Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2022
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Jierstikken 2022 yn ien eachopslach
    1. Blz. 5 De Friese infographic
   2. Blz. 6 Jaarstukken 2022 in één oogopslag
    1. Blz. 7 Infographic
   3. Blz. 8 Gearfetting
    1. Blz. 9 Wat diene wy yn 2022?
    2. Blz. 10 Enerzjyk Fryslân
    3. Blz. 11 Grien Fryslân
    4. Blz. 12 Agrarysk Fryslân
    5. Blz. 13 Undernimmend Fryslân
    6. Blz. 14 Leefber Fryslân
    7. Blz. 15 Bestimming Fryslân
    8. Blz. 16 Fryslân 2028
    9. Blz. 17 Gearwurkjend Fryslân
    10. Blz. 18 Betelber Fryslân
   4. Blz. 19 Samenvatting
    1. Blz. 20 Wat deden we in 2022?
    2. Blz. 21 Energyk Fryslân
    3. Blz. 22 Groen Fryslân
    4. Blz. 23 Agrarisch Fryslân
    5. Blz. 24 Ondernemend Fryslân
    6. Blz. 25 Leefbaar Fryslân
    7. Blz. 26 Bestemming Fryslân
    8. Blz. 27 Fryslân 2028
    9. Blz. 28 Samenwerkend Fryslân
    10. Blz. 29 Betaalbaar Fryslân
   5. Blz. 30 Provinciebestuur en organisatie
    1. Blz. 31 Samenstelling Provinciale Staten
    2. Blz. 32 Samenstelling Gedeputeerde Staten
   6. Blz. 33 Trends Staat van Fryslân
    1. Blz. 34 Trends Staat van Fryslân
   7. Blz. 35 Leeswijzer
    1. Blz. 36 Jaarstukken
   8. Blz. 37 Beleidsprogramma 1: Bestuur
    1. Blz. 38 Portefeuillehouders
    2. Blz. 39 Vastgestelde beleidsnotities
    3. Blz. 40 Verbonden partijen
    4. Blz. 41 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 42 Doelstellingen programma 1
      1. Blz. 43 1.1 Provinciale Staten
      2. Blz. 44 1.2 Gedeputeerde Staten
      3. Blz. 45 1.3 Commissaris van de Koning
      4. Blz. 46 1.4 Bestuurlijke organisatie
      5. Blz. 47 1.5 Bestuurlijke samenwerking
    5. Blz. 48 Beleidsveld 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
     1. Blz. 49 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 50 Doelstellingen beleidsveld 1.1
       1. Blz. 51 De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan
       2. Blz. 52 We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland)
       3. Blz. 53 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân
       4. Blz. 54 We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is
       5. Blz. 55 We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten
       6. Blz. 56 We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en belangrijkste contactpersonen binnen de opgaventeams)
       7. Blz. 57 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
       8. Blz. 58 We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK en bewaken de tijdige afhandeling er van
       9. Blz. 59 We stimuleren het gebruik van startnotities.
       10. Blz. 60 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2022 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot
       11. Blz. 61 We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
       12. Blz. 62 Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’)
       13. Blz. 63 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017
     2. Blz. 64 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 65 Toelichting indicator
     4. Blz. 66 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 67 Toelichting
     6. Blz. 68 Uitgebreide financiële tabel
    6. Blz. 69 Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten
     1. Blz. 70 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 71 Doelstellingen beleidsveld 1.2
       1. Blz. 72 ‘Geluk op 1’ is de centrale ambitie in ons bestuursakkoord. Om dat te bereiken streven we naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. We lagen in 2021 op koers, maar corona en de aanpak daarvan stellen ons voor grote uitdagingen.
       2. Blz. 73 De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
       3. Blz. 74 De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie¬adviseur
       4. Blz. 75 Elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
       5. Blz. 76 Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal
     2. Blz. 77 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 78 Toelichting
     4. Blz. 79 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 80 Toelichting
     6. Blz. 81 Uitgebreide financiële tabel
    7. Blz. 82 Beleidsveld 1.3 Commissaris van de Koning
     1. Blz. 83 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 84 Doelstellingen beleidsveld 1.3
       1. Blz. 85 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen
       2. Blz. 86 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen
       3. Blz. 87 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie
       4. Blz. 88 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie
       5. Blz. 89 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân
       6. Blz. 90 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door
       7. Blz. 91 De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers
       8. Blz. 92 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters
     2. Blz. 93 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 94 Toelichting
     4. Blz. 95 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 96 Toelichting
     6. Blz. 97 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 98 Beleidsveld 1.4 Kwaliteit van het bestuur
     1. Blz. 99 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 100 Doelstellingen beleidsveld 1.4
       1. Blz. 101 IBT is voor het eerst in 2022 risicogericht en afgestemd op de betreffende gemeenten en Wetterskip (maatwerk)
       2. Blz. 102 Met (samenwerkende clusters van) gemeenten hebben we periodiek bestuurlijk overleg, op basis van beleidsambities op terrein van bestuur en financiën, ook in relatie tot Covid en in het licht van de raadsverkiezingen/nieuwe bestuursperiode.
       3. Blz. 103 Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang
       4. Blz. 104 We gaan van start met de nieuwe werkwijze(n) voor regionale samenwerking
       5. Blz. 105 We versterken de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit verder in onze eigen werkprocessen en we geven samen met onze ketenpartners een impuls aan het blijvend versterken van de Friese overheidsketen.
       6. Blz. 106 We voeren de nieuwe werkwijze voor omgang met grote integrale maatschappelijke initiatieven in
       7. Blz. 107 We voeren een aantal pilots op het terrein van bestuurlijke vernieuwing uit, alleen of (bij voorkeur) in samenwerking met onze bestuurlijke en andere partners
     2. Blz. 108 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 109 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 110 Toelichting
     5. Blz. 111 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 112 Beleidsveld 1.5 Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 113 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 114 Doelstellingen beleidsveld 1.5
       1. Blz. 115 In 2022 gaan we bij meerdere vraagstukken de bevolking betrekken via het Fries digitaal platform en/of de meningspeilingen van het Friese sociaal Planbureau
       2. Blz. 116 In 2022 gaan we een voortvarende start maken als provincie waarin geëxperimenteerd wordt met vernieuwend samenwerken, dit volgens de overeenkomst daarover met Zeeland en BZK
       3. Blz. 117 In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden
       4. Blz. 118 In 2022 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
       5. Blz. 119 In 2022 wordt aan uw Staten nieuw participatiebeleid voorgelegd ter besluitvorming
       6. Blz. 120 Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied
       7. Blz. 121 We leveren in 2022 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken
       8. Blz. 122 We organiseren in 2022 een Fryslândei in Brussel
     2. Blz. 123 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 124 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 125 Toelichting
     5. Blz. 126 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 127 Wat heeft het programma gekost?
    11. Blz. 128 Toelichting
    12. Blz. 129 Uitgebreide financiële tabel
    13. Blz. 130 Balanspost reserves
    14. Blz. 131 Toelichting
    15. Blz. 132 Balanspost voorzieningen
    16. Blz. 133 Toelichting
    17. Blz. 134 Balanspost overlopende passiva
    18. Blz. 135 Toelichting
   9. Blz. 136 Beleidsprogramma 2: Infrastructuur
    1. Blz. 137 Portefeuillehouder
    2. Blz. 138 Vastgestelde beleidsnotities
    3. Blz. 139 Verbonden partijen
    4. Blz. 140 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 141 Doelstellingen programma 2
      1. Blz. 142 2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid
      2. Blz. 143 2.2 Verbetering infrastructuur
      3. Blz. 144 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
      4. Blz. 145 2.4 Openbaar vervoer
    5. Blz. 146 Beleidsveld 2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid
     1. Blz. 147 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 148 Doelstellingen beleidsveld 2.1
       1. Blz. 149 Het meetnet voor wegverkeer uitbreiden zodat invulling gegeven wordt aan de implementatie van de nieuwe Europese geluidswetgeving (SWUNG 2) geluidhinder
       2. Blz. 150 Met het programma Doortrappen zetten we maximaal in op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets. We doen dat ook hier samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties
       3. Blz. 151 Samen met de Friese gemeenten, andere provincies en het Rijk geven we uitvoering aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma
       4. Blz. 152 Samen met onze partners voeren we de afspraken in het kader van de BO MIRT uit. Ook maken we nieuwe afspraken voor de komende jaren.
       5. Blz. 153 Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs is in 2021 in de Kerngroep Verkeershandhaving een radarplan en een controleplan besproken dat moet leiden tot verdubbeling van het aantal controles (peiljaar 2017)
       6. Blz. 154 We brengen in het kader van RAL de kansen voor snelladen, logistiek laden en laden van pleziervaart in beeld en samen met gemeenten starten we met plaatsen met laadinfrastructuur in de publieke ruimte.
       7. Blz. 155 We gebruiken de zogenoemde “Basispakketten PVE (permanente verkeerseducatie)” om extra inzet te plegen op de doelgroep jongeren (in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs)
     2. Blz. 156 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 157 Toelichting
     4. Blz. 158 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 159 Toelichting
     6. Blz. 160 Uitgebreide financiële tabel
    6. Blz. 161 Beleidsveld 2.2 Verbetering infrastructuur
     1. Blz. 162 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 163 Doelstellingen beleidsveld 2.2
       1. Blz. 164 Bekend is welke vier snelfietsroutes in Fryslân gerealiseerd gaan worden (resultaat 41). De voorbereidingen hiervoor zijn in ieder geval opgestart en zo mogelijk vindt (een deel van de) uitvoering al in 2022 plaats
       2. Blz. 165 Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden is afgerond (resultaat 35) en heeft tot helderheid geleid hoe verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd kan worden op deze verbinding
       3. Blz. 166 Met het rijk leggen we het convenant afkoopsom eenmalige vervanging Tsjerk Hiddessluizen voor in heb BO Mirt. Er is overeenstemming over het definitieve constructieplan voor de bochtverruiming Franeker
       4. Blz. 167 Vanuit het gebiedsproces Hegewarren is duidelijkheid gegeven of er synergie is tussen de vaarweg Drachten en andere ontwikkelingen in de Hegewarren, alsmede of een verbetering van de vaarweg daardoor haalbaar geacht wordt
       5. Blz. 168 We werken verder aan de opwaardering van het Van Harinxmakanaal (resultaat 37) en voeren de geplande werkzaamheden voor 2022 uit.
       6. Blz. 169 We zijn in gesprek met het Rijk over de bruggen bij Skarster Rien en Bolsward en agenderen deze voor het BO-MIRT
     2. Blz. 170 Toelichting
     3. Blz. 171 Prestatie-indicatoren
     4. Blz. 172 Toelichting
     5. Blz. 173 Wat heeft het gekost?
     6. Blz. 174 Toelichting
     7. Blz. 175 Uitgebreide financiële tabel
    7. Blz. 176 Beleidsveld 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
     1. Blz. 177 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 178 Doelstellingen beleidsveld 2.3
       1. Blz. 179 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen
       2. Blz. 180 We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen die in 2024 opgelost moeten zijn
       3. Blz. 181 We nemen een besluit over de herverdeling van de steunpunten, en starten met de uitvoering van de herverdeling en het energieneutraal maken van de steunpunten conform het implementatieplan energieneutrale provinciale organisatie
       4. Blz. 182 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2022’
       5. Blz. 183 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale (in de tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale i.c.m. een steunpunt
       6. Blz. 184 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
       7. Blz. 185 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem (inclusief rapportage)
       8. Blz. 186 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân
     2. Blz. 187 Toelichting
     3. Blz. 188 Prestatie-indicatoren
     4. Blz. 189 Toelichting
     5. Blz. 190 Wat heeft het gekost?
     6. Blz. 191 Toelichting
     7. Blz. 192 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 193 Beleidsveld 2.4 Openbaar vervoer
     1. Blz. 194 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 195 Doelstellingen beleidsveld 2.4
       1. Blz. 196 Afspraken over stappen ten aanzien van de realisatie van de Lelylijn als vervolg op het nieuwe Regeerakkoord en het validatie-onderzoek Deel B van het Deltaplan Noordelijk Nederland
       2. Blz. 197 Er vindt een start van het besluitvormingtraject plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de nieuwe busconcessie (2024-2034)
       3. Blz. 198 We betrekken de resultaten 42 – 49 uit het bestuursakkoord bij het borgen van de continuïteit van het OV. Er vindt implementatie plaats van de overbruggingsconcessie (2022-2023)
       4. Blz. 199 We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies
       5. Blz. 200 Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer
       6. Blz. 201 Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren
       7. Blz. 202 Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de coronacrisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien
     2. Blz. 203 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 204 Toelichting
     4. Blz. 205 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 206 Toelichting
     6. Blz. 207 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 208 Wat heeft het programma gekost?
    10. Blz. 209 Toelichting
    11. Blz. 210 Uitgebreide financiële tabel
    12. Blz. 211 Investeringen
    13. Blz. 212 Toelichting
    14. Blz. 213 Balanspost reserves
    15. Blz. 214 Toelichting
    16. Blz. 215 Balanspost overlopende passiva
    17. Blz. 216 Toelichting
   10. Blz. 217 Beleidsprogramma 3: Omgeving
    1. Blz. 218 Portefeuillehouders
    2. Blz. 219 Vastgestelde beleidsnotities
    3. Blz. 220 Verbonden partijen
    4. Blz. 221 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 222 Doelstellingen programma 3
      1. Blz. 223 3.1 Natuur en landschap
      2. Blz. 224 3.2 Landbouw
      3. Blz. 225 3.3 Veenweide
      4. Blz. 226 3.4 Water en Milieu
      5. Blz. 227 3.5 Energietransitie
      6. Blz. 228 3.6 Transitie omgevingswet/-visie
    5. Blz. 229 Beleidsveld 3.1 Natuur en landschap
     1. Blz. 230 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 231 Doelstellingen beleidsveld 3.1 Natuur
       1. Blz. 232 De stikstofdepositie daalt in de 11 stikstofgevoelige natuurgebieden. De te bereiken doelstelling hierin is uitgewerkt, zo ook de werkwijze
       2. Blz. 233 Een strategische nota grond natuuropgave
       3. Blz. 234 Een vastgestelde aanpak voor invasieve exoten
       4. Blz. 235 Evaluatie en nieuw aanbod van Natuer mei de Mienskip vanuit provincie inbrengen in PS
       5. Blz. 236 Ganzenschade 5-10% lager dan het gemiddelde van de voorgaande twee jaren
       6. Blz. 237 Herstelprogramma biodiversiteit aantal voorbeeld projecten is uitgevoerd
       7. Blz. 238 Herstelprogramma biodiversiteit de uitvoering van de agenda herstel biodiversiteit samen met de stakeholders is vormgegeven
       8. Blz. 239 Herstelprogramma biodiversiteit een eerste jaarplan voor de uitvoering van de agenda biodiversiteit is in uitvoering genomen
       9. Blz. 240 Indienen van een LIFE aanvraag voor optimalisatie en duurzaam behoud weidevogelbiotoop
       10. Blz. 241 Opstellen van het Natuurbeheerplan 2023
       11. Blz. 242 Uitvoeren van de maatregelen in de Natura 2000 beheerplannen
       12. Blz. 243 Uitvoeren van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma Natuur
       13. Blz. 244 Uitvoeren van de SNL en ANLb regelingen
       14. Blz. 245 Uitvoeren van minimaal twee openstellingstranches SKNL
       15. Blz. 246 Vaststellen 2e beheerplanperiode Natura 2000 beheerplan Groote Wielen
       16. Blz. 247 Vaststellen van de evaluatiedocumenten Natura 2000 beheerplannen
       17. Blz. 248 Zorgen voor extra beheermiddelen voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto
      2. Blz. 249 Doelstellingen beleidsveld 3.1 Stikstof
       1. Blz. 250 Wij hebben afspraken gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden
       2. Blz. 251 Wij hebben afspraken gemaakt met de piekbelasters uit de industrie over emissiereductie en maatregelen
       3. Blz. 252 Wij hebben beleid vastgesteld over hoe wordt omgegaan met de latente ruimte
       4. Blz. 253 Wij hebben contact met de piekbelasters uit de landbouw en afspraken gemaakt over bronmaatregelen, of verplaatsing
       5. Blz. 254 Wij hebben de voorverkenning van de gebiedsgerichte aanpak in de randzones afgerond en hebben een begin gemaakt met de voorbereiding in het gebied
       6. Blz. 255 Wij stellen het uitvoeringsprogramma op waarin concreet is uitgewerkt wat de stikstofdoelstelling is voor de provincie Fryslân en hoe deze gerealiseerd gaat worden
      3. Blz. 256 Doelstellingen beleidsveld 3.1 Landschap en ruimtelijke kwaliteit
       1. Blz. 257 Via cofinanciering van het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit.
       2. Blz. 258 Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek
       3. Blz. 259 We komen, via de inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam, in overleg met partijen, gezamenlijk tot goede oplossingen voor het landelijk gebied. Hierbij maken wij gebruik van werkwijzen zoals De Nije Pleats en de Sinnetafel
       4. Blz. 260 We stellen een Programma Landschap op waarin we de in de Startnotitie Programma Landschap ingezette koers voor een provinciale rol verder uitwerken. Ook stellen we hierbij een uitvoeringsagenda op om de koers ook daadwerkelijk in het veld zichtbaar
       5. Blz. 261 We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen
       6. Blz. 262 We zoeken de samenwerking met LF2028 – Arcadia (BOSK) om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen, ook als opmaat naar de Landschapstriënnale 2023
     2. Blz. 263 Prestatie-indicatoren natuur
     3. Blz. 264 Toelichting natuur
     4. Blz. 265 Prestatie-indicatoren stikstof
     5. Blz. 266 Toelichting stikstof
     6. Blz. 267 Prestatie-indicatoren landschap en ruimtelijke kwaliteit
     7. Blz. 268 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 269 Toelichting
     9. Blz. 270 Uitgebreide financiële tabel
    6. Blz. 271 Beleidsveld 3.2 Landbouw
     1. Blz. 272 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 273 Doelstellingen beleidsveld 3.2
       1. Blz. 274 De aanpak van stikstof wordt voor de komende jaren een belangrijk thema. Het opgaventeam Landbouw krijgt hier een belangrijke rol in. Zoveel mogelijk met externe partijen, de sector en partners (in en extern) wordt bedacht hoe dit te organiseren
       2. Blz. 275 In navolging van 2021 formuleren met inbreng van stakeholders een integrale landbouwagenda
       3. Blz. 276 Naast de concrete aandacht voor de landbouwagenda zoeken we ook de verbindingen met andere beleidsthema’s en -velden gekoppeld aan de landbouw. Ook vanuit de vraagkant vanuit deze beleidsthema’s zal landbouw betrokken zijn
       4. Blz. 277 Openstellen van maatregelen uit het POP3 Transitieprogramma voor 2022
       5. Blz. 278 Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen
       6. Blz. 279 Verbinding zoeken met andere beleidsthema’s kan er ook toe leiden dat gezamenlijk naar financiering van de gekoppelde doelen kan worden gezocht
       7. Blz. 280 We leveren in 2022 inbreng en lobby’en voor het Nationaal Strategisch Plan, dat op rijksniveau opgesteld wordt, zodat nieuwe GLB-regelingen optimaal inzetbaar zijn voor Fryslân.
       8. Blz. 281 We stellen de maatregel Jonge Boeren regeling in het POP3 programma (vanaf eind 2020) open
       9. Blz. 282 We voeren de regiodeal Noord Nederland natuurinclusieve Landbouw uit via drie pijlers: 1. een gebiedsgerichte aanpak, 2. het ontwikkelen van instrumentarium, 3. inzet op netwerk en communicatie
       10. Blz. 283 We werken samen met de partners in de Agro Agenda aan het kwaliteits-/streefbeeld 2030
     2. Blz. 284 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 285 Toelichting
     4. Blz. 286 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 287 Toelichting
     6. Blz. 288 Uitgebreide financiële tabel
    7. Blz. 289 Beleidsveld 3.3 Veenweide
     1. Blz. 290 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 291 Doelstellingen beleidsveld 3.3
       1. Blz. 292 De eerste herijking van het Veenweideprogramma 2021-2030 vindt plaats en wordt ter besluitvorming aangeboden. In deze herijking wordt in ieder geval ingegaan op drie onderdelen, namelijk:
       2. Blz. 293 De reductiedoelstelling voor het Friese veenweidegebied op basis van de landelijke verdeling van de opgave om in de veenweidegebieden 1 megaton CO2 equivalenten te verminderen
       3. Blz. 294 Er wordt een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van technische innovatie in de gebiedsprocessen. Komend jaar vinden pilots, demonstraties en praktijkproeven plaats om de veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie te reduceren.
       4. Blz. 295 Eventuele aanvullende vormen van ondersteuning en de toekomstige inrichting van hoogwatercircuits voor de funderingsproblematiek
       5. Blz. 296 In de uitvoering hebben we het programma in 2021 ingericht op basis van programmalijnen (PL) en dit bouwen we verder uit
       6. Blz. 297 Of de veengebieden met een veenpakket dunner dan 80 cm (inclusief moerige gronden) en de veengebieden met een dik kleidek (dikker dan 40 cm) ook een bijdrage moeten leveren aan de taakstelling die is afgesproken in het klimaatakkoord,
       7. Blz. 298 PL 1: Waterbeheer en klimaatadaptatie
       8. Blz. 299 PL 2: Bodem en grondgebruik
       9. Blz. 300 PL 3: It Nije Buorkjen
       10. Blz. 301 PL 4: Leefomgeving, natuur en biodiversiteit
       11. Blz. 302 PL 5: Integrale gebiedsaanpak
       12. Blz. 303 PL 6: Onderzoek en monitoring
       13. Blz. 304 Voor Bodem en grondgebruik richten we proefvelden en demonstratievelden in voor het overlagen van veen en het keren van veenprofielen. Ook willen we een proeftuin bodem inrichten en andere bodemproeven uitvoeren en kunnen demonstreren
       14. Blz. 305 Voor het ontwikkelgebied Aldeboarn-De Deelen wordt het gebiedsplan vastgesteld en wordt verder ingezet op het doen van grondaankopen vooruitlopend op het gebiedsplan
       15. Blz. 306 Voor het ontwikkelgebied Hegewarren wordt een besluit genomen over de toekomstige inrichting, het vervolgproces en afspraken gemaakt over de manier waarop verschillende partijen hierin gaan samenwerken
       16. Blz. 307 Voor het vormgeven van It Nije Buorkjen zullen we het uitgewerkte flankerend beleid voor het eerst testen in Aldeboarn – De Deelen. In samenwerking met de landbouwadviespool werken we daarnaast aan opleiding/begeleiding van adviseurs die de boeren
       17. Blz. 308 Voor leefomgeving, natuur en biodiversiteit ligt de focus op het uitwerken van een funderingsaanpak en de mogelijkheden om natuurgebieden versneld te vernatten
       18. Blz. 309 Voor waterbeheer en klimaatadaptatie werken we aan proeven en demonstraties, zoals HAKLAM, Boeren Meten Water en greppelinfiltratie om de grondwaterspiegel te verhogen
     2. Blz. 310 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 311 Toelichting
     4. Blz. 312 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 313 Toelichting
     6. Blz. 314 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 315 Beleidsveld 3.4 Water en milieu
     1. Blz. 316 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 317 Doelstellingen beleidsveld 3.4 Water
       1. Blz. 318 We zien erop toe dat het Wetterskip 25 km regionale boezemkaden op hoogte brengt en dat deze waar mogelijk natuurvriendelijk worden ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen
      2. Blz. 319 Doelstellingen beleidsveld 3.4 Voldoende water
       1. Blz. 320 Samen met Wetterskip Fryslân en andere partijen voeren wij vijf projecten uit om water vast te houden op de hogere zandgronden van Fryslân. Dit is in lijn met de doelstelling voor “wateropvang” uit bestuursopdracht 13
       2. Blz. 321 We stellen samen met Wetterskip Fryslân een lange termijnverkenning op voor de Friese Boezem
       3. Blz. 322 We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in met name de Natura 2000 gebieden
       4. Blz. 323 We zien erop toe dat het Wetterskip jaarlijks gemiddeld 150 ha inricht ter voorkoming van wateroverlast. Dit is in lijn met de doelstelling voor “waterretentie” uit bestuursopdracht 13
      3. Blz. 324 Doelstellingen beleidsveld 3.4 Schoon water
       1. Blz. 325 Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij in 2022 erop toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen
       2. Blz. 326 De kwaliteit van het grondwater dient goed te zijn. Humane invloed (chemische stoffen) die de kwaliteit verslechtert dient vermeden te worden
       3. Blz. 327 De provincie heeft een rol in de bescherming van niet-KRW wateren (bebouwd gebied, natuur en landelijk gebied). In de periode 2022-2025 regelen we deze bescherming. We monitoren de als indicator voor hoeveel gemeenten dit voor het bebouwde gebied
       4. Blz. 328 Grondwater dat voor drinkwater wordt gebruikt wordt beschermd
       5. Blz. 329 In 2022 gaan we samen Wetterskip Fryslân verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW zoals we dat ons voorgenomen hebben in de KRW-nota.
       6. Blz. 330 In bebouwd gebied leiden gemeenten en wetterskip samen doelen af en formuleren zij maatregelen. De provincie heeft een faciliterende rol. Per jaar wordt dit proces voor ca. 4 gemeenten opgestart
       7. Blz. 331 In landelijk gebied werken we aan het formuleren van doelen/streefbeelden en het promoten van natuurvriendelijk inrichten en onderhouden
       8. Blz. 332 Voor de natuurwateren zijn de doelen helder, maar ontbreekt nog inzicht in knelpunten en maatregelen. In 2023 en 2024 werken we dat voor een selectie van de gebieden uit
       9. Blz. 333 We stellen de Bkl-normen voor KRW-wateren ook vast als richtwaarde voor overig water
      4. Blz. 334 Doelstellingen beleidsveld 3.4 VTH - milieu en natuur
       1. Blz. 335 Afspraken gemaakt over het bodembeleid tussen Rijk, IPO en VNG voor de periode 2022-2026 waaronder de buitenproportionele bodemopgaven (o.a. nieuwe stoffen, bodemgezondheid en klimaatadaptatie). De Omgevingsvisie is daarbij de leidraad.
       2. Blz. 336 Beoordelen hoe het reguliere stikstoftoezicht en handhaving verder wordt ingevuld, op basis van de resultaten van een project in 2021 bij provinciale bedrijven en een pilot gecombineerde WABO/ Wnb controle bij agrarische bedrijven.
       3. Blz. 337 De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg. De provincie neemt het initiatief tot het driemaal per jaar houden van het ambtelijk en bestuurlijk overleg.
       4. Blz. 338 De provincie zorgt met de deelnemers van het VTH-overleg voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma, aan de hand van het meerjarenprogramma, en coördineert de samenwerking; resultaten jaarschijf 2022 worden eind 2021 geformuleerd.
       5. Blz. 339 Een werkwijze voor de inzet van actieve publicatie; prestatie-indicatoren voor VTH-taken en eenduidige meetbare registratie van naleving VTH taken. Hiervoor is een onderzoek naar de verbetering BIG-8 beleidscyclus uitgevoerd.
       6. Blz. 340 Uitvoeren Actieplan Geluid 2018-2022: resultaten jaarschijf 2022.
       7. Blz. 341 Uitvoeren monitoring meetnet zoutwinning onder de Waddenzee, voor de periode 2019-2049, voor het vaststellen of er bodemdaling plaatsvindt door de zoutwinning.
       8. Blz. 342 Uitvoeren van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving a.d.h.v. het VTH beleid 2019-2023 en het VTH Jaarwerkprogramma 2022, die behoren tot dit beleidsveld door de provincie, FUMO en ODG.
       9. Blz. 343 Uitvoeren van de Wet Natuurbescherming (Houtopstanden, Stikstof, Soorten en Gebied) door aanvragen t.a.v. afhandeling vergunningen, ontheffingen en adviezen te verwerken. Ook voeren we taken voor de Natuurschoonwet en de Wadloopverordening uit.
       10. Blz. 344 Vaststellen startnotitie bodembeleid (voorjaar 2022) en verder invulling geven aan het transitieprogramma kennis- en innovatie bodem en ondergrond. De overdracht realiseren van de locaties bodemverontreiniging naar de gemeenten voor start Ow.
       11. Blz. 345 Voorbereiden en vaststellen nazorgplannen voor Trijehus, Ald Dwinger en Garyperhoeke. Uitvoeren nazorgbeheer en actualiseren van nazorgplannen voor Skinkeskans en Leeuwarden. Actualiseren van nazorgplannen De Wierde en de stort nabij Ouwsterhaule.
     2. Blz. 346 Prestatie-indicatoren water
     3. Blz. 347 Prestatie-indicatoren voldoende water
     4. Blz. 348 Toelichting voldoende water
     5. Blz. 349 Prestatie-indicatoren schoon water
     6. Blz. 350 Toelichting schoon water
     7. Blz. 351 Prestatie-indicatoren VTH - milieu en natuur
     8. Blz. 352 Toelichting VTH - milieu en natuur
     9. Blz. 353 Wat heeft het gekost?
     10. Blz. 354 Toelichting
     11. Blz. 355 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 356 Beleidsveld 3.5 Energietransitie
     1. Blz. 357 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 358 Doelstellingen beleidsveld 3.5
       1. Blz. 359 Energie besparen: We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door aan te sluiten bij een aantal financiële regelingen
       2. Blz. 360 Energie infrastructuur: Ten behoeve van de capaciteitsproblemen op het Energienetwerk werken we in 2022 samen met gemeenten en netbeheerders (verder) aan de Systeemstudie Fryslân en de Uitvoeringsanalyse Netimpact
       3. Blz. 361 Energie opwekken: We voeren de gezondheidsmonitor ten behoeve van windpark Nij Hiddum-Houw uit. Verder gaan we aan de slag met een ‘windmolenmakelaar’
       4. Blz. 362 Klimop is een door het rijk gefinancierd programma dat de eigenaren van (klein) maatschappelijk vastgoed scans aanbiedt die inzicht geven in energiebesparende maatregelen. Tevens helpt het programma bij het sluitend krijgen van businesscases
       5. Blz. 363 Warmtetransitie: We zetten stevig in op aquathermie en worden de ‘wetterwaarmte’-provincie door koplopers te ondersteunen bij het binnenhalen van (landelijke en Europese) erkenning en financiering.
     2. Blz. 364 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 365 Toelichting
     4. Blz. 366 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 367 Toelichting
     6. Blz. 368 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 369 Beleidsveld 3.6 Transitie omgevingswet/ - visie
     1. Blz. 370 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 371 Doelstellingen beleidsveld 3.6
       1. Blz. 372 De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
       2. Blz. 373 De provinciale organisatie kan de omgevingsdocumenten digitaal ontsluiten via het DSO
       3. Blz. 374 De provinciale organisatie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontvangen
       4. Blz. 375 De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 26 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald
       5. Blz. 376 De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet
     2. Blz. 377 Prestatie-indicatoren
    11. Blz. 378 Wat heeft het programma gekost?
    12. Blz. 379 Toelichting
    13. Blz. 380 Uitgebreide financiële tabel
    14. Blz. 381 Investeringen
    15. Blz. 382 Toelichting
    16. Blz. 383 Balanspost reserves
    17. Blz. 384 Toelichting
    18. Blz. 385 Balanspost voorzieningen
    19. Blz. 386 Toelichting
    20. Blz. 387 Balanspost overlopende passiva
    21. Blz. 388 Toelichting
   11. Blz. 389 Beleidsprogramma 4: Economie
    1. Blz. 390 Portefeuillehouders
    2. Blz. 391 Vastgestelde beleidsnotities
    3. Blz. 392 Verbonden partijen
    4. Blz. 393 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 394 Doelstellingen programma 4
      1. Blz. 395 4.1 Innovatie en circulaire economie
      2. Blz. 396 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
      3. Blz. 397 4.3 Economische structuurversterking
      4. Blz. 398 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
      5. Blz. 399 4.5 Toerisme en recreatie
    5. Blz. 400 Beleidsveld 4.1 Innovatie en circulaire economie
     1. Blz. 401 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 402 Doelstellingen beleidsveld 4.1
       1. Blz. 403 Daarnaast gaan we in 2022 ook dergelijke innovatieve circulaire projecten opstarten met het Friese MKB, vanuit het Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics
       2. Blz. 404 Op het gebied van circulaire economie gaan we in 2022 een monitoringssysteem introduceren t.b.v. de doelstelling om steeds meer circulair in te kopen. Tot slot werken we aan de regeling Circulaire Economie en de MKB-Voucherregeling
       3. Blz. 405 Op het gebied van innovatie gaan we in 2022 aan de slag met het startersproject Founded in Fryslân. Vanuit dit project willen we nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleiden
       4. Blz. 406 Verder geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten
     2. Blz. 407 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 408 Toelichting
     4. Blz. 409 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 410 Toelichting
     6. Blz. 411 Uitgebreide financiële tabel
    6. Blz. 412 Beleidsveld 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
     1. Blz. 413 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 414 Doelstellingen beleidsveld 4.2
       1. Blz. 415 Daarnaast werken we in 2022 aan het ontwikkelen van een investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen, en een programmering naar aanleiding van het onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte
       2. Blz. 416 Op het gebied van het Friese vestigingsklimaat willen we met behulp van de Friese acquisitiestrategie ervoor zorgen dat er een aantal (inter)nationale bedrijven naar Fryslân komen dan wel hier blijven
       3. Blz. 417 Ten behoeve van het (internationaal) ondernemerschap gaan we in 2022 de nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen en gaan we, naar aanleiding van evaluaties, het ecosysteem internationalisering door ontwikkelen
       4. Blz. 418 Tot slot willen we via Ynbusiness het gesprek aan gaan met het Friese bedrijfsleven, om op die manier ondernemers te helpen met eerstelijns vraagstukken en eventueel door te verwijzen naar andere organisaties en instrumenten
       5. Blz. 419 Via de FOM gaan we een aantal leningen/participaties verstrekken. Dit alles met het doel dat er in 2022 meer exporterende Friese bedrijven zijn dan het afgelopen
       6. Blz. 420 We gaan verder aan de slag met het TopDutch programma en het actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen
     2. Blz. 421 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 422 Toelichting
     4. Blz. 423 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 424 Toelichting
     6. Blz. 425 Uitgebreide financiële tabel
    7. Blz. 426 Beleidsveld 4.3 Economische structuurversterking
     1. Blz. 427 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 428 Doelstellingen beleidsveld 4.3
       1. Blz. 429 In 2022 leveren we onze bijdrage om de Friese Dairy sector verder door te ontwikkelen. Zo komen we met een plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden
       2. Blz. 430 In 2022 leveren we onze bijdrage om de RUG Campus Fryslân verder door te ontwikkelen. Dit doen we door mee te werken binnen het Friese Onderwijsakkoord
       3. Blz. 431 In 2022 leveren we onze bijdrage om de WaterCampus verder door te ontwikkelen. Dit doen we door het project Water Circulair in combinatie met ons lidmaatschap van Water4all te gaan ontwikkelen
       4. Blz. 432 In 2022 werken we verder aan het vormgeven van HTSM / Innovatiecluster Drachten 2.0
       5. Blz. 433 In 2022 willen we een aantal Friese bedrijven koppelen aan te ontwikkelen Europese projecten op het gebied van circulaire plastics / NTCP
       6. Blz. 434 Op het gebied van digitaliseren werken we in 2022 aan een plan van aanpak voor de crossover koppeling tussen digitalisering en de clusters op het gebied van AI
     2. Blz. 435 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 436 Toelichting
     4. Blz. 437 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 438 Toelichting
     6. Blz. 439 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 440 Beleidsveld 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
     1. Blz. 441 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 442 Doelstellingen beleidsveld 4.4
       1. Blz. 443 In 2022 bevorderen we graag een aantal eligible projecten op het gebied van circulaire economie
       2. Blz. 444 In 2022 werken we verder aan het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 en willen we ervoor zorgen dat dit programma goedgekeurd wordt door de Europese Commissie
       3. Blz. 445 Ten aanzien van de verwerving van Europese middelen streven we naar een hoog Fries aandeel in de goedgekeurde projecten
       4. Blz. 446 Tot slot willen we ervoor zorgen dat in 2022 de Friese Projectenmachine volledig operationeel is
     2. Blz. 447 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 448 Toelichting
     4. Blz. 449 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 450 Toelichting
     6. Blz. 451 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 452 Beleidsveld 4.5 Toerisme en recreatie
     1. Blz. 453 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 454 Doelstellingen beleidsveld 4.5
       1. Blz. 455 De bezoekersmonitor is in uitvoering en er is een plan van aanpak voor de bewoners- en bedrijvenmonitor
       2. Blz. 456 Samen met Innovatiepact Fryslân (IPF) starten we met de uitvoering van de (meerjarige) innovatieagenda
       3. Blz. 457 Samen met partners uit het onderwijs, ondernemers en overheid werken we aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ‘Toekomstbestendige Banen’
       4. Blz. 458 We beginnen met de uitvoering van het actieplan ‘Gastvrij Fryslân circulair’
       5. Blz. 459 We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio
       6. Blz. 460 We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Marrekrite
       7. Blz. 461 We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, branches, gemeenten, Ynbusiness, TAF) partner in de uitvoering van het Actieplan ‘Vitale Logies Fryslân.
       8. Blz. 462 We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, regio's, terrein beherende organisaties, gemeenten, TAF) partner in de uitvoering van het programma Dagrecreatieve Netwerken
       9. Blz. 463 We leveren een bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en verduurzaming op het water en we stellen een integrale gebruiksvisie van de Friese wateren op
       10. Blz. 464 We vergroten de zichtbaarheid en beleefbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming door (doelgroepen)onderzoek en communicatie & marketing
       11. Blz. 465 We verlenen een bijdrage aan Friesland Convention Partners voor de uitvoering van de meerjarige aanpak stimulering zakelijk toerisme
       12. Blz. 466 We verlenen een bijdrage aan IPF voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als kennisplatform voor ondernemers gericht op innovatie en het stimuleren van het organiserend vermogen
       13. Blz. 467 We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme (met specifieke aandacht voor Arcadia) en de merken ‘Friesland’ en ‘De Wadden’ worden in deze marketing in de etalage gezet
       14. Blz. 468 We werken samen met Marrekrite, Wandelnet, Landschapsbeheer Fryslân en grondeigenaren aan een nieuwe subsidieregeling voor boerenlandpaden en kerkenpaden
       15. Blz. 469 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke huisvesting van de bedieningscentrale. Daarnaast realiseren we een definitieve centrale (zie ook programma 2.3)
       16. Blz. 470 Wij stellen voor drie beoogde icoonprojecten procesmiddelen beschikbaar voor de nadere uitvoering
     2. Blz. 471 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 472 Toelichting
     4. Blz. 473 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 474 Toelichting
     6. Blz. 475 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 476 Wat heeft het programma gekost?
    11. Blz. 477 Toelichting
    12. Blz. 478 Uitgebreide financiële tabel
    13. Blz. 479 Investeringen
    14. Blz. 480 Toelichting
    15. Blz. 481 Balanspost reserves
    16. Blz. 482 Toelichting
    17. Blz. 483 Balanspost overlopende passiva
    18. Blz. 484 Toelichting
   12. Blz. 485 Beleidsprogramma 5: Mienskip
    1. Blz. 486 Portefeuillehouders
    2. Blz. 487 Vastgestelde beleidsnotities
    3. Blz. 488 Verbonden partijen
    4. Blz. 489 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 490 Doelstellingen programma 5
      1. Blz. 491 5.1 Leefomjouwing
      2. Blz. 492 Pilot 5.2a Cultuur
      3. Blz. 493 5.2b Erfgoed
      4. Blz. 494 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
    5. Blz. 495 Beleidsveld 5.1 Leefomjouwing
     1. Blz. 496 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 497 Doelstellingen beleidsveld 5.1 Leefbaarheidsbeleid
       1. Blz. 498 Aanvullend aan het Iepen Mienskipfûns kunnen in de regio’s Noordoost en Noordwest initiatieven worden ondersteund vanuit het Budget Lokale Innovaties (BLI) en de LEADER-aanpak als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
       2. Blz. 499 In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken we daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden
       3. Blz. 500 In 2022 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad
       4. Blz. 501 Vanuit de regeling het Iepen Mienskipsfûns stimuleren wij initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte. Daarbij worden meerdere doelen en opgaven bediend zoals bv. ontmoetingsplekken, landschap
       5. Blz. 502 We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid
       6. Blz. 503 We faciliteren gemeenten provincie breed om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen
       7. Blz. 504 Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven
      2. Blz. 505 Doelstellingen beleidsveld 5.1 Wonen
       1. Blz. 506 Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op 14 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden
       2. Blz. 507 Ruimtelijke woningbouwplannen worden versneld door de “Regeling flexibele inzet woningbouw”
       3. Blz. 508 Samen met de woonpartners zetten we een Friese woningbouwmonitor op
       4. Blz. 509 We stimuleren zorgvuldig ruimtegebruik door optimale benutting van woningbouwmogelijkheden in bestaand bebouwd gebied, door herbestemming, tijdelijke woonvormen, herstructurering, sloop (eventueel met vervangende nieuwbouw) en transformatie
       5. Blz. 510 We voeren onderzoek uit de naar de investeringsopgave die er ligt om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad
       6. Blz. 511 We volgen de demografische ontwikkelingen en onderzoeken de effecten van de coronapandemie en de druk op de woningmarkt in de Randstad
      3. Blz. 512 Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sociaal beleid
       1. Blz. 513 In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde
       2. Blz. 514 Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren
       3. Blz. 515 We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid
       4. Blz. 516 We maken de uitvoering van het project ‘Sûnens en Mienskip/ Fryslân gaat voor de 10’ mogelijk. Dit project richt zich op maatschappelijke thema’s als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie
      4. Blz. 517 Doelstellingen beleidsveld 5.1 Sportbeleid
       1. Blz. 518 Via het project IIs for Fryslân’ van Sport Fryslân ondersteunen we het schoolschaatsen
       2. Blz. 519 We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse
       3. Blz. 520 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten
       4. Blz. 521 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit
       5. Blz. 522 We stellen twee fondsen in om innovatie en inclusiviteit in de sport in Fryslân te bevorderen: het Fonds Inclusiviteit Sport en het Innovatiefonds Sport. Beide fondsen worden opengesteld voor allerlei initiatieven vanuit de Mienskip
       6. Blz. 523 We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen
     2. Blz. 524 Prestatie-indicatoren leefbaarheidsbeleid
     3. Blz. 525 Toelichting leefbaarheidsbeleid
     4. Blz. 526 Prestatie-indicatoren wonen
     5. Blz. 527 Toelichting wonen
     6. Blz. 528 Prestatie-indicatoren sociaal beleid
     7. Blz. 529 Toelichting sociaal beleid
     8. Blz. 530 Prestatie-indicatoren sportbeleid
     9. Blz. 531 Toelichting sportbeleid
     10. Blz. 532 Wat heeft het gekost?
     11. Blz. 533 Toelichting
     12. Blz. 534 Uitgebreide financiële tabel
    6. Blz. 535 Beleidsveld 5.2a Cultuur
     1. Blz. 536 Pilot
     2. Blz. 537 Wat zien we / wat willen we bereiken
     3. Blz. 538 Doel-indicatoren
     4. Blz. 539 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 540 Ambitie 1 - Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia
       1. Blz. 541 LF 2028 brengt in 2022 de eerste editie van de triënnale Arcadia
       2. Blz. 542 We continueren de ticketrisicoregeling
       3. Blz. 543 We zetten in onze opdracht aan Merk Fryslân ook specifiek in op de cultuurtoerist
      2. Blz. 544 Ambitie 2 - Ynnovaasje & eksperimint
       1. Blz. 545 We nemen deel aan We the North
       2. Blz. 546 We voeren de nieuwe Stimuleringsregeling Ontwikkeling en Innovatie uit
       3. Blz. 547 We werken aan versterking van de programmalijnen met Rijk en Rijksfondsen
      3. Blz. 548 Ambitie 3 - Kultuer yn ‘e Mienskip
       1. Blz. 549 Halverwege de beleidsperiode 21-24 evalueren wij samenwerking Fers en doen wij onderzoek naar cultuurparticipatie
       2. Blz. 550 Via het Iepen Mienskipsfûns en een regeling Iepenloftspullen leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van actieve cultuurparticipatie en faciliteren wij het amateurkunstklimaat in Fryslân
       3. Blz. 551 We matchen de OCW-bijdrage aan KEK3, ondersteunen iepenloftspullen en stimuleren verbindingen tussen cultuurparticipatie en zorg
       4. Blz. 552 We subsidiëren onze steuninstellingen voor amateurkunst (Keunstwurk) en bibliotheken (Fers)
      4. Blz. 553 Ambitie 6 - Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat
       1. Blz. 554 We evalueren de voor het eerst gevoerde procedure met inzet van een adviescommissie
       2. Blz. 555 Wij dragen actief bij aan het plan van de vijf Friese theaters in het Frysk Field Lab
       3. Blz. 556 Wij ontwikkelen accounthouderschap naar partnerschap met onze instellingen die meerjarige financiële steun van ons krijgen
     5. Blz. 557 Resultaat-indicatoren
     6. Blz. 558 Wat heeft het gekost?
     7. Blz. 559 Toelichting
     8. Blz. 560 Uitgebreide financiële tabel
    7. Blz. 561 Beleidsveld 5.2b Erfgoed
     1. Blz. 562 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 563 Doelstellingen beleidsveld 5.2b
       1. Blz. 564 Via de Friese musea en Friese erfgoedinstellingen vertellen wij nieuwe aspecten van het Ferhaal fan Fryslân
       2. Blz. 565 Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken
       3. Blz. 566 Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed
       4. Blz. 567 Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart
       5. Blz. 568 Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via de archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis
       6. Blz. 569 Wij zetten ons in voor behoud van cultuurhistorie via projecten uit de Erfgoeddeal: de Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’ en K(l)eigoed, het project voor de herbestemming van leegstaande of verwaarloosde karakteristieke panden
     2. Blz. 570 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 571 Toelichting
     4. Blz. 572 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 573 Toelichting
     6. Blz. 574 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 575 Beliedsfjild 5.3 Taal, media, ûnderwiis en letteren
     1. Blz. 576 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 577 Doelstellingen beliedsfjild 5.3
       1. Blz. 578 As útfiering fan de rol fan Taalskipper bringe wy bestjoerders fan gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân byinoar en stimulearje wy dat se aktyf mei it útfieren fan it Fryske taalbelied
       2. Blz. 579 Ofhinklik fan de fuortgong fan it lanlike projekt Curriculum.nu sette wy útein mei de realisaasjefaze fan de fernijing fan kearndoelen foar it fak Frysk fia it projekt Kurrikulum.frl
       3. Blz. 580 De útkomsten fan it provinsjaal ûndersyk ‘Frysk yn ‘e ekonomy’ sette wy om nei belied. Mei ynsichtlike do’s en don’ts kinne bedriuwen wêr’t dat it bêste past, ienfâldiger mei it Frysk oan ‘e slach gean.
       4. Blz. 581 Troch it meidwaan oan it European Charter Classroom Activities (ECCA-projekt) stimulearje wy útwikseling fan Fryske skoallen mei skoallen yn Europeeske regio’s mei in minderheidstaal
       5. Blz. 582 Troch it subsidiearjen fan Omrop Fryslân soargje wy derfoar dat it Frysk op ‘e radio, telefyzje en online in fanselssprekkende stevige posysje hâldt.
       6. Blz. 583 Yn it skoaljier 2021-2022 slute wy de 1-mjitting fan it Taalplan Frysk 2030 ôf. Dêrby hifkje wy it taalprofyl fan skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis en befreegje harren op harren ambysje en de trochgeande learline Frysk.
       7. Blz. 584 Yn gearwurking mei de ûnderwiisynspeksje fersterkje wy it tafersjoch op it fak Frysk yn it primêr en fuortset ûnderwiis
       8. Blz. 585 Om it aktyf gebrûk fan it Frysk yn de nije media / it digitale domein te stimulearjen en de kwaliteit fan it (skreaune) Frysk te ferheegjen, soargje wy, mei ús partners, foar it fierder ûntwikkeljen fan de ‘Digitale Helpmiddels’
       9. Blz. 586 Ek skoallen yn de ûnderwiissektoaren dêr’t it oanbieden fan it fak Frysk net wetlik ferplichte is (foarskoalske opfang, middelber beropsûnderwiis, heger beropsûnderwiis, wittenskiplik ûnderwiis en spesjaal ûnderwiis) wurde oanmoedige
       10. Blz. 587 Foar it útfieren fan it Taalplan Frysk 2030 subsidiearje wy fia de regeling ‘Frysk foar no en letter’ skoallen yn alle ûnderwiissektoaren om de kwaliteit fan it fak Frysk te ferbetterjen en it profesjonalisearjen fan learkrêften
       11. Blz. 588 Fia it programma ‘Jong Frysk sjoernalistyk talint foar de takomst’ stimulearje wy it ferbetterjen fan it brûken fan de Fryske taal en de kennis oer Fryske kultuer by de Fryske media
       12. Blz. 589 Fia ús subsydzjeregelingen en ús prizebelied stimulearje wy de sichtberens en it brûken fan it Frysk
       13. Blz. 590 Wy befoarderje en fasilitearje fia ús bydrage oan it programma foar Leeuwarden City of Literature en ús besteande subsydzjeregelingen de Fryske literatuer
       14. Blz. 591 Wy bringe it Frysk as Europeeske regionale taal yn posysje troch aktyf lid te wêzen fan it Network to promote linguistic diversity (NPLD) en fia Mercator
       15. Blz. 592 Wy fiere de fisy op de sichtberens fan it Frysk út yn ôfstimming mei it Ryk en de Fryske bestjoersorganen as ûnderdiel fan de langetermynaginda Frysk
     2. Blz. 593 Prestaasje-yndikatoaren
     3. Blz. 594 Taljochting
     4. Blz. 595 Wat hat it koste?
     5. Blz. 596 Taljochting
     6. Blz. 597 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 598 Beleidsveld 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
     1. Blz. 599 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 600 Doelstellingen beleidsveld 5.3
       1. Blz. 601 Afhankelijk van de voortgang van het landelijke project Curriculum.nu starten we met de realisatiefase van de vernieuwing van kerndoelen voor het vak Frysk via het project Kurrikulum.frl
       2. Blz. 602 Als uitvoering van de rol van Taalskipper brengen wij bestuurders van gemeenten, Wetterskip Fryslân en de Veiligheidsregio Fryslân bij elkaar en stimuleren we dat ze actief met het uitvoeren van het Friese taalbeleid
       3. Blz. 603 De uitkomsten van het provinciaal onderzoek ‘Frysk yn de ekonomy’ zetten we om naar beleid. Met inzichtelijke do’s en don’ts kunnen bedrijven waar dat het beste past, eenvoudiger met het Frysk aan de slag gaan
       4. Blz. 604 Door het subsidiëren van Omrop Fryslân zorgen we dat het Frysk op de radio, televisie en online een vanzelfsprekende stevige positie houdt
       5. Blz. 605 In het schooljaar 2021-2022 ronden we de 1-meting van het Taalplan Frysk 2030 af waarbij we het taalprofiel van scholen in het primair en voortgezet onderwijs toetsen en waarbij we hun bevragen op hun ambitie en de doorgaande leerlijn Frysk
       6. Blz. 606 In samenwerking met de onderwijsinspectie versterken we het toezicht op het vak Frysk in het primair en voortgezet onderwijs
       7. Blz. 607 Om het actief gebruik van het Fries in de nieuwe media/ het digitale domein te stimuleren en de kwaliteit van het (geschreven) Fries te verhogen, zorgen wij, met onze partners, voor de doorontwikkeling van de ‘Digitale Helpmiddels’
       8. Blz. 608 Ook scholen in de onderwijssectoren waar het aanbieden van het vak Frysk niet wettelijk verplicht is (voorschoolse opvang, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en speciaal onderwijs) worden aangemoedigd
       9. Blz. 609 Ter uitvoering van het Taalplan Frysk 2030 subsidiëren we via de regeling ‘Frysk foar no en letter’ scholen in alle onderwijssectoren om de kwaliteit van het vak Frysk te verbeteren en het professionaliseren van leerkrachten
       10. Blz. 610 Via deelname aan het European Charter Classroom Activities (ECCA-project) stimuleren wij uitwisseling van Friese scholen met scholen in Europese regio’s met een minderheidstaal
       11. Blz. 611 Via het programma ‘Jong Frysk sjoernalistyke talint foar de takomst’ stimuleren we het verbeteren van het gebruik van de Friese taal en de kennis over Friese cultuur bij de Friese media
       12. Blz. 612 Via onze subsidieregelingen en ons prijzenbeleid stimuleren wij de zichtbaarheid en het gebruik van het Frysk
       13. Blz. 613 We promoten en faciliteren via onze bijdrage aan het programma voor Leeuwarden City of Literature en onze bestaande subsidieregelingen de Friese literatuur
       14. Blz. 614 Wij positioneren het Frysk als Europese regionale taal door actief lid te zijn van het Network to promote linguistic diversity (NPLD) en via Mercator
       15. Blz. 615 Wij voeren de visie op de zichtbaarheid van het Fries uit in afstemming met het Rijk en de Friese bestuursorganen als onderdeel van de langetermijnagenda Frysk
     2. Blz. 616 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 617 Toelichting
     4. Blz. 618 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 619 Toelichting
    10. Blz. 620 Wat heeft het programma gekost?
    11. Blz. 621 Toelichting
    12. Blz. 622 Uitgebreide financiële tabel
    13. Blz. 623 Investeringen
    14. Blz. 624 Balanspost reserves
    15. Blz. 625 Toelichting
    16. Blz. 626 Balanspost voorzieningen
    17. Blz. 627 Toelichting
    18. Blz. 628 Balanspost overlopende passiva
    19. Blz. 629 Toelichting
   13. Blz. 630 Beleidsprogramma 6: Bedrijfsvoering
    1. Blz. 631 Portefeuillehouder
    2. Blz. 632 Vastgestelde beleidsnotities
    3. Blz. 633 Verbonden partijen
    4. Blz. 634 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 635 Doelstellingen programma 6
      1. Blz. 636 6.1 Mensen
      2. Blz. 637 6.2 Middelen
    5. Blz. 638 Beleidsveld 6.1 Mensen
     1. Blz. 639 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 640 Doelstellingen beleidsveld 6.1
       1. Blz. 641 Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief)
       2. Blz. 642 Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord
       3. Blz. 643 Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4%
       4. Blz. 644 In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen
       5. Blz. 645 We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees
     2. Blz. 646 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 647 Toelichting
     4. Blz. 648 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 649 Toelichting
    6. Blz. 650 Beleidsveld 6.2 Middelen
     1. Blz. 651 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 652 Doelstellingen beleidsveld 6.2
       1. Blz. 653 Het bewustwordingsniveau van alle medewerkers op het gebied van security, cybercriminaliteit en gerelateerde risico’s is sterk verhoogd
       2. Blz. 654 Het programma “Implementatie Wetgeving” zorgt ervoor dat de provincie voldoet aan de eisen vanuit het rijk op het gebied van tijdige en kwalitatief voldoende implementatie van diverse wetten
       3. Blz. 655 Het provinciehuis is ingericht volgens het principe “activiteitgericht werken”. Eind 2022 is de inrichting gereed. Met ruimte voor meer samenwerking met externe partijen en creatieve en innovatieve processen.
       4. Blz. 656 In 2022 wordt een nieuwe documentgenerator ingevoerd. De archivering wordt gemoderniseerd en DocBase komt op read-only
     2. Blz. 657 Prestatie-indicatoren
     3. Blz. 658 Toelichting
     4. Blz. 659 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 660 Toelichting
    7. Blz. 661 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 662 Toelichting
    9. Blz. 663 Investeringen
    10. Blz. 664 Toelichting
    11. Blz. 665 Balanspost reserves
    12. Blz. 666 Toelichting
    13. Blz. 667 Balanspost voorzieningen
    14. Blz. 668 Toelichting
    15. Blz. 669 Balanspost overlopende passiva
    16. Blz. 670 Toelichting
   14. Blz. 671 Beleidsprogramma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 672 Portefeuillehouder
    2. Blz. 673 Verbonden partijen
    3. Blz. 674 Beleidsveld 7.1 Provinciefonds
     1. Blz. 675 Provinciefonds
     2. Blz. 676 Wat heeft het opgeleverd?
     3. Blz. 677 Toelichting
    4. Blz. 678 Beleidsveld 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     1. Blz. 679 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     2. Blz. 680 Wat heeft het opgeleverd?
     3. Blz. 681 Opcenten
     4. Blz. 682 Toelichting
    5. Blz. 683 Beleidsveld 7.3 Dividenden
     1. Blz. 684 Dividenden
     2. Blz. 685 Wat heeft het opgeleverd?
     3. Blz. 686 Toelichting
    6. Blz. 687 Beleidsveld 7.4 Financieringsrente
     1. Blz. 688 Financieringsrente
     2. Blz. 689 Wat heeft het gekost en opgeleverd?
     3. Blz. 690 Toelichting
    7. Blz. 691 Beleidsveld 7.5 Interne financiering
     1. Blz. 692 Interne financiering
     2. Blz. 693 Wat heeft het opgeleverd?
     3. Blz. 694 Toelichting
    8. Blz. 695 Beleidsveld 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 696 Overige algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 697 Wat heeft het gekost?
     3. Blz. 698 Toelichting
    9. Blz. 699 Beleidsveld 7.7 Werken voor derden
     1. Blz. 700 Werken voor derden
     2. Blz. 701 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 702 Beleidsveld 7.8 Onvoorzien
     1. Blz. 703 Onvoorzien
     2. Blz. 704 Wat heeft het gekost?
     3. Blz. 705 Toelichting
    11. Blz. 706 Wat heeft het programma gekost?
    12. Blz. 707 Uitgebreide tabel
    13. Blz. 708 Toelichting
    14. Blz. 709 Investeringen
    15. Blz. 710 Toelichting
    16. Blz. 711 Balanspost reserves
    17. Blz. 712 Toelichting
    18. Blz. 713 Balanspost voorzieningen
    19. Blz. 714 Toelichting
    20. Blz. 715 Balanspost overlopende passiva
    21. Blz. 716 Toelichting
  3. Blz. 717 Paragrafen
   1. Blz. 718 Paragraaf 1 Provinciale heffingen
    1. Blz. 719 Inleiding
    2. Blz. 720 1 - Opcenten motorrijtuigenbelasting
    3. Blz. 721 Opbrengsten 2022
    4. Blz. 722 Opbrengst per punt
    5. Blz. 723 2 - Grondwaterbelasting
    6. Blz. 724 3 - Leges
    7. Blz. 725 Legesbaten 2022
    8. Blz. 726 Toelichting
    9. Blz. 727 Kostendekkendheid tarieven
    10. Blz. 728 Kostendekkendheid vervolg
   2. Blz. 729 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen
    1. Blz. 730 Inleiding
    2. Blz. 731 2.1 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 732 Beschikbare weerstandscapaciteit
     2. Blz. 733 Reserves
     3. Blz. 734 Toelichting
    3. Blz. 735 2.2 Benodigde weerstandscapaciteit
     1. Blz. 736 Benodigde weerstandscapaciteit
     2. Blz. 737 Toelichting
    4. Blz. 738 2.3 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 739 Weerstandsvermogen
     2. Blz. 740 Toelichting
    5. Blz. 741 2.4 Mutatie risico's
     1. Blz. 742 Mutaties risico's
    6. Blz. 743 2.5 De risico's
     1. Blz. 744 De risico's
    7. Blz. 745 2.6 Financiële kengetallen
     1. Blz. 746 Financiële kengetallen
     2. Blz. 747 Toelichting
     3. Blz. 748 Toelichting
     4. Blz. 749 Toelichting
     5. Blz. 750 Toelichting
     6. Blz. 751 Toelichting
     7. Blz. 752 Toelichting
   3. Blz. 753 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 754 Algemeen
    2. Blz. 755 3.1 Onderhoud infrastructuur
     1. Blz. 756 Onderhoud en planning infrastructuur
    3. Blz. 757 3.2 Onderhoud gebouwen
     1. Blz. 758 Onderhoud gebouwen
    4. Blz. 759 3.3 Middelen kapitaalgoederen
     1. Blz. 760 Middelen kapitaalgoederen
   4. Blz. 761 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen
    1. Blz. 762 Inleiding
    2. Blz. 763 4.1 Ontwikkeling financieringssaldo
     1. Blz. 764 Ontwikkeling financieringssaldo
    3. Blz. 765 4.2 Financiering en beleggingen
     1. Blz. 766 Financiering en beleggingen
    4. Blz. 767 4.3 Revolverende middelen
     1. Blz. 768 Revolverende middelen
     2. Blz. 769 Risicobuffer
    5. Blz. 770 4.4 Toerekening van rente
     1. Blz. 771 Toerekening van rente
    6. Blz. 772 4.5 Risicobeheer Treasury
     1. Blz. 773 Risicobeheer Treasury
    7. Blz. 774 4.6 Ontwikkeling financiële markten
     1. Blz. 775 Ontwikkeling financiële markten
   5. Blz. 776 Paragraaf 5 Verbonden partijen
    1. Blz. 777 5.1 Inleiding
     1. Blz. 778 Inleiding
    2. Blz. 779 5.2 Overzicht verbonden partijen
     1. Blz. 780 Inleiding
     2. Blz. 781 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 782 Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen
     3. Blz. 783 Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 784 Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties
     4. Blz. 785 Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 786 Categorie 3: Stichtingen en verenigingen
     5. Blz. 787 Overige verbonden partijen
      1. Blz. 788 Categorie 4: Overige verbonden partijen
    3. Blz. 789 Financiële risico's provincie
     1. Blz. 790 Financiële risico’s provincie
   6. Blz. 791 Paragraaf 6 Grondbeleid
    1. Blz. 792 6.1 Samenvatting grondbezit
    2. Blz. 793 6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma
    3. Blz. 794 6.3 Risico's
   7. Blz. 795 Paragraaf 7 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 796 Inleiding
    2. Blz. 797 1. Ontwikkeling en organisatie
     1. Blz. 798 Ontwikkeling organisatie
     2. Blz. 799 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 800 De organisatie werkt opgavengestuurd
       1. Blz. 801 De organisatie werkt opgavengestuurd
    3. Blz. 802 2. Mensen
     1. Blz. 803 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 804 Verhouding vast en flexibel personeel
       1. Blz. 805 Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
      2. Blz. 806 Samenwerking
       1. Blz. 807 Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord
      3. Blz. 808 Inclusief en kansen bieden
       1. Blz. 809 In 2022 kent onze organisatie 28 participatiebanen
       2. Blz. 810 We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees
      4. Blz. 811 Strategische personeelsplanning (SPP)
       1. Blz. 812 Het management development programma is onder andere gericht op de uitvoering van de strategische personeelsplanning
       2. Blz. 813 We bieden een gericht programma op het gebied van leren en ontwikkelen.
       3. Blz. 814 We vertalen de meerjarige capaciteitsraming naar de strategische personeelsplanning
    4. Blz. 815 3. Informatie en huisvesting
     1. Blz. 816 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 817 Energieneutrale organisatie
       1. Blz. 818 In 2025 is de provinciale organisatie energieneutraal. Het project loopt op planning
      2. Blz. 819 Huisvesting in de toekomst
       1. Blz. 820 Dit programma gaat onder meer over de inrichting van het provinciehuis, waarbij extra aandacht is voor optimaal samenwerken met de mienskip, door ontmoetingen en het fysiek/hybride en online vergaderen beter te faciliteren
      3. Blz. 821 Informatiemanagement
       1. Blz. 822 Innovatie. We continueren de projecten waarvoor we in 2021 subsidie hebben ontvangen
       2. Blz. 823 Invoering Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, waardoor ook in 2022 de voorbereiding van de implementatie centraal staat, o.a. het digitaal stelsel omgevingswet (DSO).
      4. Blz. 824 Informatieveiligheid en privacy
       1. Blz. 825 De provincie is in control op security en privacy
      5. Blz. 826 Wetgeving
       1. Blz. 827 Een voldoende beoordeling van de provincie-archivaris
       2. Blz. 828 Invoering van de WOO en een start van het programma Wetgeving
    5. Blz. 829 4. Financien
     1. Blz. 830 Financien
     2. Blz. 831 Toelichting
     3. Blz. 832 Capaciteitsbudget
     4. Blz. 833 Capaciteitsbudget vervolg
     5. Blz. 834 Toelichting
     6. Blz. 835 Bezetting
     7. Blz. 836 Flexibele schil
     8. Blz. 837 Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan BBV taakvelden
    6. Blz. 838 5. Fraude en onregelmatigheden
     1. Blz. 839 Fraude en onregelmatigheden
    7. Blz. 840 6. Rechtmatigheid
     1. Blz. 841 Rechtmatigheidsverantwoording
   8. Blz. 842 Paragraaf 8 VTH
    1. Blz. 843 VTH
   9. Blz. 844 Paragraaf 9 Grote projecten
    1. Blz. 845 0. Overzicht grote projecten
     1. Blz. 846 Inleiding
    2. Blz. 847 1. Spoorprojecten (programma infrastructuur)
     1. Blz. 848 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 849 Spoorprojecten (programma infrastructuur)
       1. Blz. 850 Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek
       2. Blz. 851 Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
     2. Blz. 852 Spoorprojecten
    3. Blz. 853 2. Thialf (Heerenveen, stad van Sport) (programma mienskip)
     1. Blz. 854 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 855 Thialf (Heerenveen, stad van Sport) (programma mienskip)
       1. Blz. 856 Thialf
     2. Blz. 857 Thialf vervolg
    4. Blz. 858 4. De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie)
     1. Blz. 859 Inleiding
    5. Blz. 860 4a. Programma De Nieuwe Afsluitdijk
     1. Blz. 861 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 862 Programma De Nieuwe Afsluitdijk
       1. Blz. 863 Programma De Nieuwe Afsluitdijk
     2. Blz. 864 Programma De Nieuwe Afsluitdijk
    6. Blz. 865 4b. Vismigratierivier
     1. Blz. 866 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 867 Vismigratierivier
       1. Blz. 868 Vismigratierivier
     2. Blz. 869 Vismigratierivier
    7. Blz. 870 4c. De bruggen en de sluis Kornwerderzand
     1. Blz. 871 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 872 De bruggen en de sluis Kornwerderzand
       1. Blz. 873 De bruggen en de sluis Kornwerderzand
     2. Blz. 874 De bruggen en sluis Kornwerderzand
    8. Blz. 875 7. Uitvoering natuuropgave
     1. Blz. 876 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 877 Uitvoering natuuropgave
       1. Blz. 878 Uitvoering natuuropgave
     2. Blz. 879 Uitvoering natuuropgave
     3. Blz. 880 Uitvoering natuuropgave vervolg
     4. Blz. 881 Uitvoering natuuropgave vervolg 2
   10. Blz. 882 Paragraaf 10 Samenwerkingsverbanden
    1. Blz. 883 Samenwerkingsverbanden
  4. Blz. 884 Bijlagen
   1. Blz. 885 Bijlage 1 Financieel kader
    1. Blz. 886 Inleiding
    2. Blz. 887 1.1 Onze uitgangspunten
    3. Blz. 888 1.2 Ontwikkeling begrotingssaldo
    4. Blz. 889 1.3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
    5. Blz. 890 Toelichting
   2. Blz. 891 Bijlage 2 Begrotingshistorie
    1. Blz. 892 Begrotingshistorie
    2. Blz. 893 Beleidsprogramma 1 – Bestuur
    3. Blz. 894 Beleidsprogramma 2 - Infrastructuur
    4. Blz. 895 Beleidsprogramma 3 - Milieu
    5. Blz. 896 Beleidsprogramma 4 - Economie
    6. Blz. 897 Beleidsprogramma 5 - Mienskip
    7. Blz. 898 Beleidsprogramma 6 - Bedrijfsvoering
    8. Blz. 899 Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
   3. Blz. 900 Bijlage 3 EMU saldo
    1. Blz. 901 EMU-saldo
    2. Blz. 902 Toelichting
   4. Blz. 903 Bijlage 4 Begrippenlijst
    1. Blz. 904 Begrippenlijst
   5. Blz. 905 Bijlage 5 Investeringen 2022
    1. Blz. 906 Totaaltabel
    2. Blz. 907 Uitgebreide tabellen
   6. Blz. 908 Bijlage 6 Prestatie Indicatoren BBV
    1. Blz. 909 Prestatie indicatoren BBV
  5. Blz. 910 Jaarrekening
   1. Blz. 911 1. Inleiding
    1. Blz. 912 Inleiding
   2. Blz. 913 2. Balans en exploitatie
    1. Blz. 914 2.1 Balans
    2. Blz. 915 2.2 Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening
    3. Blz. 916 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    4. Blz. 917 2.4 Toelichting op de balans
    5. Blz. 918 2.5 Gebeurtenis na balansdatum
    6. Blz. 919 2.6 WNT-verantwoording 2022 Provincie Fryslân
    7. Blz. 920 2.6.2 WNT verantwoording 2022 Provincie Fryslân
    8. Blz. 921 2.6.3 WNT verantwoording 2022 Provincie Fryslân
    9. Blz. 922 2.7 Begrotingsonrechtmatigheid
    10. Blz. 923 2.7 Begrotingsonrechtmatigheid vervolg
    11. Blz. 924 2.8 Toelichting op het rekeningresultaat
    12. Blz. 925 2.9 Berekening benutting drempelbedrag SKB
    13. Blz. 926 2.9 Berekening benutting drempelbedrag SKB vervolg
   3. Blz. 927 3. Tijdelijke budgetten
    1. Blz. 928 3. Totaal tijdelijke budgetten 2022
    2. Blz. 929 Tijdelijke budgetten 2022
    3. Blz. 930 Voortgang tijdelijke budgetten
    4. Blz. 931 Categorie B eindig
    5. Blz. 932 Toelichting eindige tijdelijke budgetten categorie B
    6. Blz. 933 Categorie A
    7. Blz. 934 Toelichting tijdelijke budgetten categorie A
    8. Blz. 935 Categorie B
    9. Blz. 936 Toelichting tijdelijke budgetten categorie B
   4. Blz. 937 4. Controle verklaring
    1. Blz. 938 Controle verklaring
   5. Blz. 939 5. Bijlagen
    1. Blz. 940 5.1 Structurele en niet structurele lasten en baten
    2. Blz. 941 5.2 Overzicht Gewaarborgde geldleningen
    3. Blz. 942 5.3 Specifieke uitkeringen (Sisa-verantwoording)
    4. Blz. 943 5.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld
    5. Blz. 944 5.5 Taakveld BBV verdeling per programma
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap