3. Tijdelijke budgetten

3. Totaal tijdelijke budgetten 2022

Terug naar navigatie - 3. Totaal tijdelijke budgetten 2022

Totaal verloop en afwikkeling

balans primitieve jaarovergang mutatie reserve jaarovergang balans
1-1-2022 begroting 2021-2022 gedurende 2022-2023 31-12-2022
2022
tijdelijk budget A 53.453.894 6.338.000 -20.711.494 1.442.331 4.712.679 45.235.410
tijdelijk budget B 38.048.232 5.918.600 -1.087.527 2.459.850 10.353.965 55.693.120
reserve 139.573.829 26.361.400 -51.591.754 29.327.774 13.505.477 157.176.727
231.075.955 38.618.000 -73.390.775 33.229.956 28.572.122 258.105.258
Verloop reserve tijdelijke budgetten 2022
31-12-2021 1-1-2022 toevoeging onttrekking 31-12-2022
tijdelijk budget A 53.453.894 53.453.894 13.968.572 22.187.056 45.235.410
tijdelijk budget B 38.048.232 38.048.232 56.846.214 39.201.326 55.693.120
reserve 139.573.829 139.573.829 47.581.931 29.979.033 157.176.727
231.075.955 231.075.955 118.396.717 91.367.415 258.105.258
Afwikkeling reserve komende jaren
1-1-2023 2023 2024 2025 2026 2027 ev Eindsaldo
tijdelijk budget A 45.235.410 -19.570.179 -15.254.500 -10.410.700 0 0 31
tijdelijk budget B 55.693.120 -36.265.865 -10.914.900 -4.724.600 -3.789.200 -1.381.000 -1.382.445
reserve 157.176.727 -39.735.777 -12.299.000 -9.211.400 -9.881.600 -1.153.200 84.895.750
258.105.258 -95.571.822 -38.468.400 -24.346.700 -13.670.800 -2.534.200 83.513.336

Tijdelijke budgetten 2022

Terug naar navigatie - Tijdelijke budgetten 2022

De tijdelijke budgetten zijn ingedeeld in twee categorieën namelijk:

Categorie A: Overeenkomsten met medeoverheden en andere partijen
Hierbij is een overeenkomst met derden gesloten waarbij is vastgelegd wat de gewenste resultaten zijn en wat de bijdragen van de verschillende partijen zijn.
Bij deze categorie blijven de begrote middelen beschikbaar voor deze projecten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eventueel niet bestede gelden gaat mee als budget naar het volgende jaar. Deze mutatie verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.

Categorie B: Overige tijdelijke budgetten
Dit betreft tijdelijke budgetten waar geen overeenkomst met derden aan ten grondslag ligt.  Bij deze tijdelijke budgetten mogen meerjarige verplichtingen aangegaan worden. Bij de jaarovergang blijven alleen de in dat jaar nog openstaande subsidieplafonds en de subsidieverplichtingen die nog openstaan i.v.m. opschortende voorwaarden beschikbaar, mits het budget in dat jaar toereikend was. Overige niet bestede of verplichte gelden vallen vrij naar het rekeningsaldo.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.

Samenvatting tijdelijke budgetten
Hieronder wordt in hoofdlijnen het verloop van de tijdelijke budgetten in 2022 weergegeven, ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2021 opgenomen:

Toelichting x € 1 mln Rekening Rekening
2021 2022
Begroting 115 81
Jaarovergang voorgaand jaar Betreft met name nog openstaande subsidieverplichtingen 16 23
1e berap Kasritmewijziging -1 3
2e berap Kasritmewijziging -8 -12
Overige wijzigingen -6 7
Begroting na wijziging 116 101
Besteed 83 81
Openstaande subsidieverplichtingen Gaan mee met budget naar volgend jaar 1 2
Openstaande subsidieplafonds Gaan mee met budget naar volgend jaar 4 11
Saldo lasten 27 7
Saldo baten -6 2
Totaal saldo tijdelijke budgetten 21 9
Verrekening met volgend jaar Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget in het volgende jaar 16 1
Vrijval in rekeningsaldo 5 8

Voortgang tijdelijke budgetten op detailniveau
Het overzicht tijdelijke budgetten geeft inzicht in zowel de inkomsten als uitgaven van de tijdelijke budgetten in 2022. Daarnaast worden de kasritmewijzigingen bij de 1e en 2e berap en de overige wijzigingen aangegeven. De tijdelijke budgetten categorie B met een saldo uitgaven/inkomsten groter dan € 200.000 worden per categorie toegelicht. De tijdelijke budgetten categorie A met verrekeningen met 2022 groter dan € 500.000 worden toegelicht.

Categorie B eindig

Terug naar navigatie - Categorie B eindig
Tijdelijke budgetten 2022 (bedragen x € 1.000) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijziging jaarovergang 2021/2022 Wijziging 1e berap Wijziging 2e berap Overige wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidieplafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2023 Rekeningsaldo
Eindig 2022 categorie B
V0318 B 1.4 Aanpak ondermijning Friese gemeenten 0 0 0 42 0 42 20 22 21 0 0 0
V0208 B 1.5 Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW 0 0 0 142 -5 6 143 147 -5 -5 -5 -5
V0221 B 2.1 N354 Sneek-Leeuwarden planstudie 0 0 0 0 2 -2 -2 -2 -2
V0325 B 2.1 Waddenveren 0 0 0 100 100 82 18 18 18 18
V0271 B 2.3 Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes 0 0 0 200 200 222 -22 -22 -22 -22
V0223 B 3.3 Hegewarren 38 38 0 100 -169 38 -32 -32 0 0 0 0
V0252 B 3.3 Klimaatenvelop 2019 veenweide 0 0 0 1.795 -1.439 356 365 -9 -9 -9 -9
V0192 B 3.4 Knelpunten geluidhinder provinciale wegen 0 0 0 100 100 94 6 6 6 6
V0164 B 3.5 Fryske deal 0 0 0 -2.080 2.080 0 0 0 0 0 0
V0201 B 3.5 Asbest eraf Zonnepanelen erop 0 0 0 20 -3 17 12 5 5 5 5
V0149 B 4.2 Vestigingsregeling 0 0 0 33 81 -14 100 100 0 0 0 0
V0211 B 4.2 Gebiedsontwikkeling WTC fase II 0 0 0 4.947 4.947 0 4.947 4.947 4.947 4.947
V0307 B 4.2 Kanselarij 0 0 0 440 440 433 7 7 7 7
V0311 B 4.2 Onderzoekstraject regionale economie 0 0 0 21 21 0 21 21 21 21
V0267 B 4.3 Breed corona budget 0 0 0 38 31 -36 33 -15 48 48 48 48
V0053 B 5.1 Nota plattelandsbeleid 0 0 0 140 -17 150 273 58 216 216 216 216
V0086 B 5.1 Kansenfonds 0 0 0 -21 143 122 102 20 20 20 20
V0294 B 5.1 Netwerk duurzame dorpen 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
V0317 B 5.2 Rijksmiddelen coronacompensatie culturele instellingen 2021 0 0 0 1.499 1.499 1.499 0 0 0 0
V0183 B 7.6 Structuurversterking economie 0 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0
V0211 B 7.6 Gebiedsontwikkeling WTC fase II 0 0 0 4.947 -4.947 0 0 0 0 0 0
Totaal eindig 2022 categorie B 38 38 0 2.530 -2.176 216 4.752 3.140 8.462 3.190 5.272 0 21 5.251 5.251 0 5.251

Toelichting eindige tijdelijke budgetten categorie B

Programma 4
Gebiedsontwikkeling WTC fase II
Het tijdelijk budget Gebiedsontwikkeling WTC fase II is voor € 4.947.000  niet besteed in 2022.  Eind december heeft GS positief besloten over de beschikking aan de gemeente Leeuwarden, echter is de beschikking begin 2023 pas verzonden. Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2022 zal het vrijgevallen bedrag van € 4.947.000 voor de gebiedsontwikkeling WTC aan PS voorgelegd worden.

Programma 5
Nota plattelandsbeleid
Dit budget is gedeeltelijk niet tot besteding gekomen omdat rekening gehouden was met een subsidieverzoek dat uiteindelijk niet is ingediend.

Categorie A

Terug naar navigatie - Categorie A
Tijdelijke budgetten 2022 (bedragen x € 1.000) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijziging jaarovergang 2021/2022 Wijziging 1e berap Wijziging 2e berap Overige wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidieplafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2023 Rekeningsaldo
Categorie A
V0155 A 1.5 Decentralisatie uitkering Waddenfonds 0 0 0 9.626 9.626 9.626 0 0 0 0
V0045 A 2.2 RSP concrete infraprojecten 0 2.767 2.767 1.116 18.729 -6.000 500 14.344 13.035 1.309 1.309 4.077 4.077 0
V0073 A 2.2 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 0 0 0 586 -508 78 -91 168 168 168 168 0
V0043 A 3.1 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen 0 0 0 996 -1 995 995 0 0 0 0
V0147 A 3.1 Kaderrichtlijn water 0 0 0 333 333 333 0 0 0 0
V0213 A 3.2 Regiodeal Natuurinclusieve landbouw 0 8 8 1.150 -177 0 -400 573 1.085 -512 -512 -505 -505 0
V0126 A 3.4 DU Deltaprogramma zoetwater 0 0 0 25 25 19 6 6 6 6 0
V0147 A 3.4 Kaderrichtlijn water 0 25 25 1.000 411 2 -880 533 133 400 400 425 425 0
V0191 A 3.4 Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust 0 0 0 300 -72 50 278 224 54 54 54 54 0
V0047 A 4.3 REP Wetsus fase 1 0 0 0 100 94 194 6 188 188 188 188 0
V0066 A 4.3 Innovatiecluster Drachten 0 0 0 149 149 0 149 149 149 149 0
V0079 A 4.3 Breedband 0 0 0 1.348 -1.348 0 9 -9 -9 -9 -9 0
V0073 A 4.5 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 0 0 0 4.518 -4.213 305 280 25 25 25 25 0
V0003 A 5.1 Agenda netwerk Noord Oost fase 1 0 0 0 160 -184 -119 -143 -209 65 65 65 65
V0037 A 5.1 REP Friese Meren Project 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0082 A 5.1 Bestuursovereenkomst Lauwersmeer 150 150 0 50 357 150 -136 119 540 533 7 7 7 7 0
V0214 A 5.1 Regiodeal NOF Versnellingsagenda 0 0 0 969 1 969 969 1 1 1 1 0
V0257 A 5.1 DU Regiodeal Holwerd aan zee 0 0 0 700 0 700 700 0 0 0 0
V0308 A 5.1 Agenda netwerk Noord Oost fase 3 168 207 39 270 25 295 237 58 58 97 97 0
V0175 A 5.2 LF2028 134 0 -134 2.000 305 -264 1.334 3.375 3.239 136 136 2 2 0
V0253 A 5.3 Dingtiid Orgaan voor de Friese taal 0 0 0 29 31 60 33 27 27 27 27 0
V0257 A 7.6 DU Regiodeal Holwerd aan zee 0 0 0 4.740 -4.740 0 0 0 0 0 0
Totaal categorie A 452 3.157 2.705 23.423 20.712 -1.672 -10.567 1.334 33.230 31.157 2.073 0 0 2.073 4.778 4.713 65

Toelichting tijdelijke budgetten categorie A

Programma 2
RSP concrete infraprojecten
Er is vertraging in de afrekening en rapportage door Prorail waardoor de bijdrage aan het project ESGL (extra sneltrein Groningen-Leeuwarden) nog niet verwerkt kon worden. 

Programma 3
Regiodeal natuurinclusieve landbouw
Op de regiodeal heeft een overbesteding plaatsgevonden doordat penvoerder Groningen € 512.000 meer heeft opgevraagd als cofinanciering dan begroot.

Categorie B

Terug naar navigatie - Categorie B
Tijdelijke budgetten 2022 (bedragen x € 1.000) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijziging jaarovergang 2021/2022 Wijziging 1e berap Wijziging 2e berap Overige wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidieplafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2023 Rekeningsaldo
Categorie B
V0024 B 1.1 It Steatekomitee Frysk 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10
V0332 B 1.1 Statenverkiezingen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0272 B 1.4 Bestuurlijke vernieuwing 21 21 0 50 -71 21 0 0 0 0 0 0 0
V0342 B 1.5 Versterking duurzame en economische ontwikkelingen Waddengebied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0189 B 2.1 Onbeveiligde overwegen 0 0 0 287 170 -457 0 0 0 0 0 0
V0190 B 2.1 Bestrijding fietsonveiligheid 0 0 0 1.850 698 4.000 2.395 -25 8.918 986 7.932 7.932 0 0 0
V0224 B 2.1 Lelylijn onderzoek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0225 B 2.1 Verkeersveiligheid educatie 0 0 0 250 250 248 2 2 2 2
V0299 B 2.1 Preventie en voorlichting fiets 0 0 0 63 83 145 143 2 2 2 2
V0323 B 2.1 BO Mirt Mobiliteitsgedrag 0 0 0 400 -280 120 115 5 5 5 5
V0324 B 2.1 Fietsveiligheid 0 0 0 425 -300 125 115 10 10 10 10
V0326 B 2.1 Opdracht proef batterijtrein 0 0 0 50 -50 0 0 0 0 0 0
V0327 B 2.1 Rondweg Wanswerd 0 0 0 600 -600 0 0 0 0 0 0
V0328 B 2.1 Innovatiebudget OV/Verkeersveiligheid 0 0 0 538 -150 388 400 -12 -12 -12 -12 0
V0329 B 2.1 Verkeersveiligheidsgedrag 0 0 0 200 200 179 21 21 21 21
V0330 B 2.1 Verduurzaming emplacement Leeuwarden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0316 B 2.2 Openbaar vervoer Fryslân 0 0 0 500 500 49 451 451 0 0 0
V0130 B 2.3 Project onrechtmatig gebruik 0 1 1 51 -30 21 1 20 20 20 20
V0277 B 2.3 Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen 0 0 0 150 -100 50 52 -2 -2 -2 -2 0
V0309 B 2.4 Invoering ERTMS European Rail Traffic Management System 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0319 B 2.4 Grote trein/busstations 0 0 0 780 -360 420 437 -17 -17 -17 -17 0
V0320 B 2.4 Cofinanciering deelfietsen 0 0 0 360 -90 271 271 0 0 0 0
V0321 B 2.4 Verduurzamen OV bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0322 B 2.4 Herinrichting/verplaatsen OV knooppunt Zurich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0034 B 3.1 Weidevogelbeleid 0 0 0 1.250 11 -250 200 0 1.211 1.160 51 19 32 32 32
V0187 B 3.1 Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds 0 0 0 1.305 1.305 1.305 0 0 0 0
V0220 B 3.1 Biodiversiteit 0 0 0 1.400 50 -250 0 1.200 1.398 -198 -198 -198 -198 0
V0268 B 3.1 Procesmiddelen NP Drents Friese Wold 0 0 0 50 -50 0 0 0 0 0 0
V0285 B 3.1 Provinciale wolvenacties 200 19 -181 23 200 223 38 185 185 4 4
V0291 B 3.1 Weidevogels predatiebeheer 0 0 0 300 300 413 -113 -113 -113 -113 0
V0297 B 3.1 Vergroenen schoolpleinen 0 0 0 125 -125 0 0 0 0 0 0
V0344 B 3.1 Invasieve exoten bestrijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0106 B 3.2 Transitie natuurinclusieve landbouw 0 -10 -10 323 -40 -39 41 285 231 53 53 43 43
V0230 B 3.2 Landbouwagenda met Dairy Valley 0 0 0 250 -190 60 46 14 14 14 14
V0261 B 3.2 Potato valley 0 0 0 250 -250 0 0 0 0 0 0
V0303 B 3.2 Transitiefonds landbouw 0 0 0 400 -400 0 0 0 0 0 0
V0314 B 3.2 Dutch Dairy Centre 0 0 0 153 -95 58 50 8 8 8 8
V0108 B 3.3 Veenweidevisie 0 29 29 4.700 -611 -2.374 1.300 285 3.300 4.191 -891 -891 -862 -862 0
V0011 B 3.4 Decentralisatie uitkering bodemsanering 0 0 0 850 -444 610 1.015 972 43 43 43 43
V0077 B 3.4 De Saiter 0 0 0 32 32 56 -24 -24 -24 -24 0
V0266 B 3.4 IJsselmeeragenda 2050 0 0 0 100 100 61 39 39 39 39
V0279 B 3.4 Versterking omgevingveiligheidsdiensten 0 14 14 26 26 14 12 12 26 26
V0283 B 3.4 Opruiming drugsafval 0 0 0 20 -10 10 10 0 0 0 0
V0288 B 3.4 Bestuurlijke overeenkomst (BOK) visserij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0292 B 3.4 Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek 0 0 0 75 -25 50 50 0 0 0 0
V0298 B 3.4 Een ton voor een regenton 0 0 0 50 50 0 50 50 50 50
V0304 B 3.4 Programmateam Stikstof 0 0 0 73 73 72 0 0 0