Bijlage 5. Overzicht tijdelijke budgetten

Bijlage 5
Overzicht tijdelijke budgetten
De in dit overzicht opgenomen bedragen zijn de begrote budgetten in enig jaar voor zowel de lasten als de baten. Hierin is geen rekening gehouden met de al aangegane verplichtingen op deze budgetten.
Bel veld Voorstel PS GS tijdelijke budgetten Lasten 2022 Lasten 2023 Lasten 2024 Lasten 2025 Lasten 2026 Baten 2022 Baten 2023 Baten 2024 Baten 2025 Baten 2026
Eindig 2022
B0104 Aanpak ondermijning Friese gemeenten 41.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0105 Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW 142.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Fietsveiligheid 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Innovatiebudget OV/Verkeersveiligheid 537.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Lelylijn onderzoek 9.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Onbeveiligde overwegen 761.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Opdracht proef batterijtrein 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Rondweg Wanswerd 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Waddenveren 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0203 Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0204 Cofinanciering deelfietsen 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0204 Grote trein/busstations 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0303 Hegewarren -31.900 0 0 0 0 37.500 0 0 0 0
B0303 Klimaatenvelop 2019 veenweide 356.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0304 De Saiter 1.132.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0304 Knelpunten geluidhinder provinciale wegen 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0305 Asbest eraf Zonnepanelen erop 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Kanselarij 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Onderzoekstraject regionale economie 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Ontwikkeling ondernemers 79.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Vestigingsregeling 114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Breed corona budget 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Kansenfonds 122.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Netwerk duurzame dorpen 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Nota plattelandsbeleid 273.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Rijksmiddelen coronacompensatie culturele instellingen 2021 1.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Aanpassing systemen voor omgevingswet 818.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0706 Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0
B0706 Gebiedsontwikkeling WTC fase II 4.947.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal eindig 2022 16.065.200 0 0 0 0 1.037.500 0 0 0 0
Eindig 2023
B0101 It Steatekomitee Frysk 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0101 Statenverkiezingen 2023 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0105 Versterking duurzame en economische ontwikkelingen Waddengebied 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Bestrijding fietsonveiligheid 8.918.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Verduurzaming emplacement Leeuwarden 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Verkeersveiligheid educatie 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0203 Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen 150.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0204 Herinrichting/verplaatsen OV knooppunt Zurich 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0204 Invoering ERTMS European Rail Traffic Management System 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Biodiversiteit 1.450.000 1.028.100 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Provinciale wolvenacties 223.000 23.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0
B0301 Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds 1.305.000 1.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Vergroenen schoolpleinen 125.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Weidevogelbeleid 1.210.900 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Weidevogels predatiebeheer 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Dutch Dairy Centre 153.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Landbouwagenda met Dairy Valley 650.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Potato valley 680.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Transitie natuurinclusieve landbouw 348.700 579.500 0 0 0 0 0 0 0 0
B0304 Bestuurlijke overeenkomst (BOK) visserij 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0304 Decentralisatie uitkering bodemsanering 2.199.900 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0304 Een ton voor een regenton 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0304 Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0304 IJsselmeeragenda 2050 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0305 Energiecoaches 445.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Breed corona budget 2e pakket 3.207.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Investeringskader Waddengebied 101.000 101.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0404 Gezondheidseconomie 405.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0405 Beleefcentra en rondgangen Friese bedrijven 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0405 Breed corona budget 2e pakket 1.149.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0405 Recreatie en toerisme 3.691.000 3.421.700 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Breed corona budget 2e pakket 966.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Demografische ontwikkelingen 1.059.300 535.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Flexibele inzet woningbouw 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Procesgelden DOM's 680.000 198.800 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Skoalkeatsen 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Transitiefonds leefbare fysieke omgeving 1.088.200 237.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Breed corona budget 2e pakket 1.839.500 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Museum Hindeloopen 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Breed corona budget 2e pakket 65.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Fries in het MBO 200.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Ryksbydrage feroaring Kurrikulum 0 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Digitaliseringsstrategie subsidiezaken 700.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Energieneutrale provinciale gebouwen 289.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Grondbank instrument 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0706 Breed corona budget 2e pakket -1.068.900 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal eindig 2023 33.642.200 26.274.100 0 0 0 200.000 0 0 0 0
Eindig 2024 en verder
B0104 Bestuurlijke vernieuwing 197.500 176.800 50.000 0 0 20.700 0 0 0 0
B0105 Decentralisatie uitkering Waddenfonds 9.626.000 9.626.000 9.626.000 9.626.000 9.626.000 0 0 0 0 0
B0201 BO Mirt Mobiliteitsgedrag 400.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Verkeersveiligheidsgedrag 200.000 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0
B0201 Preventie en voorlichting fiets 145.000 125.000 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0
B0202 Openbaar vervoer Fryslân 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0
B0202 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 585.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0202 RSP concrete infraprojecten 13.844.200 4.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0
B0203 Project onrechtmatig gebruik 50.600 50.600 50.600 0 0 0 0 0 0 0
B0204 Verduurzamen OV bus 0 1.000.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Opkoop- en beeindigingsregeling 116.500 116.500 116.500 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Programmateam Stikstof 222.500 100.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen 995.200 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0301 Kaderrichtlijn water 333.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0302 Regiodeal Natuurinclusieve landbouw 1.572.600 392.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0303 Veenweidevisie 3.018.500 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.843.200 0 0 0 0 0
B0304 Opruiming drugsafval 9.900 9.900 9.900 0 0 0 0 0 0 0
B0304 Versterking omgevingveiligheidsdiensten 26.000 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 0
B0304 Legaliseren PAS-melders 136.600 136.600 136.600 136.600 0 234.400 234.400 234.400 234.400 0
B0304 Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust 778.000 560.000 430.000 0 0 0 260.000 130.000 0 0
B0304 DU Deltaprogramma zoetwater 25.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0304 Kaderrichtlijn water 1.813.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0305 Samenwerking energie een loket 462.300 57.000 57.000 55.000 0 0 0 0 0 0
B0401 Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven 462.300 36.300 0 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Clusters economie 200.000 640.000 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0
B0401 Governance 110.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Jaarplan circulair 500.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Leef- en woonklimaat 300.000 391.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0
B0401 Ondernemerschap 1.000.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Governance 256.100 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Infrastructuur economie 733.400 666.600 600.000 0 0 0 0 0 0 0
B0402 Ondernemerschap 2.200.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Wetsus 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Clusters economie 420.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Human capital 1.100.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Kennisinfrastructuur 2.264.000 3.825.000 1.211.000 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Leef- en woonklimaat 200.000 395.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 Innovatiecluster Drachten 149.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0403 REP Wetsus fase 1 193.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0404 Bijdrage Friese projectenmachine 545.000 576.500 473.000 0 0 0 0 0 0 0
B0404 Clusters economie 1.269.200 898.400 448.400 0 0 0 0 0 0 0
B0404 Governance 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0404 Procesgeld team Europa 75.000 50.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0
B0405 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 4.518.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Bluezone 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Breedtesport 130.000 170.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As 354.200 0 88.700 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Herbestemming gebouwen 960.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Monitoring aandachtsgebieden 4.000 15.700 23.400 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Proceskosten Streekwurk 258.000 150.000 150.000 0 0 108.000 0 0 0 0
B0501 Regenboogbeleid 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Zwembad De Welle 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0
B0501 Gebiedsbudget 260.000 250.000 156.300 0 0 60.000 0 0 0 0
B0501 Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B 4.772.800 3.440.000 580.600 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Projectsubsidie sociale leefbaarheid 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Netwerk mienskipsinitiatieven 0 0 164.000 492.000 656.000 0 0 0 0 0
B0501 Schoolschaatsen 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Agenda netwerk Noord Oost fase 1 -24.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Agenda netwerk Noord Oost fase 3 395.200 248.900 248.900 248.900 0 168.200 138.200 138.200 138.200 0
B0501 Bestuursovereenkomst Lauwersmeer 556.900 50.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0
B0501 DU Regiodeal Holwerd aan zee 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0501 Regiodeal NOF Versnellingsagenda 969.200 968.700 968.800 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Cultuur continuering tijdelijke budgetten 3.162.600 2.794.200 2.934.200 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Erfgoed continuering tijdelijke budgetten 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Friese musea 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Onderzoek en herstel ontbrekende schakels beeldende kunst 60.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0
B0502 We the North 101.200 103.000 103.000 0 0 3.000 3.000 3.000 0 0
B0502 Fryske Fieldlab 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0502 Cofinanciering rijksbijdrage monumenten 2.492.000 1.086.600 1.386.600 0 0 150.000 0 0 0 0
B0502 LF2028 3.439.200 1.000.000 0 0 0 134.000 0 0 0 0
B0503 Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Cultuur continuering tijdelijke budgetten 59.600 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Fryske Akademy transitie 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Sichtberens Frysk en streektalen 0 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Taal 2.936.200 2.068.600 2.086.300 0 0 0 0 0 0 0
B0503 Dingtiid Orgaan voor de Friese taal 60.000 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0
B0602 Digitalisering 2022-2026 0 1.300.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0
B0602 Wet Open Overheid (WOO) 113.100 128.400 128.400 128.400 128.400 0 0 0 0 0
B0706 Bijdrage aan provincie Zeeland 501.000 501.000 501.000 501.000 501.000 0 0 0 0 0
B0706 Wet Open Overheid (WOO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0706 Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 0 1.000.000 1.500.000 1.800.000 2.196.000 0 0 0 0 0
B0706 DU Regiodeal Holwerd aan zee 4.740.400 6.914.300 1.324.200 10.373.100 5.500 1.740.400 4.914.300 1.324.200 73.100 5.500
Subtotaal eindig 2024 en verder 81.476.000 55.423.600 49.804.400 29.516.000 18.556.100 3.293.700 5.549.900 1.829.800 445.700 5.500
Totaal 131.183.400 81.697.700 49.804.400 29.516.000 18.556.100 4.531.200 5.549.900 1.829.800 445.700 5.500