1. Inleiding

Deel II van de jaarstukken is de jaarrekening. Deze is opgebouwd uit de programmarekening en de balans, inclusief toelichtingen.
 
In de programmarekening verantwoorden we de baten en lasten in 2022 van de beleidsprogramma's en de algemene dekkingsmiddelen. We vergelijken de lasten en de baten met de begroting 2022 en de begroting na wijziging (bij de 2e bestuursrapportage).
 
De samenstelling van het vermogen op 31 december 2022 (de passiva) in de balans geeft aan hoe de provinciale bezittingen (activa) zijn gefinancierd. Deze bezittingen zijn voornamelijk gefinancierd door de reserves, het zogenoemde eigen vermogen.
 
Het jaarrekeningresultaat is de verbindende schakel tussen de programmarekening en de balans. Het jaarrekeningresultaat 2022 van € 15,2 mln., presenteren we op de balans als nog te bestemmen resultaat en wordt daarmee toegevoegd aan het eigen vermogen. Het rekeningresultaat was voor € 3,1 mln. al opgenomen in  het verwachtte begrotingssaldo. Het rekeningresultaat 2022 uit (reguliere) bedrijfsvoering bedraagt € 12 mln. 
 
We richten de jaarrekening in volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening van onze provincie. De opzet van de jaarrekening 2022 verschilt op hoofdlijnen niet ten opzichte van die over 2021.
 
De jaarrekening is gecontroleerd door accountant BDO. We hebben de controleverklaring in de jaarrekening opgenomen. Het rapport van bevindingen van de accountant wordt als afzonderlijk document aan Provinciale Staten voorgelegd. De accountant heeft de zogenoemde beheershandelingen, die hebben geleid tot de verantwoording van de lasten, baten en balansmutaties in de jaarrekening gecontroleerd op rechtmatigheid en getrouwheid. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde normenkader met relevante wet- en regelgeving.
Met getrouwheid wordt bedoeld dat de verantwoorde baten, lasten en balansmutaties een juist en volledig beeld geven van het rekeningjaar 2022.