Beleidsprogramma 4: Economie

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van het programma Economie. Een overzicht met aanvullende informatie staat in paragraaf 5 van deze begroting. Betreft de volgende partijen:

  • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen
  • Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV (FOM, voorheen Doefonds), Leeuwarden
  • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
  • Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden
  • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen programma 4

Terug naar navigatie - Doelstellingen programma 4

Economie vormt een belangrijk fundament voor brede welvaart. Een gezonde economie is ook in harmonie met zijn omgeving. Een economie die dat bereikt is een circulaire economie. We zien de overgang naar een circulaire economie als een kans voor het Friese MKB om nieuwe circulaire verdienmodellen te vinden. De ambitie is dat we de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en de meest circulaire regio van Europa worden. Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025.

Wij willen ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren. Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Hier willen we op inzetten via een kennisagenda arbeidsmarkt en onderwijs samen met onderwijs en bedrijfsleven, door het uitbouwen van Campus Fryslân en door ons in te zetten voor de uitwerking van het Friese onderwijsakkoord.

We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Watertechnologie met Wetsus en Watercampus, Agrofood met Dairy Campus en Dairy Valley, Circulair plastics met NTCP (Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics) en HTSM (High Tech Systems & Materials) met Innovatiecluster Drachten ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen.

In deze specifieke sectoren met toekomstperspectief, watertechnologie, agrofood, HTSM, Circulaire plastics en recreatie & toerisme, kan Fryslân internationaal het verschil maken en zijn er kansen te verzilveren. Met ons beleid op het gebied van gastvrijheidseconomie willen we slimme groei realiseren door spreiding van toerisme over de hele provincie en het verlengen van het toeristische seizoen.

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken.

De overkoepelende missie die we als Fryslân hebben is Geluk op 1 – de circulaire ontwikkeling naar een rijke brede welvaartsregio. De coronacrisis heeft de ontwikkeling van de brede welvaart flink onder druk gezet. Het herstelmaatregelenpakket No en Moarn, moet op korte en middellange termijn daarin voor de Friese mienskip een stimulans zijn richting de nieuwe economie. Het is niet bedoeld om gaten te vullen, maar om toekomstperspectief te geven. In 2022 zullen de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden om zo flexibel met de stakeholders hierop in te kunnen spelen.
Om de economische kansen in Fryslân te creëren die passen bij onze visie en bijdragen aan de opgaven waar we voor staan, werken we conform de Beleidsnota Economie (2021) langs de volgende vijf lijnen:

  1. Ondernemend Fryslân: We versterken onze economische basis door te investeren in een toekomstbestendig en krachtig MKB. Dit betekent het bevorderen van (nieuw) ondernemerschap, innovatie en export door o.a. te investeren in talent, startups en scale-ups, door bij te dragen aan de NOM, Ynbusiness, voucherregelingen, business boost, cofinanciering MIT (MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren), EFRO-fondsen, etc.
  2. Aantrekkelijk Fryslân: Om meer ondernemers aan de provincie te binden investeren we in een aantrekkelijk en onderscheidend vestigingsklimaat. Vanuit het economisch beleid bestaat onze inbreng in het realiseren van een goed vestigingsklimaat bijvoorbeeld uit het investeren in een goed acquisitiebeleid in samenwerking met de F4 gemeenten en de NOM, in werklocaties, (circulaire) bedrijventerreinen, kantoorlocaties, en in een leefbare woonomgeving middels het stimuleren van detailhandel en gastvrijheidseconomie.
  3. Werkend Fryslân: Via deze lijn investeren we in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote transitieopgaven en de productiviteit te verhogen moeten we investeren in de werknemers van nu, de werknemers van de toekomst en in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat doen we onder andere door: het aantrekken van jong talent naar de regio (Wolkom Thús), versterken van het onderwijsaanbod, investeren in een wetenschappelijk instituut (Wetsus), en het faciliteren van arbeidsmarktprojecten.
  4. Verbonden Fryslân: Om innovatie en groei van stuwende bedrijvigheid aan te jagen stimuleren we het vormen en versterken van kansrijke clusters van bedrijven of broedplaatsen waar ondernemers en kennisinstellingen elkaar kunnen vinden en samen kunnen werken aan actuele vraagstukken. Concreet betekent dit dat we inventariseren waar clusters staan en hoe we deze samen met stakeholders verder kunnen helpen, en proberen we onderlinge samenwerking tussen clusters te bevorderen.
  5. Coöperatief Fryslân: Tot slot is het onze doelstelling om samen met onze IPF-partners (Innovatiepact Fryslân) een gezamenlijke Friese investeringsagenda op te stellen. We investeren in samenwerking op Noordelijke, Landelijke en Europese schaal. O.a. door te investeren in: de doorontwikkeling van innovatiepact Fryslân, de F4 samenwerkingsagenda, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Economic Board Noord-Nederland, en ons actief te verbinden aan de agenda’s en missies van het Rijk en Europa.

4.1 Innovatie en circulaire economie

Beleid

G

Beleid (toelichting)

In 2022 zijn we gestart met het project Brede Welvaart Lab, waar ook het project uitkijkers aan wordt gekoppeld. Op deze manier willen we de sociaal economische effecten voor het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken invulling gaan geven.

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Er is minder geld uitgegeven binnen Circulair, omdat de regeling niet is ontwikkeld.  Circulair is verwerkt in andere regelingen, zoals de vestigingsregeling en de MKB Voucher. Daarmee wordt Circulair onderdeel van de economie en staat beleid en tijd daarom op groen. 

4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

4.3 Economische structuurversterking

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Geld staat op oranje, omdat we nu vervolgfinanciering missen. We kunnen  niet deelnemen in Europese projecten omdat het voortbestaan van deelnemende partijen niet geborgd is met structurele financiering. 

4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

4.5 Toerisme en recreatie

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

In 2022 zijn alle opgaven in het uitvoeringsprogramma goed op stoom gekomen. Sommige onderdelen zijn echter enigszins vertraagd of kenden een trage start, o.a. door corona. 

Geld

G

Beleidsveld 4.1 Innovatie en circulaire economie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.1

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.1

Voor economie geven we invulling aan brede welvaart door te streven naar een circulaire economie. 

 Innovatie is daarbij essentieel en nodig om de Friese economie te blijven stimuleren, maar ook om de terugloop van de beroepsbevolking op te vangen. In 2022 is de krapte op de arbeidsmarkt nog duidelijker geworden.  In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en meest circulaire regio van Europa worden. We willen daarom het MKB niet alleen in brede zin ondersteunen, maar ook in de innovatie naar circulair ondernemen met – daar waar mogelijk – behulp van noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen.  Hiervoor zijn in 2022 het project Noord Nederland verdient Circulair en het project Schone Noorden verder uitgerold.

De beleidsnota Economie, die in januari 2021 is vastgesteld, bestaat uit 5 programmalijnen. In programmalijn 1: Ondernemend Fryslân ligt onze focus op enerzijds circulaire economie en anderzijds innovatie. In 2022 hebben we met de provinciale regelingen: Vestigingsregeling en MKB Voucher de versterking van de concurrentiekracht van ca. 325 kansrijke stuwende bedrijven aangejaagd. Daarmee dragen we eraan bij dat het gemiddelde inkomen in Fryslân groeit en  diverse aspecten van de brede welvaart verbeteren. Door innovatie en nieuwe circulaire businessmodellen aan te jagen willen we onze kennispositie, innovatiekracht en exportgraad versterken.  Het verdienvermogen en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking moet daarin meestijgen en dragen we bij aan het realiseren van de transitie naar een circulaire economie. Belangrijke aanjagers als Innovatiepact Fryslân (IPF) en Vereniging Circulair Fryslân krijgen hiervoor een provinciale subsidie en bijdragen van kennisinstellingen en andere partners. Met de ondersteuning aan het IPF bevorderen we bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers. Met de Vereniging Circulair Fryslân (VCF) worden circulaire verdienmodellen aangejaagd en zijn in 2022 bedrijven via het project Circo-tracks hierin qua kennis verder gebracht. 

Als provinciale organisatie hebben we de ambitie door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025. Hiervoor is in 2022 om als overheden het goede voorbeeld te geven het aanvalsplan Circulair inkopen opgesteld voor de periode 2022-2025. Hierin willen we als overheden integraal werken aan de uitvoering met PW, infrastructuur, inkoop en natuur om daarin bij te dragen aan een CO2 reductie van 49%. Vanuit deze gedachte willen we ook Fryslân voor events profileren als meest circulaire regio. In het project Startup in Residence willen we daarbij uitvragen doen, die moeten leiden tot circulaire oplossingen en is monitor ingericht.

Daarnaast gaan we in 2022 ook dergelijke innovatieve circulaire projecten opstarten met het Friese MKB, vanuit het Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Op het gebied van circulaire economie gaan we in 2022 een monitoringssysteem introduceren t.b.v. de doelstelling om steeds meer circulair in te kopen. Tot slot werken we aan de regeling Circulaire Economie en de MKB-Voucherregeling

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Circulair is onderdeel geworden van een aantal regelingen, zoals de vestigingsregeling en de MKB Voucher. Samen met VCF (=Vereniging Circulair Fryslan) is de focus binnen het speerpunt circulair gelegd op circulaire materials op gebied van plastics en bouwmaterialen. 

Geld

G

Op het gebied van innovatie gaan we in 2022 aan de slag met het startersproject Founded in Fryslân. Vanuit dit project willen we nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleiden

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Verder geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

Circulaire Economie

Monitoringssysteem voor circulaire inkopen introduceren om doel elk jaar stijging te realiseren ook te kunnen monitoren

Meer dan in 2021

Niet van toepassing

Vanuit project Start-up in Residence is de provincie launching customer voor duurzame/innovatieve experimenten (energie, circulariteit)

2

2

 

Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart

4

4

 

Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie

Gereed

Niet gereed

 

Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling

40

64

Innovatie

Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling

300

430

 

Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject

5

5

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Monitoringssysteem Circulaire inkopen
Er is in 2022 een circulair monitoringssysteem ontwikkeld. Deze monitoring geeft meer inzicht in de circulaire inkopen binnen de provincie. Daarmee is 2022 het startjaar en kan er nog geen vergelijk maken met 2021.  

Regeling Circulaire economie
Er is geen specifieke regeling Circulaire economie opgesteld. Het thema Circulair is o.a. gekoppeld aan de Vestigingsregeling en de MKB Voucher. Binnen de MKB Voucherregeling zijn 64 aanvragen circulair gerelateerd. Daarnaast is samen met IPF en VCF gewerkt aan een investeringsagenda Circulair. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 731 660 578 82
Tijdelijke budgetten 2.623 3.617 2.293 1.324
Reserves 4.267 4.892 3.355 1.537
Overlopende passiva 150 0 0 0
Totaal lasten 7.771 9.169 6.226 2.943
Baten
Structurele budgetten 8 40 49 -9
Reserves 474 1.413 1.486 -74
Overlopende passiva 150 0 0 0
Totaal baten 632 1.453 1.536 -83
Saldo van lasten en baten 7.138 7.716 4.690 3.026
Mutatie reserves -1.718 -2.422 -812 -1.611
Mutatie tijdelijke budgetten -222 512 643 -131
Resultaat van lasten en baten 5.198 5.806 4.521 1.284
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting 
Per saldo is er een resultaat van € 1.284.000,- op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Structurele budgetten
Op het structurele budget Agenda Economie heeft ten opzichte van de begroting per saldo een onderbesteding plaatsgevonden van € 82.000,-. Van deze onderbesteding is circa € 65.000 aan opdrachten verstrekt waarvan de prestatie in 2022  nog niet geleverd is en in 2023 zullen worden afgerond.

Tijdelijke budgetten
Op het tijdelijk budget Jaarplan circulair is een onderbesteding van € 150.000,-, omdat een aantal projecten in 2022 nog niet zijn afgerond en daarmee zijn doorgeschoven naar 2023.
Van de subsidieregeling Collegegeld universitair onderwijs is € 120.000 niet beschikt in 2022. Via de reserve tijdelijke budgetten schuift dit bedrag door naar 2023. Een zestal regelingen die in het kader van No & Moarn opengesteld zijn, hebben een onderbesteding van € 1.035.000. Deze middelen vallen vrij. Kanttekening hierbij is dat het GS voorwaardelijke No & Moarn budget in programma 7 in 2022 een overbesteding heeft van € 362.000. Per saldo valt er dus ongeveer € 670.000 vrij naar het resultaat 2022.  Op implementatie circulariteit en SDG's, versnelling digitalisering huisartsen en nieuwe vaardigheden MKB/Ovevrheid waren de projectenkosten in totaal € 175.000 lager dan begroot. De innovatiechallenge circulariteit valt voor € 300.000 vrij omdat de challenge niet geleid heeft tot een kansrijk project in 2022. De Simmerclasses was een challenge die in samenwerking met Dorp niet van de grond gekomen is, mede door ziekte bij initiatiefnemers, vrijval hierdoor € 150.000. Brede Welvaart Lab is laat in het jaar gestart en veel kleiner in omvang. Verder zijn er in 2022 geen geschikte aanvragen binnengekomen. Vrijval hierdoor € 410.000.  

Reserves
De onderbesteding van € 1,5 miljoen bij de lasten betreft voor € 1,3 miljoen interreg projecten die wel begroot zijn maar die nog niet volledig tot besteding zijn gekomen. Het restant van de lagere last betreft een beklemde reserve IVC Drachten (€ 194.000) die destijds gevormd is in verband met lastneming subsidie op de verstrekte beschikking. De prestatie is nog niet zover als in de begroting rekening mee gehouden is.    
De  hogere bate betreft ontvangsten op interreg-projecten die niet volledig waren begroot, echter wel ontvangen zijn. 

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Agenda economie 664 585 503 82
IPO bijdrage 67 75 75 0
Structurele budgetten 731 660 578 82
Brede welvaart 75 100 94 6
Breed corona budget 54 0 0 0
Breed corona budget 2e pakket 0 1.965 929 1.036
Circulaire economie -10 0 0 0
Collegegeld universitair onderwijs 25 150 30 120
Fairtrade 36 15 14 1
Innovatiepact Fryslan 115 110 99 11
Jaarplan circulair 463 485 335 150
Kansen verzilveren vakmanschap 315 0 0 0
MKB voucher 1.071 592 592 0
MKB-deal Skillsbooster provinciale bijdrage 200 0 0 0
Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics NTCP 80 0 0 0
VCF 2020-2023 200 200 200 0
Tijdelijke budgetten 2.623 3.617 2.293 1.324
Efro-Ez projecten 1.725 1.007 775 232
Erasmus+ project 75 255 255 0
Horizon projecten 1 78 4 74
Innovatiecluster Drachten 359 538 344 194
Interreg projecten 848 1.797 979 818
Investeringskader Waddengebied projecten 334 62 62 0
Inzet NUON Voedingsapplicatiecentrum FACT 108 542 505 38
Proceskosten Efro-Ez Europa 449 118 -65 182
Sterk Fries ondernemerschap 368 496 496 0
Reserves 4.267 4.892 3.355 1.537
MKB-deal Skillsbooster 150 0 0 0
Overlopende Passiva 150 0 0 0
Totaal lasten 7.771 9.169 6.226 2.943
Baten
Agenda economie 8 40 49 -9
Structurele budgetten 8 40 49 -9
Horizon projecten 0 78 61 17
Interreg projecten 474 1.335 1.425 -91
Reserves 474 1.413 1.486 -74
MKB-deal Skillsbooster 150 0 0 0
Overlopende Passiva 150 0 0 0
Totaal baten 632 1.453 1.536 -83
Saldo van lasten en baten 7.138 7.716 4.690 3.026

Beleidsveld 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.2

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.2

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom gaan we het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenning en door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hebben de ambitie dat in 2022 weer meer Friese bedrijven internationaal actief zijn t.o.v. 2019. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM, IWCN, het WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden). 

Wij willen daarom ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren. In programmalijn 2, Aantrekkelijk Fryslân: Investeren in een onderscheidend generiek vestigingsklimaat, van de beleidsnota richten we ons op investeringen in een aantrekkelijk en onderscheidend vestigingsklimaat om meer ondernemers aan de provincie te binden.

Door te investeren in het aantrekken van nieuwe ondernemers investeren we in stuwende bedrijvigheid en daarmee in het verhogen van regionale inkomen en dus de brede welvaart. Daarnaast heeft het realiseren van meer stuwende werkgelegenheid een positief effect op het verdienvermogen en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. 
 
Wij realiseren ons hierbij dat nieuwe (circulaire) bedrijvigheid en bedrijfslocaties ook negatieve effecten op de brede welvaart kunnen hebben. Bijvoorbeeld door het innemen van schaarse ruimte of veel energieverbruik. Bij beslissingen over ons vestigingsklimaat houden wij daarom te allen tijde alle indicatoren van brede welvaart als ons afwegingskader.

Om hiermee rekening houdend te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit doen we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.  

Daarnaast werken we in 2022 aan het ontwikkelen van een investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen, en een programmering naar aanleiding van het onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het  Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS)  onderzoek heeft vertraging opgelopen. Enerzijds doordat er draagvlak met gemeenten moet worden gezocht, anderzijds omdat er nu ook andere vraagstukken aan de orde komen waar in het onderzoek een link naar gelegd moet worden, zoals energie, water/bodem. Dit kost extra tijd. 

Geld

G

Op het gebied van het Friese vestigingsklimaat willen we met behulp van de Friese acquisitiestrategie ervoor zorgen dat er een aantal (inter)nationale bedrijven naar Fryslân komen dan wel hier blijven

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Ten behoeve van het (internationaal) ondernemerschap gaan we in 2022 de nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen en gaan we, naar aanleiding van evaluaties, het ecosysteem internationalisering door ontwikkelen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Tot slot willen we via Ynbusiness het gesprek aan gaan met het Friese bedrijfsleven, om op die manier ondernemers te helpen met eerstelijns vraagstukken en eventueel door te verwijzen naar andere organisaties en instrumenten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Via de FOM gaan we een aantal leningen/participaties verstrekken. Dit alles met het doel dat er in 2022 meer exporterende Friese bedrijven zijn dan het afgelopen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We gaan verder aan de slag met het TopDutch programma en het actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De start van TopDutch 2.0 is verlaat, doordat de offerte van de NOM nog tot een aantal onduidelijkheden leidde. Daarnaast moest er nog een formeel proces gevolgd worden dat meer tijd in beslag nam dan verwacht. De NOM is in vierde kwartaal 2022 gestart met TopDutch 2.0. 

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 Realisatie 2022
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen Gereed Gereed
  Ecosysteem internationalisering met partijen naar aanleiding van evaluaties door ontwikkelen Gereed Gereed
  Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 5 5
  Aantal exporterende Friese bedrijven stijgt procentueel  t.o.v. voorgaand jaar Meer dan in 2015 van 7,4% naar 8,2%
Vestigingsklimaat  Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit  3 3
  Invullen TopDutch programma  Gereed Gereed
  Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed Nog niet afgerond
  Programmering maken n.a.v. onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte Gereed Nog niet afgerond
  Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed Nog niet afgerond
  Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700 700

 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Internationalisering
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de exportlijn in Fryslan stijgend is, nu 8,2%, terwijl nationaal het gemiddelde in deze periode is gedaald van 10,2 % naar 9,6 %. Ook is de afgelopen jaren het exportvolume gestegen. Het gerealiseerde ecosysteem heeft daarmee een rol in het ontwikkelen van een krachtig internationaal sterk Fries MKB gekregen, maar het is een kwestie van “lange adem” en vergt langjarige investeringen in samenhangende programma’s.  

Programmering ruimtebehoefte / investeringsprogramma (toekomstige) bedrijventerreinen
De nog niet afgeronde onderdelen binnen vestigingsklimaat zijn veroorzaakt doordat de REOS nog gaande is. Deze REOS heeft betrekking op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van economische activiteiten. Hiertoe wordt nieuw beleid opgesteld (met name mbt grootschalige bedrijvigheid), cq bestaande praktijk/werkwijze beleidsmatig geborgd (met name mbt programmeringsafspraken voor kavels van 1-3 ha). De REOS bevat een procesbeschrijving en afwegingscriteria om te komen tot de juiste locatie om een (nieuwe) ruimtevraag te faciliteren. 
In het kader van de REOS is onderzoek uitgevoerd naar potentiële ontwikkellocaties voor grootschalige bedrijvigheid. De uitkomsten zullen met gemeente worden besproken, zodat programmering en investering een gedragen plek in de REOS kan krijgen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 0 14 10 4
Tijdelijke budgetten 441 7.612 1.739 5.872
Reserves 252 0 0 0
Totaal lasten 694 7.625 1.749 5.876
Baten
Totaal baten 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 694 7.625 1.749 5.876
Mutatie reserves -252 0 0 0
Mutatie tijdelijke budgetten 1.731 -5.826 -4.931 -894
Resultaat van lasten en baten 2.172 1.800 -3.182 4.982
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een resultaat van € 4.982.000,- op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Tijdelijke budgetten
Het onderzoekstraject regionale economie is in 2022 niet gestart, hetgeen tot een onderbesteding op dit budget heeft geleid van € 21.000. De subsidieregelingen Export medewerkers en Vestigingsregeling zijn in 2022 voor € 910.000 nog niet beschikt. Dit restant van de subsidieplafond schuift door naar 2023 via de reserve tijdelijke budgetten. Het budget Topdutch/Acquisitie heeft een overbesteding van € 30.000. Bij de 2e berap is een te lage inschatting van de bestedingen over 2022 gemaakt. De overbesteding zal worden verrekend met het budget in 2023.
Het tijdelijk budget Gebiedsontwikkeling WTC fase II is voor € 4.947.000  niet besteed in 2022.  Eind december heeft GS positief besloten over de beschikking aan de gemeente Leeuwarden, echter is de beschikking begin 2023 pas verzonden. Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2022 zal het vrijgevallen bedrag van € 4.947.000 voor de gebiedsontwikkeling WTC aan PS voorgelegd worden.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Bedrijvencontactdagen voor Friesland 0 14 10 4
Structurele budgetten 0 14 10 4
Bedrijventerreinen 0 3 0 3
De Kanselarij 0 440 433 7
Gebiedsontwikkeling WTC fase II 0 4.947 0 4.947
ITS/WTC 0 150 136 14
Landenbeleid 4 0 0 0
Ondernemersportaal YNBusiness 487 300 300 0
Onderzoekstraject regionale economie 0 21 0 21
Ontwikkeling ondernemers 0 0 0 0
Regeling Internationaal Ondernemen 0 205 135 70
Topdutch/Acquisitie 0 45 75 -30
Vestingsregeling -50 1.500 660 840
Tijdelijke budgetten 441 7.612 1.739 5.872
Inzet NUON Chinabeleid 2018-2020 0 0 0 0
Inzet NUON Internationale handelsmissies -11 0 0 0
Inzet NUON Ondersteuning ontwikkeling ondernemers 26 0 0 0
Inzet NUON St International Trade Support 238 0 0 0
Reserves 252 0 0 0
Totaal lasten 694 7.625 1.749 5.876
Baten
Totaal baten 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 694 7.625 1.749 5.876

Beleidsveld 4.3 Economische structuurversterking

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.3

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.3

Fryslân heeft een economie waar met name het kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Vanuit programmalijn 3: Werkend Fryslân: Investeren in Human Capital en kennisinfrastructuur investeren we in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF), de bijbehorende kennisagenda 2019-2025 en het Friese Onderwijsakkoord. 

Een verschuiving van vmbo naar havo en vwo is gaande. Dit zal op termijn ook leiden tot een lagere instroom in het MBO. De uitdagingen op het gebied van human capital zijn dus groot en divers. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote transitieopgaven en de productiviteit te verhogen moeten we investeren in de werknemers van nu (leven lang ontwikkelen), de werknemers van de toekomst en in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân en het versterken van het onderwijsakkoord MBO, HBO en WO dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.

Hiervoor moeten ondernemers en kennisinstellingen elkaar kunnen vinden om samen aan actuele vraagstukken te kunnen werken. Vanuit programmalijn 4: Verbonden Fryslân, Investeren in ecosystemen voor kansrijke clusters wordt voor een sterkere en veelzijdige economie verschillende disciplines samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Door te investeren in kansrijke clusters en de bijbehorende ecosystemen stimuleren we stuwende bedrijvigheid. Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan het regionale inkomen, het verdienvermogen en het opleidingsniveau. 

Door de clustering te koppelen aan de transities dragen we bovendien direct of indirect bij aan bijvoorbeeld een reductie van CO2 uitstoot of verbetering van het leefklimaat. 
Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. Digitalisering wordt een steeds belangrijker onderwerp richting de nieuwe economie. We onderzoeken in 2022 in hoeverre we de kennis, o.a. A.I. (Artificial Intelligence) en smart industry, hierom binnen de diverse clusters kunnen gaan delen.  De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt. Door middel van lobby zetten we in op structurele financiering van Wetsus voor na 2023. 

 

In 2022 leveren we onze bijdrage om de Friese Dairy sector verder door te ontwikkelen. Zo komen we met een plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Er wordt samen met het IPF , gemeente Leeuwarden en Sudwest gewerkt aan een investeringsagenda voor agrofood, waarin Dairy Valley ook een plaats heeft. Alleen door te kiezen voor een niche kan een onderscheidende positie geclaimd worden.  Dit plan, deze agenda is echter nog niet afgerond.

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het proces om te komen tot een niche, waar ook het bedrijfsleven achter staat en Dairy Valley een positie in kan nemen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf gedacht.  

Geld

G

In 2022 leveren we onze bijdrage om de RUG Campus Fryslân verder door te ontwikkelen. Dit doen we door mee te werken binnen het Friese Onderwijsakkoord

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In 2022 leveren we onze bijdrage om de WaterCampus verder door te ontwikkelen. Dit doen we door het project Water Circulair in combinatie met ons lidmaatschap van Water4all te gaan ontwikkelen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In 2022 werken we verder aan het vormgeven van HTSM / Innovatiecluster Drachten 2.0

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In 2022 willen we een aantal Friese bedrijven koppelen aan te ontwikkelen Europese projecten op het gebied van circulaire plastics / NTCP

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Op het gebied van digitaliseren werken we in 2022 aan een plan van aanpak voor de crossover koppeling tussen digitalisering en de clusters op het gebied van AI

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022 Realisatie 2022

RUG Campus Fryslân

Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland

200

272 (collegejaar '22/'23)

 

Totaal aantal masteropleidingen/tracks

4

5

WaterCampus

Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector

2.000

2.000

Dairy

Plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden

Gereed

Nog niet gereed

HTSM / Innovatiecluster Drachten

Innovatiecluster Drachten 2.0 vorm geven

Gereed

Gereed

Circulaire Plastics / NTCP

Aantal Friese bedrijven koppelen aan Circulaire Plastics in te ontwikkelen Europese projecten

5

5

Digitalisering

Een plan van aanpak voor crossover koppeling digitalisering aan de clusters op gebied van ai en Edih

Gereed

Gereed

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Dairy
In 2022 hebben we samen met IPF gewerkt aan investeringsagenda voor de vijf Friese speerpunten / clusters (Watertechnologie met Wetsus, HTSM met ICD, Circulair met NTCP, Maritieme technologie met maritieme academy en Agrofood met Dairy Campus) om zo de kennisdeling tussen de instellingen structureel tot stand te brengen. Binnen Dairy Valley is het plan nog niet afgerond, omdat de RIS3 doelstelling van zorg naar positieve gezondheid nog verder uitgewerkt moet worden. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Tijdelijke budgetten 10.100 5.848 5.307 540
Reserves 354 3.065 2.145 921
Totaal lasten 10.454 8.913 7.452 1.461
Baten
Tijdelijke budgetten 1.305 0 0 0
Totaal baten 1.305 0 0 0
Saldo van lasten en baten 9.149 8.913 7.452 1.461
Mutatie reserves -354 -3.065 -2.145 -921
Mutatie tijdelijke budgetten 758 -1.975 -1.646 -328
Resultaat van lasten en baten 9.553 3.873 3.661 212
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een resultaat van €212.000,- op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Tijdelijke budgetten
Op het tijdelijk budget Facilitering arbeidsmarkt is een onderbesteding van € 31.000,-, omdat er geen concreet project vanuit de onderwijs arbeidsmarkt meer in 2022 opgestart en afgerond kon worden. Op het tijdelijk budget Wielerronde is een onderbesteding van € 109.000,-.  In 2022 zijn kosten voor de lobby om een wielerronde naar Nederland te halen lager uitgevallen. Op het budget Programma Waddenkust is een onderbesteding van € 14.000,-. In 2022 heeft er geen event innovatie plaatsgevonden, waardoor het budget uitvoeringskosten event innovatie voor € 25.000 in 2022 vrij valt.
In 2021 zijn door corona minder events  georganiseerd door het Innovatiecluster Drachten. In 2022 is gekeken of het geld (€ 149.000) via een inhaalslag kon worden ingezet. Omdat de cofinanciering vanuit de markt niet gerealiseerd kon worden door het Innovatiecluster Drachten, heeft de besteding in 2022 niet meer plaatsgevonden. Via de reserve tijdelijke budgetten schuiven de middelen door naar 2023.
Het budget voor de watertechnologiesector is in 2022 vrijwel niet tot besteding gekomen en willen we inzetten voor de clusterbijdrage dan wel impuls internationalisering omdat deze eind 2023 eindigt. Het restantbudget van € 188.000 schuift door naar 2023 via de reserve tijdelijke budgetten. 

Reserves
Het kasritme in de begroting van de beklemde reserve subsidieregeling Opbouw RUG/Campus, gevormd in verband met lastneming subsidie op deze beschikking, wijkt af van de voortgang van de te leveren prestatie . Hierdoor is er een onderbesteding van € 921.000. Via de mutatie reserves schuift dit bedrag door naar 2023.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven 0 0 0 0
Breed corona budget 884 33 -15 48
Breed corona budget 2e pakket 780 1.243 1.216 26
Breedband 1.305 0 9 -9
Dairy Valley 20 50 50 0
Digitale werkplaats Fryslan 100 0 0 0
Innovatiecluster Drachten 0 149 0 149
Programma Waddenkust 147 101 72 29
RSP REP 6 194 6 188
Tallships Harlingen 540 0 0 0
Water circulair 0 360 360 0
Watercampus Actieplan 5.100 1.700 1.700 0
Wetsus 1.125 1.125 1.125 0
Wielerronde 93 200 91 109
Wurktalent 0 693 693 0
Tijdelijke budgetten 10.100 5.848 5.307 540
RSP REP 0 303 303 0
RUG Campus Fryslan 3.027 2.762 1.841 921
Watercampus Actieplan -2.674 0 0 0
Reserves 354 3.065 2.145 921
Totaal lasten 10.454 8.913 7.452 1.461
Baten
Breedband 1.305 0 0 0
Tijdelijke budgetten 1.305 0 0 0
Totaal baten 1.305 0 0 0
Saldo van lasten en baten 9.149 8.913 7.452 1.461

Beleidsveld 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.4

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.4

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken vanuit een gezamenlijke visie. 

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. Europa bevindt zich inmiddels in de nieuwe programmaperiode 2021 – 2027. Ook voor deze nieuwe Europese programmaperiode vormt de ‘Research and Innovation Smart Specialisation Strategy’ (RIS3) de basis van onze bijdrage aan Europa. We benoemen in de RIS3 een viertal transities (circulaire economie, energietransitie, gezondheid en digitalisering) die kansen bieden voor innovaties met maatschappelijke impact gelet op de kernkwaliteiten van Noord-Nederland. Ook wordt ingegaan op de noodzakelijke randvoorwaarden voor deze transities: een goed werkend innovatie ecosysteem, human capital, ondernemerschap en grensoverschrijdende samenwerking. Hiermee sluit de insteek van de RIS3 goed aan bij het Friese bestuursakkoord ‘Geluk op 1’, de beleidsbrief Circulaire Economie en de beleidsnota economie van de provincie Fryslân.

Fryslân is (evenals Drenthe en Flevoland) door de Europese Commissie aangemerkt als transitieregio. Dit houdt in dat we op een gegarandeerd aandeel aan EFRO middelen kunnen rekenen. In de programmering van het EFRO programma houden we rekening met deze status en is deze geborgd. In 2021 is de RIS3 vastgesteld en gebruikt als basis voor o.a. de EFRO programmering 2021-2027. In 2022 worden de eerste instrumenten onder het nieuwe EFRO programma geopend. Daarnaast gaan we in 2022 aan de slag met de verdere implementatie van de RIS3. Dit houdt o.a. in dat we de RIS3 monitoring door ontwikkelen en stakeholders meenemen in onze nieuwe koers. We willen gezamenlijk met onze stakeholders vraag gestuurd werken aan de RIS3 transities. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we onze EFRO instrumenten nog meer dan voorheen ontwikkelen op basis van behoeften uit de markt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de verschuiving van ‘subsidie zoekt project’ naar ‘Noord-Nederland zoekt goede ideeën en projecten’.  

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB Samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agenda het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren. 

Vanuit het topsectorenbeleid van het Rijk is in 2019 de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) voortgekomen. Ambtelijk zijn we hierbij aangesloten om er voor te zorgen dat er kennis- en innovatieprogramma’s opgezet worden in de provincie.

Noordelijk schaalniveau 
Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven. 

De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem. 

Lobby
Onze ambitie is dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp zijn op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het gelukt om voor Noord-Nederland voor de periode 2021-2027 een bedrag van € 108 mln. aan EFRO-middelen (+ € 19,5 mln. Rijkscofinanciering) binnen te halen. Op het terrein van circulaire economie manifesteren wij ons op landelijk en Europees niveau. Tevens is er een nieuw fonds bijgekomen in reactie op COVID19: REACT EU. Hiervoor is voor Noord-Nederland €45 mln. (+ €6 mln. Rijkscofinanciering) beschikbaar.

Onze ambitie is om in de periode 2021-2027 minimaal €130 miljoen uit een breed palet aan Europese middelen voor de regio Fryslân binnen te halen. Dit doen we o.a. door het opzetten we een Friese Projectenmachine, die inmiddels operationeel is. Dit betreft een samenwerking tussen de provincie en Friese gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De Friese Projectenmachine is gericht op het ontwikkelen van meer en betere projecten waarmee een beroep op Europese middelen kan worden gedaan. 

In 2022 bevorderen we graag een aantal eligible projecten op het gebied van circulaire economie

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In 2022 werken we verder aan het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 en willen we ervoor zorgen dat dit programma goedgekeurd wordt door de Europese Commissie

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Ten aanzien van de verwerving van Europese middelen streven we naar een hoog Fries aandeel in de goedgekeurde projecten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Tot slot willen we ervoor zorgen dat in 2022 de Friese Projectenmachine volledig operationeel is

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Europapact Fryslan (voorheen Friese Projectenmachine)  is doordat het afronden van de processen en tekenen van overeenkomsten meer tijd in beslag nam dan gepland,  later gestart in het bezetten van de functies. 

Geld

O

Geld (toelichting)

Doordat de invulling van de formatie van Europapact Fryslan later in 2022 pas gereed was, is niet het gehele capaciteitsbudget voor 2022 besteed. 

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027

Goedkeuring door de Europese Commissie

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Verwerving Europese middelen

Omvang Friese aandeel in goedgekeurde projecten

Minimaal € 15 mln.

 €  27 mln.

Circulaire economie

Aantal eligible projecten

3

3

Friese Projectenmachine

Mate van operationaliteit

Volledig operationeel

Volledig operationeel

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Friese Projectenmachine (nu EuropaPact Fryslan)
Ter stimulering voor het oplossen van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de stikstofproblematiek. Het aanjaagbudget Europa moet ideeën een stapje verder brengen om in aanmerking te komen voor de Friese Projectenmachine.  

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 199 202 202 0
Tijdelijke budgetten 848 1.289 1.271 18
Reserves 1.428 1.739 1.438 301
Overlopende passiva 43 808 235 573
Totaal lasten 2.517 4.038 3.146 892
Baten
Tijdelijke budgetten 29 50 51 -1
Reserves 500 191 113 78
Overlopende passiva 43 808 235 573
Totaal baten 572 1.049 399 650
Saldo van lasten en baten 1.945 2.989 2.747 242
Mutatie reserves -943 -1.548 -1.325 -222
Mutatie tijdelijke budgetten 499 361 349 12
Resultaat van lasten en baten 1.502 1.802 1.770 32
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een resultaat van € 32.000,- op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Tijdelijke budgetten
Op het tijdelijke budget Procesgeld team Europa is een overbesteding van € 16.000,-. De overbesteding is het gevolg van de latere start van Europact Fryslan waardoor de organisatie zelf nog iets meer kosten gemaakt heeft. De overbesteding wordt via de reserve tijdelijke budgetten verrekend met 2023. 
Het budget Noordelijke clusterorganisaties heeft een onderbesteding van € 32.000. De bijdragen vielen iets lager uit dan begroot.
 
Reserves
Aan de lastenzijde zijn de bestedingen lager dan begroot. Op het project Inno- Quarters is € 113.000 minder uitgegeven dan begroot. Op het project Islands of Innovations is in 2022 € 78.000 meer uitgegeven dan begroot. De provincie is in beide projecten leadpartner. De cofinancieringsbijdrage MIT MKB innovatie is nog niet geheel opgevraagd in 2022 (€ 90.000), net als de cofinanciering op project SCREEN (€ 66.000) Interreg VA Waddenagenda (€ 67.000) en Inland Waterway (€ 44.000). Aan de batenzijde zijn de begrote inkomsten van de projectpartners op het leadproject Inno-Quarters (€ 78.000) in 2022 nog niet ontvangen.  De hiervoor genoemde verschillen worden verrekend met 2023 via de mutatie reserves.

 

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Deelnemersbijdrage NOM 199 202 202 0
Structurele budgetten 199 202 202 0
Bijdrage Friese projectenmachine 60 545 545 0
Economic Board Noord Nederland 100 100 97 3
Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties 489 435 435 0
Noordelijke clusterorganisaties 27 134 102 32
Procesgeld team Europa 172 75 91 -16
Tijdelijke budgetten 848 1.289 1.271 18
Efro-Ez projecten -22 0 0 0
EU-project SCREEN 0 66 0 66
Interreg projecten 532 469 323 145
MKB innovatiestimulering topsectoren MIT 875 1.205 1.115 90
Waddenfonds projecten 43 0 0 0
Reserves 1.428 1.739 1.438 301
Economic Board Noord Nederland 43 0 0 0
OP Europa Pact Fryslan 0 808 235 573
Overlopende Passiva 43 808 235 573
Totaal lasten 2.517 4.038 3.146 892
Baten
Economic Board Noord Nederland 25 25 25 0
Procesgeld team Europa 4 25 26 -1
Tijdelijke budgetten 29 50 51 -1
Interreg projecten 500 191 113 78
Reserves 500 191 113 78
Economic Board Noord Nederland 43 0 0 0
OP Europa Pact Fryslan 0 808 235 573
Overlopende Passiva 43 808 235 573
Totaal baten 572 1.049 399 650
Saldo van lasten en baten 1.945 2.989 2.747 242

Beleidsveld 4.5 Toerisme en recreatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.5

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.5

In 2028 hebben Friese inwoners profijt van een slimme groei van het toerisme in onze provincie. Dat is de missie uit onze beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Dit betekent dat wij inzetten op een gebalanceerde groei van recreatie en toerisme met een goede spreiding over de hele provincie, een verlenging van het seizoen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals een versterking van de zakelijke markt en het inzetten op meer cultuurtoerisme (naast natuurlijk ook het blijven inzetten op bestaande doelgroepen als jonge gezinnen). Recreatie en toerisme moeten zo, naast economische ontwikkeling, bijdragen aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving, bijdragen aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en leiden tot toekomstbestendige banen (people, planet, profit). Zo dragen recreatie en toerisme bij aan brede welvaart.   
De afgelopen twee jaren stond de sector in het teken van de coronacrisis. Voor een deel van de toeristische sector in Fryslân betekende dit dat zij juist meer gasten uit eigen land hebben ontvangen. Een ander deel van de sector heeft echter grote omzetverliezen geleden door de beperkende coronamaatregelen en het wegvallen van buitenlandse bezoekers. Dit heeft ertoe geleid de provincie voor op de korte termijn maatregelen heeft getroffen om de sector te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de subsidieregeling ‘Verblijf en excursies’ uit het herstelpakket ‘No & Moarn II.’ Voor 2022 ligt de focus met name weer op acties voor op de langere termijn, uitvoering van de opgaven die zijn vastgelegd in de beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân 2028’ van april 2020, én het vasthouden en blijven interesseren van bezoekers die Fryslân juist dankzij de coronacrisis wisten te vinden. Echter, met de stijgende energielasten stijgen ook de zorgen voor de sector. Hierdoor kan het aanbod onder druk komen. Het doorvoeren van de prijsstijgingen zal ook invloed hebben op de bezoekers. Dit heeft zeker onze aandacht.

De bezoekersmonitor is in uitvoering en er is een plan van aanpak voor de bewoners- en bedrijvenmonitor

Beleid

G

Tijd

G

Tijd (toelichting)

De basismonitor voor bezoekers, bedrijven en bewoners is eind 2022  gepubliceerd. 

Geld

O

Geld (toelichting)

Er is vrijval bij dit resultaat, omdat het kernteam voor deze opgave niet het volledige jaar op volle sterkte was en niet alle voor 2022 geplande werkzaamheden uitgevoerd zijn (ondanks dat de basismonitors wel gepubliceerd zijn). Uitvoering van de werkzaamheden is waar mogelijk naar 2023 geschoven en in de begroting van 2023 opgenomen. 

Samen met Innovatiepact Fryslân (IPF) starten we met de uitvoering van de (meerjarige) innovatieagenda

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Samen met partners uit het onderwijs, ondernemers en overheid werken we aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ‘Toekomstbestendige Banen’

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We beginnen met de uitvoering van het actieplan ‘Gastvrij Fryslân circulair’

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De eerste versie van de monitor is eind december 2022 opgeleverd. Pas na oplevering van en communicatie over de basismonitor kan gestart worden met kennisdeling.  Dit wordt in het eerste kwartaal van 2023 opgestart. 

Geld

G

Geld (toelichting)

Er is vrijval op dit onderwerp,  doordat communicatie en kennisdelen rondom de basismonitor nog niet heeft plaatsgevonden.

We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Marrekrite

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, branches, gemeenten, Ynbusiness, TAF) partner in de uitvoering van het Actieplan ‘Vitale Logies Fryslân.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, regio's, terrein beherende organisaties, gemeenten, TAF) partner in de uitvoering van het programma Dagrecreatieve Netwerken

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren een bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en verduurzaming op het water en we stellen een integrale gebruiksvisie van de Friese wateren op

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De integrale gebruiksvisie verhoudt zich tot onder meer de BOVI/Blauwe drager (nu: toekomstvisie 'Fryslân Klimaatbestendig 2050+') en wordt in het eerste kwartaal 2023 afgerond

Geld

G

We vergroten de zichtbaarheid en beleefbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming door (doelgroepen)onderzoek en communicatie & marketing

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verlenen een bijdrage aan Friesland Convention Partners voor de uitvoering van de meerjarige aanpak stimulering zakelijk toerisme

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verlenen een bijdrage aan IPF voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als kennisplatform voor ondernemers gericht op innovatie en het stimuleren van het organiserend vermogen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme (met specifieke aandacht voor Arcadia) en de merken ‘Friesland’ en ‘De Wadden’ worden in deze marketing in de etalage gezet

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken samen met Marrekrite, Wandelnet, Landschapsbeheer Fryslân en grondeigenaren aan een nieuwe subsidieregeling voor boerenlandpaden en kerkenpaden

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor boerenlandpaden en kerkenpaden is in 2022 afgerond. In 2023 wordt een voorstel met vervolgstappen en adviezen op basis van de resultaten van dit onderzoek voorgelegd aan GS. 

Geld

G

We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke huisvesting van de bedieningscentrale. Daarnaast realiseren we een definitieve centrale (zie ook programma 2.3)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij stellen voor drie beoogde icoonprojecten procesmiddelen beschikbaar voor de nadere uitvoering

Beleid

G

Beleid (toelichting)

We hebben procesmiddelen beschikbaar gesteld voor Tjeukemeer, Fries museum (via No & Moarnpakket) en Feanetië.

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

Slimme groei

Aantal icoonprojecten

3

3

 

Zakelijke congressen in Fryslân

2

15

Toeristische data op orde

Bezoekersmonitor standaardiseren en in uitvoering met meerdere partijen. 

3

4

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Zakelijke congressen in Fryslân:
Na corona hebben er weer meer congressen plaatsgevonden dan verwacht. 

Toeristische data op orde:
Er zijn vier basismonitoren (volgens gestandaardiseerde aanpak) opgeleverd.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 2.391 2.571 2.551 20
Tijdelijke budgetten 5.213 4.346 4.147 199
Reserves 3.512 581 221 361
Overlopende passiva 0 14 3 11
Totaal lasten 11.115 7.512 6.922 591
Baten
Structurele budgetten 378 228 291 -63
Tijdelijke budgetten 36 0 0 0
Reserves 242 1.109 101 1.008
Overlopende passiva 0 14 3 11
Totaal baten 655 1.351 395 957
Saldo van lasten en baten 10.460 6.161 6.527 -366
Mutatie reserves -2.373 443 -205 648
Mutatie tijdelijke budgetten -25 -426 -401 -25
Resultaat van lasten en baten 8.061 6.178 5.921 257
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een resultaat van € 257.000,- op dit beleidsveld. Dit is als volgt te verklaren:

Structurele budgetten
Op de structurele budgetten is er een lagere last (vrijval) van € 20.000,-.  Dit bedrag bestaat voornamelijk uit vrijval bij ‘Data op Orde’ (€ 47.000,-), omdat het kernteam voor deze opgave niet het volledige jaar op volle sterkte was en niet alle voor 2022 geplande werkzaamheden uitgevoerd zijn, ondanks dat de basismonitors wel gepubliceerd zijn.  Daarnaast was er een kleine overbesteding van € 9.000,- bij Slimme Groei. Aan doorgeschoven BTW voor de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite is er juist € 18.000,- meer uitgegeven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. 

Daarnaast is er op de structurele budgetten een hogere bate van € 63.000,-. Dit komt doordat de € 18.000,- extra doorgeschoven BTW voor de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite ook extra gedeclareerd is bij het BTW-compensatiefonds. Daarnaast betaalt Marrekrite cf. de afspraken een deel van het hoge eigen vermogen jaarlijks t/m 2025 uit aan de deelnemers. Wij hadden deze betaling  in 2023 verwacht en begroot, maar hij is nog net in 2022 binnengekomen, wat € 44.000,- vrijval oplevert.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 199.000,- op de tijdelijke budgetten bestaan voor € 24.000,- uit het budget Investeringsagenda Oudega dat via de mutatie tijdelijke budgetten beschikbaar blijft voor besteding in 2023 en voor € 174.000,- uit vrijval op het budget Recreatie & Toerisme (Gastvrij Fryslân). Deze laatste is ontstaan door vertraging in een aantal kleinere projecten, door de latere oplevering van de visie waterrecreatie en de bijbehorende communicatieactiviteiten, doordat communicatie en kennisdelen rondom de basismonitor voor 'Data op orde' nog niet heeft plaatsgevonden en omdat een budget van € 60.000,- dat beschikbaar was gesteld voor ontwikkelingen rondom het Tsjûkemar in 2022 niet meer besteed is. 

Reserves/mutatie reserves
De lagere last van € 361.000,- wordt vooral veroorzaakt door de beklemde reserve voor de subsidie Actieplan vitale logiesaccommodaties. € 330.000,- schuift vanwege de regels rondom lastneming subsidies door naar 2023. Daarnaast is er voor het Interreg project Prowad Link € 30.000,- minder uitgegeven, omdat een aantal zaken anders, bijvoorbeeld digitaal, is uitgevoerd met lagere kosten.

De lagere bate van € 1.008.000,- bestaat voornamelijk uit een lagere inkomst van € 1.036.000,- dan begroot voor het beleefcentrum, omdat het bij het Waddenfonds ingediende afrekeningsverzoek niet meer in 2022 heeft geleid tot een betaling, o.a. doordat er nog gesproken wordt over prijscompensatie. In de paragraaf grote projecten wordt het project DNA verder toegelicht. En voor het Interreg-project Prowad Link is € 27.000,- meer ontvangen dan begroot, omdat we de kosten achteraf declareren en er naast een inkomst voor werk in 2021 ook al inkomsten voor werk in 2022 binnen zijn gekomen. 

Overlopende Passiva
Dit betreft de specifieke uitkering C99 Vitale logiesaccommodaties. Van de van het Rijk ontvangen middelen ad. € 14.000,- is € 3.000,- uitgegeven. De overige € 11.000,- schuift zowel aan de lasten- als aan de batenkant door naar 2023.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite 742 739 757 -18
Slimme groei 934 997 1.006 -9
St Merk Fryslan 691 701 701 0
Toeristische data op orde 21 123 76 47
Voorlichting watersport 2 11 11 0
Structurele budgetten 2.391 2.571 2.551 20
Breed corona budget 2e pakket 275 350 349 0
Dagrecreatieve netwerken 353 500 535 -35
Fietsplatform 18 18 18 0
Friese Meren Project afronding diverse FMP 580 0 0 0
Merk Fryslan - Destinationmarketing 1.279 1.250 1.252 -2
Oostelijke poort merengebied 0 305 280 25
SEFF Stifting Elektrysk en Fossylfrij Farren Fryslan 60 0 0 0
Slimme groei 260 -4 -17 13
Toekomstbestendige banen 57 243 207 36
Toeristische data op orde 38 882 848 33
Vitale logiesaccommodaties 1.733 50 45 5
Vitale waterrecreatie 516 708 585 123
Wandelnet 44 44 44 0
Tijdelijke budgetten 5.213 4.346 4.147 199
De Nieuwe Afsluitdijk 53 134 133 1
Dekkingsreserve afschrijvingen 50 50 50 0
Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme -33 0 0 0
Interreg projecten 5 68 38 30
Investeringskader Waddengebied projecten 753 0 0 0
Inzet NUON Versterking samenwerking toeristische sector 6 0 0 0
Oostelijke poort merengebied 3.965 0 0 0
Vitale logiesaccommodaties -1.287 330 0 330
Reserves 3.512 581 221 361
Vitale logiesaccommodaties 0 14 3 11
Overlopende Passiva 0 14 3 11
Totaal lasten 11.115 7.512 6.922 591
Baten
Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite 378 228 291 -63
Structurele budgetten 378 228 291 -63
Friese Meren Project afronding diverse FMP 36 0 0 0
Tijdelijke budgetten 36 0 0 0
De Nieuwe Afsluitdijk 222 1.081 45 1.036
Interreg projecten 19 28 55 -27
Reserves 242 1.109 101 1.008
Vitale logiesaccommodaties 0 14 3 11
Overlopende Passiva 0 14 3 11
Totaal baten 655 1.351 395 957
Saldo van lasten en baten 10.460 6.161 6.527 -366

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 32.550 37.257 25.494 11.763
Totaal baten 3.164 3.853 2.329 1.524
Saldo van lasten en baten 29.386 33.404 23.164 10.240
Mutatie reserves -2.900 -13.946 -10.474 -3.472
Resultaat van lasten en baten 26.486 19.458 12.691 6.768

Toelichting
De financiële toelichting op de vraag “wat heeft het programma gekost” is opgenomen bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
4.1 Innovatie en circulaire economie 7.771 9.169 6.226 2.943
4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat 694 7.625 1.749 5.876
4.3 Economische structuurversterking 10.454 8.913 7.452 1.461
4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby 2.517 4.038 3.146 892
4.5 Toerisme en recreatie 11.115 7.512 6.922 591
Totaal lasten 32.550 37.257 25.494 11.763
Baten
4.1 Innovatie en circulaire economie 632 1.453 1.536 -83
4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat 0 0 0 0
4.3 Economische structuurversterking 1.305 0 0 0
4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby 572 1.049 399 650
4.5 Toerisme en recreatie 655 1.351 395 957
Totaal baten 3.164 3.853 2.329 1.524
Saldo van lasten en baten 29.386 33.404 23.164 10.240

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2022 uitgaven bijdragen derden Stand per 31-12-2022
Onderhanden werken 52.336 2.970 2.842 52.464
Opgeleverde werken 0 0 0 0
Afgerekende werken 100 0