschalige sportevenementen Op termijn een groot wielerevenement in Fryslân.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Fryske sporten Aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod van ‘Fryske Sport yn dyn Klasse’ 100
Fryske sporten Aantal evenementen die met de regeling Fryske sporten worden ondersteund. 7
Breedtesport Aantal projecten via Sport Fryslân  bij sportverenigingen, gericht op inclusie 50
Breedtesport Aantal kinderen dat gebruik maakt van mogelijkheid schoolschaatsen 9.460
Breedtesport Aantal gemeenten dat deelneemt aan het project Sport yn Beweging 18
Breedtesport Aantal evenementen die met de regeling Grootschalige sporten worden ondersteund 10
Topsportevenement Aantal (lobby)gesprekken tbv internationaal (wieler) topsportevenement 4

 

Rol-, taak-, en budgetvrijheid

Terug naar navigatie - Rol-, taak-, en budgetvrijheid

Het beleidsveld Leefomjouwing bestaat uit verschillende onderdelen. Onderstaand is in algemene zin de rol- taak- budgetvrijheid op deze onderdelen weergegeven. 

Taakvrijheid
Op het terrein van leefomgeving/leefbaarheid kent de provincie een aanzienlijke taakvrijheid. Op het gebied van wonen worden de voorheen stevige taken van de provincie in de nieuwe Omgevingswet omgezet in vooral een coördinerende rol. Zo moet de provincie zorgen voor samenhang tussen alle plannen van de diverse overheden. 
Voor het overige zijn de taken van de provincie op dit gebied vooral autonoom.
Note: door het nieuwe regeerakkoord is de rol van de provincie op het gebied van wonen onderhevig aan veranderingen. Hoe deze er precies uit gaat zien is nog in ontwikkeling en mede afhankelijk van nieuwe wetgeving, onderhandelingen tussen IPO en Rijk en ook de verwachtingen van gemeenten (autonoom)


Rolvrijheid
Op het terrein van leefbaarheid zijn gemeenten de primaire overheid. Onze rol is ondersteunend daaraan. Passend bij de primaire rol van gemeenten vullen wij onze rol vooral in door te faciliteren, stimuleren en kennis te delen. Praktisch gesproken doen we dat onder meer door via het Fries Sociaal Planbureau (ook) leefbaarheidsinformatie te laten verzamelen en leefbaarheidsprojecten te ondersteunen (o.a. via het Iepen Mienskipsfûns en LEADER) en in de planvorming samen te werken met grote maatschappelijke initiatieven zoals de gebiedspilot Tsjûkemar. 

Budgetvrijheid
Bij de structurele budgetten is het overgrote gedeelte vastgelegd in boekjaarsubsidies aan diverse instellingen op het gebied van sport en Doarpswurk.
Bij de tijdelijke budgetten vallen onder overeenkomst de projecten ANNO, gebiedsontwikkeling fase 2 De Centrale As, voorbereiding rondje Lauwersmeer en een specifieke uitkering. De budgetten die beleidsmatig belegd zijn betreffen de diverse openstellingen van POP3 Leader, Zwembad de Welle, Sud Ie en kennisnetwerk Krimp Noord Nederland. 
Er is budgetvrijheid bij de structurele budgetten WRO zaken inclusief windenergie (€ 0,1 mln), friese sporten (€ 0,1 mln) en monitoring wonen en woningbouwontwikkeling (€ 0,06 mln).
Bij de tijdelijke budgetten is budgetvrijheid bij de budgetten Iepen Mienskip Fûns (€ 3,6 mln), transitiefonds leefbare fysieke omgeving (€ 0,8 mln), demografische ontwikkelingen in Fryslân (€ 0,7 mln), netwerk mienskipsinitiatieven (€ 0,65 mln), gebiedsbudget (€ 0,6 mln), breedtesport (€ 0,37 mln), proceskosten Streekwurk (€ 0,35 mln), mienskip & bedriuw yn ferbining (€ 0,35 mln), cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds (€ 0,25 mln), herbestemmingsregeling gebouwen (€ 0,16 mln), flexibele inzet woningbouw (€ 0,15 mln) en sociale leefbaarheid (€ 0,1 mln). 

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?

 

 

Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 15.602 25.833 16.927 8.236 4.038 3.790
Totaal baten 1.610 1.462 238 138 138 0
Saldo van lasten en baten 13.991 24.372 16.688 8.098 3.900 3.790
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De stijging in de lasten van 2021 naar 2022 van € 10,2 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het ritme van de projecten De Welle (€ 10 mln.) en Sud Ie (€ 0,5 mln.).

De daling van de baten van 2021 naar 2023 van € 1,4 mln. betreft het aflopen van het project De Welle (€ 1 mln.), de tijdelijke rijksmiddelen voor Wonen (€ 0,3 mln) en de inkomsten uit het Europees subsidieprogramma POP3/Leader (€ 0,2 mln).

De daling in de lasten van 2022 naar 2025 van € 21,8 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het aflopen van deze projecten (alleen bedragen boven € 0,5 mln. benoemd): De Welle (€ 2 mln.), Súd Ie (€ 1,2 mln.), Regiodeal NOF/Versnellingsagenda (€ 1 mln.) en Holwerd aan Zee (€ 0,7 mln.). Daarnaast lopen de komende jaren de tijdelijke budgetten af van het ondersteunen van initiatieven uit de mienskip en regionale samenwerking (€ 5,1 mln.), POP3/Leader (€ 3,2 mln.), Wonen (€ 2,7 mln.), het Transitiefonds Leefbare fysieke omgeving (€ 1,1 mln.) en sociaal beleid, breedtesport en leefbaar algemeen (€ 2,4 mln.).


Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota Bedragen x € 1.000
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Lasten
M16 Regenboogbeleid 30 30 0 0
M2 Skoalkeatsen 40 0 0 0
Totaal lasten 70 30 0 0

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Specificatie Exploitatie Ambitie omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Leefbaarheid - kennis delen, integraal werken 2.234 2.266 2.341 2.177 1.849 1.685
Wonen – Trends en ontwikkelingen 73 171 176 176 176 176
Breedtesport 634 643 665 665 665 665
Fryske sporten 203 206 203 185 185 185
Topsport 456 495 496 376 376 376
Leefomjouwing overig 0 45 47 47 47 47
Structurele budgetten 3.600 3.827 3.927 3.626 3.298 3.134
Leefbaarheid - kennis delen, integraal werken 1.144 2.976 806 0 0 0
Ondersteunen mienskipsinitiatieven 3.038 5.473 3.440 745 492 656
Regionale samenwerking 2.361 2.769 1.668 1.613 249 0
Wonen – Kwalitatieve verbeterslag 0 2.336 165 0 0 0
Wonen – Flexibele schil 0 0 150 0 0 0
Sociaal beleid 722 260 116 23 0 0
Breedtesport -8 630 170 200 0 0
Fryske sporten 0 0 70 30 0 0
Topsport 10.000 0 0 0 0 0
Leefomjouwing overig 350 816 0 0 0 0
Tijdelijke budgetten 17.608 15.260 6.584 2.611 741 656
Regionale samenwerking 2.302 4.264 2.316 0 0 0
Breedtesport 0 8 0 0 0 0
Topsport -8.000 2.000 4.000 2.000 0 0
Reserves -5.698 6.272 6.316 2.000 0 0
Ondersteunen mienskipsinitiatieven 92 176 0 0 0 0
Wonen – Flexibele schil 0 300 100 0 0 0
Overlopende Passiva 92 476 100 0 0 0
Totaal lasten 15.602 25.833 16.927 8.236 4.038 3.790
Baten
Leefbaarheid - kennis delen, integraal werken 8 0 0 0 0 0
Ondersteunen mienskipsinitiatieven 13 0 0 0 0 0
Regionale samenwerking 348 486 138 138 138 0
Topsport 1.000 500 0 0 0 0
Tijdelijke budgetten 1.368 986 138 138 138 0
Regionale samenwerking 150 0 0 0 0 0
Reserves 150 0 0 0 0 0
Ondersteunen mienskipsinitiatieven 92 176 0 0 0 0
Wonen – Flexibele schil 0 300 100 0 0 0
Overlopende Passiva 92 476 100 0 0 0
Totaal baten 1.610 1.462 238 138 138 0
Saldo van lasten en baten 13.991 24.372 16.688 8.098 3.900 3.790

Beleidsveld 5.2. Cultuur en Erfgoed

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Onze ambities  
Een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving. Dat is waar de provincie Fryslân zich op richt met de beleidsnota Nij Poadium voor de periode 2021 tot en met 2024. Cultuur is een aanjager voor verandering. Niet alleen in economische zin (denk aan werkgelegenheid, vestigingsklimaat, toerisme) maar ook in maatschappelijk opzicht.   
 
Ons erfgoed bepaalt in hoge mate de kwaliteit van onze leefomgeving en onze identiteit, draagt zo bij aan brede welvaart, leefbaarheid, recreatie en toerisme. Of het nu archieven, musea, geschiedenisonderzoek, terpen, monumenten, dorpsgezichten of cultuurlandschappen zijn: samen vertellen zij het Ferhaal fan Fryslân.  

Externe ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Externe ontwikkelingen

2022 stond in het teken van het herstel van de culturele en erfgoedsector na de coronacrisis. Mede door het eerste triënnale jaar van Arcadia door Stichting LF 2018 stonden er in 2022 extra veel culturele activiteiten op het programma. Arcadia bestond uit een 100 dagen durend cultureel programma met internationale allure. In pijlers zoals BOSK en PARADYS reflecteerden kunstenaars op en schetsten perspectieven voor de toekomst van landschap, erfgoed en mienskip. 
 
Ook vanuit andere culturele instellingen is in 2022 hard gewerkt aan het herstel van de sector na corona. Er is een inhaalslag gemaakt op het gebied van digitalisering, diversiteit/inclusie (denk aan het bereiken van nieuw publiek), ruimtegebruik (programmeren op nieuwe plekken) en (het agenderen van) fair pay. Dit is een doorgaand proces dat ingrijpende aanpassingen vereist van bijvoorbeeld oude verdienmodellen, ruimtegebruik, en meer traditionele vormen van programmering. 
 
2023 en de jaren daarna zullen bepalend zijn voor het herstel van de culturele en erfgoedsector. Met het tweede herstelpakket ‘No en Moarn’ hebben wij ruimte gecreëerd voor het maken en programmeren van nieuwe culturele activiteiten en de financiering van grote projecten. Daarmee dragen wij bij aan een wendbare, weerbare en toekomstbestendige sector.  
 
De coronacrisis heeft bestaande kwetsbaarheden en uitdagingen in de culturele sector blootgelegd en versterkt. Het personeelstekort in de vrijetijdssector door corona was in april 2020 al zichtbaar en is in 2021 en 2022 verder doorgezet. In de praktijk betekent dit voor instellingen dat ze activiteiten moeten ontwikkelen en uitvoeren met minder of minder ervaren personeel.  Ook de bezoekerscijfers zijn nog niet terug op het niveau van voor LF2018. We merken dat mensen pas laat kaarten kopen voor voorstellingen, en dat een deel van het publiek niet is teruggekeerd. Hetzelfde geldt voor de bezoekersaantallen van de Friese musea, dat is gehalveerd.  
 
De culturele en erfgoedsector worden beide hard geraakt door de energie- en prijsstijgingen, het tekort aan bouwmaterialen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het tekort aan geschoold personeel. In de culturele sector is vooral een tekort aan technisch personeel, in de erfgoedsector aan ambachtsmensen in het restauratievak. Daardoor stijgen de prijzen verder en neemt de uitvoeringstijd voor onderhoud, restauratie en herbestemming op. Ook onze culturele instellingen in de basisinfrastructuur hebben te maken met deze prijsstijgingen voor onderhoud, productie en exploitatie. 
 
Tot slot zien we in de nasleep van corona dat de ontkerkelijking sneller gaat dan voorspeld. Met name de middelgrote kerken komen daardoor versneld leeg te staan. Deze kerken zijn doorgaans te groot voor herbestemming van woonhuizen (zoals met 80% van kleinere kerken al gebeurd is). Dit vraagt extra inzet van het Team Fryske Tsjerken (provincie) omdat er een groter beroep wordt gedaan op de onze laagrentelening en subsidieregeling monumenten. De transitie van de landbouw, schaalvergroting en bevolkingskrimp en de stikstofcrisis, gecombineerd met de onderhoudstoestand maakt ook de boerderij ook tot een kwetsbare categorie. Iedere maand komen er acht boerderijen leeg te staan.  
 
Om goed op de hoogte te blijven van externe ontwikkelingen voeren wij verschillende onderzoeken uit. Zo doen wij jaarlijks onderzoek naar het onderhoud van rijksmonumenten. Hieronder een grafiek met de stand van zaken rond het onderhoud van rijksmonumenten uitgesplitst op categorie gebouwen:

In 2022 wordt verder in opdracht van de provincie opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar cultuurparticipatie in Fryslân. We verwachten de uitkomsten in het eerste kwartaal 2023. Het onderzoek cultuurparticipatie uit 2018 is hier te vinden. Tot slot zijn er voorbereidingen getroffen voor de Cultuurmonitor Fryslân 2023. Deze Cultuurmonitor sluit aan bij de wens voor datagedreven beleid en geeft een breder beeld van kansen en knelpunten voor kunst, taal en erfgoed in Fryslân.  

Taak-, rol en budgetvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, rol en budgetvrijheid

 

Taakvrijheid 
De provinciale taakvrijheid op het vlak van cultuur is groot. Op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen hoort de provincie te zorgen voor een provinciale ondersteuningsinstelling voor de bibliotheken. Voor Fryslân is dit FERS.  
Verder is het provinciaal cultuurbeleid autonoom beleid, waarbij cultuurbeleid is aangemerkt als een provinciale kerntaak.  
 
Rolvrijheid 
De grote taakvrijheid op het vlak van cultuur gaat gepaard met een grote rolvrijheid. Als provincie hebben wij samen met rijk en gemeenten een belangrijke rol in de financiering en spreiding van cultuur in Fryslân. Mede daardoor worden producties mogelijk en dragen wij bij aan de instandhouding van de waardevolle basisinfrastructuur. Dat is nodig om de beleidsdoelen uit Nij Poadium te halen en bij te dragen aan de Brede Welvaart. Naast de financiële lijn en verantwoording daarvan, hebben wij in 2021 en 2022 ingezet op de ontwikkeling van  accounthouderschap naar partnerschap met onze instellingen. Door kennisontwikkeling van en ontmoetingen tussen onze instellingen en makers te faciliteren, stimuleren wij hen vraagstukken gezamenlijk op te pakken en blijven wij nog beter op de hoogte van ontwikkelingen. 
 
We zien op het terrein van cultuur onze provinciale rol verschuiven van een meer sturende en bepalende rol naar een samenwerkende en faciliterende rol. Dat is in lijn met ‘De toekomst van het cultuurbestel: werken als één overheid' (2022), een onderzoek van Berenschot naar de rol van provincies in het landelijke cultuurstelsel. Berenschot concludeert dat het bredere perspectief op cultuur (zoals de koppeling met andere beleidsdomeinen zoals economie, zorg en het sociaal domein) binnen provinciale overheden versterkt kan worden, en geeft een aantal aanbevelingen die we samen met andere provincies en andere partijen (zoals OCW en VNG) verder zullen uitwerken in 2023 als bijdrage aan de voorgenomen cultuurstelselherziening. 

Budgetvrijheid 
In 2022 en 2023 vindt op basis van de aangekondigde bezuinigingen voor taal en cultuur (€ 1,6 miljoen per jaar vanaf 2026 op de structurele budgetten, naast de vanaf 2025 afgelopen tijdelijke cultuurbudgetten van Nij Poadium ad. € 3,7 mln. per jaar) een herijking plaats van de ambities op het gebied van kunst, taal en erfgoed. 
 
Bij de structurele budgetten is een deel van onze taken wettelijk vastgelegd – dit geldt voor de boekjaarsubsidie aan Fers, de monumentenzorg en de decentralisatie provinciale archieven. Verder zijn er afspraken over de IPO-bijdrage voor kerntaak culturele infrastructuur; de gemeenschappelijke regeling Tresoar, het archeologisch depot, de samenwerking archeologie Famke, Terp Berltsum en het Buma legaat. Beleidsmatig zijn de meeste voormalige boekjaarsubsidies vanaf 2021 belegd onder de nieuwe regeling musea en kunstinfrastructuur (t/m 2024). De boekjaarsubsidies op het terrein van monumenten en archeologie zijn hier ook opgenomen.  
 
Onder de tijdelijke budgetten vallen de budgetten voor monumenten onder het wettelijk gedeelte. Verder hebben we overeenkomsten met LF2028, Sense of Place, We the North en OCW. Onder de budgetten ‘beleid belegd’ vallen een aantal subsidies aan instellingen en opengestelde subsidieregelingen.  
 
Er is budgetvrijheid bij de structurele budgetten voor musea en kunstinfrastructuur vanaf 2026 (€ 6,1 mln).  Bij de tijdelijke budgetten is er budgetvrijheid bij het budget Nij Poadium Algemeen (€ 0,7 mln), Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KeK, € 0,8 mln), prijsvraag Nije Fitaliteit Alde Pleatsen (€ 0,3 mln), adviescommissie Nij Poadium (€ 0,2 mln), matching voor landelijke cofinanciering (€ 0,15 mln) en onderzoek en herstel ontbrekende schakels beeldende kunst (€ 0,16 mln). 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.2.
 • Via (grotere) culturele producties willen we bijdragen aan een hoogwaardig leef-, vestigings- en verblijfsklimaat in Fryslân en een aantrekkelijk cultureel klimaat (ambitie 1)
 • We streven naar meer innovatieve, experimentele en/of interdisciplinaire initiatieven in Fryslân als aanjager bij het werken aan maatschappelijke vraagstukken en om vernieuwing binnen de sector te stimuleren (ambitie 2)
 • Via cultuureducatie en -participatie en amateurkunst willen we dat kunst en cultuur bereikbaar en toegankelijk is voor iedere inwoner van Fryslân (ambitie 3)
 • We willen het Het Frysk Eigene, datgene wat bepalend en onderscheidend is voor Fryslân, borgen in het Ferhaal fan Fryslân om inwoners en bezoekers van Fryslân er kennis mee te kunnen laten maken. (ambitie 5)
 • We willen cultuurhistorische waarden zijn behouden, ontwikkeld, onderzocht en zichtbaar (ambitie 8a)
 • We willen  archeologische waarden onderzoeken, beschermen en een groter publieksbereik (ambitie 8b)
 • We streven naar het behoud, ontwikkeling, onderzoek en een groter publieksbereik van gebouwde en groene monumenten (ambitie 8c)

Doel indicatoren

 

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Ambitie 1 Culturele producties ter voorbereiding op Arcadia 2025 Op 1 oktober 2022 dient de Stichting de aanvraag voor de boekjaarsubsidie 2023 in. Dan is ook het programma bekend. 
Ambitie 2 De professionele kwaliteit van makers en instellingen.

Vergroot t.o.v. 2020

 Het aantal aanvragen naar discipline. Een pluriform aanbod waarbij verschillende disciplines aanvragen doen
Ambitie 3 Ontwikkeling percentage basisscholen verbonden aan KEK3  98%
Ontwikkeling percentage leerkrachten dat heeft deelgenomen aan deskundigheidsbevordering via KEK3  Minimaal 90%
Ontwikkeling percentage deelnemende scholen dat zich inzet voor verbinding tussen cultuur en taalonderwijs  Minimaal 50%
Ambitie 5 Via exposities in musea vertellen wij het Ferhaal fan Fryslân 7 exposities
Ambitie 6 Ontwikkeling aanbod kunstinfrastructuur naar disciplines

Minimaal 5 disciplines

Aantal kunstinstellingen die een educatief programma aan bieden Minimaal 10 instellingen
Ambitie 8a Uitvoeren van wettelijke taken erfgoed, verankering erfgoed in omgevingswet en visie

Erfgoedwaarden zijn verankerd in omgevingswet en visie.

De CHK (basis omgevingswet) is geactualiseerd samen met de gemeenten
Ambitie 8b

Doorontwikkeling en verbeteren zichtbaarheid beleidsadvieskaart FAMKE samen met gemeenten (gemeentelijke verdiepingsslagen) en op thema’s samen met kennisinstellingen (thematische verdiepingsslagen).

Met alle gemeenten vindt voor eind 2023 een gesprek plaats. 

Ambitie 8c In stand houden van basisinfrastructuur erfgoed Accounthouderschap voor gehele basisinfrastructuur, basisafspraken maken en uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Ambitie 1 Subsidiëring voor de voorbereiding van de triënnale in 2025. Alle thema’s komen terug
Ambitie 2

Subsidiering van interdisciplinaire, innovatieve en experimentele producties/projecten

Minimaal 10

Ambitie 3 Subsidie verstrekking Subsidie verstrekt aan Keunstwurk en Fers, Iepenloftspullen
Evaluatie samenwerking Fers Evaluatie voltooid
Onderzoek cultuurparticipatie  Werving voltooid. Analyse gestart.
Ambitie 5 Aantal exposities die hebben bijgedragen aan het Ferhaal van Fryslân 7
Ambitie 6 Evaluatie  werkwijze subsidietoekenning Evaluatie voltooid

Pro-actieve rol qua netwerkontwikkeling

Nieuwsbrieven, netwerkbijeenkomsten, etc.
Ambitie 8a Aantal projecten uit de erfgoeddeal en De Fryske Pleats 5
Aantal verstrekte subsidie voor restauratie van boerderijdaken 20
Ambitie 8b Aantal archeologische steunpunten 11
Ambitie 8c Subsidieregeling Monumenten (SUMO): aantal restauraties en herbestemmingen van (Rijks)monumenten 35 (omlaag ivm prijsstijgingen in de bouw)

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 26.008 37.504 25.693 25.084 19.655 18.055
Totaal baten 1.697 1.063 353 353 17 17
Saldo van lasten en baten 24.311 36.441 25.340 24.731 19.638 18.038
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De stijging in de lasten van 2021 naar 2022 van € 11,5 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het ritme waarin de tijdelijke middelen voor de cultuur- en erfgoedambities uit Nij Poadium uitgegeven worden (€ 5,9 mln.), door een administratieve correctie van € 2 mln. tussen de jaren, omdat een projectsubsidie voor Kultuer yn ‘e Mienskip omgezet is in een boekjaarsubsidie (over meerdere jaren bekeken is deze correctie budgettair neutraal) en doordat de uitgaven voor de Monumentenregeling 2021 in 2022 plaatsvonden (€ 3,5 mln.) 
 
De daling van de baten van 2021 naar 2023 van € 1,3 mln. betreft de tijdelijke rijksmiddelen voor coronacompensatie van culturele instellingen. Na 2024 vervallen ook de tijdelijke rijksmiddelen voor verbreding en vernieuwing (€ 0,3 mln). 
De daling in de lasten van 2024 naar 2025 van € 5,4 mln. wordt veroorzaakt door het aflopen van het tijdelijke budget voor de ambities cultuur en erfgoed van de beleidsbrief Nij Poadium. De daling van 2025 naar 2026 van € 1,6 mln. betreft de Stelpost brede kunstinfrastructuur/fries vanuit Zero Based Budgetting. 

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Specificatie Exploitatie Ambitie omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Cultuur en erfgoed algemeen 170 37 30 30 323 -1.277
Ynnovaasje & Eksperimint 70 21 22 22 0 0
Kultuer yn ‘e Mienskip 5.584 4.666 4.872 4.872 4.872 4.872
Ferhaal fan Fryslan diele 2.519 2.715 2.806 2.806 2.533 2.533
Erfgoed untwikkele Cultuurhistorie 7.987 8.206 8.354 8.354 8.354 8.354
Erfgoed untwikkele Archeologie 41 51 53 53 48 48
Erfgoed untwikkele Monumenten 1.406 5.080 3.077 3.077 3.081 3.081
Cultuur en erfgoed overig 416 424 437 437 437 437
Structurele budgetten 18.194 21.199 19.650 19.651 19.649 18.049
Cultuur en erfgoed algemeen 71 314 63 583 0 0
Grut & Grutsk LF2028 2.066 3.021 1.000 0 0 0
Ynnovaasje & Eksperimint 927 977 1.129 729 0 0
Kultuer yn ‘e Mienskip 2.354 522 404 374 0 0
Sterke kunstinfrastructuur 150 150 150 150 0 0
Ferhaal fan Fryslan diele 1.000 1.081 1.048 1.048 0 0
Erfgoed untwikkele Cultuurhistorie 445 568 468 468 0 0
Erfgoed untwikkele Archeologie 124 1.104 150 150 0 0
Erfgoed untwikkele Monumenten 0 1.388 937 1.237 0 0
Cultuur en erfgoed overig 794 4.684 80 80 0 0
Tijdelijke budgetten 7.930 13.809 5.429 4.819 0 0
Grut & Grutsk LF2028 11 1.279 0 0 0 0
Kultuer yn ‘e Mienskip -2.698 453 275 275 0 0
Cultuur en erfgoed overig 935 0 0 0 0 0
Reserves -1.752 1.732 275 275 0 0
Cultuur en erfgoed overig 6 6 6 6 6 6
Voorzieningen 6 6 6 6 6 6
Cultuur en erfgoed overig 1.630 759 333 333 0 0
Overlopende Passiva 1.630 759 333 333 0 0
Totaal lasten 26.008 37.504 25.693 25.084 19.655 18.055
Baten
Erfgoed untwikkele Cultuurhistorie 6 6 6 6 6 6
Erfgoed untwikkele Monumenten 8 8 8 8 8 8
Structurele budgetten 14 14 14 14 14 14
Ynnovaasje & Eksperimint 0 3 3 3 0 0
Erfgoed untwikkele Archeologie 50 0 0 0 0 0
Erfgoed untwikkele Monumenten 0 150 0 0 0 0
Cultuur en erfgoed overig 0 134 0 0 0 0
Tijdelijke budgetten 50 287 3 3 0 0
Cultuur en erfgoed overig 3 3 3 3 3 3
Voorzieningen 3 3 3 3 3 3
Cultuur en erfgoed overig 1.630 759 333 333 0 0
Overlopende Passiva 1.630 759 333 333 0 0
Totaal baten 1.697 1.063 353 353 17 17
Saldo van lasten en baten 24.311 36.441 25.340 24.731 19.638 18.038

Beliedsfjild 5.3 Taal, media, ûnderwiis en letteren

Wat sjogge wy?

Terug naar navigatie - Wat sjogge wy?

Ambysje 
Wy wolle in fanselssprekkend plak fan it Frysk realisearje yn alle fasetten fan it (iepenbier) libben. 

Eksterne ûntwikkelings 
It Frysk yn it ûnderwiis wie en is in spearpunt yn ús belied. Der is in soad muoite dien om mear draachflak te kreëarjen foar Frysk yn it ûnderwiis en om in oanbod oan materialen, (nei)skoalling en begelieding sa goed mooglik ôf te stimmen op de ûnderwiispraktyk. Wy sjogge dat der mei hieltyd mear entûsjasme wurke wurdt oan de realisaasje fan Taalplan Frysk 2030. Yn it projekt Taalplan Frysk 2030 wurkje acht taal- en ûnderwiisynstellings gear oan mienskiplike realisaasjeplannen, om sa de provinsjale doelstellings te berikken. 

Taalatlas Fryslân – 2020 

De ôfrûne jierren hawwe lykwols dúdlik makke dat it net ienfâldich is om it Frysk in fanselssprekkend plak te jaan. Yn de koroanakrisis skode it omtinken foar it Frysk yn de berops- of ûnderwiiskontekst faak nei de eftergrûn, wylst de emosjonele wearde krekt dúdliker waard. Doelstellings lykas it Frysk yn de soarch of de ekonomy, kamen troch it ferskowen fan prioriteiten yn in legere fersnelling of somtiden sels stil te stean. Yn bredere sin liket der krekt mear wurdearring te wêzen foar lytse talen.

Troch koroana waard der mear thúswurke, mei in langere ôfstân tusken wen- en wurkplak. Troch û.o. mear romte en geunstigere huzeprizen hawwe mear minsken fan bûten in hûs yn Fryslân kocht. Dat hat ynfloed op it oandiel memmetaalpraters yn Fryslân. It is wichtich om mear omtinken te hawwen foar nijkommers om de taal te learen en te brûken. Yn it online en thúsûnderwiis lei de klam op basisfeardigens yn it Nederlânsk en êbe it omtinken foar it Frysk wer hiel gau gau fuort. It is noch dúdliker wurden dat it Frysk yn de digitale wrâld in folweardich plak krije moat.

De Twadde Keamer hat mei in moasje frege om de fersterking fan de sichtberens fan it Frysk (konfoarm resultaat 56). Dêrta hawwe Ryk en provinsje yn april 2022 it Sichtberensakkoart ûnderskreaun. 

Taalkado makket jonge âlders bewust fan meartalich grutbringen en de earde fan it Frysk as memmetaal. Dat wurdt fysyk oerhandige by de berte-oanjefte op it gemeentehûs. Dat bart hieltyd mear digitaal en troch koroana is dat yn in streamfersnelling kommen. Dêrom sjogge wy nei in oare oanpak om de oerdracht fan it Frysk tusken generaasjes te befoarderjen.

 

Taak-, rol, en budzjetfrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, rol, en budzjetfrijheid

Taakfrijheid
Fryslân hat op it mêd fan taal in unike posysje yn fergeliking mei de oare provinsjes. It Frysk is njonken it Nederlânsk in offisjele taal yn ús provinsje. In tal wetten en ôfspraken tusken Ryk en Fryslân bepaalt foar in grut diel ús belied. Dat binne de Wet gebrûk Fryske taal, it wetlik foech fan DS om parsjele ûntheffings foar it fak Frysk te ferlienen, it foech fan PS om de Fryske kearndoelen fêst te stellen en de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Ynternasjonaal bepale it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden en it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden wat wy as provinsje dogge (dwaan moatte) op it mêd fan it Frysk. De provinsje is troch it Ryk fersocht om it foartou te nimmen by de realisaasje fan de Wet gebrûk Fryske taal, troch op te treden as Taalskipper. Dat omfiemet ek de koördinaasje fan de útfiering fan ôfspraken en wetlike taken oer it Frysk yn brede sin.

De ferskillende wetten litte noch wol wat romte yn de útfiering fan de wetlike ferplichtings. Al mei al is de taakfrijheid op dit mêd dan ek net grut, mar wol oanwêzich.

Rolfrijheid
De beheinde taakfrijheid op dit mêd beheint ek ús rolfrijheid op gebieten dy’t fêstlein binne yn wet- en regeljouwing. Wy ûntkomme net oan rollen as tafersjoch op de wize wêrop’t skoallen ynfolling jouwe oan har taken oangeande it Frysk, bygelyks.
Der is dêrneist noch wol wat rolfrijheid mooglik, mar de provinsje is foar wat it realisearjen fan har taken en beliedskarren oanbelanget wol deeglik ôfhinklik fan har ynstellings. Dêrta finansiere wy har, meitsje wy ynhâldlike ôfspraken en stjoere wy aktyf om mar mear gearwurkje te litten. Der binne Europeeske ôfspraken dêr’t wy oan foldwaan moatte en wy hawwe der foar keazen om ien en oar yn de BFTK stevich yn te foljen. De kar oft wy ús middels benammen ynsette foar de beliedsrealisaasje fia ús ynstellings of op oare wizen (
‘marketing’ fan it Frysk, mear inisjativen foar ien kear fan tredden, ensfh.) is ek oan ús, as wy yn alle gefallen foldogge oan ús wetlike taken. De foarbyldrol dy’t wy sels as oerheid spylje yn de omgong mei it Frysk is ús eigen kar; dy kinne wy sels ynfolje. 

Budzjetfrijheid
By de strukturele budzjetten is it part fan de budzjetten foar Fryske taal wetlik belein. By de oerienkomsten giet it om de bydrage oan de Fryske Akademy en it legaat Jorritsma-Boschmafûns. By belied belein giet it benammen om boekjiersubsydzjes oan ferskate ynstellings.
By de tydlike budzjetten is de ryksbydrage foar oanpassing kurrikulum en DINGtiid wetlik. Under de oerienkomst falle de bydrage yn transysjekosten Fryske Akademy en Ljouwert Fryslân City of Literature. Beliedsmjittich belein is de bydrage oan de NHL foar in lektoraat en in tal subsydzjes út Taalplan Frysk 2030 wei.
Der is budzjetfrijheid by de strukturele budzjetten Taalbelied (€ 0,5 mln) en Taalkado (€ 0,18 mln). 
By de tydlike budzjetten is der noch budzjetfrijheid by it budzjet Taalbelied (€ 3,9 mln), sichtberens Frysk en streektalen (€ 0,7 mln) en Frysk yn it MBU (€ 0,1 mln).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beliedsfjild 5.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beliedsfjild 5.3.
 1. Wy wolle in fanselssprekkend plak foar it Frysk realisearje yn alle fasetten fan it (iepenbier) libben, troch:
 • taal en identiteit te brûken as ynspiraasje foar kulturele inisjativen, produksjes en nije netwurken (ambysje 4).
 • in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it ûnderwiis: in ryk taaloanbod op skoalle, dêr’t alle learlingen optimaal Frysk troch leare kinne, sadat de ûnderwiiskwaliteit fan it fak Frysk tanimt (ambysje 7A).
 • In fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben: it behâlden en befoarderjen fan de Fryske taal yn ús iepenbiere libben (ambysje 7B).
 • In fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús frije tiid: de Fryske taal wurdt as fanselssprekkend ynset yn keunst- en kultuerproduksjes en mear brûkt troch de media (ambysje 7 C). 

Doelyndikatoren

Ûnderwerp Yndikator Doelwearde 2023
Ambysje 7a De kwaliteit fan it oanbod fan it Frysk yn it ûnderwiis  Yn 2030 biede alle skoallen foar it primêr en fuortset ûnderwiis alle kearndoelen foar it fak Frysk op foldwaande nivo oan. Tuskentiids mjitte wy dat. 
Ambysje 7b It taalbelied fan gemeenten en oare bestjoersorganen  13 gemeenten (it Fryske taalgebiet) hawwe aktueel taalbelied en fiere de Langetermynaginda foar it Frysk út.     
Ambysje 7c It Sichtberensakkoart Frysk en resultaat 56 út it bestjoersakkoart Lok op 1 It Sichtberensakkoart is yn útfiering yn de provinsjale organisaasje, sawol yntern as ekstern.  
Ambysje 7c Digitaal Frysk Kompleter oanbod (minimaal 3) fan digitale helpmiddels yn it Frysk foar alle domeinen en leeftiden. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaatyndikatoaren

Terug naar navigatie - Resultaatyndikatoaren
Ûnderwerp Yndikator Doelwearde 2023
Ambysje 
Taalplan Frysk 2030
In skoalstiper foar alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis as fêste begelieder Yn 2023 hat elke skoalle minimaal ien kear kontakt hân mei de skoalstiper
Ambysje
Fernijd kurrikulum 
In fernijd kurrikulum ûntwikkele yn ‘e mande mei it ûnderwiisfjild en mei oare leargebieten.  Konseptkearndoelen binne ûntwikkele om te testen yn de ûnderwiispraktyk. 
Ambysje In fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben Het sichtberensakkoart wurdt útfierd. 

Trije projekten útfierd / útfiere litte yn it ramt fan de sichtberens fan it Frysk.

By 50 projekten fan it Iepen Mienskipsfûns is it Frysk of de streektaal sichtber.

Ambysje In fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben Der wurdt in nije BFTK opsteld Ein 2023 is de nije BFTK 2024 – 2028 ree.
Ambysje Frysk yn ‘e frije tiid  De trochûntwikkeling fan de digitale helpmiddels foar en yn it Frysk  Yn 2023 komt der in taallearapp en in (serious) game beskikber en wurdt der fierder wurke oan de ûntwikkeling fan digitale helpmiddels foar en yn it Frysk. 
Ambysje fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ‘e frije tiid Taalbeleid rjochte op nije Friezen Belied rjochte op Frysk by nije Friezen wurdt fan krêft
Ambysje Frysk yn ynternasjonaal perspektyf In ferfolch fan de pilot European Charter Classroom Activities (ECCA) Project (www.thisismylanguage.eu). Minimaal trije útwikselingsprojekten fan Fryske skoallen (jongerein 15-18 jier) mei maksimaal fiif oare Europeeske taalregio's.

Wat mei it kostje?

Terug naar navigatie - Wat mei it kostje?
Bedraggen x € 1.000,- Realisaasje 2021 Begrutting 2022 Begrutting 2023 Begrutting 2024 Begrutting 2025 Begrutting 2026
Totaal lêsten 11.930 13.709 13.563 13.212 10.776 10.759
Totaal baten 3 0 0 0 0 0
Saldo fan lêsten en baten 11.927 13.709 13.563 13.212 10.776 10.759
Terug naar navigatie - Toelichting

Taljochting

De stiging yn de lêsten fan 2021 nei 2022 fan € 1,8 mln. wurdt benammen feroarsake troch it ritme fan it tydlike budzjet Taalbelied, dêr’t ek Sichtberens fan it Frysk en de Kearndoelen Frysk ûnder falle (€ 1,7 mln. ). Dêrneist ferwachtsje wy yn 2022 de ryksbydrage foar Frysk yn it MBU út te jaan (€ 0,2 mln. ).

De delgong yn de lêsten fan € 2,4 mln. fan 2024 nei 2025 wurdt feroarsake troch it ôfrinnen fan it tydlike budzjet foar alle trije de ambysjes Frysk yn it ûnderwiis, Frysk yn ús iepenbiere libben en Frysk yn ús frije tiid fan de beliedsbrief Nij Poadium (€ 2,4 mln.).

Ûndersteande útstellen út de ramtnota binne ferwurke yn boppesteande tabel.

Terug naar navigatie - Tabel 2
Foarstellen ramtnota Bedraggen x € 1.000
Omskriuwing 2023 2024 2025 2026
Lêsten
M6 Sichtberens Frysk en streektalen 350 350 0 0
Totaal lêsten 350 350 0 0

Beleidsveld 5.3. Taal, media, onderwijs en letteren

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Ambitie 
Wij willen een vanzelfsprekende plaats van het Fries realiseren in alle facetten van het (openbaar) leven. 

Externe ontwikkelingen 
Het Fries in het onderwijs was en is een speerpunt in ons beleid. Er is veel moeite gedaan om meer draagvlak te creëren voor Fries in het onderwijs en om het aanbod aan materialen, (na)scholing en begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijspraktijk. Wij zien dat er met steeds meer enthousiasme wordt gewerkt aan de realisatie van Taalplan Frysk 2030. Binnen het project Taalplan Frysk 2030 werken acht taal- en onderwijsinstellingen samen aan gemeenschappelijke realisatieplannen  aan het bereiken van de provinciale doelstellingen. 

Taalatlas Fryslân – 2020 

De  afgelopen jaren hebben echter duidelijk gemaakt dat het niet eenvoudig is om het Fries een vanzelfsprekende plek te geven. In de coronacrisis schoof de aandacht voor het Fries in de beroeps- of onderwijscontext vaak naar de achtergrond, terwijl de emotionele waarde   juist duidelijker werd. Doelstellingen als het Fries in de zorg of de economie, kwamen door het verschuiven van prioriteiten in een lagere versnelling of soms zelfs stil te staan. In bredere zin lijkt er juist meer waardering te zijn voor kleine talen. 

Door corona werd er meer thuisgewerkt, met een langere afstand tussen woon- en werkplek. Door o.a. meer ruimte en gunstigere huizenprijzen hebben meer mensen van buiten een huis in Fryslân gekocht. Dat heeft invloed op het aandeel moedertaalsprekers in Fryslân het is belangrijk om meer aandacht te hebben voor nieuwkomers om de taal te leren en te gebruiken. In het online - en thuisonderwijs lag de nadruk op basisvaardigheid in het  Nederlands en ebde de aandacht voor het Fries weer heel snel weg. Het is nog duidelijker geworden dat het Fries in de digitale wereld ook een volwaardige plek moet krijgen. 

De Tweede Kamer heeft met een motie gevraagd om de versterking van de Sichtberens fan it Frysk (conform resultaat 56). Daartoe hebben Rijk en provincie in april 2022 het Sichtberensakkoart ondertekend. 

Taalkado maakt jonge ouders bewust van meertalig opvoeden en de waarde van het Fries als moedertaal. Dat wordt fysiek overhandigd bij de geboorteaangifte op het gemeentehuis. Dat gebeurt steeds meer digitaal en door corona is dat in een stroomversnelling gekomen. Daarom kijken we naar een andere aanpak om de overdracht van het Fries tussen generaties te bevorderen.

Taak-, rol, en budgetvrijheid

Terug naar navigatie - Taak-, rol, en budgetvrijheid

Taakvrijheid
Fryslân heeft op het terrein van taal een unieke positie in vergelijking met de andere provincies. Het Fries is naast het Nederlands een officiële taal in onze provincie. Een aantal wetten en afspraken tussen Rijk en Fryslân bepaalt grotendeels ons beleid. Dit zijn de Wet gebruik Friese taal, de wettelijke bevoegdheid van GS om partiële ontheffingen voor het vak Fries te verlenen, de bevoegdheid van PS om de Friese kerndoelen vast te stellen en de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Internationaal bepalen het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden wat we als provincie (moeten) doen op het gebied van het Fries. De provincie is door het Rijk verzocht om het voortouw te nemen bij de realisatie van de Wet gebruik Friese taal, door op te treden als Taalskipper. Dat betekent ook de coördinatie van de uitvoering van afspraken en wettelijke taken over het Fries in brede zin.
De diverse wetten laten nog wel enige ruimte in uitvoering van de wettelijke verplichtingen. Al met al is de taakvrijheid op dit terrein dan ook niet groot, maar wel aanwezig.

Rolvrijheid
De beperkte taakvrijheid op dit terrein beperkt ook onze rolvrijheid op gebieden die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. We ontkomen niet aan rollen als toezicht op de wijze waarop scholen invulling geven aan hun taken ten aanzien van het Fries, bijvoorbeeld. 
Er is daarnaast nog wel enige rolvrijheid mogelijk, maar de provincie is ten aanzien van het realiseren van haar taken en beleidskeuzes wel degelijk afhankelijk van haar instellingen. Daartoe financieren wij hen, maken inhoudelijke afspraken en sturen actief om hen meer te laten samenwerken. Er zijn Europese afspraken waar we aan moeten voldoen en we hebben ervoor gekozen om dat in de BFTK stevig in te vullen. De keuze of we onze middelen vooral inzetten voor de beleidsrealisatie via onze  instellingen of op andere manieren (‘marketing’ van het Fries, meer eenmalige initiatieven van derden, enz) is ook de onze, als we in elk geval voldoen aan onze wettelijke taken. De voorbeeldrol die we zelf als overheid spelen in de omgang met het Fries is onze eigen keuze en kunnen we zelf invullen.

Budgetvrijheid
Bij de structurele budgetten is het deel van de budgetten voor Friese taal wettelijk belegd. Bij de overeenkomsten gaat het om de bijdrage aan de Fryske Akademy en het  legaat Jorritsma-Boschmafonds. Bij beleid belegd zijn het met name boekjaarsubsidies aan diverse instellingen. 
Bij de tijdelijke budgetten is de rijksbijdrage voor aanpassing curriculum en DINGtiid wettelijk. Onder de overeenkomst vallen de bijdrage in transitiekosten Fryske Akademy en Leeuwarden Fryslân City of Literature. Beleidsmatig belegd is de bijdrage aan NHL voor een lectoraat en een aantal subsidies vanuit Taalplan Frysk 2030. 
Er is budgetvrijheid bij de structurele budgetten Taalbeleid (€ 0,5 mln.) en Taalkado (€ 0,18 mln.). 
Bij de tijdelijke budgetten is nog budgetvrijheid bij het budget Taalbeleid (€ 3,9 mln.), sichtberens Frysk en streektalen (€ 0,7 mln.) en Fries in het MBO (€ 0,1 mln.).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.3.

Wij willen een vanzelfsprekende plaats van het Fries realiseren in alle facetten van het (openbaar) leven, door.

  • Taal en identiteit te gebruiken als inspiratie voor culturele initiatieven, producties en nieuwe netwerken (ambitie 4).
  • Een vanzelfsprekende plek van Fries in het onderwijs: een rijk taalaanbod op school waarin alle leerlingen optimaal Fries kunnen leren en waardoor de onderwijskwaliteit van het vak Fries toeneemt (ambitie 7A). 
  • Een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven: het behouden en bevorderen van de Friese taal in ons openbare leven (ambitie 7B). 
  • Een vanzelfsprekende plaats van het Fries in onze vrije tijd: de Friese taal wordt als vanzelfsprekend ingezet in kunst- en cultuurproducties en meer gebruikt door media (ambitie 7 C). 

Doel indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Ambitie 7a De kwaliteit van het aanbod van het Fries in het onderwijs  In 2030 bieden alle scholen voor het primair en voortgezet onderwijs alle kerndoelen voor het vak Fries op voldoende niveau aan.  Tussentijds meten we dat. 
Ambitie 7b Het taalbeleid van gemeenten en andere bestuursorganen  13 gemeenten (het Fries taalgebied) hebben actueel taalbeleid en voeren Langetermijnagenda voor het Fries uit.   
Ambitie 7c Het Sichtberensakkoart Frysk en resultaat 56 uit het bestuursakkoord Lok op 1 Het Sichtberensakkoart is in uitvoering in de provinciale organisatie, zowel intern als extern. 
Ambitie 7c Digitaal Frysk Completer aanbod (minimaal 3) van digitale hulpmiddelen in het Fries voor alle domeinen en leeftijden.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023
Ambitie Taalplan Frysk 2030 Een skoalstiper voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs als vaste begeleider In 2023 heeft elke school minimaal één keer contact gehad met de skoalstiper
Ambitie Fernijd kurrikulum  Een vernieuwd kurrikulum ontwikkeld samen met onderwijsveld en met andere leergebieden.  Conceptkerndoelen zijn ontwikkeld voor testen in de onderwijspraktijk. 
Ambitie Een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven Het sichtberensakkoart wordt uitgevoerd. 

Drie projecten uitgevoerd/ laten uitvoeren in het kader van de sichtberens fan it Frysk.

Bij 50 projecten van het Iepen Mienskipsfûns is het Fries of de streektaal zichtbaar.

Ambitie Een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven Er wordt een nieuwe BFTK opgesteld Eind 2023 is de nieuwe BFTK 2024 – 2028 gereed.
Ambitie Frysk yn ‘e frije tiid  De doorontwikkeling van de digitale helpmiddelen voor en in het Fries  In 2023 komt een taalleerapp en een (serious) game beschikbaar en wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van digitale helpmiddelen voor en in het Fries. 
Ambitie fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ‘e frije tiid Taalbeleid gericht op Nieuwe Friezen Beleid gericht op Fries bij Nieuwe Friezen wordt van kracht
Ambitie Frysk yn ynternasjonaal perspektyf In vervolg van de pilot European Charter Classroom Activities (ECCA) Project (www.thisismylanguage.eu). Minimaal drie uitwisselingsprojecten van Friese scholen (jongeren 15-18 jaar) met maximaal vijf andere Europese taalregio's.

Wat mag het gaan kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het gaan kosten?
Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Totaal lasten 11.930 13.709 13.563 13.212 10.776 10.759
Totaal baten 3 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 11.927 13.709 13.563 13.212 10.776 10.759
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De stijging in de lasten van 2021 naar 2022 van € 1,8 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het ritme van het tijdelijke budget Taalbelied, waaronder ook Sichtberens van het Frysk en de Kearndoelen Frysk vallen (€ 1,7 mln.). Daarnaast verwachten we in 2022 de rijksbijdrage voor Fries in het MBO uit te geven (€ 0,2 mln.).

De daling in de lasten van € 2,4 mln. van 2024 naar 2025 wordt veroorzaakt door het aflopen van het tijdelijke budget voor alle drie de ambities Frysk yn it ûnderwiis, Frysk yn ús iepenbiere libben en Frysk yn ús frije tiid van de beleidsbrief Nij Poadium (€ 2,4 mln.).

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen kadernota Bedragen x € 1.000
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Lasten
M6 Sichtberens Frysk en streektalen 350 350 0 0
Totaal lasten 350 350 0 0

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Specificatie Exploitatie Ambitie omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Taal, media, onderwijs en letteren algemeen 274 0 0 0 944 944
Frysk yn us underwiis 7.054 7.096 7.512 7.627 6.859 6.859
Frysk yn us iepenbiere libben 1.767 1.632 1.876 1.851 1.875 1.859
Frysk yn us frije tiid 1.211 1.289 1.097 1.097 1.097 1.097
Structurele budgetten 10.307 10.017 10.485 10.576 10.776 10.759
Taal, media, onderwijs en letteren algemeen 140 1.175 1.028 1.201 0 0
Frysk yn us underwiis 902 1.580 1.218 886 0 0
Frysk yn us iepenbiere libben 106 571 584 550 0 0
Frysk yn us frije tiid 315 366 248 0 0 0
Tijdelijke budgetten 1.463 3.692 3.078 2.636 0 0
Frysk yn us underwiis 160 0 0 0 0 0
Reserves 160 0 0 0 0 0
Taal, media, onderwijs en letteren overig 0 0 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten 11.930 13.709 13.563 13.212 10.776 10.759
Baten
Frysk yn us iepenbiere libben 3 0 0 0 0 0
Structurele budgetten 3 0 0 0 0 0
Totaal baten 3 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 11.927 13.709 13.563 13.212 10.776 10.759