5. Bijlagen

5.1 Structurele en niet structurele lasten en baten

Terug naar navigatie - 5.1 Structurele en niet structurele lasten en baten
structurele budgetten niet structurele budgetten
x € 1.000 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Afwijking begroting rekening Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Afwijking begroting rekening
Lasten
1 Bestuur 9.770 9.217 553 9.820 9.845 -25
2 Infrastructuur 89.800 88.470 1.330 52.926 115.535 -62.609
3 Omgeving 84.028 70.278 13.750 60.233 48.683 11.550
4 Economie 3.446 3.340 106 33.811 22.153 11.658
5 Mienskip 35.169 33.320 1.849 34.523 27.059 7.464
6 Bedrijfsvoering 51.754 84.609 -32.855 35.668 1.919 33.749
7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2.644 2.332 312 18.121 7.940 10.181
Begrotingssaldo 3.139 0 3.139
Totaal lasten 279.749 291.566 -11.817 245.103 233.135 11.968
Totaal structurele en niet structurele 524.852 524.700 151
Baten
1 Bestuur 1.285 1.491 -206 21 2.380 -2.359
2 Infrastructuur 3.346 2.865 481 11.399 13.366 -1.967
3 Omgeving 3.730 4.242 -512 38.790 32.316 6.474
4 Economie 268 340 -72 3.585 1.989 1.596
5 Mienskip 17 158 -142 2.926 2.549 377
6 Bedrijfsvoering 1.269 1.931 -663 0 42 -42
7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 308.735 308.622 113 36.195 36.742 -547
Totaal baten 318.649 319.650 -1.001 92.916 89.384 3.532
Totaal structurele en niet structurele 411.565 409.034 2.531
Structurele budgetten zijn budgetten die voor jaarlijks terugkerende activiteiten en taken in de (meerjaren)begroting zijn opgenomen.
Niet structurele budgetten zijn budgetten voor projecten die voor een bepaalde (eindige) periode in de begroting zijn opgenomen. Zowel de baten als de lasten die met deze projecten zijn gemoeid worden als tijdelijk aangemerkt.

5.2 Overzicht Gewaarborgde geldleningen

Terug naar navigatie - 5.2 Overzicht Gewaarborgde geldleningen
Nr. Door wie de lening is aangegaan Doel van de geldlening Oorspronkelijk bedrag Percentage van de lening die door de provincie wordt gewaarborgd Datum en nummer besluit Provinciale Staten c.q. CdK Goedkeuringsbesluit Einddatum borgstelling Rente-% Restantbedrag van de geldlening per 1-1-2022 Totaalbedrag v.d. gewone en buitengewone aflossing in 2022 Restantbedrag gewaarborgd door de provincie per 31-12-2022
in € in € in € in €
1 Bibliotheekservice Fryslan Nieuw kantoorgebouw, magazijn, garages 1.134.451 100% 31-03-82, nr 9 29-05-82, nr 44 29-05-2022 6,86% 29.779 29.779 0
(Stichting Centrale Bibliotheekdienst) Nieuw kantoorgebouw, magazijn, garages 1.134.451 100% 31-03-82, nr 9 29-05-82, nr 44 29-05-2022 4,47% 29.827 29.827 -0
2 Stichting ZuidOostZorg te Drachten Uitbreiding/renovatie verpleeghuis 3.176.462 100% 12-11-80, nr 5 19-01-81, nr 6 19-01-2021 5,36% 0 0 -
3 Stichting Groenfonds Voorfinan. subsidie particulier natuurbeheer 9.252.025 100% 11-12-07, nr. n.b. 11-12-07, nr. n.b. 31-12-2043 9.252.025 285.702 8.966.324
TOTAAL 9.311.631 345.308 8.966.324

5.3 Specifieke uitkeringen (Sisa-verantwoording)

Terug naar navigatie - 5.3 Specifieke uitkeringen (Sisa-verantwoording)

Sinds 2006 is voor de verantwoording van de bestedingen van specifieke uitkeringen van het rijk aan provincies en gemeenten de zogenoemde SiSa-audit ingevoerd: Single Information, Single Audit. Deze werkwijze is in 2008 in de Financiële verhoudingswet verplicht gesteld. Dit heeft tot gevolg dat de verantwoording van de besteding van specifieke uitkeringen via de zogenoemde Sisa-bijlage bij de jaarrekening verloopt. Deze bijlage is opgesteld volgens een door het rijk voorgeschreven format. De controle van deze bijlage wordt meegenomen in de accountantscontrole van de jaarrekening. De accountant meldt vervolgens per specifieke uitkering zijn bevindingen in het accountantsverslag (rapport van bevindingen). 
In de jaarrekening 2022 gaat het om 32 verschillende regelingen. Het aantal specifieke uitkeringen is de afgelopen jaren sterk toegenomen (32 regelingen in 2022 tegenover 3 regelingen in 2019). Deze toename is het gevolg van een opmerking van de Algemene Rekenkamer in het Verantwoordingsonderzoek 2018. De Algemene Rekenkamer heeft opgemerkt dat het Rijk in bepaalde gevallen bestuurlijke voorwaarden stelt bij de toekenning van een decentralisatie-uitkering, die de beleids- en bestedingsvrijheid van decentrale overheden beperken. Om die reden worden de uitkeringen nu getoetst om zo te beoordelen welke uitkeringsvorm passend is. In veel gevallen is nu gekozen voor een specifieke uitkering, waarbij de verantwoording via de SiSa-bijlage verloopt. 
 
Het doel van SiSa was en is dat provincies (en ook gemeenten) minder vaak en maar op één moment verantwoordingsinformatie aan het Rijk hoeven te verstrekken over de besteding van specifieke uitkeringen. De controle op rechtmatigheid van de bestedingen geldt voor de specifieke uitkeringen waarover in het kader van Sisa verantwoording afgelegd moet worden. Daartoe is in de Sisa-bijlage een aparte kolom “aard controle “ opgenomen. In aanvulling op de in de Sisa-bijlage gevraagde informatie mogen de Ministeries nog (beperkt en zeker niet jaarlijks) enige beleidsinformatie vragen. Hiervoor is geen afzonderlijke accountantsverklaring meer nodig. 
 
SiSa Medeoverheden 
In juli 2008 is in een wijziging van de Financiële Verhoudingswet geregeld dat SiSa met ingang van de jaarstukken 2008 ook van toepassing is op door de provincies naar andere provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen doorverdeelde rijksmiddelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de SiSa-bijlage daartoe uitgebreid met speciaal voor de relatie gemeente-provincie ontwikkelde formats. 
Bij de provincie Fryslân is de zogenoemde SiSa-medeoverheden onder andere van toepassing op de bestedingen van de Regeling Specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw (C41), het Regionaal Mobiliteitsfonds RSP (E28B), de Snelfietsroutes (E10) en de regeling tijdelijke impuls Klimaatadaptatie (E44).
Ook past de provincie voor een aantal eigen subsidiebeschikkingen SiSa-verantwoording toe, bijvoorbeeld de stimulering kleine maatschappelijke initiatieven Iepen Mienskipsfuns en het incidentele subsidieproject proeftuin Wetterskip Fryslân.
Daarnaast legt de provincie als medeoverheid via SiSa verantwoording af aan het SNN over eveneens de bestedingen van het Regionaal Mobiliteitsfonds RSP (E28B), aan gemeente Opsterland (regiokassier) over de bestedingen voor de Regiodeal Zuidoost Friesland (C75B) en aan de gemeente Leeuwarden over de regeling Doelmatig en duurzaam gebruik Verkeersinfrastructuur 2021 (E56B).

Concurrentie-gevoelige informatie
Om te voorkomen dat concurrentie-gevoelige informatie beschikbaar komt, zijn de SiSa-gegevens voor de regeling Specifieke uitkering Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 (regeling E52) in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening niet per concessie maar in zijn totaliteit verantwoord.  Aan het CBS wordt de volledige versie verstrekt. 

Sisa bijlage

5.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - 5.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld
Taakveld Lasten Baten
x € 1.000
0.1 Uitkering provinciefonds 0 227.523
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 0 72.777
0.3 Geldleningen en uitzettingen 5.479 13.513
0.4 Deelnemingen 79 26.782
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten -437 514
0.6 Overhead 43.755 2.568
0.8 Mutaties reserves 128.128 258.973
0.9 Resultaat 15.179 0
1.1 Provinciale Staten 3.622 142
1.2 Gedeputeerde Staten 2.201 2.361
1.4 Bestuurlijke organisatie 371 22
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 580 0
1.6 Openbare orde en veiligheid 46 0
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 6.987 1.817
2.1 Landwegen 134.084 10.330
2.2 Waterwegen 10.906 1.862
2.3 Openbaar vervoer 63.428 2.511
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 9.225 2.420
3.1 Waterkeringen 2.516 5.333
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 16.090 11.040
3.3 Kwantiteit grondwater 857 760
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 407 12
3.5 Kwaliteit grondwater 735 281
3.9 Water, overige baten en lasten 1.600 535
4.1 Bodembescherming 1.457 16
4.3 Geluidhinder 94 0
4.4 Vergunningverlening en handhaving 11.865 379
4.5 Ontgronding 0 42
4.6 Duurzaamheid 5.994 1.995
4.9 Milieu, overige baten en lasten 1.546 0
5.1 Natuurontwikkeling 14.086 894
5.2 Beheer natuurgebieden 45.289 10.713
5.3 Beheer flora en fauna 19.888 2.816
5.9 Natuur, overige baten en lasten 766 0
6.1 Agrarische aangelegenheden 8.074 947
6.3 Kennis en innovatie 16.929 2.326
6.4 Recreatie en toerisme 8.326 578
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 16.521 1.691
7.1 Cultuur 45.340 872
7.2 Maatschappij 8.394 493
8.1 Ruimtelijke ordening 15.841 2.172
8.2 Volkshuisvesting 1.046 0
8.3 Stedelijke vernieuwing 363 0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 348 0
668.007 668.007
0

5.5 Taakveld BBV verdeling per programma

Terug naar navigatie - 5.5 Taakveld BBV verdeling per programma
x € 1.000 2022
Programma Omschrijving taakveld U Begroot U Besteed U Saldo I Begroot I Besteed I Saldo U-I Saldo
0.6 Overhead 104 -102 206 0 0 0 206
0.8 Mutaties reserves 5 157 -151 78 78 0 -151
1.1 Provinciale Staten 3.857 3.622 236 17 141 -124 360
1.2 Gedeputeerde Staten 2.220 2.199 21 5 2.361 -2.356 2.377
1.4 Bestuurlijke organisatie 120 93 27 21 22 -1 28
1.6 Openbare orde en veiligheid 42 20 22 0 0 0 22
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 3.622 3.605 17 1.263 1.348 -84 101
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 9.626 9.626 0 0 0 0 0
P01 Bestuur 19.596 19.219 377 1.383 3.949 -2.566 2.943
0.8 Mutaties reserves 11.935 31.875 -19.940 42.507 121.955 -79.448 59.508
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 241 346 -105 318 276 43 -148
2.1 Landwegen 56.803 128.230 -71.427 8.700 10.275 -1.576 -69.851
2.2 Waterwegen 7.462 6.271 1.191 482 749 -267 1.459
2.3 Openbaar vervoer 61.638 61.341 297 2.856 2.511 346 -49
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 14.937 7.056 7.881 2.384 2.420 -36 7.918
3.1 Waterkeringen 1.645 761 884 6 0 6 878
P02 Infrastructuur 154.661 235.880 -81.219 57.252 138.185 -80.933 -286
0.3 Geldleningen en uitzettingen 13 12 2 17 14 2 0
0.8 Mutaties reserves 32.991 36.726 -3.735 50.851 36.268 14.584 -18.319
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 151 153 -2 114 116 -1 0
2.2 Waterwegen 310 766 -456 1.428 844 583 -1.039
3.1 Waterkeringen 5.429 1.755 3.674 5.369 5.333 36 3.638
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 18.269 15.644 2.625 14.345 11.040 3.306 -681
3.3 Kwantiteit grondwater 858 857 0 726 760 -35 35
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 170 93 76 0 12 -12 89
3.5 Kwaliteit grondwater 281 281 0 281 281 0 0
3.9 Water, overige baten en lasten 1.774 788 986 105 224 -119 1.105
4.1 Bodembescherming 1.048 1.028 20 0 0 0 20
4.3 Geluidhinder 100 94 6 0 0 0 6
4.4 Vergunningverlening en handhaving 8.642 8.664 -22 83 265 -183 161
4.5 Ontgronding 0 0 0 86 42 43 -43
4.6 Duurzaamheid 6.705 5.030 1.675 4.376 1.959 2.417 -742
4.9 Milieu, overige baten en lasten 1.172 843 329 27 0 27 302
5.1 Natuurontwikkeling 21.713 11.010 10.703 1.030 894 136 10.567
5.2 Beheer natuurgebieden 48.231 43.957 4.274 12.598 10.688 1.910 2.364
5.3 Beheer flora en fauna 17.401 18.422 -1.021 1.031 2.490 -1.458 437
5.9 Natuur, overige baten en lasten 690 766 -76 0 0 0 -76
6.1 Agrarische aangelegenheden 9.457 7.397 2.060 150 897 -747 2.806
6.3 Kennis en innovatie 913 859 54 645 595 50 4
6.4 Recreatie en toerisme 294 294 0 0 0 0 0
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 289 -101 390 110 104 6 384
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 351 348 3 0 0 0 3
P03 Omgeving 177.252 155.687 21.565 93.371 72.826 20.545 1.020
0.3 Geldleningen en uitzettingen 0 0 0 0 0 0 0
0.8 Mutaties reserves 7.571 8.738 -1.167 21.517 19.212 2.305 -3.472
2.2 Waterwegen 349 280 68 22 22 0 68
4.6 Duurzaamheid 118 -65 182 0 0 0 182
5.3 Beheer flora en fauna 67 0 67 0 0 0 67
6.3 Kennis en innovatie 24.136 14.892 9.244 1.622 1.626 -5 9.249
6.4 Recreatie en toerisme 7.207 6.642 566 1.351 395 957 -391
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 5.381 3.745 1.636 858 286 572 1.064
P04 Economie 44.828 34.232 10.597 25.370 21.541 3.829 6.768
0.8 Mutaties reserves 5.197 12.004 -6.807 17.240 15.526 1.715 -8.521
5.1 Natuurontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Recreatie en toerisme 1.768 534 1.235 150 150 0 1.235
7.1 Cultuur 45.338 41.952 3.386 1.040 872 168 3.218
7.2 Maatschappij 9.556 7.560 1.997 500 493 7 1.989
8.1 Ruimtelijke ordening 10.886 9.218 1.668 1.253 1.192 61 1.607
8.2 Volkshuisvesting 807 753 54 0 0 0 54
8.3 Stedelijke vernieuwing 1.336 363 973 0 0 0 973
P05 Mienskip 74.889 72.383 2.505 20.183 18.233 1.950 555
0.4 Deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0
0.6 Overhead 43.893 42.778 1.115 1.001 1.489 -488 1.603
0.8 Mutaties reserves 2.446 2.446 0 2.328 1.454 874 -874
1.2 Gedeputeerde Staten 0 2 -2 0 0 0 -2
1.4 Bestuurlijke organisatie 227 278 -52 0 0 0 -52
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 582 580 2 0 0 0 2
1.6 Openbare orde en veiligheid 33 26 6 0 0 0 6
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 3.251 2.883 368 94 78 16 352
2.1 Landwegen 5.990 5.839 151 44 39 5 146
2.2 Waterwegen 3.356 3.342 14 0 0 0 14
2.3 Openbaar vervoer 1.936 2.087 -151 0 0 0 -151
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 1.746 2.169 -424 0 0 0 -424
3.1 Waterkeringen 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 482 445 37 0 0 0 37
3.3 Kwantiteit grondwater 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 315 314 1 0 0 0 1
3.5 Kwaliteit grondwater 456 454 2 0 0 0 2
3.9 Water, overige baten en lasten 607 502 105 75 0 75 30
4.1 Bodembescherming 415 413 2 0 0 0 2
4.4 Vergunningverlening en handhaving 3.200 3.201 -2 22 113 -91 89
4.6 Duurzaamheid 838 1.023 -186 0 30 -30 -155
4.9 Milieu, overige baten en lasten 706 703 3 0 0 0 3
5.1 Natuurontwikkeling 3.088 3.076 13 0 0 0 13
5.2 Beheer natuurgebieden 1.313 1.332 -20 0 25 -25 5
5.3 Beheer flora en fauna 1.145 1.140 5 0 0 0 5
5.9 Natuur, overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Agrarische aangelegenheden 629 677 -47 0 50 -50 3
6.3 Kennis en innovatie 853 1.178 -325 0 105 -105 -220
6.4 Recreatie en toerisme 828 824 3 0 0 0 3
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 1.183 1.057 127 0 0 0 127
7.1 Cultuur 3.397 3.388 9 0 0 0 9
7.2 Maatschappij 838 835 3 0 0 0 3
8.1 Ruimtelijke ordening 5.822 5.688 134 33 45 -12 146
8.2 Volkshuisvesting 294 293 1 0 0 0 1
8.3 Stedelijke vernieuwing 0 0 0 0 0 0 0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
P06 Bedrijfsvoering 89.867 88.974 894 3.597 3.428 169 725
0.1 Uitkering provinciefonds 0 0 0 227.523 227.523 0 0
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 0 0 0 72.974 72.777 197 -197
0.3 Geldleningen en uitzettingen 9.558 5.467 4.091 12.626 13.499 -872 4.964
0.4 Deelnemingen 478 79 399 26.499 26.782 -283 682
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten -717 -437 -280 522 514 8 -289
0.6 Overhead 758 1.080 -322 758 1.080 -322 0
0.8 Mutaties reserves 31.053 36.182 -5.128 69.965 64.482 5.484 -10.612
1.1 Provinciale Staten 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Bestuurlijke organisatie 400 0 400 0 0 0 400
2.1 Landwegen 20 15 5 20 15 5 0
2.2 Waterwegen 257 248 9 257 248 9 0
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0 0
3.9 Water, overige baten en lasten 311 311 0 311 311 0 0
4.1 Bodembescherming 10 16 -6 10 16 -6 0
4.6 Duurzaamheid 678 6 672 28 6 22 650
5.3 Beheer flora en fauna 628 326 302 628 326 302 0
6.1 Agrarische aangelegenheden -566 0 -566 0 0 0 -566
6.3 Kennis en innovatie 2.966 0 2.966 0 0 0 2.966
6.4 Recreatie en toerisme 54 33 21 54 33 21 0
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 5.231 2.195 3.036 2.021 1.302 719 2.317
8.1 Ruimtelijke ordening 700 934 -234 700 934 -234 0
P07 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 51.818 46.453 5.365 414.895 409.846 5.050 315
0.9 Resultaat 3.139 15.179 -12.040 0 0 0 -12.040
P99 Financieel kader 3.139 15.179 -12.040 0 0 0 -12.040
Totaal 616.051 668.007 -51.956 616.051 668.007 -51.956 0