Bijlage 10. Subsidiestaat begroting 2023

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De provincie mag volgens de hoofdregel van artikel 4:23, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) slechts een subsidie verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna: ASV) is een door Provinciale Staten vastgesteld wettelijk voorschrift dat beleidsmatige en budgettaire buitengrenzen formuleert met betrekking tot de subsidieverstrekking. De ASV heeft de volgende subsidies benoemd: projectsubsidies, boekjaarsubsidies en incidentele subsidies. Omdat in de ASV niet de subsidiabele activiteiten zijn geregeld vormt de ASV geen wettelijke grondslag op basis waarvan subsidie verstrekt kan worden in de zin van de Awb. Artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze uitkomst. Dit artikel maakt een uitzondering op de hoofdregel die een wettelijke grondslag vereist, indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. Daarnaast worden in het zelfde artikel, derde lid onder d, incidentele subsidies uitgezonderd van de hoofdregel mits deze voor ten hoogste vier jaren worden verstrekt.

Om te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 4:23, derde lid Awb zijn in de subsidiestaat de boekjaarsubsidies opgenomen, de projectsubsidies die voor meer dan vier jaar verstrekt worden zonder wettelijke grondslag en incidentele subsidies zonder wettelijke grondslag, waarvan nu reeds bekend is dat ze in 2023 verstrekt zullen worden. Omdat aanvragen voor incidentele subsidie gedurende het gehele jaar binnen kunnen komen, kan er bij de beide bestuursrapportages evt. aanpassing en aanvulling van de subsidiestaat aan PS voorgelegd worden, zodat ook voor die subsidies de wettelijke grondslag geregeld is.

Boekjaarsubsidies

Terug naar navigatie - Boekjaarsubsidies

In de ASV is bepaald dat de provincie op aanvraag aan een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid een boekjaarsubsidie kan verstrekken. Een boekjaarsubsidie wordt per kalenderjaar verstrekt voor een periode van maximaal vier aaneengesloten jaren, waarbij de hoogte van de subsidiebedrag gerelateerd kan zijn aan een bepaald niveau van activiteiten. NB. De instellingen die de musea- en kunstinfrastructuur vormen, zijn niet op de subsidiestaat terug te vinden, omdat deze instellingen de wettelijke grondslag van hun boekjaarsubsidie ontlenen aan de regeling Musea en kunstinfrastructuur die in het voorjaar van 2020 open heeft gestaan en in juni 2020 tot besluitvorming heeft geleid voor de periode 2021-2024.

Subsidiestaat

Terug naar navigatie - Subsidiestaat

De in deze subsidiestaat opgevoerde bedragen zijn ontleend aan de begroting 2023. In de gepresenteerde bedragen is ook rekening gehouden met tijdelijke aanvullingen, ook al worden die uit andere budgetten bekostigd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de loon- en prijsstijging gesubsidieerde instellingen zoals opgenomen in de uitgangspunten begroting (bijlage 8). Voor de begroting 2023 is deze op 3,3% gesteld.

Prg. Bel. Veld Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag Begroting 2023 (x € 1.000) Toelichting
1 2 Stichting Veteranendag Friesland Organisatie jaarlijkse provinciale veteranendag 34
1 5 Nationale Ombudsman 5 € 4.800 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
2 4 ROCOV ROCOV Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Iedere provincie in Nederland heeft een ROCOV. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Het werk van ROCOV Fryslân bestaat uit het voeren van overleg met de provincie en met de vervoerbedrijven en het geven van adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. ROCOV Fryslân is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt gerund door vrijwilligers. 44 € 43.300 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
3 1 Bond van Friese Vogelwachten Het bevorderen van agrarische natuur- en landschapsbeheer door ondersteuning van agrarische natuurverenigingen (ANV’s), door stimulering van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door advisering van de overheid. Begeleiding en professionalisering ANV’s en gebiedscoördinatoren. Kennisuitwisseling ANV’s en gebiedscoördinatoren. Organiseren weidevogelkennisdag. Opzetten registratiesysteem weidevogelmonitoring samen met de BFVW. 158 € 157.600 per jaar voor de jaren, 2023 en 2024
3 1 Faunabeheereenheid budgetsubsidie Het beheer van inheems beschermde diersoorten en het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna. 315 Tijdelijk € 314.400 per jaar t/m 2023
3 1 Friese Milieu Federatie Samenwerken en uitvoering agenda herstel Biodiversiteit 241 Voor het jaar 2023
3 1 Gemeente Leeuwarden Samenwerken en uitvoering agenda herstel Biodiversiteit 65 Voor het jaar 2023
3 1 It Fryske Gea De vereniging It Fryske Gea heeft als doel de biodiversiteit in Fryslân te behouden, te herstellen en te ontwikkelen, en de (cultuurhistorische) monumenten, die deel uitmaken van een natuurgebied of natuurwaarden bezitten of landschappelijk van belang zijn, te behouden. It Fryske Gea streeft naar natuurbescherming in brede zin. Zij doet dit ondermeer door het gericht beheren van haar terreinen 895 € 894.400 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
3 1 IVN consulentschap Fryslân In de transitie van natuur en milieu educatie (NME) en het uitvoering geven aan het Akkoard Fan Earnewâld, een samenwerkingsafspraak van alle natuurorganisaties en de provincie op het gebied van NME, vervult IVN een voortrekkersrol. Via bijeenkomsten, arrangementen, trainingen en workshops nodigt IVN beroepskrachten en vrijwilligers uit om mee te gaan in deze transitie, zodat NME als een deskundige organisatie ingezet wordt bij het betrekken van (school)kinderen, jongeren en volwassenen bij hun leefomgeving. IVN zet zijn kennis en ervaring in om mensen met hoofd, hart en handen de leefomgeving te laten ervaren en waarderen. 402 € 201.800 per jaar voor de jaren 2023 en 2024.Tijdelijk extra € 200.000 voor 2023.
3 1 IVN Samenwerken en uitvoering agenda herstel Biodiversiteit 161 Voor het jaar 2023
3 1 Kening Samenwerken en uitvoering agenda herstel Biodiversiteit 135 Voor het jaar 2023
3 1 Stichting Nationaal Park De Alde Feanen Basisfinanciering NP De Alde Feanen 116 € 115.200 per jaar voor de jaren 2023 en 2024.
3 1 Beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog Basisfinanciering NP Schiermonnikoog 116 € 115.200 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
3 1 St. Landschapsbeheer Friesland Het LBF heeft als oogmerk het behoud en versterking van het Friese landschap in al haar facetten alsmede soortenbescherming. Hiervoor ontvangt LBF jaarlijkse een budgetsubsidie uit de provinciale middelen en was een doeluitkering van het rijk via het ILG opgenomen. Deze laatste is als gevolg van het Natuurakkoord weggevallen vanaf 2013 277 € 276.500 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
3 1 Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden 53 € 53.000 per jaar voor de jaren2023 en 2024.
3 1 Stichting Erfgoed Natuur en Landschap Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân 53 € 53.000 per jaar voor de jaren 2023 en 2024.
3 3 Friese Milieu Federatie De werkzaamheden van de functionarissen van de St. Friese Milieufederatie vormen een nuttige aanvulling op de eigen provinciale bemoeienissen met milieuaangelegenheden, mede gelet op de eigen invalshoek van waaruit de stichting deze aangelegenheden benadert. Voorts is het vanuit een oogpunt van subsidiëring gewenst om bij een veelheid van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in de provincie met één centraal adres te maken te hebben. 417 € 416.100 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
3 5 Samenwerkingsagenda Us Kooperaasje Basisfinanciering 160
3 5 Gemeente Terschelling Ontwikkelfase Aquathermieproject Terschelling 225
4 1 Aeres groep Cofinanciering RIF aanvraag Biologische landbouw 50
4 1 Vereniging Circulair Fryslân (VCF) Het structureel ondersteunen van de vereniging in haar activiteiten om de circulaire economie in Fryslân aan te jagen. 269 € 268.600 voor 2023
4 1 Innovatiecluster Drachten Bestemd voor het projectplan 2023-2025. Het Innovatiecluster Drachten (ICD) bestaat uit 23 bedrijven in Noord Nederland, met 4.300 medewerkers, die landelijk en internationaal opereren, met het zwaartepunt in Drachten. De bedrijven maken allemaal deel uit van de hoogtechnologische maakindustrie, één van de kurken van de Nederlandse economie. De bedrijven leveren een stevige bijdrage aan de regionale economie met (hoogwaardige) werkgelegenheid, innovatiekracht en economische en maatschappelijke waarde. Het ICD neemt een belangrijke plaats in de triple helix (overheid-ondernemers-onderwijs) door het bieden van een groot aantal stageplaatsen, onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten voor opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Voor de continuïteit van de programma’s van het ICD is het belangrijk dat de provinciale bijdrage meerjarig wordt vastgelegd. 1.320 € 1.320.000 voor de jaren 2023-2025 (€ 440.000 per jaar)
4 1 IPF Basisorganisatie Innovatiepact Fryslân – basisorganisatie is de verbinder tussen de Triple Helix organisaties in Fryslân. Vanuit dit platform worden kansen gesignaleerd en geagendeerd. 200 Tijdelijk € 200.000 per jaar t/m 2023
4 1 Van Hall Larenstein Associated Degree Marien ondernemen om te komen tot een transformatie van de bestaande economie naar duurzaam marien in de Noord- en waddenzee 150 No en Moarn II
4 1 RUG Covid heeft laten zien dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn binnen MKB en overheid. Daarvoor worden de leergangen kunstmatige intelligentie, ransom resillience en digitaal leiderschap ontwikkeld waar op basis van wetenschappelijke inzichten de combi wordt gemaakt met de dagelijkse praktijk binnen organisaties. 365 No en Moarn II
4 1 VCF (Vereniging Circulair Friesland) Projecten gericht op bewustwording en implementatie van het thema circulariteit en de SDG’s. 235 No en Moarn II
4 2 IPF YNBusiness Ynbusiness is er om ondernemers actief te benaderen en in de 1e lijn te helpen bij het realiseren van groei en ambitie 350 Tijdelijk € 350.000 per jaar t/m 2023
4 3 Friesland College Interesseren van meer mensen voor een technisch beroep 80 No en Moarn II
4 3 ROC Friese Poort De digitale weerbaarheid verbeteren van Friese mkb-bedrijven, culturele organisaties en maatschappelijke ondernemingen als gevolg van versnelde digitalisering in Coronatijd. 250 No en Moarn II
4 4 De Friese Export Club Professionaliseren van de dienstverlening Friese Export Club 40
4 4 Afvalsturing Friesland N.V. Het uitbreiden van de activiteiten van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) 63 € 62.500 als eenmalige bijdrage voor 2022/2023
4 4 Coöperatieve WTC Noord Nederland Basisfinanciering noordelijke internationale samenwerking 75 € 50.000 per jaar voor 2023
4 5 IPF Dagrecreatieve Netwerken Het via Innovatiepact Fryslan uitvoeren van het jaarprogramma Dagrecreatieve netwerken 2023 met als doel het vindbaar, beleefbaar en boekbaar maken van dagrecreatief aanbod. 375 € 375.000 per jaar voor 2023
4 5 IPF Toerisme Alliantie Friesland De TAF is bedoeld als een onderzoek- en experimenteerplatform dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de verschillende partijen binnen de triple helix die samenwerken in de gastvrijheidssector. Daarnaast heeft de TAF een signaleringsfunctie. De uitwerkingen hiervan worden omschreven in een jaarplan. 269 € 268.600 per jaar voor t/m 2023
4 5 IPF en/of ondernemerscollectieven Uitvoering challenges gericht op structuurversterking toeristische sector middels verduurzaming en innovatieve financiering 800 No en Moarn II
4 5 Marrekrite Het komen tot meer wandelmogelijkheden over boerenland en particulier eigendom 75 € 75.000 voor 2023
4 5 St. Landelijk Fietsplatform Beheren van de fietsinfrastructuur. O.a. het beheren van de LF-routes en de routedatabank, in stand houden van een meldsysteem bij problemen bij routes, communicatie rondom de routes en aanspreekpunt in internationaal verband. Daarnaast beheer van de Europese routes (EuroVelo) en het opstellen van een provinciale kennisrapportages 19 € 18.200 per jaar voor 2023
4 5 St. Merk Fryslân Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van de provincie Fryslân die invulling geeft aan een overkoepelende regiomarketingstructuur in de provincie. De stichting werkt primair aan de toeristische marketing en promotie, ondersteunt productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. De Waddeneilanden worden hierbij als apart merk vermarkt. Om de regiomarketing te realiseren, is samenwerking met de ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders onontbeerlijk. 2.120 € 724.500 structureel
€ 1.250.000 tijdelijk tot en met 2023
4 5 Merk Fryslân In samenwerking met het Friese bedrijfsleven bezoekerscentra en educatieve rondgangen binnen bedrijven te organiseren om hiermee een waardevolle cross-over te realiseren in relatie met de verschillende beleidsdoelen. 750 € 750.000 eenmalig voor 2023
4 5 Wandelnet Beheren van de nationale of landelijke wandelinfrastructuur. O.a. het mogelijk maken om te wandelen door het aanbrengen van bebording, het communiceren over de routes en het beheer wanneer er onvolkomenheden optreden. 45 € 44.600 per jaar voor 2023
5 1 Friesland College CIOS Het betreft de activiteiten fierljeppen, zeilen/skûtsjesilen, schaatsen en opleiden buurtsportcoaches 28 € 27.900 voor de jaren 2023, 2024
5 1 Dambûn Frysk spul Verhogen deelname aan het Frysk damjen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het Frysk damjen in het algemeen 8 € 7700 voor de jaren 2023, 2024
5 1 Stifting WFD Professionalisering organisatie 15 Tijdelijk voor 2023
5 1 Fries Sociaal Planbureau Begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie, onderzoek en studie, verbinden van partijen, ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkelingen rond de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn nieuwe stijl en aanpalende terreinen. 1.664 € 1.663.700 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 1 Koninklijke Nederlandse Kaatsbond Verhogen deelname aan het kaatsen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het kaatsen in het algemeen. 76 € 50.100 en tijdelijk € 25.000 extra in 2023 en 2024 voor Us keats takomst
5 1 Koninklijke Nederlandse Kaatsbond Faciliteren van het kabouterkaatsen, het breder opzetten van het schoolkaatsen door de groepen 3, 4 en 5 daarbij te betrekken, het opzetten van regionale kampioenschappen en het ontwikkelen van een projectplan voor het breed gebruiken van de mobiele kaatsmuur. 40 € 40.000 eenmalig voor 2023
5 1 Watersportvereniging Sneek (Sneek-week) De provincie verleent een bijdrage in de organisatiekosten van de Sneekweek 6 € 5.400 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 1 Frysk Ljeppers Boun Verhogen deelname aan het fierljeppen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het fierljeppen in het algemeen. 8 € 7.700 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 1 Rijksuniversiteit Groningen Leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid. De provincie verleent, samen met de provincies Groningen en Drenthe, een bijdrage aan de bijzondere en tijdelijke leerstoel. 26 € 26.000 (2023)
5 1 St Doarpswurk Bevordering van de leefomstandigheden op het platteland. Het bieden van begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie en ondersteuning t.b.v. vrijwilligers, verenigingen, dorpshuizen, plaatselijk belang en gemeenten in Fryslân. 678 € 677.500 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 1 Gemeente Leeuwarden Co-financiering Volkshuisvestingsfonds 750
5 1 St Foar de neiteam Verhogen deelname aan het skûtsjesilen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het skûtsjesilen in het algemeen. 8 € 7.700 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 1 Stichting Sport Fryslân Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten. 708 Structureel € 664.400
Tijdelijk € 25.800 extra in 2023 en 2024 voor Fryske Sport yn dyn Klasse en € 17.800 extra in 2023 en 2024 voor sportprijzen.
5 1 Stichting Sport Fryslân Project Samen yn Beweging yn Fryslân; het ontwikkelen van een digitaal platform waar vraag en aanbod op het gebied van (amateur)sport en bewegen in Fryslân samenkomt. 45 Aanvraag loopt via het budget sport algemeen
5 1 Topsport Noord Individuele en collectieve begeleiding en ondersteuning van Friese sporttalenten. Topsportprogramma’s van verschillende sportdisciplines. 349 € 348.300 ook voor de jaren 2023 en 2024. € 28.700 Topsport Noord. € 319.600 voor Centrum voor toppsport onderwijs CTO Heerenveen
5 2 Restauratie Opleiding Noord (ROP) Stimuleren/zoeken van leerlingen voor het restauratieambacht bij monumenten (samenwerking drie Noordelijke Provincies) 10 €10.000 per jaar voor de jaren 2023,2024
5 2 Explore the North Een stevige fundering neerzetten voor het taalproductiehuis 150 € 150.000 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 2 Fers (voorheen Bibliotheekservice Fryslân) Het leenverkeer van Friestalige boeken bevorderen. De dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage voor de bevordering van de Friese taal en cultuur. Ook voert Bibliotheekservice Fryslân de taken uit van het voormalige Anna Blamanhus: ontsluiting archiefinspectie. En het Tomke-project ter bevordering van Frysk lezen. 3519 € 3.518.800 per jaar voor de jaren 2023 en 2024.
Waarvan voor:
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan de ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. * Tomke: € 30.800 (p.j.)
* LêsNo: € 25.200 (p.j.)
* Taalplan: € 52.200 (p.j).
5 2 FERS Aanpak laaggeletterdheid bij kwetsbare groepen die door Covid extra hard zijn geraakt. Dit is in samenwerking met AMR, gemeenten, leerwerkloket 82 No en Moarn II
5 2 Museumfederatie Fryslân De instelling levert ondersteuning aan de kleine musea en oudheidskamers. Daarnaast t/m 2024 ook projectleiding en -coördinatie van de activiteitenweek 'Help pake en beppe de vakantie door'. 224 € 223.400 per jaar voor de jaren 2023 en 2024. Inclusief tijdelijke subsidie € 15.000 per jaar t/m 2024 (Pake & Beppe-project)
5 2 Stichting Fries Productiehuis - Popcultuur (Popfabryk) Kultuer Kollektyf, als invulling van de OCW-matchingsregeling ‘Verbreding en Vernieuwing’ 172 Voor de jaren 2022-2024 uit de OCW-middelen
5 2 Stichting Fries Productiehuis  Popcultuur (Popfabryk) Platform Popcultuur Fryslân, als invulling van de OCW-matchingsregeling ‘Verbreding en Vernieuwing’. 162 Voor de jaren 2022-2024 uit de OCW-middelen.
5 2 Stichting Tsjerkepaad Verzorgen en bekendmaken van openstelling en evenementen in honderden Friese kerkgebouwen op de zaterdagen in de zomermaanden. 17 € 16.100,- per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 2 St. Alde Fryske Tsjerken Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale kerken. 297 € 296.100,- per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 2 St. De Fryske Mole Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale molens. 111 € 110.800,- per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 2 St. Het Fries Museum It Frysk Museum is it sintrale kultuerhistoarysk museum foar de hiele provinsje en levert as sadanich in wezenlike bydrage ta fermeardering fan de kennis dy’t foar it ferline tigewichtich is. Dit bedrach is ornearre foar oankeap fan Fryske wurken. 45 € 45.000 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 2 St. Keunstwurk – KEK PO Voor het programma Kultuuredukaasje mei Kwaliteit; een landelijke regeling (Cultuureducatie met Kwaliteit) van het FCP. Dit programma heeft als doel om programma’s op terrein van cultuureducatie in het primair onderwijs (PO) te ontwikkelen en te borgen. Het programma zet in op deskundigheidsbevordering, ondersteuning van scholen en culturele aanbieders. Daarnaast zet het in op vakoverstijgend werken (onder andere de verbinding tussen taal en cultuur) via de zogenaamde ‘meimakkers’. 434 Per jaar voor 2023 en 2024
5 2 St. Keunstwurk – KEK VO Het plan cultuureducatie Voortgezet Onderwijs (VO) wil meer scholen dan in de vorige periode bereiken. In het nieuwe plan worden ongeveer 70 VO scholen bereikt. Dit streven naar een groter bereik van VO-scholen sluit goed aan bij de ambities van de Provincie Fryslan om ieder kind in aanraking brengen met kunst en cultuur. Een vierjarige projectsubsidie past bij deze ambitie en borgt continuïteit. 288 Per jaar voor 2023 en 2024
5 2 St. Keunstwurk – Basisorganisatie • Het stimuleren van cultuurparticipatie door ondersteuning van het amateurkunstenveld; 1.073 Per jaar voor de jaren 2023 en 2024
• Het stimuleren van de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein, waaronder zorg om tot een groter bereik van cultuurparticipatie te komen en
• Het vergroten van kennis en professionalisering binnen het amateurkunstenveld onder meer vanuit de landelijke regeling gericht op cultuurparticipatie.
Bij de steunfunctie legt de provincie de nadruk op drie taken:
- Informatievoorziening
- Deskundigheidsbevordering
- Netwerkvorming en collectieve activiteiten
5 2 Keunstwurk Uitvoeringskosten van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) 210 Per jaar voor de periode 2022-2024.
5 2 Keunstwurk Fulkaan 125 Waarvan € 50.000 vanuit No en Moarn II.
Het talentontwikkelingsprogramma Fulkaan richt zich op klassieke muziek en HaFaBra. De focus ligt op jongeren. Het biedt ook toekomstperspectief aan de betrokken coaches, sluit aan op maatschappelijke thema's zoals eenzaamheid onder jongeren door corona en heeft aandacht voor nieuwe, hybride les- en presentatievormen.
5 2 St. LF2028 Organiseren van de Triënnale 2022 en voorbereiden Triënnale 2025. 1.000 PS heeft op 16-2-2022 besloten tot verhogen bedrag 2022 naar max. € 3 miljoen en voor het jaar 2023 daardoor max. € 1 miljoen.
5 2 St. Monumentenwacht Friesland Inspectie van de bij de Monumentenwacht aangesloten monumenten. 294 € 293.100 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 2 St. Steunpunt Monumentenzorg Friesland Onbetaalde dienstverlening voor gemeenten, monumentenorganisaties en particulieren op het gebied van monumentenzorg, waaronder herbestemming, archeologie en cultuurhistorie. Het bieden van een platformfunctie voor de monumentenzorg. Onder deze subsidie valt ook de € 15.300 die jaarlijks beschikbaar is voor de vrijwilligersorganisaties. St. Steunpunt Monumentenzorg stelt dit budget beschikbaar aan deze organisaties. 206 € 205.100 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 2 Fries Jeugdorkest Jonge musici (leeftijd 12-24 jaar) uit Friesland een podium te bieden om in een orkest met symfonische bezetting plezier te beleven aan samen muziek maken, streven naar professionele kwaliteit en bijzondere talenten door laten groeien naar het conservatorium. 17 Tijdelijk € 17.000 per jaar t/m 2024
5 2 We the North Uitvoering geven aan het tussen OCW en We the North afgesloten cultuurconvenant 2021-2024. In het convenant zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van afstemming van cultuurbeleid op landelijk, regionaal en lokaal beleid en van het ontwikkelen van een ontwikkelagenda voor Noord-Nederland/We the North. 100 Tijdelijk € 100.000 per jaar t/m 2024
5 2 Bevrijdingsfestival Organisatie Fries Befrijdingsfestival 45 Structureel per jaar
5 2 CityProms Co-financiering voor hun toekenning uit het Fonds Cultuurparticipatie 53 € 52.400 per jaar voor de periode 2022-2024
5 2 DeDansDivisie Uitvoeren van het project Dans op Recept om de actieve cultuurdeelname en toegankelijkheid van cultuur te vergroten (cofinanciering bij het Fonds Cultuurparticipatie) 102 Tijdelijk € 101.500 per jaar voor 2022 t/m 2024
5 2 Stichting Friesland Pop Uitvoering van activiteiten op het gebied van ondersteuning van en talentontwikkeling in de Friese popcultuur 168 Tijdelijk € 167.800 per jaar voor 2023 t/m 2024
5 2 Natuurmuseum Het natuurmuseum levert een wezenlijke bijdrage aan de vermeerdering van de kennis van de natuur. Het werkgebied van het museum omvat de gehele provincie Friesland. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 150 Tijdelijk t/m 2024
5 2 Scheepvaartmuseum Het Fries Scheepvaartmuseum levert een wezenlijke bijdrage aan het vermeerderen van kennis over de historie van de Friese scheepvaart en zaken die daarmee samenhangen. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 50 Tijdelijk t/m 2024
5 2 Fries Landbouwmuseum Het museum levert een wezenlijke bijdrage aan de vermeerdering van kennis over een typsiche Friese bedrijfstak: de landbouw. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 210 Jaarlijks tijdelijk t/m 2024
5 2 Oranjewoud Festival Matching van de toekenning van het Fonds Podiumkunsten 22 € 21.500 Extra per jaar voor de periode 2022-2024
5 2 Stichting Sense of Place Instandhouding basisorganisatie Sense of Place om projecten op het gebied van landschapskunst uit te voeren die bijdragen aan het versterken van cultuurtoerisme, leefbaarheid en de gebiedskwaliteit langs de Waddenkust 150 Tijdelijk € 150.000 per jaar voor 2022 t/m 2023
5 2 Welcome to the Village Matching van de toekenning van het Fonds Podiumkunsten 53 € 52.400 Extra per jaar voor de periode 2022-2024
5 2 LF2028 Over de Drempel. Doel van bijdrage is de organisatie te verzelfstandigen (zit nu onder LF2028) zowel organisatorisch als financieel. Over de Drempel is een methode om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken doormiddel van o.a. culturele projecten. Het is de wens om deze methode provincie breed uit te zetten. Dit vraagt om een nieuwe organisatievorm, een professionaliseringsslag en een gedegen plan van aanpak. 40 No en Moarn II herstelpakket
5 2 Fers Leen een Fries. Doel van bijdrage is de organisatie zowel organisatorisch als financieel te verzelfstandigen. Leen een Fries is een platform waarmee mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar kunnen luisteren. De organisatie kan op veel enthousiasme rekenen bij de partners en wil verder groeien. Dit vraagt om een nieuwe organisatievorm, een professionaliseringsslag en een gedegen plan van aanpak. 150 No en Moarn II herstelpakket
5 2 CineNord Onderzoek naar de Filmindustrie (New Noardic Wave). Door de coronacrisis zijn de streamingdiensten exponentieel gegroeid, de vraag naar content is groter dan het aanbod. Daarnaast komt er door o.a. een nieuwe belastingregel van 5% op streamingdiensten een stroom aan financiële middelen (die ook regionaal ingezet moeten worden). Dit creëert kansen voor de filmindustrie, ook in Fryslân. In Fryslân hebben wij een aantal goedlopende bedrijven (bv Faber), instellingen en opleidingen. New Noardic Wave gaat onderzoeken waar de kansen liggen en wat er nodig is om te excelleren (welke instrumenten zijn er nodig en welke middelen passen daarbij). 50 No en Moarn II herstelpakket
5 2 Stormram Stormram. Stormram is een reizend theaterprogramma in Noord-Nederland en is opgericht door vijf jonge en opkomende theatergezelschappen. Aanleiding is dat theaterprogrammeurs terughoudend zijn met het boeken van jonge en ‘onbekende’ talenten. Door onder de naam Stormram te opereren krijgen de jonge gezelschappen toch een voet tussen de deur. De programmeurs vinden het programmeren van een merknaam veiliger dan de individuele groepen. De bijdrage aan Stormram wordt ingezet voor het professionaliseren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. En sluit aan bij de ambitie om de werkgelegenheid van ZZP’ers en makers te vergroten. 20 No en Moarn II herstelpakket
5 2 De Museumfederatie Fryslân Museumnacht Fryslân. De Museumfederatie Fryslân en Merk Fryslân slaan de handen ineen om een pilotversie van de Fryske Museumnacht te organiseren. Een avond in september waarbij musea in Fryslân de deuren openzetten. Doel is om nieuwe bezoekers naar de Friese musea te trekken, De Friese musea op de kaart te zetten, de samenwerking tussen musea te versterken en om vrijwilligers te activeren. 65 No en Moarn II herstelpakket
5 2 De Moanne Onderzoek toekomst de Moanne. De Moanne is hét Friese cultuurtijdschrift. Momenteel wordt het 4x per jaar uitgebracht met een oplage van +-1000 per editie en +- 900 abonnees. De afgelopen jaren loopt de verkoop en de abonnees terug. Om het bestaansrecht van de Moanne te waarborgen is het nodig om een stevige visie en aanpak op de toekomst te formuleren. 50 No en Moarn II herstelpakket
5 3 AFUK It stypjen fan aktiviteiten yn de folwoeksene-edukaasje wat de Fryske taal oanbelanget. It giet hjir om it trochbeteljen fan it bedrach dat hjirfoar yn de Rykspost foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer opnommen is. Draachflakferbreedzjen/ fersterkjen fan de Fryske taal yn alle sektoren fan it maatskippelik libben. Ynformaasjefoarsjenning en algemiene promoasje fan 'e Fryske taal. Dêrneist Boeken fan Fryslân: (ynter)nasjonale promoasje fan de Fryske literatuer. 2.182 Foar de jieren 2023 en 2024:
Aktiviteiten op it mêd fan de taalstimulearring yn de foarskoalske perioade: € 616.600 structureel,
Alden en professionals yn Fryslân dy’t te krijen hawwe mei bern yn de foarskoalske perioade (VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie) ynformearje oer meartalich grutbringen. € 207.500 structureel BFF
Professionals stimulearje om aktyf mei taalbelied dwaande te bliuwen. € 88.300 Frysk yn de skreaune media
Brûkber en oantreklik materiaal oanbiede om in goede taalomjouwing te stimulearjen, sawol thús as op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. € 241.200 taalbelied
€ 198.100 foarskoalsk
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. € 827.500 Taalplan Frysk foar de jierren 2023 en 2024
5 3 AFUK It fuortsterkjen fan de Fryske taal yn it ûnderwiis troch it fergees beskikber stelle fan it digitale platfoarm Edufrysk dêr’t de digitale metoaden Spoar8 en Searje36 ûnderdiel fan binne oan alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis. 350 Ynset fan MYF middels yn dizze rinnende beliedsperioade Nij Poadium jierren 2023 en 2024
5 3 AFUK It boargjen en fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer yn de opliedings fan de ROC’s yn it middelber beropsûnderwiis yn Fryslân. 200 Ryksbydrage € 100.000 foar it jier 2023
5 3 CEDIN Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. De programma's fan de Fryske skoalle- radio en -televyzje stypje it Frysk yn it basisûnderwiis, befoarderjen fan Fryske taal ûnder bern mei it tydskrift Tsjil en befoarderjen fan de Fryske taal ûnder jongerein mei it tydskrift LinKk. 1.075 Taalplan Frysk 2030-ambysje útfiering realisaasjeplan
5 3 CEDIN It fuortsterkjen fan de Fryske taal yn it ûnderwiis troch it fergees beskikber stelle fan de edukative tydskriften Tsjil en LinKk oan alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis. 185 Ynset fan MYF middels yn dizze rinnende beliedsperioade Nij Poadium jierren 2023 en 2024
5 3 Semko Utfiering jaan oan it realisaasjeplan primêr ûnderwiis t.g.f de Taalplan Frysk 2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 89 € 88.300 per jier foar de jierren 2023, 2024
5 3 St Centrum voor film in Friesland Behoud en beheer van het filmarchief. Voor het onderdeel: Fries Film en Audioarchief (voorheen: Fries Filmarchief) 177 € 177.000 voor de jaren 2023 en 2024
5 3 St. Keunstwurk – Taalplan Frysk 2030 Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 50 Foar de jierren 2023 en 2024 (totaal € 200.000)
5 3 Fryske literêr tydskrift 'De Moanne' In eigentiids opinyblêd dat der neistribbet in bydrage te leverjen oan it ynlibben hâlden fan kultuer en taal yn Fryslân sûnder ûndergeskikt te wezen oan in bepaalde (maatskiplike) ideologie. 81 € 80.300 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 3 Fryske Akademy a. Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en synmienskip, skiednis, taal en kultuer. b. Bydrage ûnderwiiskundige taak F.A. oan de Universiteit fan Amsterdam. 3.110 De subzydsje bestiet út: - In ryksbydrage (lumpsum) fan €1,6 miljoen dy’t OCW earmerke oermakket nei it provinsjefûns. - In provinsjale eksploitaasjesubsydzje fan €1.2 miljoen en in tydelike provinsjale bydrage fan €200.000 foar it fuortsterkjen fan de wittenskiplike organisaasje (fernijingsympuls 2020-2024).
5 3 Fryske Akademy - Europees Buro foar Lytse Talen Fuortsterking fan de relaasje tusken Europeeske fûnsen (Culture, Erasmus forAll, Interreg) &belied (ekfia NPLD) mei it belied & praktyk fan de Fryske en Nedersaksyske Taal- en Kultuer-organisaasjes. 12 € 11.200 voor de jaren 2023 en 2024
5 3 Fryske Akademy - Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens Fuortsterken fan de gearwurking tusken de ûnderskate wittenskiplike en maatskiplike(ûnderwiis)ynstituten, dy’t harren yn de Fryske kontekst mei meartaligens dwaande hâlde. Dit hâldt ek yn regionaal, nasjonaal en ynternasjonaal ta stân bringen fan de ferbining tusken de wittenskiplike wrâld, de beliedsûntwikkeling en dy fan de (praktyske) taalbefoardering fan it Frysk en it Frysk yn meartalige kontekst. Bydrage oan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 223 € 222.800 voor de jaren 2023 en 2024
5 3 Fryske Rie De Fryske Rie underhâldt kontakten tusken Fryslân en Noard- en East Fryslân yn Dutslân. De Fryske Rie organisearet utwisselings en befoardert dermei ynterfryske kontakten. 6 € 5.100 voor de jaren 2023 en 2024
5 3 It Frysk Amateur Toaniel (IFAT) Aktiviteiten op it mêd fan it Fryske Amateurtoaniel. 12 € 11.100 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 3 Stichting NHL Stenden Hegeskoalle Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 888 Taalplan Frysk 2030-ambysje ûnderdielen:
€ 40.600 Netwurk taalkoördinatoaren
€ 264.000 Learare-oplieding Frysk PU & FU
€ 120.000 Lektoraat Meertaligheid & Geletterdheid
€ 462.500 Taalplan Frysk
5 3 Omrop Fryslân Utfiering jaan oan it konvenant “Bestuursafspraken Fries in de Media 2016”, spesifyk de realisaasje fan de programma’s dy’t mei elkoar de folsleine en alsidige Frysktalige programmearring foarmje op ferskate mediaplatfoarms. Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan de ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 945 € 944.400. (€800.800 Media en € 144.400 Taalplan Frysk) it jier foar de jierren 2023 en 2024
5 3 Ried fan Fryske beweging It bewarjen en befoarderjen fan de Fryske identiteit, taal en kultuer. 22 € 21.400 voor de jaren 2023 en 2024
5 3 CSG Liudger CSG Liudger is ponghâlder fan it mfû-netwerk. Skoallen oansletten mei it mfû-netwurk biede meartalich fuortset ûnderwiis oan. It Frysk wurdt hjir brûkt as ynstruksjetaal en omgongstaal en draait op dy wize by oan de doelstellings fan Taalplan Frysk 2030. 83 83.000,- per jier foar de jierren 2023, 2024
5 3 Rijksuniversiteit Groningen Leerstoel Friese taal- en letterkunde 112
5 3 Sintrum Frysktalige Berne-opfang Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. Benammen rjochte op it foarkomme fan taalferlies en it rjochtdwaan oan de thústaal en it befoarderjen fan taaloerdracht troch it stimulearjen fan de taalûntwikkeling fan pjutten benammen rjochte op it Frysk en it ferbetterjen fan de oansluting op it primêr ûnderwiis. 616 € 615.800 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 3 Stifting HCW De Tiid Fuortsterkjen fan it Frysk en meartaligens, yn it bysûnder fanwege de betsjutting fan Gysbert Japicx foar it skreaune Frysk (it taalerfgoed) fan hjoed-de-dei. 10 Foarhinne St Gysbert Japicx-hus
5 3 Stichting Hispel Frysk literer Tydskrift ‘Ensafh.’ Frysk literâr (ynternet)tiidskrift mei de ambysje om in (digitaal) literatuerplein te wêzen. 39 € 38.100 per jier foar de jierren 2023,2024
5 3 St. It Skriuwerboun It besterkjen fan de Fryske literatuer en kultuer. 5 € 4.100 per jier foar de jierren 2023, 2024
5 3 Stichting Bildts Aigene De stifting stelt him ta doel it Bildtsk as libbene streektaal en it Bildtsk eigene te hanthavenjen en te befoarderjen. 3 € 2700 Oude naam: St. Ons Bildts
5 3 St. Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT) Fersterking fan it Frysk troch de útjefte fan Frysktalige toaniel tekstboekjes. 19
5 3 St. Stellingwarver Schrieversronte It ynstânhâlden en befoarderjen fan de Stellingwarver taal en kultuer. It dwaan fan: a. taalûndersyk en b. taalkundichûndersyk 27 € 26.900
5 3 St. Stellingwarver Schrieversronte Fernijingsympuls yn de regio foar gearwurking, fuortsterkjen en fernijing fan de Stellingwarver taal en kultuer. 25 € 24.900 Foar de rinnende beliedsperioade Nij Poadium foar de jierren 2022-2024.
5 3 Stifting Comprix It fuortsterkjen fan de Stellingwarver taal en kultuer yn it primêr ûnderwiis troch it erfguodedukaasjeprogramma ‘De Veerkieker’ 60 Foar de rinnende beliedsperioade Nij Poadium foar de jierren 2022-2024 € 20.000 it jier.
5 3 St Doarpswurk Project Duurzame Dorpen 100
6 2 Maatschap Ogenblik Winkelruimte exploiteren 7
6 2 Hip-058  v.o.f. Winkelruimte exploiteren 10