Beleidsprogramma 1: Bestuur

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

•    Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
•    Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
•    Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
•    Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
•    Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
•    Omgevingsberaad Waddengebied (OBW)

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen programma 1

Terug naar navigatie - Doelstellingen programma 1

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. 

Samenwerking is een centrale term in de manier waarop wij met andere overheden en de Friese maatschappij willen omgaan. We dragen bij aan een situatie waarin samenwerking de norm is voor de omgang tussen overheden en maatschappij, en tussen overheden onderling. Om effectief te kunnen samenwerken is ook vernieuwing nodig, in onze omgang met anderen, maar ook in onze eigen werkprocessen (en houding). 

1.1 Provinciale Staten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

1.2 Gedeputeerde Staten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

1.3 Commissaris van de Koning

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

1.4 Bestuurlijke organisatie

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Beleidsveld 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 1.1

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 1.1

We willen bereiken dat Provinciale Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat zijn om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit kunnen voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij. 

We willen de drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân verlagen en zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt in Fryslân.

We streven naar een evenwichtig samenspel tussen PS en GS waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen.

De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en belangrijkste contactpersonen binnen de opgaventeams)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK en bewaken de tijdige afhandeling er van

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We stimuleren het gebruik van startnotities.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2022 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

De afrekening over 2021 is lager uitgevallen dan uitgekeerd, dus is er geld terug ontvangen. 

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk

Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde

100%

100%

Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten

Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming)

100%

100%

Bewaken afhandeling moties en toezeggingen

Provinciale Staten zijn geïnformeerd over afhandelingstermijn van moties en toezeggingen

100%

100%

Werken volgens een Communicatieplan

Vastgesteld plan door het presidium

100%

100%

Aanpak jongeren participatie vanuit integraal plan.

Vastgesteld plan door het presidium

100%

100%

Opleidingsprogramma Provinciale Staten

Vastgesteld opleidingsprogramma door het presidium

100%

100%

Subsidieverstrekking Statenfracties

Subsidieverstrekking volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017

100%

100%

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 3.538 3.866 3.762 103
Tijdelijke budgetten 0 10 0 10
Reserves 0 0 -130 130
Totaal lasten 3.539 3.876 3.632 243
Baten
Structurele budgetten 168 17 143 -126
Totaal baten 168 17 143 -126
Saldo van lasten en baten 3.371 3.859 3.490 369
Mutatie reserves -61 0 130 -130
Resultaat van lasten en baten 3.310 3.859 3.620 239
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een resultaat van € 239.000 op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Structurele budgetten
De lagere last van € 103.000 bestaat voor € 154.000 aan onderbesteding op het budget Fractieondersteuning.  De afrekening van de fractiebijdrage van € 130.000 is als inkomst ontvangen. Deze afrekening is bij de lasten als dotatie aan de reserve Fractieondersteuning verantwoord, dit conform afspraak met provinciale staten. Het budget Inter-activiteit heeft een onderbesteding van € 49.000. Ook dit jaar zijn hiervoor minder kosten gemaakt. Hardware aanschaffingen (laptops) worden meegenomen in de vervangingen voor de gehele provinciale organisatie en verantwoord in programma 6. De stelpost kapitaallasten in dit beleidsveld is niet benut voor enige andere investeringen. Dit zorgt voor een onderbesteding op het budget Staten informatiesysteem van € 55.000. Het budget Provinciale Staten geeft een overbesteding van € 109.000. Voor de uitbetaling voor ziektekosten was de begroting in 2022 niet aangepast. De Statengriffie heeft een onderbesteding van € 55.000, voornamelijk toe te schrijven aan het niet invullen van vacatures gedurende het jaar.

De hogere baten van € 126.000 zijn, zoals hiervoor genoemd, voor € 130.000 het gevolg van de eindafrekening van de fractiebudgetten
 
Reserves
De eindafrekening op de fractiebudgetten is in 2022 voor € 130.000 aan de reserve toegevoegd.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Inter-activiteit 51 93 44 48
Jongerenparticipatie 11 19 11 8
Provinciale Staten actief 994 972 1.081 -109
PS fractie 976 0 1.025 -1.025
Rekenkamer 275 246 240 6
Statenfracties 315 1.506 457 1.049
Statengriffie 821 891 836 55
Stateninformatiesysteem 60 83 28 55
Web-casting 34 57 41 16
Structurele budgetten 3.538 3.866 3.762 103
It Steatekomitee Frysk 0 10 0 10
Tijdelijke budgetten 0 10 0 10
Statenfracties 0 0 -130 130
Reserves 0 0 -130 130
Totaal lasten 3.539 3.876 3.632 243
Baten
Jongerenparticipatie 0 0 1 -1
PS fractie 9 0 0 0
Rekenkamer 10 17 11 6
Statenfracties 130 0 130 -130
Statengriffie 19 0 0 0
Structurele budgetten 168 17 143 -126
Totaal baten 168 17 143 -126
Saldo van lasten en baten 3.371 3.859 3.490 369

Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 1.2

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 1.2

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

‘Geluk op 1’ is de centrale ambitie in ons bestuursakkoord. Om dat te bereiken streven we naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. We lagen in 2021 op koers, maar corona en de aanpak daarvan stellen ons voor grote uitdagingen.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Het vergroten van de brede welvaart staat in resultaat en voortgang onder druk als gevolg van de nasleep van de corona-maatregelen, de grote stijging van energiekosten, de stikstofcrisis en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de mienskip. Ons beleid hebben wij ten dienste gesteld aan het vergroten van de brede welvaart. Waar de provincie de mogelijkheid heeft, is binnen de verschillende beleidsprogramma's en met extra maatregelen ingespeeld op de externe ontwikkelingen.  Nadere informatie hierover is te vinden bij de verschillende beleidsprogramma's.

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het brede resultaat 'het in stand houden of vergroten van de brede welvaart' is gekoppeld aan de looptijd van het bestuursakkoord. Door externe omstandigheden, binnen deze tijd, is het voldoen aan dit resultaat onder druk komen te staan.

Geld

G

Geld (toelichting)

Er zijn geen middelen 1 op 1 aan dit resultaat gekoppeld, de middelen zijn ingezet via en worden verantwoord via de afzonderlijke beleidsthema's en programma's.

De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie¬adviseur

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie  2022

Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten

Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen

95%

91%

Nakomen uitvoeren moties

95%

85%

Nakomen toezeggingen

95%

85%

Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten

95%

95%

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Bij de beantwoording van schriftelijke Statenvragen is in de tweede helft van 2022 vaker afgeweken van de afgesproken termijn, zonder een uitstelbrief te verzenden. Hierdoor is het percentage onder de doelwaarde gezakt. Het uitvoeren en afhandelen van moties en toezeggingen lukt niet altijd binnen de gestelde termijn.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 1.666 1.887 1.687 201
Voorzieningen 0 0 182 -182
Totaal lasten 1.666 1.887 1.869 19
Baten
Structurele budgetten 1 5 1 4
Voorzieningen 683 0 2.359 -2.359
Totaal baten 684 5 2.361 -2.356
Saldo van lasten en baten 982 1.882 -492 2.374
Resultaat van lasten en baten 982 1.882 -492 2.374
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een resultaat van € 2.374.000 op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 201.000 betreffen onder andere het budget Gedeputeerde Staten (€ 60.000) en lagere lasten van € 173.000 voor de uitkering aan oud leden GS doordat het aantal oud leden is afgenomen. Hiertegenover staat een overbesteding op de representatiekosten van € 33.000 wat veroorzaakt wordt door zowel seizoen 21/22 als 22/23 sponsoring van 1 van de twee Friese  betaald voetbal organisaties als last te nemen in 2022.

Voorziening
De per saldo hogere baten € 2.177.000 betreffen vrijval op de voorziening Waardeoverdracht pensioenen GS leden. Oorzaak is een rentewijziging waardoor de benodigde middelen in de voorziening naar beneden kunnen worden bijgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend op basis van informatie van de Algemene Pensioen Groep (APG).

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Gedeputeerde staten 1.058 1.157 1.097 59
Representatie 107 134 167 -33
Uitkeringen oud leden GS 494 562 389 173
Veteranendag 7 34 33 1
Structurele budgetten 1.666 1.887 1.687 201
Waardeoverdracht pensioenen GS leden 0 0 182 -182
Voorzieningen 0 0 182 -182
Totaal lasten 1.666 1.887 1.869 19
Baten
Gedeputeerde staten 1 5 1 4
Structurele budgetten 1 5 1 4
Waardeoverdracht pensioenen GS leden 683 0 2.359 -2.359
Voorzieningen 683 0 2.359 -2.359
Totaal baten 684 5 2.361 -2.356
Saldo van lasten en baten 982 1.882 -492 2.374

Beleidsveld 1.3 Commissaris van de Koning

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 1.3

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 1.3

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen ervoor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. 

Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Eén van de reguliere ambtsbezoeken is uitgesteld, zie prestatie-indicatoren.

Geld

G

De CdK heeft een belangrijke representatieve functie

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Naast de monitoring en coördinatie van de actuele situatie rondom covid-19, heeft de regering twee extra onderscheiden opdrachten voorgelegd aan de veiligheidsregio’s: (1) coördineer de realisatie van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne; en (2) zorg voor een coördinatiepunt voor COA-opvang van asielzoekers uit andere landen. Als gevolg is de toezichthoudende rol door de commissaris van de Koning en zijn kabinet – die door covid-19 al bovengemiddeld was – fors uitgebreid. Er is sprake van wekelijks bestuurlijke afstemming, met de benodigde voorbereiding en dossiervorming. De hoge prioriteit van het vraagstuk heeft extra aandacht en inzet gevraagd.

Geld

G

De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers

Beleid

G

Beleid (toelichting)

Naast de jaarlijkse rapportage over zijn Rijkstaken ontving de CdK in 2022 de minister van BZK tweemaal. Op 25 april 2022 voor de ondertekening van het ‘Sichtberensakkoart Frysk’ en op 18 augustus 2022 voor een werkbezoek aan Vlieland in het kader van het samenwerkingsverband Waddeneilanden.

Tijd

G

Geld

G

De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten

Aantal bezoeken

4

3

Klankbordgesprekken burgemeesters

Aantal gesprekken

10

6

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Ambtsbezoeken
In 2022 heeft de CdK ambtsbezoeken afgelegd aan de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en Heerenveen. Tevens is er een ambtsbezoek aan de gemeente Terschelling voorbereid. Dit ambtsbezoek heeft echter op het laatste moment een andere invulling gekregen vanwege het onderzoek naar de bestuurlijke verhoudingen aldaar. Het reguliere ambtsbezoek aan de gemeente Terschelling zal in 2023 worden ingehaald.

Klankbordgesprekken
In 2022 zijn minder klankbordgesprekken met burgemeesters gevoerd, omdat een gesprek met de CdK pas kan plaatsvinden als er een verslag van het klankbordgesprek van de burgemeester met de gemeenteraad is ontvangen. Aangezien meerdere van deze klankbordgesprekken als gevolg van Covid-19 zijn verplaatst naar het najaar, trad er een algehele vertraging op. Gedurende 2023 wordt de opgelopen vertraging ingehaald.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 328 333 330 2
Totaal lasten 328 333 330 2
Baten
Structurele budgetten 4 0 0 0
Totaal baten 4 0 0 0
Saldo van lasten en baten 323 333 330 2
Resultaat van lasten en baten 323 333 330 2

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Commissaris van de Koning 328 331 330 1
Jaarrapportage CdK 0 1 0 1
Structurele budgetten 328 333 330 2
Totaal lasten 328 333 330 2
Baten
Commissaris van de Koning 4 0 0 0
Structurele budgetten 4 0 0 0
Totaal baten 4 0 0 0
Saldo van lasten en baten 323 333 330 2

Beleidsveld 1.4 Kwaliteit van het bestuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 1.4

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 1.4

Kwaliteit provinciaal bestuur
Als (provinciale) overheid willen we een goed functionerende bestuurslaag zijn. Dat zit om te beginnen in een aantal bijna ‘eeuwige’ waarden: betrouwbaarheid, rechtmatigheid, onpartijdigheid. Die streven we onder andere na in de manier waarop we samenwerken en opereren ten aanzien van besluitvorming en de behandeling van bezwaren daartegen. 
Nederland staat de aankomende kabinetsperiode voor majeure maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, veenweide-aanpak), die bestuurlijke grenzen overstijgen, en waar het kabinet samen met de decentrale overheden in moet optrekken. Dit zijn vraagstukken die ‘in de regio’ hun gebiedsspecifieke beslag moeten krijgen. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar een effectieve aanpak van dit soort vraagstukken vereist bestuurlijke samenwerking over de grenzen heen. Juist als middenbestuur weet de provincie dat het draait om het verbinden van de juiste partijen op verschillende schaalniveaus. Wij willen ons inspannen om de bestaande overheidssamenwerking te optimaliseren en ons in Fryslân verder ‘als één overheid’ te organiseren.

Rol en positie
Kwalitatief goed bestuur houdt ook het vermogen tot vernieuwing en aanpassing in. De maatschappij verandert, en onze rol zou daarmee ook moeten veranderen. Ook willen we ‘ontregelen’: bureaucratie en overbodige regels verminderen of minimaal vereenvoudigen. Omdat iedere opgave een eigen schaal kent, is ten slotte van belang dat de provincie hier flexibel mee kan omgaan, zowel zelf als in samenwerking met partners. 
Samen met onze mede-overheden zullen we een verdere bijdrage leveren aan het maatschappelijk en economisch herstel na de covid-19 crisis. In IPO-verband hebben we samen met de beide andere koepelorganisaties Unie van Waterschappen (UvW) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een gemeenschappelijke agenda voor de aankomende kabinetsperiode opgesteld (als opvolger van het Interbestuurlijk Programma (IBP)): binnen het kabinetsaanbod “Krachtig groen herstel van Nederland” kunnen de provincies - democratisch gelegitimeerd, regionaal, samenhangend - bijdragen aan een effectieve aanpak.

Kwaliteit openbaar bestuur
In recente adviezen van gezaghebbende instanties zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur (“Rol nemen, ruimte geven”, “Rust-Reinheid-Regelmaat”, “Droomland of niemandsland. Uitgangspunten voor het besturen van regio’s” en de Raad van State (“Voorlichting over interbestuurlijke verhoudingen”) wordt aandacht besteed aan de noodzaak om in de regio de uitvoeringskracht van de gezamenlijke overheden te borgen en te maximaliseren. Tegelijk blijkt ook dat die samenwerking in de praktijk nog niet zo gemakkelijk te realiseren is, zo is ook vastgesteld door de commissie Ter Haar (Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen, “Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet”). 

Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen functioneren als bestuur heeft de provincie als kerntaak toe te zien op de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur. Het doel daarbij is het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en bestuurskrachtige Friese gemeenten. Met name de financiële positie van de Friese gemeenten staat op dit moment door de tekorten binnen het sociaal domein onder druk. Gemeenten worden bovendien geconfronteerd met de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis. Van welke aard en hoe groot de omvang van de financiële gevolgen zijn, is nog niet met zekerheid vast te stellen. Wel is duidelijk dat dit nog gedurende langere tijd merkbaar zal zijn. Daarnaast zal de komende periode ook een bredere discussie over de gemeentefinanciën plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld over de herijking van het gemeentefonds waarvoor nu een herzien voorstel ter advisering voorligt bij de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) . Deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op de toekomstige financiële situatie van de gemeenten en daarmee ook op de lokale bestuurskracht van de Friese gemeenten. De provincie zal waar mogelijk ook een rol spelen in deze discussie. Het is van belang om de goede contacten met de gemeenten te onderhouden en hen te ondersteunen waar mogelijk.

In eerste instantie zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor hun bestuurskwaliteit. Waar mogelijk willen we ook kijken waar we gezamenlijk met gemeenten tot modernisering van het Friese bestuur kunnen komen. Binnen deze kerntaak valt ook het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en weerbaarheid. Hiertoe willen wij de bewustwording van de risico’s van ondermijnende criminaliteit ten aanzien van het Friese openbaar bestuur als geheel vergroten.
In het Interbestuurlijk programma hebben Rijk, IPO en VNG afgesproken dat samengewerkt wordt aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en past bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.

Vernieuwing van het bestuur in Fryslân
Zoals we al aangaven valt onder goed besturen ook het vermogen tot vernieuwing en aanpassing. In 2020 brachten we een discussienotitie bestuurlijke vernieuwing uit om in Fryslân breed de discussie aan te gaan waar besturen en vooral daarin samenwerken in Fryslân heen zouden moeten gaan. Een begin met de discussie daarover maakten we al in de tweede helft van 2020 maar willen we doortrekken in 2022 naar concrete initiatieven en maatregelen. Ook gaven we onze visie op regionale samenwerking weer in de startnotitie regionale samenwerking en de manier waarop we beter met maatschappelijke initiatieven willen omgaan in de beleidsbrief Grote integrale maatschappelijke initiatieven die op moment van schrijven onderweg zijn naar Provinciale Staten voor behandeling.

IBT is voor het eerst in 2022 risicogericht en afgestemd op de betreffende gemeenten en Wetterskip (maatwerk)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Met (samenwerkende clusters van) gemeenten hebben we periodiek bestuurlijk overleg, op basis van beleidsambities op terrein van bestuur en financiën, ook in relatie tot Covid en in het licht van de raadsverkiezingen/nieuwe bestuursperiode.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We gaan van start met de nieuwe werkwijze(n) voor regionale samenwerking

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We versterken de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit verder in onze eigen werkprocessen en we geven samen met onze ketenpartners een impuls aan het blijvend versterken van de Friese overheidsketen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Geld (toelichting)

Via de septembercirculaire 2022 van het Provinciefonds heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de vorm van een doeluitkering een incidente financiële bijdrage (€400.000,-) toegekend (zie paragraaf 7 Bedrijfsvoering (resultaatbestemming). Doel: komende jaren een impuls geven aan het versterken van de weerbaarheid tegen ondermijnende invloeden bij gemeenten. Met het ingediende voorstel Begrotingswijziging wordt via resultaatbestemming dit bedrag bij de behandeling van de jaarrekening beschikbaar gesteld in 2023.

We voeren de nieuwe werkwijze voor omgang met grote integrale maatschappelijke initiatieven in

Beleid

G

Beleid (toelichting)

De beleidsbrief Grote  integrale maatschappelijke initiatieven is in 2020 vastgesteld. De in 2022 voorbereide (en op 25 januari 2023 vastgestelde) beleidsbrief Participatie geeft nadere richting aan de werkwijze rond maatschappelijke initiatieven.

Tijd

G

Geld

G

We voeren een aantal pilots op het terrein van bestuurlijke vernieuwing uit, alleen of (bij voorkeur) in samenwerking met onze bestuurlijke en andere partners

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

Versterken kwaliteit openbaar bestuur

Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet- en regelgeving rond herindelings- en samenwerkingstrajecten en over mogelijkheden om de weerbaarheid van het Friese openbaar bestuur te bevorderen.

5

 

 

8

 

 

IBT toezicht op maat risicogericht

Alle gemeenten en Wetterskip Fryslân zijn in 2022 bezocht en op de hoogte van de bedoeling van het vernieuwde IBT toezicht, waarbij de risico’s in hun medebewindstaken in beeld zijn.

19

19

Financieel toezicht

Onderhouden van contacten met gemeenten over de brede financiële ontwikkeling van gemeenten. Hiertoe worden jaarlijks gesprekken gevoerd met alle gemeenten.

18

18

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 223 384 365 19
Tijdelijke budgetten 70 42 20 22
Totaal lasten 293 426 385 41
Baten 0
Tijdelijke budgetten 0 21 21 0
Totaal baten 0 21 21 0
Saldo van lasten en baten 293 405 365 41
Mutatie tijdelijke budgetten 600 -78 -56 -21
Resultaat van lasten en baten 893 328 308 20
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een resultaat van € 20.000 op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Structurele budgetten
De lagere lasten betreft een onderbesteding op het budget Bestuurlijke vernieuwing. De lancering van het digitaal Participatieplatform is in 2022 gerealiseerd, echter de bestedingen vielen ten opzichte van de begroting mee.

Tijdelijke budgetten
Het subsidieplafond van de regeling ondermijning Friese gemeenten is in 2022 nog niet volledig beschikt. Wel hebben vrijwel alle gemeenten een aanvraag ingediend. Via de reserve tijdelijke budgetten schuift het restantbudget van € 21.000 door naar 2023.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Bestuurlijke vernieuwing 0 101 82 19
IPO bijdrage 223 283 283 0
Structurele budgetten 223 384 365 19
Aanpak ondermijning Friese gemeenten 0 42 20 22
Bestuurlijke vernieuwing 70 0 0 0
Tijdelijke budgetten 70 42 20 22
Totaal lasten 293 426 385 41
Baten
Bestuurlijke vernieuwing 0 21 21 0
Tijdelijke budgetten 0 21 21 0
Totaal baten 0 21 21 0
Saldo van lasten en baten 293 405 365 41

Beleidsveld 1.5 Bestuurlijke samenwerking

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 1.5

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 1.5

Het is van belang dat de schaal waarop nieuwe maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal en de provincie is niet altijd de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten.

De decentrale overheden in Fryslân staan voor grote maatschappelijke opgaven, van het investeren in leefbaarheid tot klimaatadaptatie tot een sterke economie en werkgelegenheid. Met de complexiteit van de opgaven neemt het belang van samenwerking in de regio - tussen gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie én met maatschappelijke en economische partners - bij de totstandkoming van publieke waarde toe. De uitkomsten van een lopend onderzoek naar Fryslân als ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem’ (BRE) worden in het najaar van 2021 opgeleverd, waarna wij in 2022 - samen met onze bestuurlijke en maatschappelijke partners - aan de slag gaan met de implementatie van de aanbevelingen over hoe de samenwerking binnen het bestuurlijke ecosysteem in Fryslân zinvol versterkt kan worden.

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we met gemeenten en wetterskip in regiodeals en samenwerkings- /streekagenda’s, waarbij de opgaven van de regio centraal staan.  Voorbeelden hiervoor zijn leefbaarheid, landschap en economie. We zetten deze regionale samenwerking voort met de stuurgroepen in de vijf regio’s en bieden daarin meer ruimte voor maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële verdeelsleutel en organisatie. In de meeste regio’s spelen “gebiedseigen” thema’s. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

De bestuurlijke overleggen tussen de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en de gemeente Leeuwarden ter bevordering van de Friese samenwerking van overheden worden ook in 2022 voortgezet. Naast het afstemmen van actuele zaken, de Friese bestuurdersdag en het bevorderen van ‘horizontaal besturen’, worden ook de laatste ontwikkelingen besproken wat betreft bestuurlijke samenwerking (o.a. omgevingsvisie, regionale energiestrategie, sociaal domein, gemeenschappelijke regelingen) evenals samenwerking in bedrijfsvoering (o.a. lokale belastingen, digitale agenda, Fryske Flekspool).

Internationaal zoeken we de samenwerking op Europese programma’s en interprovinciaal werken we samen binnen het IPO op verschillende beleidsthema’s zoals bijvoorbeeld Stikstof en de aanpak van de Coronacrisis. In SNN-verband werken we met de drie noordelijke provincies vooral samen op de economische thema’s. We kennen verder het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK, het bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden en tot slot werken we ook samen met allerlei partijen via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel. Vanwege zowel maatschappelijke ontwikkelingen als wettelijke verplichtingen leggen we u in 2022 deels gezamenlijk met andere overheden ontwikkeld participatiebeleid voor. 

Medio 2021 hebben GS en het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip Fryslân afgesproken om de samenwerking verder te verbeteren. De basis hiervoor wordt gevormd door de aanbevelingen vanuit het adviesrapport, dat beide besturen hiertoe hebben laten opstellen. In 2022 werken we verder aan de opvolging van deze aanbevelingen. Beide besturen committeren zich aan dit traject, in het besef dat we als overheden ten dienste staan van de Fryske mienskip, inwoners, bedrijven, gasten, en ook natuur, landschap, lucht en water. Het belang van Fryslân staat voorop.  

In 2022 gaan we bij meerdere vraagstukken de bevolking betrekken via het Fries digitaal platform en/of de meningspeilingen van het Friese sociaal Planbureau

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In 2022 gaan we een voortvarende start maken als provincie waarin geëxperimenteerd wordt met vernieuwend samenwerken, dit volgens de overeenkomst daarover met Zeeland en BZK

Beleid

G

Beleid (toelichting)

Het bestuurlijk arrangement met de provincie Zeeland en het ministerie van BZK kreeg in 2022 een vervolg. Zo is er actief verbinding gezocht met andere ministeries, waaronder het ministerie van LNV en het ministerie van JenV. Op 2 november 2022 vond een bezoek van de bestuurlijke kopgroep aan Fryslân plaats over de thema’s: ‘landbouw en landelijk gebied’, ‘wonen en leefbaarheid’ en ‘ondermijning en weerbaar bestuur’. Deze kopgroep is een middel om periodiek met het Rijk te spreken over de positie van regioprovincies zoals Zeeland en Fryslân. Binnen het arrangement zijn er ook ambities voor een bestuurlijke proeftuin. Daarover is afgesproken dat Zeeland en Fryslân beide hun eigen traject vormgegeven, zodat er ruimte is voor regionaal maatwerk.

Ten aanzien van de interbestuurlijke samenwerking in brede zin is er gekozen om prioritering aan te brengen in de processen voor (verdere) samenwerking met andere Friese overheden op basis van draagvlak en timing. Dit betekent concreet dat het zwaartepunt de afgelopen periode heeft gelegen op het oppakken en verder brengen van de aanbevelingen in het rapport ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem van Fryslân’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor is onder andere een gespreksronde geweest met alle burgemeesters, gemeentesecretarissen en wethouders financiën, wat heeft geresulteerd in het conceptrapport ‘interbestuurlijke samenwerkingskansen’. Daaropvolgend is ook een werksessie georganiseerd waarin op basis van de eerste resultaten concrete vervolgstappen zijn afgesproken. Ook is gepoogd synergie te zoeken tussen gemeentelijke beleidsprioriteiten op basis van de samengestelde coalitieakkoorden, en aankomende beleidsprioriteiten bij zowel het Wetterskip Fryslân als de Provincie Fryslân. Hieraan wordt in 2023 verder invulling gegeven, met het oog op de aanstaande Staten- en Waterschapsverkiezingen.

Tijd

G

Geld

G

In 2022 is in alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In 2022 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In 2022 wordt aan uw Staten nieuw participatiebeleid voorgelegd ter besluitvorming

Beleid

G

Tijd

G

Tijd (toelichting)

De Beleidsbrief participatie en de Participatiehandreiking zijn voor besluitvorming in 2022 voorgelegd (en januari 2023 door uw Staten vastgesteld).

Geld

G

Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren in 2022 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We organiseren in 2022 een Fryslândei in Brussel

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

Lobby

Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2022) in Brussel

Gereed

Gereed

 

Organiseren Fryslândei

Gereed

Gereed

Wadden

De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022.

Gereed

Gereed

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 1.280 2.220 2.224 -4
Tijdelijke budgetten 9.773 9.769 9.773 -5
Overlopende passiva 699 976 951 26
Overhead -61 104 -102 206
Totaal lasten 11.691 13.069 12.846 223
Baten
Structurele budgetten 301 287 397 -110
Overlopende passiva 699 976 951 26
Totaal baten 1.000 1.263 1.348 -84
Saldo van lasten en baten 10.691 11.805 11.498 307
Mutatie tijdelijke budgetten -5 5 5 0
Resultaat van lasten en baten 10.686 11.811 11.503 307
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een resultaat van € 307.000 op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Structurele budgetten
De structurele budgetten laten per saldo een positief resultaat zijn van € 106.000. Dit wordt veroorzaakt door per saldo een hogere bate van € 78.000 op de doorgeschoven BTW IPO en € 32.000 op de doorgeschoven BTW SNN ten opzichte van de begroting.

Overhead
De lagere last van € 206.000 betreft terug ontvangen bijdragen IPO ivm de lagere bijdrage aan het IPO vanuit de voorjaarsnota 2022.  Deze had op de verschillende kerntaken verwerkt moeten worden maar is abusievelijk op alleen deze post verwerkt. 

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Interwad 19 26 26 1
Nationale Ombudsman 4 5 4 1
Omgevingsberaad Waddengebied provinciale bijdrage 29 47 45 3
Samenwerkingsverband IKW provinciale bijdrage 151 152 151 1
Samenwerkingsverband Noord Nederland 1.022 1.938 1.962 -23
Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage 54 51 36 15
Structurele budgetten 1.280 2.220 2.224 -4
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 9.626 9.626 9.626 0
Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW 147 143 147 -5
Tijdelijke budgetten 9.773 9.769 9.773 -5
Omgevingsberaad Waddengebied 291 350 351 -1
Samenwerkingsverband IKW 370 548 522 26
Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies 38 78 78 1
Overlopende Passiva 699 976 951 26
IPO bijdrage -61 104 -102 206
Overhead -61 104 -102 206
Totaal lasten 11.691 13.069 12.846 223
Baten
IPO bureau algemeen 131 61 139 -78
Samenwerkingsverband Noord Nederland 170 226 258 -32
Structurele budgetten 301 287 397 -110
Omgevingsberaad Waddengebied 291 350 351 -1
Samenwerkingsverband IKW 370 548 522 26
Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies 38 78 78 1
Overlopende Passiva 699 976 951 26
Totaal baten 1.000 1.263 1.348 -84
Saldo van lasten en baten 10.691 11.805 11.498 307

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 17.516 19.590 19.062 528
Totaal baten 1.856 1.306 3.871 -2.566
Saldo van lasten en baten 15.660 18.285 15.191 3.094
Mutatie reserves 534 -72 79 -151
Resultaat van lasten en baten 16.194 18.212 15.270 2.943

Toelichting
De financiële toelichting op de vraag “wat heeft het programma gekost” is opgenomen bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 3.539 3.876 3.632 243
1.2 Gedeputeerde Staten 1.666 1.887 1.869 19
1.3 Commissaris van de Koning 328 333 330 2
1.4 Kwaliteit bestuur 293 426 385 41
1.5 Bestuurlijke samenwerking 11.691 13.069 12.846 223
Totaal lasten 17.516 19.590 19.062 528
Baten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 168 17 143 -126
1.2 Gedeputeerde Staten 684 5 2.361 -2.356
1.3 Commissaris van de Koning 4 0 0 0
1.4 Kwaliteit bestuur 0 21 21 0
1.5 Bestuurlijke samenwerking 1.000 1.263 1.348 -84
Totaal baten 1.856 1.306 3.871 -2.566
Saldo van lasten en baten 15.660 18.285 15.191 3.094

Toelichting
Reserve fractieondersteuning
Fracties hebben personeel in dienst en de hoogte van de subsidie die een fractie ontvangt is gebaseerd op de fractiegrootte. Door een nieuwe samenstelling van PS op basis van de verkiezingsuitslag kan de omvang van de fracties wijzigen. Sommige fracties hebben dan niet meer voldoende budget om (al) het fractiepersoneel in dienst te houden. De medewerkers hebben dan recht op ontslag- of transitievergoeding. Om te voorkomen dat fracties in de financiële problemen komen als er na verkiezingen personeel ontslagen moet worden, worden middelen die niet benut worden voor fractieondersteuning in een reserve gezet om eventuele vergoedingen te betalen. Na de verkiezingen valt het niet benutte deel van de reserve weer vrij in de algemene reserve. 

Balanspost voorzieningen

Terug naar navigatie - Balanspost voorzieningen
Bedragen € 1.000 Stand per 1-1-2022 toevoeging aanwending Stand per 31-12-2022
V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden 7.964 182 2.177 5.969
Totaal 7.964 182 2.177 5.969

Toelichting
Voorziening Waardeoverdracht pensioenen GS leden
Dit betreft de voorziening voor pensioenen van (voormalige) GS-leden. De toelichting op de aanwending van deze voorziening staat bij beleidsveld 1.2.

Balanspost overlopende passiva

Terug naar navigatie - Balanspost overlopende passiva
Bedragen € 1.000 Stand per 1-1-2022 toevoeging aanwending Stand per 31-12-2022
OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen 13 350 351 11
OP Samenwerkingsverband IKW 74 492 498 68
OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies 83 78 78 84
Totaal 170 920 927 163

Toelichting
OP Omgevingsberaad Waddengebied diverse reserveringen
De provincie Fryslân is kassier voor het Omgevingsberaad Waddengebied, waar naast Fryslân ook Groningen, Noord-Holland, de waddengemeenten, waterschappen en het Rijk aan bijdragen.

OP Samenwerkingsverband IKW
De provincie Fryslân is kassier voor het Samenwerkingsverband t.a.v. de uitvoeringskosten Investeringskader Waddengebied (IKW). Hieraan dragen naast Fryslân ook de provincies Groningen en Noord-Holland aan bij. 

OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
De provincie Fryslân is tevens kassier voor het Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies waar naast Fryslân ook Groningen en Noord-Holland deelnemen.