2. Balans en exploitatie

2.1 Balans

Terug naar navigatie - 2.1 Balans
31 december 2021 1 januari 2022 31 december 2022
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Bijdragen aan activa derden 1.115.365 88.147.188 5.099.805
Materiële vaste activa
- Investeringen met economisch nut 113.114.903 113.114.903 110.294.011
- Investeringen met maatschappelijk nut 331.038.619 244.006.796 258.411.197
444.153.521 357.121.699 368.705.207
Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 128.380.081 128.380.081 128.964.097
- Leningen aan deelnemingen 330.550.262 330.550.262 284.471.061
- Leningen aan openbare lichamen 38.275.000 38.275.000 37.675.000
- Overige langlopende leningen u/g 38.127.889 38.127.889 35.955.615
- Uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd => 1 jr 0 0 0
overige uitzettingen met looptijd => 1jr 0 0 0
535.333.232 535.333.232 487.065.773
Totaal vaste activa 980.602.119 980.602.119 860.870.784
Vlottende activa
Voorraden
- Onderhanden werken 1.971.656 1.971.656 3.886.325
- Vooruitbetalingen 0 0 0
1.971.656 1.971.656 3.886.325
Uitzettingen korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen 25.485.871 25.485.871 53.904.165
- Rekening courant met het Rijk 299.722.283 299.722.283 153.462.154
- Rekening courant overige niet-financiële instellingen 2.902.607 2.902.607 2.021.391
- Overige vorderingen 6.429.482 6.429.482 5.462.679
- overige uitzettingen 0 0 0
- Uitzettingen Nederlands schuldpapier < 1 jr 0 0 0
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar 0 0 120.000.000
- Overige uitzettingen < 1 jr 17.890 17.890 17.890
334.558.132 334.558.132 334.868.279
- Liquide middelen 373.982 373.982 1.322.029
- Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk 0 0 0
- Overige overlopende activa 17.157.512 17.157.512 36.172.289
Totaal vlottende activa 354.061.281 354.061.281 376.248.921
Totaal activa 1.334.663.400 1.334.663.400 1.237.119.706
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve 253.068.124 253.068.124 206.029.790
- Bestemmingsreserves 791.031.230 791.031.230 715.566.074
- Nog te bestemmen resultaat 8.341.966 8.341.966 15.179.091
1.052.441.319 1.052.441.319 936.774.954
- Voorzieningen 9.723.375 9.723.375 8.038.231
Vaste schuld
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 76.000.000 76.000.000 67.555.555
- Door derden belegde gelden 37.500 37.500 37.500
- Waarborgsommen 50.600 50.600 50.600
76.088.100 76.088.100 67.643.655
Totaal vaste passiva 1.138.252.794 1.138.252.794 1.012.456.840
Vlottende passiva
Vlottende schuld
- Overige vlottende schulden 82.293.951 82.293.951 92.360.336
Overlopende passiva
- Vooruitontvangen bijdragen van de EU 1.103.192 1.103.192 2.080.737
- Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk 63.237.864 63.237.864 88.595.173
- Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid 16.224.721 16.224.721 12.529.688
- Overige overlopende passiva 33.550.878 33.550.878 29.096.931
114.116.655 114.116.655 132.302.530
Totaal vlottende passiva 196.410.606 196.410.606 224.662.866
Totaal passiva 1.334.663.400 1.334.663.400 1.237.119.706
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Leasecontract decentrale kopieerapparaten 31.819 31.819 33.727
Leasecontracten dienstauto's 1.303.341 1.303.341 1.764.592
Huurovereenkomst parkeergarage per jaar 609.000 609.000 624.400
RVO verplichtingen functieverandering 8.733.880 8.733.880 8.084.362
RVO subsidieverplichtingen natuurbeheer 13.313.782 13.313.782 12.644.223
RVO collectief agrarisch natuurbeheer 15.206 15.206 0
Groenfonds convenantsleningen 2.519.236 2.519.236 1.214.618
Bankgarantie Fryslân Hurde wyn 6.856.396 6.856.396 0
Een specificatie van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen in bijlage 5.2 9.311.631 9.311.631 8.966.324

2.2 Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening

Terug naar navigatie - 2.2 Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 voor wijziging Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bestuur 19.285 1.016 18.269 19.487 1.306 18.181 19.164 3.871 15.293
2 Infrastructuur 119.088 7.431 111.657 142.726 14.745 127.981 204.005 16.231 187.775
3 Omgeving 111.340 5.362 105.978 144.261 42.520 101.741 118.960 36.558 82.402
4 Economie 25.235 1.716 23.519 37.257 3.853 33.404 25.494 2.329 23.164
5 Mienskip 55.843 370 55.474 69.691 2.943 66.749 60.379 2.707 57.672
6 Bedrijfsvoering 36.680 94 36.586 43.529 268 43.261 43.750 485 43.265
Subtotaal programma's 367.470 15.988 351.482 456.951 65.634 391.317 471.753 62.182 409.571
Algemene dekkingsmiddelen
Provinciale heffingen 0 71.021 -71.021 0 72.974 -72.974 0 72.777 -72.777
Algemene uitkering 0 203.645 -203.645 0 227.523 -227.523 0 227.523 -227.523
Dividenden 0 12.142 -12.142 0 26.499 -26.499 0 26.499 -26.499
Overige alg. dekkingsmiddelen (financieringsfunctie) 968 4.600 -3.631 2.268 9.601 -7.333 2.104 9.773 -7.669
Saldo compensabele BTW en uitkering BCF 49 -49 0 49 -49 0 26 -26
Overige algemene dekkingsmiddelen 26.150 7.828 18.322 15.565 4.038 11.527 5.118 4.309 810
Werken voor derden 1.648 1.648 0 3.027 3.027 0 2.901 2.901 0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 28.766 300.933 -272.167 20.861 343.712 -322.852 10.123 343.808 -333.684
Onvoorzien 0 0 0 -854 460 -1.313 -931 476 -1.408
Overhead 39.691 904 38.786 44.755 1.759 42.996 43.755 2.568 41.187
Vennootschapsbelasting VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten
435.927 317.825 118.102 521.713 411.565 110.148 524.700 409.034 115.666
Mutatie reserve
1 Bestuur 0 50 -50 5 78 -72 157 78 79
2 Infrastructuur 5.135 28.748 -23.613 11.935 42.507 -30.572 31.875 121.955 -90.079
3 Omgeving 10.819 40.950 -30.131 32.991 50.851 -17.860 36.726 36.268 459
4 Economie 2.409 10.405 -7.996 7.571 21.517 -13.946 8.738 19.212 -10.474
5 Mienskip 282 6.588 -6.307 5.197 17.240 -12.043 12.004 15.526 -3.522
6 Bedrijfsvoering 2.949 836 2.114 2.446 2.328 118 2.446 1.454 992
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4.676 57.925 -53.249 31.053 69.965 -38.912 36.182 64.482 -28.300
Totaal mutaties reserves 26.271 145.502 -119.231 91.199 204.486 -113.287 128.128 258.973 -130.845
Gerealiseerde resultaat
462.198 463.327 -1.129 612.912 616.051 -3.139 652.828 668.007 -15.179
De analyse van de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening is opgenomen in het jaarverslag bij de verschillende programma's.

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding 
We hebben de jaarrekening 2022 opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening en de hieraan gerelateerde nota’s over de financiële spelregels. 

Algemene grondslagen 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld nemen we de activa en passiva op tegen nominale waarden. 

We rekenen de lasten en baten toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten nemen we slechts op zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Voor de lastneming van subsidies hebben Provinciale Staten op 17 februari 2021 het grensbedrag bepaald op € 900.000 voor de periode 2020-2023. Voor de wijze waarop de tijdelijke budgetten zijn verwerkt verwijzen we naar onderdeel 3 Tijdelijke budgetten

Personeelslasten rekenen we in principe toe aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen, c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, rekenen we sommige personele lasten toe aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor deelnemers aan het generatiepact is een bestemmingsreserve gevormd. 

Bepaalde medewerkers zijn verplicht tijd te schrijven. Dit is het geval wanneer formatie gedekt wordt uit specifieke projecten, waarbij het voor de verantwoording noodzakelijk is de daadwerkelijk gemaakte uren op het project te registreren. Daarnaast is opgenomen in het BBV dat alle directe kosten toegerekend moeten worden aan de investeringen. Het resterende saldo capaciteit belasten we door naar het juiste BBV taakveld op basis van de capaciteitsplanning 2022. Met ingang van 2017 is er een programma Bedrijfsvoering ingevoerd met daarin opgenomen alle bedrijfsvoeringskosten.

Balans 
Op de balans staan alleen de posten die bij de provincie aanwezig zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 zijn we uitgegaan van het vastgestelde financiële beleid zoals opgenomen in de verschillende financiële beleidsnota's waarvan de geactualiseerde versies op 15 december 2021 door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Het betreft hier de Financiële verordering Provincie Fryslân, de nota Begrotingsregels, de nota Uitvoering begroting, de nota Weerstandsvermogen, de nota Reserves/voorzieningen/overlopende passiva, de nota Waarderen/activeren/afschrijven en de nota Financieringsinstrumenten. De nota actualisatie legesverordening is vastgesteld op 28 oktober 2018. 

Vaste Activa 
Artikel 59 BBV geeft aan dat alle investeringen geactiveerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enige wijze kunnen leiden tot, of bijdragen aan het verwerven van inkomsten, zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. 

We berekenen de afschrijvingen conform de afschrijvingstermijnen. De afschrijving begint te lopen vanaf 1 januari van het jaar na oplevering van de investering. De rentelasten verantwoorden we in de rekening van baten en lasten , behoudens de in voorkomende gevallen berekende bouwrente. Met ingang van 2013 is de bouwrente bevroren. De in het verleden toegerekende rente wordt geactiveerd. 

Op het punt van afschrijven is het BBV verandert met ingang van 1 januari 2017. In artikel 62 van het BBV is gewijzigd dat  alle vaste activa dienen te worden geactiveerd, dus ook de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het betreft hier activa die eerder onder de balansverkorting vallen en eenmalig gefinancierd werden vanuit de NUON reserve. De boekwaarde van deze investeringen is daarom per 31 december 2016 ineens ten laste van de NUON reserve gebracht. De nog te verrichten investeringen vanaf 1 januari 2017 worden geactiveerd volgens de huidige richtlijnen. Het restant bedrag van de balansverkorting is vanuit de NUON reserve overgeheveld naar de nieuw in gestelde dekkingsreserve kapitaallasten. Deze reserve wordt aangewend ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten.    
 
Immateriële vaste activa
Dit zijn kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, het saldo van agio en disagio en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het beleid is om immateriële vaste activa niet te activeren. Als zich de noodzaak voordoet om dit toch te doen, moeten Provinciale Staten over een dergelijk voornemen een besluit nemen. 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden dienen op basis van de nieuwe voorschriften met ingang van 2016 ook onder de immateriële vaste activa te worden opgenomen. De bijdragen in activa van derden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze bijdragen mogen alleen geactiveerd worden wanneer de derde deze werkwijze ook toepast. In het geval van het Rijk is het bijvoorbeeld niet toegestaan aangezien het Rijk zelf investeringen niet activeert.

Materiële vaste activa met economisch nut
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Het kan zijn dat er in het verleden reserves op deze investeringen zijn afgeboekt. Dat is conform het huidige BBV niet meer toegestaan. Bijdragen uit eigen middelen worden toegevoegd aan de dekkingsreserve en daarmee worden de toekomstige kapitaallasten gedekt.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Huisvesting en inrichting (Bouwurk)    
Casco (betreft het grootste deel v.d. investering) 48 jaar
Daarnaast hebben verschillende deelinvesteringen een aparte afschrijvingstermijn gekregen in verband met technische levensduur
Apparatuur                            3 jaar
Automatisering                   5 jaar
Voertuigen                             6 jaar

Vaartuigen    
    Aanhangmotoren                                                                                    3 jaar
    Polyester speedboten                                                                           6 jaar
    Kranen/navigatie- + communicatieapp./generatoren    10 jaar
    Vasten motoren/spudpalen/lieren                                             15 jaar
    Conventionele vaartuigen                                                               30 jaar
Materiaal buitendienst    
    GPS-ontvangers                                                                                      3 jaar
    Maaimachines/hogedrukreinigers                                              6 jaar
    Bebakeningwagens/zoutstrooiers/heftrucks                    10 jaar
    Sneeuwploeg/gladheidsbestrijdingsinstallaties               15 jaar
 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
De provincie schrijft af op deze middelen. Specifieke investeringsbijdragen van derden brengen we op de desbetreffende investeringen in mindering. In deze gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 

Natte infrastructuur            
    Oeververdediging/bodem/vaarwegmeubilair    30 jaar
    Afstandsbedieningen                                                         25 jaar
    Bruggen/sluizen/aquaducten                                        50 jaar

Onder gronden en terreinen zijn opgenomen de aangekochte gronden in het kader het investeringskrediet grondaankopen (IKG) en Strategische Grond Voorraad (SGV). De provincie verwerft gronden in het kader van het Natuurpact en programma Natuur voor het beleidsdoel natuur en het provinciale grondbeleid.  De waarde op de balans van de gronden is de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald aan de hand van actuele gegevens van het kadaster. Voor het verschil lagere marktwaarde en boekwaarde is een voorziening getroffen.

Financiële vaste activa 
De waardering van de deelnemingen is op basis van verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde, deze marktwaarde wordt bepaald op basis van eigen vermogen per einde boekjaar in de jaarrekening.

De waardering van de aandelen Vitens is gelijk aan de verkrijgingspijs. De provincie heeft een belang van 13% in Vitens. 

De waardering van de aandelen Alliander NV is gelijk aan de oorspronkelijke (benaderde) verkrijgingprijs. De provincie heeft een belang van 12,65% in Alliander.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. 

In 2019 heeft de provincie de BV Fryslân Hurde Wyn opgericht. Deze BV houdt 15% van de aandelen in Windpark Fryslân Holding BV. Er is een aandelenkapitaal van € 20 mln. en een achtergestelde geldlening van € 80 mln. verstrekt. De provincie is enig aandeelhouder van Fryslân Hurde Wyn BV. 

De resterende geldleningen vanuit het programma Wurkje foar Fryslân zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Nieuwe leningen worden in principe niet meer verstrekt door de provincie zelf maar lopen via de fondsen NOM, FOM of FSFE. 

Vlottende activa 
Vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Onder de voorraden wordt als Onderhanden werken aangemerkt de gronden en inrichtingskosten van gebieden die als natuur worden ingericht in het kader van het Natuurpact. De gronden die als natuur worden ingericht zijn gewaardeerd tegen 15% van de agrarische waarde.

Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen. 
Deze activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor onverwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Als een vordering na een incassoprocedure als oninbaar wordt ingeschat, wordt deze opgenomen in de voorziening.  

Met ingang van 2015 is er in het BBV een splitsing aangebracht in de overlopende activa. Op de balans worden nu de volgende posten gepresenteerd. Nog te ontvangen bijdragen van de EU, nog te ontvangen bijdragen van het Rijk, nog te ontvangen bijdragen van overige overheid en overige overlopende activa. 
 
Passiva 
Passiva splitsen we in vaste en vlottende passiva.

Vaste passiva
Onder vaste passiva verstaan we het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. In de Nota Reserves en Voorzieningen staat het algemene beleid met betrekking tot reserves, voorzieningen en overlopende passiva. Het beleid voor de tijdelijke budgetten staat in de Nota Uitvoering Begroting. Daarin is ook vastgelegd hoe Gedeputeerde Staten de jaarovergang tijdelijke budgetten  uitvoeren.  

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves verantwoorden we conform de besluiten van Provinciale Staten. 

Onttrekkingen aan reserves ten behoeve van investeringen gaat via een dekkingsreserve. Toevoegingen aan de reserves verantwoorden we in de programmarekening. 

Voorzieningen waarderen we  op het nominale bedrag van de betrokken verplichting, c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van GS-leden hebben we op de contante waarde van de toekomstige uitkeringsverplichting gewaardeerd.
Voorzieningen vormen we wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 

We hebben de langlopende schulden tegen nominale waarde gewaardeerd. 

Vlottende passiva
Onder vlottende passiva staan voorschotbedragen van overheden voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. we hebben de kortlopende schulden en de overlopende passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Met ingang van 2015 is er in het BBV een splitsing aangebracht in de overlopende  passiva.  Op de balans staan nu de volgende posten: Vooruit ontvangen  bijdragen van de EU, vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk, vooruit  ontvangen bijdragen van overige overheid en overige overlopende passiva.

Waarborgen en garantstellingen 
De verplichtingen die voortvloeien uit het waarborgen van geldleningen zijn, conform het BBV, op de balans vermeld maar maken daar geen deel van uit. Dit betreffen borgstellingen van opgenomen leningen van diverse instellingen.

2.4 Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - 2.4 Toelichting op de balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa 31-12-2021 1-1-2022 31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Boekwaarde per 1 januari 2.443.101 1.115.365 88.147.188
*) aanpassing boekwaarde per 1-1-2022 87.031.823
Vermeerderingen -207.040 16.195.351
Verminderingen -1.120.696 -6.880.294
Afschrijvingen -3.500.000
**) Afwaarderingen -88.862.440
Boekwaarde per 31 december 1.115.365 88.147.188 5.099.805
*) aanpassing boekwaarde per 1-1-2022
De boekwaarde van de bijdrage in activa van derden was deels ten onrechte opgenomen onder materiële vaste activa in plaats van immateriële vaste activa. Het betreft hier de Rijksprojecten Harlingen, Joure, Haak om Leeuwarden en bereikbaarheid Leeuwarden. Deze is in de beginbalans aangepast.
**) afwaardering boekwaarde Rijksprojecten
In de loop van september 2022 heeft de commissie BBV in hun vraag en antwoord rubriek aangegeven dat in het geval van een bijdrage in een activum van derden, de provincie dezelfde wijze van al dan niet afschrijven moet hanteren als die derde. Aangezien het Rijk niet activeert (investeringen op afschrijving zetten) mogen wij dat ook niet doen. In de dekkingsreserve kapitaallasten zijn de bijdrage opgenomen voor de Rijksprojecten Harlingen, Joure, Haak om Leeuwarden en bereikbaarheid Leeuwarden. De boekwaarde (gemaakte kosten minus (toekomstige) inkomsten) bedraagt € 88,9 mln per 31/12/2022 en deze is bij de jaarrekening in één keer afgeboekt. Hier tegenover staat de beschikking over de dekkingsreserve kapitaallasten waarmee dit geen effect heeft op het rekeningresultaat. Het betreft hier geen stelselwijziging aangezien de afwaardering het gevolg is van een stellige uitspraak van de commissie BBV.
Materiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2022
Investeringen met economisch nut
Boekwaarde per 1 januari 112.051.123 114.650.920
overboeking naar onderhanden voorraad grond
Investeringen 14.362.620 26.507.340
Bijdrage derden -7.049.771 -24.265.566
Afwaarderingen 0 0
Afschrijvingen -4.713.052 -5.221.857
*) Risicovoorziening grond -1.536.015 -1.376.826
Boekwaarde per 31 december 113.114.905 110.294.011
*) V. Risicovoorziening grondaankopen
Gronden onder de materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Jaarlijks worden de gronden getaxeerd op basis van informatie van het kadaster.
Investeringen met maatschappelijk nut 31-12-2021 1-1-2022 31-12-2022
Boekwaarde per 1 januari 316.920.777 331.038.619 244.006.796
*) aanpassing boekwaarde per 1-1-2022 -87.031.823
Investering 28.500.311 30.675.096
Bijdragen derden -11.521.174 -12.288.869
Afschrijvingen -2.861.296 -3.981.826
Afwaarderingen
Boekwaarde per 31 december 331.038.619 244.006.796 258.411.197
*) aanpassing boekwaarde per 1-1-2022
De boekwaarde van de bijdrage in activa van derden was deels ten onrechte opgenomen onder materiële vaste activa in plaats van immateriële vaste activa. Het betreft hier de Rijksprojecten Harlingen, Joure, Haak om Leeuwarden en bereikbaarheid Leeuwarden. Deze is in de beginbalans aangepast.
Specificatie aanschafwaarde totaal afschrijvingen totaal afwaardering boekwaarde 31-12-2022
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen*) 41.552.304 646.835 40.905.469
Woonruimten 0 0
Bedrijfsgebouwen 103.593.899 40.881.309 62.712.591
Vervoersmiddelen 2.524.473 626.359 1.898.113
Machines, apparaten en installaties 6.647.857 4.016.406 2.631.451
Overige materiële vaste activa 6.732.871 3.166.425 43.200 3.523.246
161.051.404 49.337.335 43.200 111.670.870
*) boekwaarde exclusief voorziening
Investeringen met maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 607.482.194 58.996.228 290.074.769 258.411.197
De WOZ-waarde 2022 van volledig afgeschreven woningen en enkele bedrijfspanden is € 8,6 mln.
Financiële vaste activa 2021 2022
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Boekwaarde per 1 januari 126.603.226 136.909.868
(Des)investeringen 10.306.642 3.687.302
Voorziening -8.529.788 -11.633.073
Boekwaarde per 31 december 128.380.080 128.964.097
Aan het FSFE is in 2022 een aanvullend aandelenkapitaal verstrekt.
Om de boekwaarde aan te laten sluiten bij de marktwaarde is voor de aandelen FOM en NOM een voorziening gevormd ten laste van de reserve risicobuffer.
De boekwaarde op de balans is de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde van de aandelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde en de marktwaarde.
boekwaarde marktwaarde
Alliander NV 2.171.338 577.922.200
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 515.619 5.849.345
Nederlandse Waterschapsbank 5.559 2.790.371
Vitens 52.850.594 78.453.207
FSFE BV 18.066.500 18.586.000
Thialf OG BV 53.224 -103.879
NOM BV 27.122.047 27.121.800
FOM BV 8.061.324 8.061.324
Fryslân Hurde Wyn 20.000.000 20.009.725
Overig 117.892 117.892
128.964.097 738.807.985
Leningen aan deelnemingen
Boekwaarde per 1 januari 331.948.501
Investeringen 6.450.496
Desinvesteringen -52.733.104
Voorziening geldleningen aan deelnemingen -1.194.831
Boekwaarde per 31 december 284.471.062
De vermeerdering €6,4 mln. betreft lening aan FSFE €6,1 mln. De vermindering betreft een terugbetaling van Hybride kapitaal NWB en BNG €50,0 mln. en aflossing achtergestelde lening Windpark Fryslân €2,3 mln.
Leningen aan openbare lichamen
Boekwaarde per 1 januari 38.275.000
(Des)investeringen -600.000
Boekwaarde per 31 december 37.675.000
De vermindering betreft de reguliere aflossing van 2-tal leningen.
Overige langlopende leningen
Boekwaarde per 1 januari (exclusief voorziening) *) 42.670.795
(Des)investeringen -5.027.222
Voorziening overige geldleningen -1.687.958
Boekwaarde per 31 december 35.955.615
Verloop voorziening geldleningen
Boekwaarde per 1 januari 4.542.906
Vermeerderingen / verminderingen -2.854.948
Boekwaarde per 31 december 1.687.958
Vlottende activa
Voorraden 31-12-2021 1-1-2022 31-12-2022
Onderhanden werken 1.971.656 1.971.656 3.886.325
Vooruitbetalingen 0 0 0
In de post onderhanden werk zijn de gronden IKG in exploitatie opgenomen € 2,8 mln.
Uitzettingen korter dan één jaar 2021 2022
Vorderingen op openbare lichamen 25.485.871 53.904.165
Verstrekte kasgeldleningen 0 0
Rek.courant met het rijk 299.722.283 153.462.154
Rekening courant met overige niet financiële instellingen 2.902.607 2.021.391
Overige vorderingen 6.429.482 5.462.679
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar 0 120.000.000
Uitzettingen in de vorm van schuldpapier 0 0
Overige uitzettingen 17.890 17.890
Bij de overige vorderingen is een voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Het verloop is als volgt:
Voorziening dubieuze debiteuren. 2021 2022
Boekwaarde per 1 januari 1.572.475 1.952.025
Oninbaar -3.735 -1.279.823
Alsnog voldaan -89.489 -82.167
Opgenomen 472.774 118.224
Boekwaarde per 31 december 1.952.025 708.259
Liquide middelen 2021 2022
Rabobank (huisbankier) 373.139 1.321.965
Kasbank/vermogensbeheerders -6 64
Kas FP&C 849 0
373.982 1.322.029
Overige overlopende activa 31-12-2021 31-12-2022
Nog te ontvangen opcenten 6.096.543 6.001.670
Nog te ontvangen rente vermogen 4.083.056 7.045.903
Nog te ontvangen POP middelen 3.018.089 2.277.862
Nog te ontvangen overig 405.604 1.385.793
Vooruitbetaalde subsidies 2.642.457 10.872.166
Vooruitbetaald Subs.inbouw ERTMS treinmaterieel 7.388.411
Vooruitbetaald Leveren percelen grond Hollum 908.899
Vooruitbetaald overheid meerkeuzepolis 105.720
Vooruitbetaald samenwerkingsverband DOVA 221.203
Vooruitbetaald Congressen in Friesland 2021-2023 250.000
Vooruitbetaald overig 334.840 291.585
17.157.512 36.172.289
Vaste passiva
mutatie begrotings
Eigen vermogen 1-1-2022 toevoeging onttrekking 31-12-2022 mutatie*
Algemene reserve 261.410.090 0 55.380.300 206.029.790 -51.415.900
Overige bestemmingsreserve 791.031.230 128.127.706 203.592.862 715.566.074 -119.528.156
Nog te bestemmen resultaat 0 15.179.091
1.052.441.320 128.127.706 258.973.162 936.774.954 -170.944.056
* Saldo eigen vermogen na begrotingsmutatie 2023-2027 765.830.898
mutatie
Overzicht en verloop algemene reserves 1-1-2022 toevoeging onttrekking 31-12-2022
R. Algemene reserve 10.000.000 0 0 10.000.000
R. Vrij aanwendbare reserve 251.410.090 0 55.380.300 196.029.790
totaal algemene reserve 261.410.090 0 55.380.300 0 206.029.790
mutatie
Overzicht en verloop bestemmingsreserves 1-1-2022 toevoeging onttrekking afschrijvings lasten 31-12-2022
R. Fractieondersteuning 214.700 130.000 0 344.700
R. De Nieuwe Afsluitdijk 18.528.285 13.613.765 14.484.986 17.657.065
R. vml. BDU Brede Doel Uitkering 23.134.575 -14.022.575 9.112.000 0
R. Investering eigendom derden 25.534.400 1.699.400 3.323.344 23.910.456
R. Groot onderhoud Wegen 14.495.356 2.138.682 0 16.634.038
R. Groot onderhoud Water 16.082.355 1.880.630 0 17.962.986
R. Natuurpact 2014 49.998.448 1.900.000 6.817.156 45.081.292
R. Aankoop natuurterreinen (fase 1) 3.569.725 412.009 0 3.981.733
R. Gebiedsbudget 606.331 -606.331 0 0
R. Ticketrisico's culturele producties 1.011.503 0 0 1.011.503
R. Generatiepact 990.106 133.600 440.578 683.128
R. Weerstandsbuffer 100.000.000 0 0 100.000.000
R. Risicobuffer revolverende middelen 106.111.353 2.660.265 3.103.286 105.668.332
R. Breed cofinancieringsbudget 19.508.876 17.948.711 5.211.860 32.245.727
R. Afwaardering aandelenkapitaal windpark Fryslân 0 1.000.000 0 1.000.000
R. Windpark Fryslân 9.858.202 13.223.605 361.319 22.720.488
R. Risicoreserve lening herstelplan Thialf 259.996 681.607 0 941.603
R. Rente kapitaalverstrekking Alliander 73.892 1.608.536 0 1.682.428
R. Inzet Wurkje foar Fryslân 5.142.816 -5.142.816 0 0
R. Jaarovergang structurele budgetten 2.425.800 2.397.685 3.007.360 1.816.124
R. Groot onderhoud Gebouwen 1.915.856 228.000 96.352 2.047.504
R. Risicoreserve strategische grondvoorraad 1.200.000 0 0 1.200.000
Beklemde reserves
R. Dekkingsreserve kapitaallasten 261.146.864 14.711.500 88.962.440 1.208.122 185.687.801
R. Verstrekte subsidies 37.719.663 716.648 6.075.677 32.360.634
699.529.103 57.312.920 140.996.359 1.208.122 614.637.543
mutatie
1-1-2022 toevoeging onttrekking 31-12-2022
Categorie A
R. TA8 RSP REP NUON -47 47 0 0
R. TA10 RSP Zuiderzeelijn Provinciefonds 30.844.157 2.767.457 12.535.000 21.076.613
R. TA16 RSP REP Provinciefonds 342.986 321.500 327.942 336.544
R. TA24 ANNO Agenda Netwerk Noordoost Fryslan 867.370 119.370 707.700 279.040
R. TA26 NUON investeringsagenda 4 6.289.900 1.375.397 4.914.507
R. TA27 Breedband 0 0 8.618 -8.618
R. TA28 Gebiedsontw Franekeradeel-Harlingen 1.285.221 700 995.900 290.021
R. TA29 Voorbereiding rondje Lauwersmeer 356.921 0 214.418 142.504
R. TA31 Kansen in Kernen 0 0 0 0
R. TA33 KRW POP 3 Water 2.146.374 138.552 1.659.871 625.055
R. TA34 RUG Campus Fryslan -90 1.080.190 1.080.100 0
R. TA37 DU Deltaprogramma zoetwater 25.452 0 18.908 6.544
R. TA39 Co-financ koppelkansen IJsselmeerkust 1.377.993 66.828 290.533 1.154.288
R. TA40 LF2018 305.217 184.029 222.731 266.515
R. TA41 Regiodeal NIL natuurinclusieve landbouw 1.964.599 0 1.077.472 887.127
R. TA42 DU Regiodeal Holwerd aan Zee 11.000.005 3.000.000 700.000 13.300.005
R. TA43 Regiodeal NOF Versnellingsagenda 2.906.734 0 968.700 1.938.034
R. TA44 Dingtiid Orgaan v d Friese taal Rijksdeel 31.000 0 3.767 27.233
53.453.894 13.968.572 22.187.056 0 45.235.410
Categorie B totaal 38.048.232 56.846.214 39.201.326 0 55.693.120
totaal bestemmingsreserve 791.031.230 128.127.706 202.384.741 1.208.122 715.566.074
Stand van zaken reserves
R. Fractieondersteuning Reserve gevormd bij besluitvorming Jaarstukken 2018. Nog beschikbare middelen voor de fracties, worden aan het eind van het jaar toegevoegd aan deze reserve om die in de toekomst nog in te kunnen zetten voor de fracties.
R. De Nieuwe Afsluitdijk Reserveringen voor de verschillende projecten Afsluitdijk. Reserve gevormd uit de al bestaande budgetten die bestemd zijn voor het project.
R. vml. BDU Brede Doel Uitkering Deze reserve is per 1 januari 2022 opgeheven.
R. Investering in eigendom derden Reserve gevormd op basis van besluitvoriming op 31 oktober 2018 met betrekking tot het opheffen van de reserve Van Harinxmakanaal. Deze reserve is als dekking gevormd voor toekomstige lasten in verschillende investeringen in eigendom van derden.
R. Groot onderhoud Wegen De reserve groot onderhoud wegen is bestemd om de eventuele meer- of minderkosten van het groot onderhoud wegen te verrekenen.
R. Groot onderhoud Water De reserve groot onderhoud water is bestemd om de eventuele meer- of minderkosten van het groot onderhoud water te verrekenen.
R. Natuurpact 2014 PS besluit 22 januari 2014. Reservering van de niet bestede decentralisatie uitkering Natuur van het Rijk. Onttrekkingen indien het jaarlijkse exploitatiebedrag niet voldoende is.
R. Aankoop natuurterreinen (fase 1) Reserveringen voor aankoop van natuurtereinen.
R. Reserve Gebiedsbudget Deze reserve is per 1 januari 2022 opgeheven.
R. Ticketrisico's culturele producties Reserve gevormd naar aanleiding van amendement Legacy programma LF2018 op 31 oktober 2018 om de Aginda 2028 te financieren in 2019 en 2020.
R. Generatiepact Reserve om de toekomstige lasten te dekken van personeel wat deelneemt aan het generatiepact.
R. Weerstandsbuffer Jaarlijks wordt de stresstest uitgevoerd om te bepalen wat het effect van exogene factoren is op onze begroting. Deze reserve is bedoeld om dat risico op te vangen.
R. Risicobuffer revolverende middelen Het risico van de uitgezette revolverende middelen wordt opgevangen door deze reserve.
R. Breed cofinancieringsbudget Reserve gevormd op basis van besluitvoriming op 31 oktober 2018 met betrekking tot de cofinancieringsbudgetten om zo meer flexibiliteit in de begroting te creëren.
R. Afwaardering aandelenkapitaal Windpark Fryslân Reserve om richting einde van de exploitatiefase ons aandelenkapitaal van € 20 mln af te kunnen waarderen. Jaarlijkse vorming met € 1 mln per jaar vanuit het ontvangen rendement.
R. Windpark Fryslân Conform het PS besluit van 26-2-2020 wordt het rendement/dividend toegevoegd aan deze reserve onder de jaarlijkse aftrek van € 1 mln voor de afwaardering aandelenkapitaal Windpark Fryslân en € 1,67 mln voor toevoeging aan het begrotingssaldo. Daarnaast is € 1,67 mln bestemd voor duurzaamheid en € 1,67 mln bestemd voor ambitieagenda IJsselmeer. Op 26-1-2022 heeft PS besloten om middelen beschikbaar te stellen voor het energieprogramma 2022-2025. Op 21-9-2022 heeft PS besloten om middelen beschikbaar te stellen voor de ambitieagenda IJsselmeer 2022-2031.
R. Risicoreserve lening herstelplan Thialf Op 30 juni 2021 hebben Provinciale Staten besloten tot vorming van deze reserve. Deze reserve is bedoeld ter dekking van de eventueel te vormen risicovoorziening voor de verstrekte lening herstelplan Thialf.
R. Rente kapitaalverstrekking Alliander De staten hebben middels een motie besloten tot het reserveren van de rente op de kapitaalverstrekking Alliander ter dekking van mogelijk lager dividend in de toekomst.
R. Inzet Wurkje foar Fryslân Deze reserve is per 1 januari 2022 opgeheven.
R. Tijdelijke budgetten De tijdelijke budgetten worden in twee categorieën ingedeeld: A en B Voor elke categorie gelden specifieke spelregels voor het aangaan van verplichtingen en voor de zogenoemde jaarovergang; het reserveren van resterende middelen opdat deze voor de oorspronkelijke doelen ingezet kunnen blijven worden. Dit is geregeld in de nota Uitvoering begroting. De reserve is volledig belegd.
R. Jaarovergang structurele budgetten Ingesteld ivm nieuwe werkwijze subsidieverplichtingen en balanspost crediteuren. Wordt in het volgende jaar afgewikkeld.
R. Groot onderhoud Gebouwen De reserve groot onderhoud gebouwen is bestemd om de eventuele meer- of minderkosten van het groot onderhoud gebouwen te verrekenen.
R. Risicoreserve strategische grondvoorraad Vanuit de risicoreserve stategische grondvoorraad zal bij een negatieve marktprijsontwikkeling van de aankopen strategische gronden een risicovoorziening strategische grondvoorrraad worden gevormd.
Beklemde reserves
R. Dekkingsreserve kapitaallasten Reserve voor de dekking van de kapitaallasten. In verband met de nieuwe regelgeving BBV is deze reserve gevormd. Het restant van de balansverkorting is naar deze reserve overgeboekt.
R. Verstrekte subsidie Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de stelselwijzging subsidielastneming en is volledig belegd.
mutatie
Overzicht en verloop voorziening 1-1-2022 toevoeging aanwending 31-12-2022
Voorziening voor bestaande risico's
V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden 7.963.794 182.060 2.177.329 5.968.525
V. Vrijwillige mobiliteit personeel 16.671 0 16.671 0
Voorziening voor daartoe door anderen bestemde middelen
V. Grondwaterplan 1.428.816 780.889 657.238 1.552.467
V. Legaat van Harinxma thoe Sloten 23.240 329 113 23.456
V. Buma-legaten 159.919 208.681 5.790 362.809
V. Jorritsma-Boschmafonds 130.935 39 0 130.974
9.723.375 1.171.998 2.857.142 8.038.231
Stand van zaken voorzieningen
V. Waardeoverdracht pensioenen GS-leden
Risicovoorziening. Ter dekking van betaling van afkoopsommen aan ABP voor pensioenen van GS-leden.
V. Vrijwillige mobiliteit personeel
Voorziening gevormd om de eventuele belasting voor personeelsleden die gebruik maken van vrijwillige mobiliteit af te dekken.
Deze voorziening is per 31 december 2022 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
V. Grondwaterplan
Aan deze voorziening wordt jaarlijks de opbrengsten grondwaterbelasting toegevoegd.
V. Legaat van Harinxma thoe Sloten
Legaat ten behoeve van onderhoud van een kamer in het Fries Museum.
V. Buma-legaten
Legaat ten behoeve van de provinciale bibliotheek, Tresoar.
V. Jorritsma-Boschmafonds
Fonds gevormd door een legaat ten behoeve van uitkering aan studenten.
Langlopende schulden 1-1-2022 vermeerdering aflossingen 31-12-2022
Onderhandse leningen van banken en financiële instellingen 76.000.000 8.444.445 67.555.555
Door derden belegde gelden 37.500 37.500
Waarborgsommen 50.600 50.600
Stand van zaken langlopende schulden
Onderhandse leningen van banken en financiële instellingen
Provincie Fryslân heeft in 2021 voor de kapitaalversterking (€ 76,5 mln.) van haar deelneming in Alliander NV een lening bij NWB Bank
afgesloten ter grootte van € 76 mln.
Door derden belegde gelden
Samen met de provincie Drenthe is er een lening in het kader van duurzame energie verstrekt. De administratie wordt hier gevoerd.
Vlottende passiva
Kortlopende schulden 1-1-2022 vermeerdering vermindering 31-12-2022
Kasgeldleningen 0 0
Crediteuren 14.602.836 8.859.210 23.462.046
Nog te betalen subsidies 40.871.004 3.344.797 37.526.207
Nog te betalen overig 6.252.572 4.707.191 10.959.763
Overige schulden -1.575 15.013 13.439
Nationaal Restauratiefonds voorschotten 2.822.607 881.216 1.941.391
Rekening Courant Nazorg fonds 16.105.472 710.982 16.816.454
Rekening courant Vermilion en Frisia 1.641.036 1.641.036
82.293.953 14.292.397 4.226.013 92.360.334
mutatie
Overlopende passiva (OP) 1-1-2022 toevoeging aanwending 31-12-2022
Vooruitontvangen bijdragen van de EU
OP Life Alde Feanen N2000 voorbereiding 149.881 639.920 0 789.801
OP Life19/IP/DL00004 Grassbird Habbitats 322.397 0 87.066 235.331
OP Life19/IP/NL000011 All 4 Biodiversity 177.109 0 37.959 139.150
OP Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF 333.043 0 0 333.043
OP Culture Up 3.916 4.640 8.556 0
vooruitontvangen bijdrage De Nieuwe Afsluitdijk 116.845 466.566 583.411
1.103.192 1.111.126 133.581 2.080.736,79
Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk (Specifieke uitkeringen)
OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur 1.538.632 0 1.203.559 335.073
OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 955.220 0 647.880 307.340
OP SPUK E10 Snelfietsroutes 2020-2022 117 0 0 117
OP SPUK E33-2 MIRT 17-19 Fiets in de Keten 18-2022 236.335 -27.273 43.946 165.115
OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022 660.777 0 506.659 154.118
OP SPUK E20 Reg stimul verkeersveiligh maatr SPV 4.769.155 0 1.304.144 3.465.011
OP SPUK E12 Bermmaatregelen 1.339.158 0 58.375 1.280.783
OP SPUK E52 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2021 0 0 0 0
OP 4e trein Sneek Leeuwarden 0 9.112.000 276.274 8.835.726
OP SPUK E84 Stimul verkeersveilighmtr 2022-2023 0 408.430 0 408.430
OP SPUK E38 Veilig doelm en duurz gebr verk infra 0 27.273 0 27.273
OP SPUK E86 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2022 0 426.800 0 426.800
OP SPUK E3 Sanering verkeerslawaai 95.748 0 0 95.748
OP SPUK L10 Impulsgelden veenweiden 20.333.402 0 10.499.357 9.834.045
OP SPUK C13 Ontzorgingsprogr maatschapp vastgoed 1.719.978 0 643.912 1.076.067
OP SPUK L7 IBP vitaal platteland 4.545.809 0 430.352 4.115.457
OP SPUK L8 prov aank veehouderijen nabij natuurgeb 8.181.357 0 2.949.577 5.231.780
OP SPUK L16 PN Programma Natuur 11.120.657 15.485.337 5.635.941 20.970.053
OP SPUK L12 Experiment strorijke stalmest 100 0 0 100
OP SPUK Freshem-NL 42.350 927.206 30.701 938.855
OP SPUK E44 FBW klimaatadaptatie 2021-2027 5.305.209 0 5.305.209 0
OP SPUK L05B Regiodeal ZuidOost Friesland 86.777 350.000 13.630 423.147
OP SPUK L24 Voorbereiding NPLG 0 2.106.000 275.895 1.830.105
OP SPUK E83 bodemopgaven 2022 0 379.500 0 379.500
OP SPUK L25 Versnellingsvoorstellen 0 24.246.750 0 24.246.750
OP SPUK C86 Ontzorgingspr maatsch vastg 2e tranche 0 868.120 0 868.120
OP SPUK F11 MKB-deal Skillsbooster 397.934 0 0 397.934
OP SPUK C99 Vitale logiesaccommodaties 14.165 0 3.250 10.915
OP SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw 442.149 0 250.000 192.149
OP SPUK C10-1 Verbet digitale dienstverl Open Poen 194.180 50.723 244.903 0
OP SPUK C26 Culturele voorzieningen prov 2020 414.901 0 398.664 16.237
OP SPUK D13 Matching Rijk - Verbreding en vernieuw 74.117 333.330 283.233 124.214
OP SPUK C81 Opstellen en uitvoeren woondeals 0 281.000 0 281.000
OP SPUK C210 Flexibele inzet woningbouw 2e fase 0 701.618 0 701.618
OP SPUK C10-2 Verb dig dienstv Zicht op stikstofk 129.151 0 25.000 104.151
OP SPUK H23 Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 0 1.000.000 288.855 711.145
vooruitontvangen activa 640.488 190 640.298
63.237.864 56.676.814 31.319.505 88.595.173
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid
OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen 12.738 349.795 351.138 11.396
OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies 83.305 78.150 77.678 83.777
OP Samenwerkingsverband IKW 73.925 492.123 497.864 68.184
OP SPUK E28B RSP Mobiliteitsfonds via SNN 3.785.761 1.284.096 5.069.857 0
OP RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage 2.897.331 0 2.897.331 0
OP RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr 703.068 0 703.068 0
OP SPUK E56b BO MIRT verkeersinfrastructuur 20201 0 175.207 73.806 101.401
OP Wadlopen 71.837 119.812 115.769 75.879
OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie 2.691.332 4.900 1.241.424 1.454.808
OP POP 3 ANLB Leefgebied water SP 2019 103.952 88.709 36.479 156.182
OP Deltaprogramma Waddengebied 127.065 0 28.284 98.781
OP Weidevogelcompensatie 1.349.528 1.391.661 128.522 2.612.667
OP P29C POP3 Subsidie kavelruil 0 0 0 0
OP NP 21 POP3 plaggen watercrassula Terschelling 0 0 0 0
OP NP 21 POP3 Fluessen en Morra 0 0 0 0
OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 3 2021-2025 94.945 73.166 79.058 89.053
OP Regiodeal NIL Aldeboarn-De Deelen 126.970 0 0 126.970
OP GRO06c Regiodeal NIL Veenweide 2022-2024 0 760.000 81.249 678.752
OP Programma NIL Friese Kleiweide 0 112.000 0 112.000
OP Bodemleernetwerk Noordelijke kleischil 0 25.391 25.391 0
OP Economic Board Noord Nederland 0 14.286 0 14.286
OP Europa Pact Fryslan 0 813.165 234.674 578.491
OP Leader/POP 3 Lopende kosten 82.665 0 82.665 0
diverse oa bijdragen activa 4.020.300 2.246.762 6.267.062
16.224.721 8.029.223 11.724.256 12.529.688
Overige overlopende passiva
Vooruitontvangen rente Alliander 30.705.795 2.541.169 28.164.625
overig 2.845.083 1.912.778 932.306
33.550.878 0 4.453.947 29.096.931
114.116.655 65.817.163 47.631.289 132.302.530
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De verplichtingen, voortvloeiende uit het waarborgen van geldleningen, zijn conform de BBV op de balans vermeld, maar maken er geen
deel van uit. De provincie heeft zich garant gesteld voor de rente en aflossing van door diverse instellingen aangegane geldleningen.
31-12-2021 1-1-2022 31-12-2022
Leasecontract decentrale kopieerapparaten 31.819 31.819 33.727
Leasecontracten dienstauto's 1.303.341 1.303.341 1.764.592
Huurovereenkomst parkeergarage per jaar 609.000 609.000 624.400
RVO verplichtingen functieverandering 8.733.880 8.733.880 8.084.362
RVO subsidieverplichtingen natuurbeheer 13.313.782 13.313.782 12.644.223
RVO collectief agrarisch natuurbeheer 15.206 15.206 0
Groenfonds convenantsleningen 2.519.236 2.519.236 1.214.618
Bankgarantie Fryslân Hurde wyn 6.856.396 6.856.396 0
Een specificatie van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen in bijlage 5.2 9.311.631 9.311.631 8.966.324
RVO. In verband met het in 2014 afgesloten Natuurpact is de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van de subsidieverplichtingen voor natuurontwikkeling en -beheer over gegaan van het Rijk (DLG) naar de provincies. In voorgaande jaren zijn door de DLG subsidieverplichtingen voor functieverandering en beheer aangegaan. Deze verplichtingen worden namens de provincies afgewikkeld via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Staatsbosbeheer. De provincie heeft in 2014 een beschikking voor 6 jaar afgegeven aan Staatsbosbeheer voor het natuur- en landschapsbeheer. Groenfonds. De provincie heeft een doorbetalingsverplichting van rente en aflossingsbedragen van leningen aan het Nationaal Groenfonds. Deze leningen zijn in 1999 tot stand gekomen door een convenant tussen het Rijk en de provincies in het kader van natuurontwikkeling. De provincie Fryslân heeft op 31 december 2022 een restschuld van €1,2 miljoen. Tot en met 2023 dient de provincie jaarlijks € 1,3 miljoen aan rente en aflossing te betalen waarvoor ze in het provinciefonds volledig wordt gecompenseerd. Het totaal nog te betalen bedrag is als niet uit de balans blijkende verplichting opgevoerd. Vanwege de financieringsconstructie is de resterende schuld niet opgenomen als langlopende schuld in de balans maar als niet uit de balans blijkende verplichting.
Financiële verplichtingen
Het beleid en de financiële spelregels voor de tijdelijke budgetten staan in de Nota Uitvoering Begroting 2022. Zie ook onderdeel 3 Tijdelijke budgetten.

2.6 WNT-verantwoording 2022 Provincie Fryslân

Terug naar navigatie - 2.6 WNT-verantwoording 2022 Provincie Fryslân

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2022
bedragen x € 1 R.E. Bouius-Riemersma A.G. Rosier
Functiegegevens Algemeen Directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 [1-1-22] t/m [30-6-22] [1-1-22] t/m [31-12-22]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 91.593 118.998
Beloningen betaalbaar op termijn 11.521 21.619
Subtotaal 103.114 140.617
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 107.112 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 103.114 140.617
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2021
bedragen x € 1 R.E. Bouius-Riemersma A.G. Rosier
Functiegegevens Algemeen Directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 [1-1-21] t/m [31-12-21] [1-1-21] t/m [31-12-21]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 153.421 115.287
Beloningen betaalbaar op termijn 22.492 21.342
Subtotaal 175.913 136.629
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
Bezoldiging 175.913 136.629
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2022
bedragen x € 1 A. Schepers
Functiegegevens Algemeen Directeur
Kalenderjaar 2022 2021
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) [1-7-22] t/m [31-12-22]
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 6 0
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 786 0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 206 € 199
Maxima op basis van de normbedragen per maand 171.600 0
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 161.916
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? ja
Bezoldiging in de betreffende periode 141.480 0
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 141.480
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Bezoldiging 141.480
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2022
bedragen x € 1 R.E. Bouius-Riemersma
Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband Algemeen Directeur
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Jaar waarin dienstverband is beëndigd 2022
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 5.929
Individueel toepasselijk maximum 75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband 5.929
Waarvan betaald in 2022 5.929
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

2.7 Begrotingsonrechtmatigheid

Terug naar navigatie - 2.7 Begrotingsonrechtmatigheid

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen de afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar te worden opgenomen en van een toelichting te worden voorzien. Als blijkt dat de gerealiseerde uitgaven op programmaniveau hoger zijn dan geautoriseerd, is er sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Er zijn verschillende typen begrotingsoverschrijdingen. Overschrijdingen, die binnen de beleidskaders van Provinciale Staten passen worden in het accountantsoordeel niet meegewogen. 

Overschrijdingen die gedurende het jaar bekend werden zijn in 2022 aan Provinciale Staten voorgelegd, bijvoorbeeld via de bestuursrapportages. Nog niet geautoriseerde overschrijdingen worden in de jaarstukken toegelicht en worden door de vaststelling van de jaarrekening door Provinciale Staten alsnog geautoriseerd.

De verschillen tussen de geautoriseerde lasten en de gerealiseerde lasten worden hieronder per programma weergegeven.

programma lasten x €1000 begroting na wijziging rekening afwijking afwaardering boekwaarde
1 Bestuur 19.590 19.062 528
2 Infrastructuur 142.726 204.005 -61.279 88.862
3 Omgeving 144.261 118.960 25.300
4 Economie 37.257 25.494 11.763
5 Mienskip 69.691 60.379 9.312
6 Bedrijfsvoering 87.422 86.528 894
7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 20.765 10.272 10.493