Beleidsprogramma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.
•    Alliander NV
•    Vitens NV
•    Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
•    Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering. 

Vastgestelde beleidsnotities

Beleidsveld 7.1 Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

De raming van het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de decembercirculaire 2022 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen. Deze laatste uitkeringen worden voor een bepaald doel aan de provincie toegekend. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

 

Wat heeft het opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het opgeleverd?
(bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026
Algemene uitkeringen
Algemene uitkering - structureel 211.377 217.998 225.961 228.462 222.319
Algemene uitkering - incidenteel 180 195 128 128 128
Subtotaal algemene uitkering 211.557 218.193 226.090 228.591 222.447
Decentralisatie-uitkeringen
Programma 1: Bestuur
Waddenfonds 9.626 9.626 9.626 9.626 9.626
Weerbaar bestuur kleine gemeenten 400 - - - -
Programma 3: Omgeving
Natuur inclusief na-isoleren 506
Drugsdumpingen 10 10 10 - -
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 26 26 26 - -
Programma 5: Mienskip
Monumentenzorg 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349
DINGtiid 29 29 - - -
Fries in het MBO 150 150 - - -
Wet gebruik Friese taal 200 100 - - -
Fryske Akademie 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559
Erfgoed Deal 353
Programma 6 Bedrijfsvoering
Uitvoeringskosten klimaatakkoord 306
Subtotaal decentralisatie uitkeringen 14.514 12.849 12.570 12.534 12.534
Totaal 226.071 231.042 238.660 241.125 234.981
- - - - -
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Via het provinciefonds heeft een afrekening plaatsgevonden over 2021 van totaal € 1,4 mln. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een afrekening over 2021 (- € 0,1 mln.) en  een bedrag voor 2021 van € 1,5 mln. voor het in stand houden van de regionale cultuursector. Deze opbrengsten maken wel onderdeel uit van de totale opbrengsten van het provinciefonds (€ 227,5 mln.), maar zijn niet meegenomen in bovenstaande specificatie omdat deze bedragen betrekking hebben op 2021.

Beleidsveld 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2021. Daarnaast wordt jaarlijks gekeken naar de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven. 

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2022 circa € 26,3 mln.

De samenstelling van de opcenten inclusief een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 1 Provinciale heffingen. 

 

Wat heeft het opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het opgeleverd?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Verschil begroting en rekening
Baten
Opbrengst opcenten MRB 71.855 72.974 72.777 197
Totaal baten 71.855 72.974 72.777 197

Opcenten

Terug naar navigatie - Opcenten
Realisatie 2021 Begroting 2022 Realisatie 2022
Aantal opcenten (aantal punten) 87 87 87
Gemiddelde opbrengst per punt 825.900 838.700 836.500
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
In tegenstelling tot de verwachting is enerzijds sprake van een toename van het wagenpark (volume). Anderzijds blijft de verwachte ‘vergroening’ in de samenstelling van het wagenpark achter bij de verwachtingen. Hierdoor is per saldo een stijging zichtbaar in de totale opbrengsten  MRB als in de gemiddelde opbrengsten per punt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Provinciale Heffingen.

Beleidsveld 7.3 Dividenden

Terug naar navigatie - Dividenden

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven. 

Wat heeft het opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het opgeleverd?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Verschil begroting en rekening
Baten
Alliander 11.862 12.785 12.785 0
Fryslân Hurde Wyn 0 13.500 13.500 0
Nederlandse Waterschapsbank (NWB) 38 42 42 0
Vitens 0 0 0 0
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 136 172 172 0
Totaal baten 12.036 26.499 26.499 0
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
De dividenden zijn conform planning ontvangen. Ook in 2022 is de dividenduitkering van Alliander hoger dan de € 7,5 mln.  die in de meerjarenbegroting is opgenomen.

Beleidsveld 7.4 Financieringsrente

Terug naar navigatie - Financieringsrente

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2022. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Wat heeft het gekost en opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost en opgeleverd?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Verschil begroting en rekening
Lasten
Rente kort 17 0 40 -40
Rente lang 1 0 0 0
Inflatievergoeding RSP-gelden 1.078 1.470 1.284 186
Rente nazorgfonds 709 685 742 -58
Kosten vermogensbeheer 18 103 36 67
Advieskosten vermogensbeheer 41 11 2 8
Totaal lasten 1.866 2.268 2.104 164
Baten
Rente vermogensbeheer 295 235 237 -2
Rente kort 0 900 1.069 -169
Rente lang 3.165 2.107 2.120 -12
Rente verstrekte geldleningen 2.601 6.246 6.245 1
Mutatie obligatieportefeuille 619 0 0 0
Totaal baten 6.680 9.488 9.671 -183
Saldo van lasten en baten -4.814 -7.220 -7.567 347
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Toelichting lasten
Provincie Fryslân heeft geen bancaire rentelasten. Er wordt wel rente vergoed aan het Nazorgfonds over de bij de provincie ondergebrachte gelden. Daarnaast worden de vanuit het rijk vooruit ontvangen RSP-gelden ieder jaar geïndexeerd, totdat de gelden zijn uitgegeven/geïnvesteerd.

Toelichting baten
Er is in 2022 een hoger rendement behaald dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door de gestegen rente op de geld- en kapitaalmarkt waardoor er weer rente wordt ontvangen over het rekening courant-tegoed bij de schatkist. Ook zijn er door de gestegen rente weer deposito's afgesloten bij de schatkist en deze dragen ook bij aan het hogere renteresultaat. De rentebaten van het Hybride kapitaal en Leningen aan decentrale overheden conform planning gerealiseerd. Alle rendementen vanuit het belegde vermogen komen ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen.

Beleidsveld 7.5 Interne financiering

Terug naar navigatie - Interne financiering

De provincie werkt met zogenoemde totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daarvoor aan te trekken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen in de totale behoefte aan financiering van de provinciale activiteiten. 

Rentetoerekening aan voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats als dat door derden verplicht is gesteld. Voor het verstrekken van middelen voor de aankoop van gronden binnen het IKG (investeringskrediet grond) en het Investeringskrediet Strategische Grondvoorraad wordt een interne financieringsrente in rekening gebracht. Deze rente is gebaseerd op de verwachte 10 jaars kapitaalmarktrente voor het betreffende begrotingsjaar en wordt ieder begrotingsjaar bijgesteld.  

Wat heeft het opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het opgeleverd?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Verschil begroting en rekening
Baten
Rentetoerekening vaste activa 62 113 102 11
Totaal baten 62 113 102 11

Beleidsveld 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

De voorwaardelijke budgetten Provinciale of Gedeputeerde Staten zullen op basis van een inhoudelijk bestedingsvoorstel worden vrijgegeven voor uitvoering. De budgetten worden dan ook overgeheveld naar het inhoudelijke beleidsprogramma. 
De aanwending van het breed cofinancieringsbudget wordt nader toegelicht in de paragraaf grote projecten.


Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Verschil begroting en rekening
Lasten
Bijdrage aan provincie Zeeland 501 501 501 0
Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 0 1.000 289 711
Exploitatiebijdrage Thialf 0 942 893 49
Lening herstelplan Thialf 967 478 79 399
Risicobuffer 504 0 3.103 -3.103
Risicobuffer Breedband 0 7.290 260 7.030
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget 0 4.304 -7 4.311
Voorwaardelijk budget GS: Weerbaar bestuur 0 400 0 400
Voorwaardelijk budget GS: Windpark Fryslân Ambitieagenda IJsselmeerkust 0 650 0 650
Totaal lasten 1.972 15.565 5.118 10.447
Baten
Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 0 1.000 289 711
BTW compensatiefonds 12 49 26 23
Deelname in Windpark 4.554 0 0 0
Lening herstelplan Thialf 0 0 283 -283
Rente kapitaalversterking Alliander 74 1.587 1.609 -22
Rente revolverende middelen 612 75 753 -679
Rendementsderving inzet vermogen 13 13 12 2
Risicobuffer 1.806 17 16 0
Risicobuffer Breedband 0 1.348 1.348 0
Totaal baten 7.071 4.087 4.334 -247
Saldo van lasten en baten -5.099 11.478 784 10.694
Mutatie reserves -38.695 -49.914 -39.286 -10.628
Mutatie tijdelijke budgetten -10.952 541 467 74
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten -54.746 -37.895 -38.035 140
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Lasten
In 2022 hebben wij een Specifieke uitkering ontvangen van het Rijk voor de vervangingsinvesteringen bij Thialf . Van de totale € 1 miljoen is € 289.000 uitgegeven in 2022, de rest zal in 2023 worden uitgevoerd. De onderbesteding vindt zowel plaats bij de lasten als bij de baten. De middelen blijven beschikbaar via de overlopende passiva post.

Thialf heeft in 2022 €  79.000 van de resterende beschikbare lening van € 967.000 opgevraagd. Het restbedrag blijft beschikbaar voor Thialf.

De risicobuffer breedband betreft het budget wat beschikbaar is voor de restant onrendabele adressen breedband. In 2022 is hier voor € 260.000  gebruik van gemaakt. Het restant blijft via de reserve tijdelijke budgetten beschikbaar voor dit doel.

Het voorwaardelijk budget weerbaar bestuur betreft een rijksbijdrage die via het provinciefonds is ontvangen. Dit bedrag is in 2022 niet meer tot besteding gekomen en daarmee vrijgevallen. Bij het vaststellen van de jaarstukken zal dit budget teruggevraagd worden zodat het alsnog in 2023 ingezet kan worden.

Het voorwaardelijk budget ambitieagenda IJsselmeerkust is in 2022 niet tot besteding gekomen en zal via de reserve windpark doorgeschoven worden naar 2023. 

Baten
Vanuit de voorziening lening Thialf is een bedrag van € 283.000 vrijgevallen aangezien deze niet meer noodzakelijk is. Thialf heeft in 2021 tijdelijk een stukje lening opgevraagd door het laat uitbetalen van de coronasteun aan Thialf. In 2022 heeft Thialf dit terug betaald en kan dit vrijvallen uit de voorziening.

De rente op revolverende middelen betreft de rente van FSFE

 

 

Beleidsveld 7.7 Werken voor derden

Terug naar navigatie - Werken voor derden

De provincie voert een aantal werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De component bedrijfsvoering (inzet capaciteit) hierin is opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering. De overige lasten zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten in dit beleidsveld geraamd. De lasten worden gedekt door de bijdrage van derden die wij hiervoor ontvangen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Verschil begroting en rekening
Lasten
FUMO 622 614 917 -304
Brugbediening Leeuwarden 71 119 100 19
Brugbediening Noardeast-Fryslân 0 98 90 8
Doorontwikkeling spraakherkenner 136 0 0 0
Marrekrite 21 50 30 21
Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal 154 0 5 -5
Rijkswaterstaat realisatie KRW en N2000 IJsselmeerkust 311 311 311 0
Holwerd aan Zee 1.355 700 934 -234
IPO BIJ12: Onderzoek ganzen 92 628 326 302
Overige 1.244 1.266 1.268 -2
Totaal lasten 4.006 3.785 3.980 -195
Baten
FUMO 622 614 917 -304
Brugbediening Leeuwarden 71 119 100 19
Brugbediening Noardeast-Fryslân 0 98 90 8
Doorontwikkeling spraakherkenner 136 0 0 0
Marrekrite 21 50 30 21
Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal 154 0 5 -5
Rijkswaterstaat realisatie KRW en N2000 IJsselmeerkust 311 311 311 0
Holwerd aan Zee 1.355 700 934 -234
IPO BIJ12: Onderzoek ganzen 92 628 326 302
Overige 1.244 1.266 1.268 -2
Totaal baten 4.006 3.785 3.980 -195
Saldo van lasten en baten 0 0 0 0

Beleidsveld 7.8 Onvoorzien

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Verschil begroting en rekening
Lasten
Dubieuze debiteuren 383 0 36 -36
Afwikkeling aandelen 0 4 4 0
Afwikkeling debiteuren 0 250 250 -1
Afwikkeling subsidies voorgaande jaren -342 -1.107 -1.221 114
Afwikkeling prestatie voorgaand jaar 0 0 0 0
Afwikkeling lening 4 0 0 0
Nog te verwachten facturen 2021 401 0 0 0
Totaal lasten 445 -854 -931 78
Baten
Afwikkeling Europees Visserijfonds 17 0 0 0
Afwikkeling debiteuren -17 5 5 0
Afwikkeling subsidies voorgaande jaren 0 54 53 0
Afwikkeling baggerdepot Trijehûs 1.100 0 0 0
Opheffing voorziening LVP project Baarderadeel GLR 11 0 0 0
Vrijval vrijwillige mobiliteit personeel 166 0 17 -17
Deelneming Thialf 7 0 0 0
Nog te verwachten facturen 2021 0 401 401 0
Totaal baten 1.284 460 476 -17
Saldo van lasten en baten -838 -1.313 -1.408 94
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Dubieuze debiteuren
Het betreft hier de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren van bijdragen waarvan het onzeker is of die daadwerkelijk geïnd kunnen worden.

Afwikkeling subsidies voorgaande jaren
Dit betreft de afwikkeling van subsidies waar de definitieve beschikking lager is  vastgesteld en waar het budget reeds is beëindigd. Daardoor kunnen deze middelen niet meer op het budget vrijvallen maar komen dan ten gunste van onvoorzien.

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 8.289 20.765 10.272 10.493
Totaal baten 309.215 344.930 345.364 -434
Saldo van lasten en baten -300.926 -324.165 -335.092 10.927
Mutatie reserves -49.646 -38.912 -28.300 -10.612
Resultaat van lasten en baten -350.573 -363.077 -363.392 315

Uitgebreide tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
7.4 Financieringsrente 1.866 2.268 2.104 164
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 1.972 15.565 5.118 10.447
7.7 Werken voor derden 4.006 3.785 3.980 -195
7.8 Onvoorzien 445 -854 -931 78
Totaal lasten 8.289 20.765 10.272 10.493
Baten
7.1 Provinciefonds 206.220 227.523 227.523 0
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 71.855 72.974 72.777 197
7.3 Dividenden 12.037 26.499 26.499 0
7.4 Financieringsrente 6.680 9.488 9.671 -183
7.5 Interne financiering 62 113 102 11
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 7.071 4.087 4.334 -247
7.7 Werken voor derden 4.006 3.785 3.980 -195
7.8 Onvoorzien 1.284 460 476 -17
Totaal baten 309.215 344.930 345.364 -434
Saldo van lasten en baten -300.926 -324.165 -335.092 10.927
Mutatie reserves -38.695 -39.453 -28.767 -10.686
Mutatie tijdelijke budgetten -10.952 541 467 74
Resultaat van lasten en baten -350.573 -363.077 -363.392 315

Toelichting
De toelichting op de verschillen is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2022 uitgaven bijdragen derden Stand per 31-12-2022
Onderhanden werken 405.992 8.280 52.909 361.363
Opgeleverde werken 53.001 0 0 53.001
Afgerekende werken 109 0 109 0
Totaal 459.102 8.280 53.018 414.364

Toelichting
Dit betreft de financiële vaste activa. Dit zijn onder meer de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen aan deelnemingen.

Balanspost reserves

Terug naar navigatie - Balanspost reserves
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2022 toevoeging onttrekking Stand per 31-12-2022
R. Basisreserve 10.000 0 0 10.000
R. Vrij aanwendbare reserve (VAR) 251.410 0 55.380 196.030
R. Jaarovergang structurele budgetten 2.426 2.398 3.007 1.816
R. Risicobuffer 106.111 2.660 3.103 105.668
R. Weerstandsbuffer 100.000 0 0 100.000
R. WPF Windpark Fryslân opbrengsten 9.858 13.224 361 22.720
R. WPF Afwaardering aandelenkapitaal Windpark Fryslân 0 1.000 0 1.000
R. Breed cofinancieringsbudget 19.509 17.949 5.212 32.246
R. Lening herstelplan Thialf 260 682 0 942
R. Rente kapitaalverstrekking Alliander 74 1.609 0 1.682
Totaal 499.648 39.520 67.064 472.104

Toelichting
In bovenstaande tabel is het verloop en de stand van de reserves per 31 december 2022 opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met toekomstige vorming of onttrekking aan de reserves. 

Basisreserve
De basisreserve wordt als de primaire buffer beschouwd voor het opvangen van risico's welke kunnen leiden tot een negatief jaarresultaat.

Vrij aanwendbare reserve (VAR)
De VAR is bedoeld voor tijdelijke uitgaven in komende jaren en fungeert als reserve voor het geval het begrotingssaldo bij het  opmaken van de begroting negatief is. Een toelichting op de VAR kunt u vinden in bijlage 1 van het financieel kader.

Reserve jaarovergang structurele budgetten
Deze reserve betreft de openstaande subsidieplafonds bij de structurele budgetten die in latere jaren tot besteding komen. De verplichtingen van die structurele budgetten zijn in de beleidsprogramma's opgenomen.

Reserve risicobuffer
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van het risico van de uitgezette en de nog uit te zetten revolverende middelen (zie paragraaf 4 Financiering en beleggingen).

Reserve weerstandsbuffer
De weerstandsbuffer is bedoeld voor het opvangen van het risico zoals berekend in de jaarlijkse stresstest.

Reserve Windpark opbrengsten
De opbrengsten van het Windpark Fryslân worden aan deze reserve toegevoegd minus € 1 miljoen voor toekomstige afwaardering van de deelneming Windpark Fryslân (aparte reserve zie programma 3)  en € 1,67 miljoen welke jaarlijks toegevoegd wordt aan het begrotingssaldo als vergoeding voor de uitgezette middelen. De reserve wordt ingezet voor stimulering duurzaamheid en ambitieagenda IJsselmeerkust.

Reserve Afwaardering aandelenkapitaal Windpark Fryslân
De reserve wordt jaarlijks met € 1 mln gevoed zodat na 20 jaar de aandelen afgewaardeerd kunnen worden.

Reserve breed cofinancieringsbudget
Voor de cofinanciering van Europese en Rijksprojecten is een reserve gevormd. De projecten worden verantwoord op de diverse beleidsprogramma's, de middelen die nog niet in projecten zijn belegd staan als voorwaardelijk budget opgenomen in programma 7. 

Reserve lening herstelplan Thialf
Op 17 juni 2021 hebben Provinciale Staten besloten tot vorming van deze reserve. Deze reserve is bedoeld ter dekking van de eventueel te vormen risicovoorziening voor de verstekte lening herstelplan Thialf.

Reserve Rente kapitaalverstrekking Alliander
De Staten hebben middels een motie besloten tot het reserveren van de rente op de kapitaalverstrekking Alliander ter dekking van mogelijk lager dividend in de toekomst.

Balanspost voorzieningen

Terug naar navigatie - Balanspost voorzieningen
Bedragen € 1.000 Stand per 1-1-2022 toevoeging aanwending Stand per 31-12-2022
A1311 V. Deelnemingen 8.530 3.103 0 11.633
A1322 V. Lening herstelplan Thialf 1.398 79 283 1.195
Totaal 9.928 3.183 283 12.828

Toelichting
Het betreft hier een voorziening voor de afwaardering van deelnemingen in o.a. FOM en Thialf. Daarnaast een voorziening voor de verstrekte lening herstelplan Thialf.

Toelichting
Het betreft hier een specifieke uitkering van het Rijk voor de vervangingsinvesteringen die Thialf moet doen. Wij geven deze 1 op 1 door aan Thialf.