Bijlage 3 EMU saldo

In de onderstaande tabel staat de raming en de realisatie van het EMU-saldo 2022.  

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Rekening 2022
volgens begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -118.102 -115.331 +
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 67.460 11.583 -
3. Mutatie voorzieningen 3 -1.685 +
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 1.914 -
5. Boekwinst bij verkoop effecten en boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa en ook de afwaardering van de financiële vaste activa +
Raming/realisatie EMU-saldo -185.559 -130.513

Toelichting 
De grootste verschillen tussen de realisatie en de begroting zitten in de (im)materiële vaste activa.

(Im)materiële vast activa
Er is in 2022 € 55,8 mln. minder aan materiële vaste activa geactiveerd dan begroot. Bij langjarige (infra)trajecten is een verschuiving van de planning en het jaar van activering echter gebruikelijk.