Beleidsprogramma 2: Infrastructuur

Vastgestelde beleidsnotities

Terug naar navigatie - Vastgestelde beleidsnotities

De hierboven genoemde ambities volgen uit de onderstaande beleidsnotities die overstijgend zijn aan de beleidsvelden:

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een nadere toelichting van de verbonden partijen staat in paragraaf 5 van deze begroting.
•    OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)
•    GR Mobiliteitsbureau Noordoost Friesland

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen programma 2

Terug naar navigatie - Doelstellingen programma 2

Met dit programma geven wij invulling aan de ambities in het bestuursakkoord op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, zoals die zijn opgenomen onder het motto ‘Bestemming Fryslân’.  Daarnaast zorgen wij in breder perspectief voor de bereikbaarheid van Fryslân door het in stand houden en verbeteren van onze eigen provinciale wegen en vaarwegen, door te zorgen voor openbaar vervoer en door samen met gemeenten hoofdfietsroutes te ontwikkelen. Met het Rijk willen we afspraken maken over de noodzakelijke verbeteringen in de rijkswegen, rijksvaarwegen en spoorlijnen. 

Naast bereikbaarheid ligt onze focus vooral ook op verkeersveiligheid. In de jaren 2016 t/m 2020 vielen in Fryslân gemiddeld 30 doden per jaar in het verkeer. Wij willen het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Fryslân terugdringen. Dat doen wij door het veiliger maken van de provinciale wegen en door een geïntensiveerde inzet op veilig verkeersgedrag. 

2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Het aantal verkeersdoden en gewonden is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. 

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is in december 2022 vastgesteld.  Het is daarom niet gelukt in 2022 al uitvoering te geven aan het RMP.

Geld

G

2.2 Verbetering infrastructuur

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het is niet gelukt een aantal resultaten, zoals onderdelen van de opwaardering van het Van Harinxmakanaal en de realisatie van doorfietsroutes, te realiseren binnen de beoogde planning. 

Geld

G

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Door de lange leveringstijden hebben aannemers niet tijdig de aangenomen werkzaamheden kunnen opleveren. Specifiek geldt dit voor de bruggen Engwierum en Zijlsterrijd, waar op één jaar vertraging gerekend kan worden.  Ook de Tsjerk Hiddessluizen, opgenomen in het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MPK), hebben te maken met leveringsproblemen. 

In 2022 zijn 3 bruggen aangesloten op de bediencentrale.  Dat de planning van 8 bruggen voor 2022  niet is gehaald heeft ook te maken met leveringsproblemen.  De 5 bruggen zijn doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2023.

Er is nog steeds een lichte achterstand in de afhandeling van de dossiers. In 2023 wordt extra capaciteit ingezet om deze achterstanden in te halen.

Geld

G

2.4 Openbaar vervoer

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Door de coronapandemie en personeelstekorten heeft de regionale vervoerder in 2022 niet de volledige trein- en busdienstregeling gereden. Dit is een afwijking op wat is vastgelegd in de concessieovereenkomsten. Daarom is beleid op oranje gezet. Daartegenover zijn in 2022 ook veel resultaten behaald. Rijk en regio zijn een gezamenlijk MIRT-onderzoek gestart naar de aanleg van de Lelylijn. De provincie heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de decentralisatie van de sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle en de Friese Waddenveren. Aanhoudende inspanningen van de regio hebben ertoe geresulteerd dat er € 75 miljoen Rijksfinanciering is vrijgekomen voor de vervanging van de HRMK-spoorbrug in Leeuwarden door een spooraquaduct. Hiermee wordt een belangrijk knelpunt voor trein- en vaarwegverkeer robuust opgelost. Eveneens heeft het Rijk het tekort van € 2,5 miljoen gedekt voor de ombouw van het spooremplacement Leeuwarden, waardoor de capaciteitsuitbreiding op het spoortraject Leeuwarden - Sneek en een stuk verlenging van de bovenleiding richting Harlingen en Sneek in 2023 en 2024 gerealiseerd kan worden. Ook is de overbruggingsconcessie voor het busvervoer in de provincie met een looptijd van twee jaar (december 2022 tot en met december 2024) verleend aan de zittende vervoerder. Eveneens is het proces om te komen tot een nieuwe aanbesteding van het busvervoer gestart: Provinciale Staten hebben de nieuwe kaders en financiële middelen hiervoor vastgesteld via de Nota van Uitgangspunten (NvU). De provincies Fryslân en Groningen hebben de regionale treinvervoerder opdracht verleend om al het treinmaterieel om te bouwen en geschikt te maken voor het nieuwe treinbeveiligingssysteem ERTMS.

Tijd

G

Geld

G

Beleidsveld 2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 2.1

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 2.1

Onze plannen en beleidskaders zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen, meer dan voorheen (oa. vanwege nieuwe wetgeving zoals SWUNG 2). Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Provincie Fryslân heeft in oktober 2019 het Klimaatakkoord ondertekend én in september van 2020 een Omgevingsvisie vastgesteld. Beide vragen om uitwerking in zogenoemde regionale mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Wij werken samen met gemeenten en andere betrokken partijen aan de uitvoering van het Friese RMP. Dit RMP, met een beleidsdeel en een programmadeel, zal in 2022 in werking treden. Het is daarmee ook de leidraad voor programmering en uitvoering van werkzaamheden op het gebied van mobiliteit. In het RMP formuleren we  het nieuwe mobiliteitsbeleid en hoe we verduurzaming van mobiliteit vorm gaan geven.

Aan de meeste landelijke thema’s op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit doet Fryslân mee. Verduurzaming van de mobiliteit moet bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo is Fryslân binnen Noord-Nederland trekker voor de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL). De RAL geeft uitvoering aan de ambities uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zodat we straks overal, makkelijk en slim kunnen laden. Ook het thema deelfietsen (fietsen die iedereen kan gebruiken) wordt vanuit Fryslân opgepakt.

We werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer. In 2016 hebben Rijk en Provincies het bestuursakkoord ‘Emissieloos regionaal openbaar vervoer per bus’ ondertekend. De ambitie is om uiterlijk in 2030 het regionaal busvervoer volledig emissievrij te laten zijn (zie ook 2.4).

Om geluid van wegverkeer verder te beperken wordt invulling gegeven aan de implementatie van nieuwe Europese wetgeving (SWUNG 2).

Met het nationale Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV2030) streven het Rijk, provincies, gemeenten en andere partijen naar het structureel verbeteren van verkeersveiligheid middels een gezamenlijke, proactieve en risico-gestuurde aanpak. Het SPV2030 is door betrokken partijen in Fryslân vertaald naar een regionaal Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2021-2025 (2020). Speerpunten uit dit regionale uitvoeringsprogramma zijn onder andere activiteiten gericht op de risicodoelgroepen ouderen en fietsers. Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers (resultaat 40). We stimuleren met name bij ouderen een bewuste mobiliteitskeuze. Het vervoermiddel Fiets krijgt daarbij bijzondere aandacht. Zo gaan we in 2022 aan de slag met de beleidsbrief fiets waarin de focus vooral zal liggen op niet-infrastructurele inzet om het gebruik van de fiets in Fryslân te bevorderen.

We gaan er van uit dat we in 2022 gebruik kunnen maken van de Innovatiemiddelen uit de Impulsregeling Verkeersveiligheid voor de gezamenlijke (rijk – regio) uitvoering van een aantal innovatieve projecten.

We nemen deel aan de BO-MIRT cyclus waarin we in noordelijk verband afspraken maken met het Rijk en andere partners over infrastructuur, mobiliteit en ruimte. Tevens geven we uitvoering aan deze afspraken.

Het meetnet voor wegverkeer uitbreiden zodat invulling gegeven wordt aan de implementatie van de nieuwe Europese geluidswetgeving (SWUNG 2) geluidhinder

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Met het programma Doortrappen zetten we maximaal in op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets. We doen dat ook hier samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Samen met de Friese gemeenten, andere provincies en het Rijk geven we uitvoering aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het RMP is in december 2022 vastgesteld. Dat is later dan gepland. Interprovinciaal is gebleken dat het weerbarstige materie betreft. Door de latere vaststelling kon er in 2022 nog geen uitvoering aan worden gegeven.  Wel is lopend beleid uitgevoerd dat bijdraagt aan de doelstellingen van het RMP 

Geld

G

Samen met onze partners voeren we de afspraken in het kader van de BO MIRT uit. Ook maken we nieuwe afspraken voor de komende jaren.

Beleid

G

Beleid (toelichting)

Eind 2022 zijn binnen het BO-MIRT nieuwe afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over genoemde onderwerpen voor de periode 2023-2024. Dit als vervolg op de eerdere afspraken, welke conform zijn afgerond of in de nieuwe afspraken zijn verweven.

Tijd

G

Geld

G

Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs is in 2021 in de Kerngroep Verkeershandhaving een radarplan en een controleplan besproken dat moet leiden tot verdubbeling van het aantal controles (peiljaar 2017)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We brengen in het kader van RAL de kansen voor snelladen, logistiek laden en laden van pleziervaart in beeld en samen met gemeenten starten we met plaatsen met laadinfrastructuur in de publieke ruimte.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We gebruiken de zogenoemde “Basispakketten PVE (permanente verkeerseducatie)” om extra inzet te plegen op de doelgroep jongeren (in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

Beleid

Vaststelling RMP

Gereed

Gereed

BO-MIRT

Nieuwe afspraken gemaakt en bestaande uitgevoerd

Gereed

Gereed

Verkeersveiligheid

Aantal verkeersdoden op provinciale wegen

Daling t.o.v. gemiddelde 2007-2009

Stijging

 

Aantal (ernstige) verkeersgewonden in Fryslân

Daling t.o.v. gemiddelde 2007-2009

Daling

 

Aantal controles op snelheid en alcohol/drugs

Verdubbeling t.o.v. 2017

Gereed

Monitoring algemeen / geluidhinder

Aantal telpunten voor wegverkeer

+ 150 telpunten

 + 182 telpunten

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
In 2022 vielen er 8 dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen, na een aanvankelijke daling in voorgaande jaren nu een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 

Dat geldt ook voor de 685 (ernstig) verkeersgewonden in Fryslân.  Na een aanvankelijke daling in voorgaande jaren is er nu sprake van een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. T.o.v. het gemiddelde 2007-2009 betreft het nog wel een daling.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 1.798 1.955 1.978 -23
Tijdelijke budgetten 1.387 10.246 2.270 7.975
Reserves 1.652 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 74 -74
Totaal lasten 4.837 12.200 4.322 7.878
Baten
Structurele budgetten 0 37 0 37
Overlopende passiva 0 0 74 -74
Totaal baten 0 37 74 -37
Saldo van lasten en baten 4.837 12.163 4.248 7.915
Mutatie reserves -1.652 0 0 0
Mutatie tijdelijke budgetten 1.496 -3.739 4.181 -7.920
Resultaat van lasten en baten 4.681 8.425 8.429 -5
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een overschrijding van  € 5.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Per saldo is er een nadeel van € 60.000,-. Op  het budgetten voor verkeersveiligheid/innovatie/educatie en gedrag is € 23.000 meer besteed, deze kosten hangen samen met de tijdelijke budgetten die voor hetzelfde doel bestemd zijn en vanwege en een lagere bate van € 37.000,- doordat de begrote huur is verantwoord bij de lasten (lagere uitgave) in plaats van huuropbrengsten. Voor de komende begrotingen zal dit aangepast worden.

Tijdelijke budgetten
Per saldo zijn er lagere lasten van € 55.000,-. Deze post hangt voor het grootste groot deel  samen met de structurele middelen voor hetzelfde doel (verkeersveiligheid/innovatie/educatie).  Aan de structurele middelen zijn meer kosten toegerekend en een deel valt vrij in verband met lagere uitgaven, onder andere door het moeizaam kunnen van een producent en ontwikkeling van een prototype voor een kantelfiets. Verder is er voor € 18.000,- vrijval op het budget waddenveren omdat de kosten lager zijn uitgevallen. De overige middelen hebben hoofdzakelijk betrekking op de subsidieplafond voor bestrijding fietsonveiligheid circa € 8 mln. Voor het grootste deel zijn inmiddels aanvragen ontvangen, de uitgaven zullen hoofdzakelijk in 2023 plaatsvinden, de mutatie loopt via de reserve tijdelijke budgetten.

Overlopende passiva
Dit betreft de overlopende passiva voor verkeersinfrastructuur. 
De hogere lasten en baten (€ 74.000,-) ontstaan doordat deze overlopende passiva niet meer tijdig in de begroting opgenomen kon worden omdat de beschikking later dan de berap is ontvangen. De uitgaven worden gedekt door een bijdrage van het Rijk.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Beheer en monitoring 124 197 201 -4
Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid 980 0 0 0
Geluidhinder provinciale wegen 0 86 108 -22
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 670 1.626 1.630 -4
Statenjacht 24 46 39 6
Structurele budgetten 1.798 1.955 1.978 -23
Bestrijding fietsonveiligheid 482 8.918 986 7.932
Educatie verkeerveiligheid 245 250 248 2
Onbeveiligde overwegen 446 0 0 0
Onderzoek Lelylijn 38 0 0 0
Openbaar vervoer infrastructuur 0 100 82 18
Planstudie aquaduct Bolsward 63 0 0 0
Planstudie N354 Sneek-Leeuwarden 59 0 2 -2
Planstudie Spooraquaduct VHK 54 0 0 0
Preventie en voorlichting fiets 0 145 143 2
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 0 833 809 23
Tijdelijke budgetten 1.387 10.246 2.270 7.975
Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid 955 0 0 0
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 697 0 0 0
Reserves 1.652 0 0 0
BO MIRT verkeersinfrastructuur 0 0 74 -74
Overlopende Passiva 0 0 74 -74
Totaal lasten 4.837 12.200 4.322 7.878
Baten
Beheer en monitoring 0 37 0 37
Structurele budgetten 0 37 0 37
BO MIRT verkeersinfrastructuur 0 0 74 -74
Overlopende Passiva 0 0 74 -74
Totaal baten 0 37 74 -37
Saldo van lasten en baten 4.837 12.163 4.248 7.915

Beleidsveld 2.2 Verbetering infrastructuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 2.2

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 2.2

Het bevorderen van een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over wegen en water heeft continu onze aandacht. Daarbij richten we ons primair op het verbeteren van de provinciale infrastructuur (wegen en vaarwegen). Zo ronden we het onderzoek naar de N354 tussen Sneek en Leeuwarden af en leggen de uitkomsten voor (resultaat 35). 

Daarnaast investeren wij vanuit diverse programma’s de komende jaren in onze eigen provinciale infrastructuur, als bijdrage aan het blijvend terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden (resultaat 40). De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Daarbij zetten we de ontvangen Rijkssubsidie à 5,0 miljoen euro in (vanuit de eerste tranche van het landelijke ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’) als cofinanciering om binnen de bestaande projecten een extra impuls te geven aan de verkeersveiligheid. In 2022 gaan we onderzoeken of een tweede tranche nog meer mogelijkheden biedt tot cofinanciering. 

Ook hebben we een (mede) initiërende rol bij de projecten voor de infrastructuur van het Rijk die soms ook financieel van aard is. Denk daarbij aan de aquaducten A6/Skarster Rien en A7/Bolsward (resultaat 36). Daarnaast zijn we in overleg met het Rijk over het vervangen van een vijftal bruggen over het Prinses Margriet-kanaal. Eind 2022 zal de minister een principekeus maken per locatie of de brug door een brug of een aquaduct wordt vervangen. 

Een belangrijk speerpunt voor ons is het stimuleren van het gebruik van de fiets, door het realiseren van minimaal vier hoofdfietsroutes voor langere afstanden in 2023 (resultaat 41). Welke routes dit betreft, werken we samen met de betreffende gemeenten uit tot een programma.  Ook voor investeringen in fietsinfrastructuur zullen we ons inspannen om  (aanvullende) cofinanciering vanuit de gemeenten en het Rijk te bewerkstelligen. Hiervoor wordt landelijk gewerkt aan een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en ecologie hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’ en de Sustainable Development Goals (SDG).

In 2022 ronden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten af. Het betreft de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen rondom De Centrale As, VrijBaan (rotonde Marsum), Investeringsagenda Drachten – Heerenveen en N381. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages. 

Bekend is welke vier snelfietsroutes in Fryslân gerealiseerd gaan worden (resultaat 41). De voorbereidingen hiervoor zijn in ieder geval opgestart en zo mogelijk vindt (een deel van de) uitvoering al in 2022 plaats

Beleid

G

Beleid (toelichting)

Er zijn in 2022 twee doorfietsroutes (voorheen hoofdfietsroutes of snelfietsroutes genoemd) gerealiseerd met Rijkssubsidie. Voor de gemeentelijke doorfietsroutes is een provinciale subsidieregeling (omvang 8,0 mln) ingesteld. Hoewel deze nog open staat lijkt het op grond van de ingediende aanvragen er op dat deze regeling volledig benut gaat worden. Deze aanvragen moeten nog getoetst worden. Voor de provinciale doorfietsroutes wordt nog gewerkt aan een programma.  

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Realisatie in 2022 is lastig gebleken, ook gelet op de stijging van kosten (materiaal en brandstof) en vertragingen a.g.v.  het verleggen van kabels en leidingen. 

Geld

G

Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden is afgerond (resultaat 35) en heeft tot helderheid geleid hoe verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd kan worden op deze verbinding

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Met het rijk leggen we het convenant afkoopsom eenmalige vervanging Tsjerk Hiddessluizen voor in heb BO Mirt. Er is overeenstemming over het definitieve constructieplan voor de bochtverruiming Franeker

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het resultaat om in het BO-MIRT 2022 het convenant afkoopsom eenmalige vervanging Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen voor te leggen, is niet gehaald. Wel zijn we constructief in gesprek met het Rijk.  Voor het bepalen van de afkoopsom en het komen tot een convenant zal eerst het plan uitgewerkt moeten worden.  Het reconstructieplan voor de bochtverruiming Franeker is nog niet gereed en wordt in de loop van 2023 uitgewerkt. 

Geld

G

Vanuit het gebiedsproces Hegewarren is duidelijkheid gegeven of er synergie is tussen de vaarweg Drachten en andere ontwikkelingen in de Hegewarren, alsmede of een verbetering van de vaarweg daardoor haalbaar geacht wordt

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken verder aan de opwaardering van het Van Harinxmakanaal (resultaat 37) en voeren de geplande werkzaamheden voor 2022 uit.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De voorbereiding voor de aanleg van wachtplaatsen is gereed. Het is niet gelukt deze al te realiseren. Voor wat betreft de oevers is een deel van de planning niet gehaald. Dit komt o.a. door problemen met kabels & leidingen en een gebrek aan capaciteit. 

Geld

G

Geld (toelichting)

Door de kostenstijgingen dreigen we de komende jaren niet meer uit te komen met de beschikbare budgetten.  

We zijn in gesprek met het Rijk over de bruggen bij Skarster Rien en Bolsward en agenderen deze voor het BO-MIRT

Beleid

O

Beleid (toelichting)

We zijn weliswaar in gesprek, maar er zijn nog geen concrete afspraken over beide bruggen gemaakt met het Rijk. We blijven het onderwerp agenderen bij het Rijk omdat vanuit de levenscyclusbenadering een aquaduct goedkoper is dan een beweegbare brug. In onze hoofdstructuur willen we zo weinig mogelijk storingen.

Tijd

G

Geld

G

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Algemeen: zoals eerder gerapporteerd bij o.a. de jaarstukken 2021 blijft de kostenstijging en schaarste van bouwmaterialen een actueel risico voor infrastructurele projecten. Het laatste jaar zijn de realisatiekosten in de grond-, weg- en waterbouw met meer dan 10% gestegen. De budgetten zijn, conform beleid, bijgesteld op basis van de GWW index.

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

RYP 2.0

Aantal opgeleverde projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2022

Drie projecten opgeleverd

Twee projecten opgeleverd

Overige infraprojecten

Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2022

95%

95%

Grote infrastructuurprojecten

Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning

100%

98%

Realisatie hoogwaardige fietsroutes

Een oplossing vinden om alsnog samen met gemeenten in te zetten op hoogwaardige fietsroutes over langere afstand. Het project is nu vertraagd vanwege ontbreken gemeentelijke cofinanciering waardoor delen aangepakt kunnen worden in plaats van gehele trajecten/routes. De ambitie is nog altijd uiteindelijk gehele routes te realiseren. 

Financiële afspraken hebben gemaakt voor de realisatie van tenminste twee routes

Financiële afspraken hebben gemaakt voor de realisatie van tenminste twee routes

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
RYP 2.0 en overige infraprojecten
Zowel binnen het RYP 2.0 als bij de overige infraprojecten is er sprake van vertraging in de uitvoering. Dat komt met name door vertraging bij de aanleg / verplaatsing van kabels en leidingen door de nutsbedrijven en als gevolg van de hoge prijsstijgingen binnen de sector.  Een aantal kunstwerken zijn uitgesteld vanwege vertraging in de levering van electrotechnische onderdelen. Voor het RYP 2.0 is een actualisatie van de programmering opgesteld en met PS gedeeld middels het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer.  

Grote infrastructuurprojecten
Bij de grote infrastructuurprojecten zijn er diverse zaken die extra inzet van personeel vragen, zoals de staalslakkenkwestie en afrondende gesprekken met het Rijk en aannemer mbt Knooppunt Joure. Ook is de uitkomst van de planschadeprocedure knooppunt Joure nog onzeker. Dit hopen we volgend jaar af te kunnen ronden. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 1.155 1.148 1.148 0
Tijdelijke budgetten 3.798 14.922 12.993 1.929
Reserves 6.724 17.063 91.647 -74.583
Overlopende passiva 8.480 9.022 8.593 429
Totaal lasten 20.156 42.156 114.381 -72.225
Baten
Structurele budgetten 5 0 0 0
Tijdelijke budgetten 0 0 2.767 -2.767
Reserves 0 6 0 6
Overlopende passiva 8.480 9.022 8.593 429
Totaal baten 8.484 9.028 11.360 -2.332
Saldo van lasten en baten 11.672 33.128 103.021 -69.893
Mutatie reserves -5.575 -17.058 -91.647 74.589
Mutatie tijdelijke budgetten -3.798 -14.422 -9.726 -4.696
Resultaat van lasten en baten 2.299 1.648 1.648 0
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is de afwijking nihil.

Tijdelijke budgetten
De lagere last van € 1,9 mln. heeft voor € 1,3 mln. betrekking op concrete RSP-infraprojecten. Er is vertraging in de afrekening en rapportage door Prorail waardoor de bijdrage aan het project ESGL (extra sneltrein Groningen-Leeuwarden) nog niet verwerkt kon worden.  Verder betreft het voor € 450.000 een subsidieplafond voor openbaar vervoer en € 170.000 voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen, bij deze laatste is discussie over het ontwerp de reden van vertraging. De bedragen worden via de reserve tijdelijke budgetten doorgeschoven naar 2023.

Reserves/mutatie reserves
De hogere lasten van circa € 75 mln. bestaat uit € 88 mln. welke  betrekking heeft op de verrekening van boekwaardes voor activa in eigendom bij derden ten laste van de hiervoor bestemde dekkingsreserve kapitaalslasten.

In de loop van september 2022 heeft de commissie BBV in hun vraag en antwoord rubriek aangegeven dat in het geval van een bijdrage in een activum van derden, de provincie dezelfde wijze van al dan niet afschrijven moet hanteren als die derde. Aangezien het Rijk niet activeert (investeringen op afschrijving zetten) mogen wij dat ook niet doen.
In de dekkingsreserve kapitaallasten zijn de bijdrage opgenomen voor de Rijksprojecten Harlingen, Joure, Haak om Leeuwarden en bereikbaarheid Leeuwarden. De boekwaarde (gemaakte kosten minus (toekomstige) inkomsten) bedraagt € 88,9 mln per 31/12/2022 en deze is bij de jaarrekening in één keer afgeboekt. Hier tegenover staat de beschikking over de dekkingsreserve kapitaallasten waarmee dit geen effect heeft op het rekeningresultaat.

Daarnaast lagere lasten van € 7,5 mln. welke betrekking heeft op de bijdrages uit de dekkingsreserve kapitaalslasten voor projecten en € 5,6 mln. welke betrekking heeft op de beklemde reserves voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen en de ontsluiting bij Stavoren/rondweg Warns. € 0,9 mln. heeft betrekking op de reserve voor DNA.  De resterende middelen worden ingezet voor het realisatie budget  voor de sluis. Verwerking verloopt via mutatie reserves, een deel schuift door naar 2023.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op diverse specifieke uitkeringen (SPUK’s). Het gaat hierbij om de regionale aanpak laadinfrastructuur, stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen en het RSP mobiliteitsfonds. De afwijking ten opzichte van de begroting ontstaat hoofdzakelijk bij de stimulerende verkeersveiligheidsmaatregelen (SPV-subsidie), dit komt door moeizame grondaankopen, uitvoering is nu gepland in het 1ste halfjaar van 2023.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Afschrijvingen infrastructuur 1.155 1.148 1.148 0
Onderzoek 0 0 0 0
Structurele budgetten 1.155 1.148 1.148 0
Busstation Heerenveen 0 180 12 168
Concrete infra projecten (provinciefonds) 3.797 14.344 13.035 1.309
Innovatieomgeving Drachten 1 0 0 0
Investeringsagenda programmakosten 0 -102 -102 0
Openbaar vervoer 0 500 49 451
Tijdelijke budgetten 3.798 14.922 12.993 1.929
Bereikbaarheid GO Heerenveen 4.865 4.865 0 4.865
Busstation Heerenveen 2.993 0 0 0
De Nieuwe Afsluitdijk 2.455 1.645 761 884
Dekkingsreserve afschrijvingen -4.380 534 81.565 -81.032
Extra inzet bereikbaarheid 100 700 0 700
Innovatieomgeving Drachten 99 0 0 0
Investeringsagenda programmakosten 159 0 0 0
Openbaar vervoer infrastructuur 699 9.112 9.112 0
Snelfietsroutes -208 208 208 0
Verbeteren binnenhaven Drachten -58 0 0 0
Reserves 6.724 17.063 91.647 -74.583
Bereikbaarheid Drachten OV 874 0 0 0
Bereikbaarheid GO Heerenveen -2.993 0 0 0
Bermmaatregelen 424 0 58 -58
Fiets in de Keten 112 0 44 -44
Heerenveen verbeteren busstation 1 0 0 0
Investeringsagenda programmakosten 1 602 602 0
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen SPV 255 1.736 1.304 432
Regionale aanpak laadinfrastructuur 89 1.339 1.284 56
RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage 0 2.897 2.897 0
RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage 0 703 703 0
RSP Mobiliteitsfonds via SNN 8.182 1.700 1.700 0
Snelfietsroutes 1.535 44 0 44
Overlopende Passiva 8.480 9.022 8.593 429
Totaal lasten 20.156 42.156 114.381 -72.225
Baten
Onderzoek 5 0 0 0
Structurele budgetten 5 0 0 0
RSP infraprojecten rente 0 0 2.767 -2.767
Tijdelijke budgetten 0 0 2.767 -2.767
De Nieuwe Afsluitdijk 0 6 0 6
Reserves 0 6 0 6
Bermmaatregelen 424 0 58 -58
Fiets in de Keten 112 0 44 -44
Investeringsagenda programmakosten 0 602 602 0
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen SPV 255 1.736 1.304 432
Regionale aanpak laadinfrastructuur 89 1.339 1.284 56
RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage 0 2.897 2.897 0
RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage 0 703 703 0
RSP Mobiliteitsfonds via SNN 6.065 1.700 1.700 0
Snelfietsroutes 1.535 44 0 44
Overlopende Passiva 8.480 9.022 8.593 429
Totaal baten 8.484 9.028 11.360 -2.332
Saldo van lasten en baten 11.672 33.128 103.021 -69.893

Beleidsveld 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 2.3

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 2.3

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheer en onderhoud van het provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten). 

We streven naar een “voldoende onderhoudsniveau” (ook wel een ‘7’ genoemd, met differentiatie). In het huidige bestuursakkoord is onder resultaat 38 verklaard dat dit niveau ook op het Van Harinxmakanaal van toepassing wordt, zodat ons gehele areaal zoveel mogelijk op het zelfde kwaliteitsniveau komt qua staat van onderhoud. De aanpak van het Van Harinxmakanaal pakken we meer programmatisch aan conform het eind 2019 door het PS vastgestelde programma. Om synergievoordeel te bereiken en hinder te beperken leggen we verbindingen tussen geplande onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van het kanaal (bijv. bochtverruiming Franeker, resultaat 37). We kijken naar koppelkansen, en de mogelijke meerwaarde daarvan, met initiatieven derden en / of andere provinciale doelen en ambities, waaronder in ieder geval circulariteit en duurzaamheid. 

In 2020 zijn de kaders voor het onderhoud geëvalueerd, geactualiseerd en vastgesteld door PS. Daarbij is de ruimte geboden om te komen tot een meer gedifferentieerd onderhoud. Dit houdt in dat de technische staat van belangrijke verbindingen op een hoger niveau kan liggen dan de staat van meer ondergeschikte verbindingen. Dit principe wordt eerst toegepast bij het onderhoud aan oevers en zo mogelijk later doorgevoerd naar andere onderdelen van ons areaal. Hiermee wordt beter invulling gegeven aan risico-gestuurd onderhoud.

Met Rijkswaterstaat zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van vaargeul de Boontjes tot en met 2022. De Provincie draagt financieel bij aan het op diepte houden van de vaargeul. Daartoe hebben PS besloten bij de begrotingsbehandeling in 2020. In 2023 wordt er geëvalueerd met het Rijk. 

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen die in 2024 opgelost moeten zijn

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Door personele onderbezetting kunnen minder dossiers worden opgelost dan verwacht.

Geld

G

We nemen een besluit over de herverdeling van de steunpunten, en starten met de uitvoering van de herverdeling en het energieneutraal maken van de steunpunten conform het implementatieplan energieneutrale provinciale organisatie

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het besluitvormingsproces doorlopen is niet gelukt.  We koersen nu op besluitvorming bij de 1e Berap 2023.  Na de aanbesteding van de gladheidsbestrijding 2022-2030 is duidelijk dat steunpunt Wolvega nog moet blijven.  In de aanbesteding was een “bonus” uitgeloofd om de gladheidbestrijding vanuit Donkerbroek te doen en Wolvega te sluiten. Er was echter weinig interesse vanuit de markt en is er uiteindelijk ingeschreven op Wolvega en Donkerbroek.  

Geld

G

Geld (toelichting)

Voor steunpunt Bolsward is de eerdere raming  verdubbeld, waardoor de huidige businesscase niet meer sluitend is. Prijsstijgingen zijn hier mede debet aan.  Verder moet steunpunt Wolvega blijven.  Dat brengt jaarlijkse exploitatielasten met zich mee. Versobering van steunpunt Bolsward wordt nu onderzocht alsmede subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van bestaande steunpunten.

We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2022’

Beleid

G

Tijd

R

Tijd (toelichting)

Door de lange leveringstijden hebben aannemers niet tijdig de aangenomen werkzaamheden kunnen opleveren. Specifiek geldt dit voor de bruggen Engwierum en Zijlsterrijd, waar op één jaar vertraging gerekend kan worden.  Ook de Tsjerk Hiddessluizen, opgenomen in het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MPK), hebben te maken met leveringsproblemen. 

Geld

G

We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale (in de tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale i.c.m. een steunpunt

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau en gaan door met het verder professionaliseren van ons assetmanagementsysteem (inclusief rapportage)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Realisatie 2022

Onderhoudsniveau (technische staat)

Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau*:

 

 

 

Wegen (nulmeting 2018: 90%)

92%

91 %

 

Fietspaden (nulmeting 2018: 77%)

91%

91%

 

Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%)

95%

95%

 

Oevers (nulmeting 2016: 71%)

78%

85%

 

Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%)

90%

87%

Afstandsbediening bruggen

Aantal bruggen wat aangesloten wordt op bediencentrale in 2022

8

3

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen

Voor het einde van 2024 jaar oplossen van de resterende 1.000 geïdentificeerde dossiers

330 opgeloste dossiers

230 opgeloste dossiers

Terug naar navigatie - Toelichting

*de prestatie-indicatoren van het onderhoud zijn gebaseerd op een onderhoudsniveau cijfer 7. Vanaf 2023 geldt het onderhoudsniveau 6.

Toelichting
Afstandsbediening bruggen
In 2022 zijn 3 bruggen aangesloten op de bediencentrale.  Dat de planning van 8 bruggen voor 2022  niet is gehaald heeft te maken met leveringsproblemen.  De 5 bruggen zijn doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2023.

Diepte vaarwegen 
Voor 2022 was de doelwaarde  dat 90 % zou voldoen aan een onderhoudsniveau 7.  We zijn uitgekomen op een percentage van 87 %.  Vanaf 2023 is het vastgestelde onderhoudsniveau een 6 . Op basis van dit niveau voldoen we ruim aan deze doelwaarde van 90 %.    

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen
Er is nog steeds een lichte achterstand in de afhandeling van de dossiers. In 2023 wordt extra capaciteit ingezet om deze achterstanden in te halen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 14.218 16.893 16.656 238
Tijdelijke budgetten 216 271 276 -5
Reserves 4.526 8.084 5.599 2.485
Werken voor derden 728 1.200 1.148 52
Totaal lasten 19.688 26.448 23.678 2.770
Baten
Structurele budgetten 993 1.624 1.137 486
Tijdelijke budgetten 0 0 1 -1
Werken voor derden 728 1.200 1.148 52
Totaal baten 1.721 2.824 2.286 538
Saldo van lasten en baten 17.967 23.624 21.392 2.232
Mutatie reserves 6.149 5.237 7.722 -2.485
Mutatie tijdelijke budgetten 96 100 98 2
Resultaat van lasten en baten 24.213 28.961 29.211 -251
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een overschrijding van € 251.000,- op dit beleidsveld.

Structureel lasten
Per saldo is er een overschrijding van € 248.000,-. Op het structureel budget beheer en onderhoud (€ 238.000,-)  is minder dan 1,5 % van de totale middelen niet tot besteding gekomen.  De lagere lasten zijn deels ontstaan door vrijval van kapitaalslasten € 128.000,-. Lagere lasten op het budget beheer en onderhoud Vaarwegen, vanwege lagere uitgaven op onderhoud oevers en depotbeheer en lagere lasten op het budget beheer en onderhoud kunstwerken , vanwege lagere uitgaven op sluis  Lauwersoog en door voordelige aanbestedingen  Verder zijn er hogere lasten op het budget beheer en onderhoud steunpunten en opstallen van door  uitbreiding met steunpunt “Het Swettehuis”  en vertraging in de verkoop van de af te stoten steunpunten waardoor de exploitatielasten nog doorlopen.  De lagere bate van € 486.000,-  hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verkoop van het onroerende zaken (o.a. steunpunt) € 624.000,- nog niet is gerealiseerd in 2022, verwachting is dat deze komend jaar wel verkocht zal worden, verder zijn er meer kosten doorbelast voor de inzet Turfroute € 209.000,-.

Tijdelijke budgetten
Per saldo is de afwijking nihil. Bij het project onrechtmatig gebruik resteert € 20.000,-. Het project is enigszins vertraagd waardoor er ook minder koopovereenkomsten worden gesloten. Daarnaast ligt de focus op het onrechtmatig gebruik van water. Indien er overeenkomsten met gebruikers worden gemaakt dan zijn dit huurovereenkomsten waar geen extra kosten mee gemoeid zijn. Bij het project de vaarweg de Boontjes is een overschrijding van € 22.000,- het betreft hier de eindafrekening.

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten € 2,5 mln. heeft voor € 1,6 mln. betrekking op de reserve activa van derden (project afstandsbediening bruggen). Het betreffende project is nog niet geheel gerealiseerd in 2022. Er is tevens € 0,3 mln. geboekt in verband met afboeking van de boekwaarde ten laste van de dekkingsreserve kapitaalslasten. Verder resteert er bij de reserve grootonderhoud wegen circa € 0,4 mln.  doordat de bestekken nog wachten op de eindafrekeningen.  Daarnaast is er een onderschrijding van €  0,1 mln.  op groot onderhoud kunstwerken wegen . Dit is ontstaan door vertraging in werkzaamheden als gevolg van leveringsproblemen van onderdelen. Bij de reserve grootonderhoud water is het restant € 0,8 mln. dit komt het grootste gedeelte door vertraging van baggerwerkzaamheden op het van Harinxmakanaal. Deze werkzaamheden worden begin 2023 gerealiseerd.  Verder is er een kleine onderschrijding op de werkzaamheden kunstwerken water. Dit is ontstaan door vertraging in werkzaamheden als gevolg van leveringsproblemen van onderdelen.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen 30 59 57 2
Afschrijvingen infrastructuur 13 416 416 0
Afschrijvingen kunstwerken 836 1.400 1.400 0
Beleefcentrum Afsluitdijk 51 25 18 6
Eigendommen 275 220 345 -125
Onderhoud Lauwerszeewerken 110 278 140 138
Onderhoud vaarwegen 2.724 3.310 3.038 271
Onderhoud wegen 7.792 9.167 9.088 80
Vaarwegen bedienen kunstwerken 11 18 11 7
Wegen gladheidsbestrijding 1.988 1.570 1.598 -28
Werkplaats steunpunt kantoor 388 432 545 -114
Structurele budgetten 14.218 16.893 16.656 238
Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes 178 200 222 -22
Dieptepeilingen Friese meren 35 0 0 0
Eigendommen 3 21 1 20
Preventie wildongevallen 0 50 52 -2
Tijdelijke budgetten 216 271 276 -5
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 0 3.280 1.624 1.656
Dekkingsreserve afschrijvingen 309 -4.939 -4.580 -359
Groot onderhoud water 981 2.509 1.700 809
Groot onderhoud wegen 3.236 7.233 6.855 379
Reserves 4.526 8.084 5.599 2.485
Schades 728 1.200 1.148 52
Werken voor derden (schades) 728 1.200 1.148 52
Totaal lasten 19.688 26.448 23.678 2.770
Baten
Beleefcentrum Afsluitdijk 0 30 -10 40
Eigendommen 277 318 275 43
Onderhoud vaarwegen 634 482 736 -255
Onderhoud wegen 81 143 106 37
Vaarwegen bedienen kunstwerken 0 0 0 0
Werkplaats steunpunt kantoor 0 651 30 621
Structurele budgetten 993 1.624 1.137 486
Eigendommen 0 0 1 -1
Tijdelijke budgetten 0 0 1 -1
Schades 728 1.200 1.148 52
Werken voor derden (schades) 728 1.200 1.148 52
Totaal baten 1.721 2.824 2.286 538
Saldo van lasten en baten 17.967 23.624 21.392 2.232

Beleidsveld 2.4 Openbaar vervoer

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 2.4

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 2.4

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV) en het realiseren van de doelstellingen op de prestatie indicatoren. De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:
•    periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies (resultaat 43 bestuursakkoord);
•    het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
•    het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek, waaronder ontwikkelingen in duurzaamheid /Zero Emissie en de andere Sustainable Development Goals/Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (resultaat 42);
•    ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
•    het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Afspraken over stappen ten aanzien van de realisatie van de Lelylijn als vervolg op het nieuwe Regeerakkoord en het validatie-onderzoek Deel B van het Deltaplan Noordelijk Nederland

Beleid

G

Beleid (toelichting)

In het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van november 2022 hebben we met het Rijk afgesproken een projectorganisatie Lelylijn op te richten, een MIRT- en NOVEX-onderzoek Lelylijn uit te voeren en te lobbyen voor opname van de Lelylijn in het TENT-T extended core network. Het MIRT-onderzoek Lelylijn is een verdiepend onderzoek dat in deze kabinetsperiode (2024) moet leiden tot de Startbeslissing MIRT-Verkenning conform de Tracéwet.

Tijd

G

Geld

G

Er vindt een start van het besluitvormingtraject plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de nieuwe busconcessie (2024-2034)

Beleid

G

Beleid (toelichting)

De proces om te komen tot een nieuwe aanbesteding voor het busvervoer in de provincie Fryslân is gestart.  Provinciale Staten hebben de kaders en bijbehorende financiële middelen voor de busconcessie 2024-2034 op 26 oktober 2022 vastgesteld via de Nota van Uitgangspunten (NvU). Deze uitgangspunten zijn vertaald in het Ontwerp Programma van Eisen (PvE) die van 7 december 2022 t/m 20 januari 2023 ter inzage hebben gelegen.  Dit PvE geeft de minimale eisen aan waaraan een vervoerder in de nieuwe concessie moet voldoen. De planning is dat de aanbesteding met het definitieve PvE start in maart 2023. De voorlopige gunning staat gepland voor oktober 2023, de definitieve gunning voor december 2023. 

Tijd

G

Geld

G

We betrekken de resultaten 42 – 49 uit het bestuursakkoord bij het borgen van de continuïteit van het OV. Er vindt implementatie plaats van de overbruggingsconcessie (2022-2023)

Beleid

G

Beleid (toelichting)

We hebben resultaten 42 tot en met 49 uit het bestuursakkoord betrokken om de resultaten  met betrekking tot het openbaar vervoer in de begroting te bereiken. Daarom zijn beleid, tijd en geld hier op groen gezet.

Tijd

G

Geld

G

We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Door de coronapandemie en personeelstekorten heeft de vervoerder niet de volledige trein- en busdienstregeling gereden. Dit is een afwijking op wat is vastgelegd in de concessieovereenkomsten. Daarom is beleid op oranje gezet. Voor het afschalen van het busvervoer door coronamaatregelen en daarmee teruglopende reizigersaantallen, hebben Provinciale Staten beleid vastgesteld op 20 januari 2021. Het afschalen van de busvervoer paste binnen deze kaders. Voor de treinconcessie hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een tijdelijke afgeschaalde dienstregeling vanaf 11 december 2022 vanwege personeelstekorten bij de vervoerder. Hiermee kan een meer betrouwbare en voorspelbare dienstregeling worden geboden. De vervoerder dient in de tussentijd een verbeterplan op te stellen om weer de volledige treindienstregeling te rijden.

Tijd

G

Geld

G

Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Door de coronapandemie en personeelstekorten heeft de vervoerder niet de volledige trein- en busdienstregeling gereden. Dit is een afwijking op wat is vastgelegd in de concessieovereenkomsten. Daarom is beleid op oranje gezet. Voor het afschalen van het busvervoer door coronamaatregelen en daarmee teruglopende reizigersaantallen, hebben Provinciale Staten beleid vastgesteld op 20 januari 2021. Het afschalen van de busvervoer paste binnen deze kaders. Voor de treinconcessie hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een tijdelijke afgeschaalde dienstregeling vanaf 11 december 2022 vanwege personeelstekorten bij de vervoerder. Hiermee kan een meer betrouwbare en voorspelbare dienstregeling worden geboden. De vervoerder dient in de tussentijd een verbeterplan op te stellen om weer de volledige treindienstregeling te rijden.

Tijd

G

Geld

G

Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de coronacrisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

De provincie is in gesprek met de vervoerder over de financiële afhechting van het dienstregelingsjaar 2021. Zo dienen de provinciale exploitatiebijdragen 2021 en de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) 2021 nog definitief te worden vastgesteld. De hogere brandstofprijzen en bijbehorende hoge indexatiecijfers die bij de vaststelling van de exploitatiebijdragen worden gehanteerd leiden tot hogere provinciale bijdragen voor 2021 en 2022. De  door het Rijk verleende BVOV is verlengd van september 2022 tot eind 2022. 

Bij de eerste berekening ov index 2022 werd uitgegaan van 1,4% stijging van de kosten. Door de coronapandemie en de Oekraïne crisis zijn zowel de brandstofkosten als ook de personeelskosten opgelopen. De index voor 2022 laat een significante stijging zien naar 5,4%. De berekening van de voorlopige index met peildatum juni 2022 is nog niet accuraat genoeg. Het risico bestaat dat de index verder oploopt.

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Kernen met openbaar Vervoer

Kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het RMP 2020)

100%

100%

Verduurzaming OV

Minimaal 28 elektrische bussen

In de nieuwe treinconcessie gaan 18 nieuwe Winks op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel) rijden

Er is in 2021 gestart met een 2-jarige pilot HVO in 2 GTW’s (=type treinstel) (resultaat 42)

Minimaal 28 bussen

18 Winks op HVO

Pilot HVO 2 GTW’s is gestart en voortzetten pilot HVO

100%

Overbruggingsconcessie bus 2022-2024

De implementatie van de overbruggingsconcessie wordt afgerond en de nieuwe concessie wordt gestart (december 2022), (resultaat 43)

100%

100%

Aanbesteding busconcessie 2024-2034

Voorbereidingen starten met aanbesteding opvolgende busconcessie (resultaat 43)

50%

50%

Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad

Bestaand spoor: er worden afspraken gemaakt over het realiseren van mogelijkheden tot versnelling op de lijn Amsterdam-Zwolle (resultaat 44)

Nieuw spoor: er worden afspraken gemaakt over verdere vervolgstappen naar de realisatie van de Lelylijn (resultaat 46)

Afspraken gemaakt

100%

Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle

Vervolgafspraken met het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel over de decentralisatie van de sprinterdiensten. (resultaat 47)

Afspraken gemaakt

100%

Overdracht concessieverlening Waddenveren

Afhankelijk van de besluitvorming; een getekende bestuursovereenkomst (resultaat 48)

Besluitvorming PS gereed

0%

Innovatieve Tafels

In 2022 organiseren wij 2 innovatieve tafels (resultaat 49)

2

0

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad
De Tweede Kamer heeft in december 2022 een amendement aangenomen om € 35 miljoen Rijksfinanciering vrij te maken om het knelpunt bij Meppel aan te pakken. Daarnaast is per amendement € 75 miljoen Rijksfinanciering vrijgemaakt voor vervanging van de HRMK-spoorbrug bij Leeuwarden. Om versnellingsmogelijkheden op korte termijn (2025) te verzilveren wordt daarnaast ingezet op gebruik van sneller materieel door NS (intercity Nieuwe Generatie) en het optimaliseren van de dienstregeling. Deze maatregelen moeten een aantal minuten rijtijdwinst opleveren. Voor versnelling over nieuw spoor: zie toelichting bij Lelylijn.

Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle
In november 2022 zijn met het Rijk afspraken gemaakt over de decentralisatie van de sprinterdienst. Die afspraak houdt in dat we de concessieverlening voor de sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle niet per 2025 decentraliseren van het Rijk naar de provincie Fryslân. Het Rijk en de provincie hebben als voorwaarden voor decentralisatie gesteld dat dit meerwaarde voor de reiziger op moet leveren en dit budgetneutraal moet plaatsvinden. Voor de overdracht van de concessie zijn de mogelijkheden verkend om het reizigersproduct te verbeteren. Ook is onderzoek gedaan naar de financiële en praktische consequenties. Het is het Rijk en de provincie vervolgens niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor decentralisatie per 2025. Dit hangt met name op de financiële opgave om de treindienst te decentraliseren, en de middelen die beide partijen beschikbaar hebben voor exploitatie en investeringen.

Decentralisatie Friese Waddenveren
Er heeft geen besluitvorming in PS plaatsgevonden. Dit heeft er mee te maken dat in november 2022 door het Rijk en de provincie het besluit is genomen om de concessieverlening voor de Friese Waddenveren niet te decentraliseren van het Rijk naar de provincie Fryslân. Voor de overdracht van de concessie is een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de financiële en juridische aspecten die verband houden met de beoogde decentralisatie, het beheer en onderhoud van de haveninfrastructuur en vaargeulen, en de meerwaarde van de beoogde decentralisatie voor de reiziger. Uit dit onderzoek in opdracht van de provincie is gebleken dat een dergelijke overname maar een beperkte meerwaarde heeft voor de reiziger en bovendien aanzienlijke kosten en risico’s voor de provincie met zich meebrengt. Het Rijk heeft toegezegd dat de provincie bij de aanbesteding van de nieuwe concessie(s) wordt betrokken.

Innovatieve tafels
De doelwaarde voor het organiseren van innovatieve tafels is niet gehaald. Door de fysieke beperkingen tijdens de coronapandemie in het eerste kwartaal van 2022 en de extra ambtelijke capaciteit die nodig was om het voorzieningenniveau van het OV op peil te houden en om de nieuwe aanbesteding van het busvervoer voor te bereiden, zijn er geen tafels georganiseerd.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Lasten
Structurele budgetten 53.517 60.061 60.134 -73
Tijdelijke budgetten 94 691 708 -17
Reserves 128 0 0 0
Overlopende passiva 4.527 1.171 783 388
Totaal lasten 58.266 61.923 61.625 298
Baten
Structurele budgetten 1.762 1.685 1.728 -43
Overlopende passiva 4.527 1.171 783 388
Totaal baten 6.289 2.856 2.511 346
Saldo van lasten en baten 51.977 59.066 59.114 -48
Mutatie tijdelijke budgetten -128 -691 -708 17
Resultaat van lasten en baten 51.849 58.376 58.406 -30
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Per saldo is er een overschrijding van € 30.000,- op dit beleidsveld.

Structureel lasten
Per saldo is er een overschrijding van circa € 30.000,-. Deze afwijking is minder dan 0,5%. Op het deel voor de concessie zijn de lasten iets hoger dan begroot, bij het OV beheer zijn de lasten iets lager dan begroot. De aantekening hierbij is dat de provinciale exploitatiebijdragen 2021 en 2022 nog niet definitief zijn vastgesteld. Hogere brandstofprijzen en indexering kunnen aan de orde zijn.  Dit zal pas in 2023 bekend zijn.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op de 4de trein Sneek-Leeuwarden.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
GS budgetautorisatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
Afschrijvingen OV Duurzaam 321 313 313 0
IPO bijdrage 281 285 284 1
Openbaar vervoer 52.899 59.319 59.467 -148
Subsidie aan derden 16 144 70 74
Structurele budgetten 53.517 60.061 60.134 -73
Openbaar vervoer 0 691 708 -17
Proef HVO biodiesel in treinconcessie 94 0 0 0
Tijdelijke budgetten 94 691 708 -17
Openbaar vervoer 91 0 0 0
Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer 37 0 0 0
Reserves 128 0 0 0
Beschikbaarheidsvergoeding OV 4.527 0 0 0
Openbaar vervoer 0 1.171 783 388
Overlopende Passiva 4.527 1.171 783 388
Totaal lasten 58.266 61.923 61.625 298
Baten
Openbaar vervoer 1.762 1.685 1.728 -43
Structurele budgetten 1.762 1.685 1.728 -43
Beschikbaarheidsvergoeding OV 4.527 0 0 0
Openbaar vervoer 0 1.171 783 388
Overlopende Passiva 4.527 1.171 783 388
Totaal baten 6.289 2.856 2.511 346
Saldo van lasten en baten 51.977 59.066 59.114 -48

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Saldo begroting en rekening
Totaal lasten 102.948 142.726 204.005 -61.279
Totaal baten 16.494 14.745 16.231 -1.485
Saldo van lasten en baten 86.453 127.981 187.775 -59.794
Mutatie reserves -3.412 -30.572 -90.079 59.508
Resultaat van lasten en baten 83.042 97.409 97.695 -286

Toelichting
De financiële toelichting op de vraag “wat heeft het programma gekost” is opgenomen bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Besteding 2022 Saldo 2022
Lasten
2.1 Beleid en verkeersveiligheid 4.837 12.200 4.322 7.878
2.2 Verbetering infrastructuur 20.156 42.156 114.381 -72.225
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 19.688 26.448 23.678 2.770
2.4 Openbaar vervoer 58.266 61.923 61.625 298
Totaal lasten 102.948 142.726 204.005 -61.279
Baten
2.1 Beleid en verkeersveiligheid 0 37 74 -37
2.2 Verbetering infrastructuur 8.484 9.028 11.360 -2.332
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 1.721 2.824 2.286 538
2.4 Openbaar vervoer 6.289 2.856 2.511 346
Totaal baten 16.494 14.745 16.231 -1.485
Saldo van lasten en baten 86.453 127.981 187.775 -59.794

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2022 uitgaven bijdragen derden Stand per 31-12-2022
Onderhanden werken 371.741 44.629 15.945 400.424
Opgeleverde werken 59.799 9.434 9.205 60.029
Afgerekende werken 6.696 6.185 2943,8 9.937
Totaal 438.236 60.248 28.094 470.390

Toelichtingen
De volgende projecten zijn in 2022 afgerekend: 

Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI): Ministations Joure, N910 Stroobossertrekweg 2de fase, N357 Opwaardering Stiens-Holwerd.
Kleine Infrastructuurprojecten (KIP): N919 Afslag Rijweg
Risicoverlagend Infrastructuur Programma (RYP): N361 Tytsjerk - Gytsjerk RYP, N351 Wolvega - Oosterwolde uitritten (RYP), provinciebreed deel 2 (RYP)
Overige projecten: Verbetering Venekoterweg bebouwde kom
Meerjaren programma kunstwerken (MPK): Brug Easterlittens, Brug Mildam, Onderdoorgang N31 Zuidwalweg en Brug Gerkes Numan.

Balanspost reserves

Terug naar navigatie - Balanspost reserves
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2022 toevoeging onttrekking Stand per 31-12-2022
R. Vml BDU Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer 23.135 -14.023 9.112 0
R. Dekkingsreserve kapitaallasten 261.147 14.712 90.171 185.688
R. Bijdrage aan activa in eigendom van derden 25.534 1.699 3.323 23.910
R. Groot onderhoud Wegen 14.495 2.139 0 16.634
R. Groot onderhoud Water 16.082 1.881 0 17.963
R. Risicoreserve strategische grondvoorraad 1.200 0 0 1.200
R. Reserve verstrekte subsidies 10.638 0 208 10.430
Totaal 352.231 6.408 102.814 255.825

Toelichting
Reserve Brede Doel uitkering (BDU)
De middelen die nog beschikbaar waren vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, zijn toegevoegd aan de reserve op het moment dat de BDU opgegaan is in het provinciefonds. De reserve is per 2022 opgeheven en als tijdelijke krediet cq investering in de begroting opgenomen. 

Reserve dekking kapitaalslasten
Via deze reserve dekken we de kapitaalslasten van projecten welke ineens gefinancierd zijn aangezien we investeringen verplicht moeten activeren vanaf 2017.  De commissie BBV heeft in september 2022 in een vraag en antwoord aangegeven dat een bijdrage in activa van derden op dezelfde manier verwerkt moet worden als de derde dat doet. Aangezien het Rijk investeringen niet activeert (op afschrijving zetten), hebben wij de boekwaarde van de bijdrage in Rijksprojecten (ca € 88 miljoen) in een keer afgewaardeerd in 2022. 

Reserve bijdrage aan activa in eigendom derden
Via deze reserve worden bijdragen in de investeringen in eigendom van derden opgenomen conform de notitie vereenvoudiging financieel beleid. Het betreft hier o.a. de bijdrage in de spoorbruggen.

Reserve Grootonderhoud Wegen
Via deze reserve verlopen de jaarlijkse verschillen tussen het budget voor groot onderhoud en de daarbij behorende programmering.

Reserve Grootonderhoud Water
Via deze reserve verlopen de jaarlijkse verschillen tussen het budget voor groot onderhoud en de daarbij behorende programmering.

Reserve strategische grondvoorraad
Deze reserve is ingericht als risicoreserve ter afdekking van eventuele afwaardering als gevolg van lagere taxatiewaarde versus boekwaarde.

Reserve verstrekte subsidies
Deze reserve is gevormd in verband met de subsidielastneming van subsidies boven het drempelbedrag van € 900.000,- en betreft de volgende projecten: Investeringsagenda bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen en Ontsluiting Stavoren onderdeel rondweg Warns.

Balanspost overlopende passiva

Terug naar navigatie - Balanspost overlopende passiva
Bedragen € 1.000 Stand per 1-1-2022 toevoeging aanwending Stand per 31-12-2022
OP SPUK E28B RSP Mobiliteitsfonds via SNN 3.786 1.284 5.070 0
OP RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage 2.897 2.897 0
OP RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr 703 703 0
OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur 1.539 1.204 335
OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 955 648 307
OP SPUK E10 Snelfietsroutes 2020-2022 0 0
OP SPUK E33-2 MIRT 17-19 Fiets in de Keten 18-2022 236 -27 44 165
OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022 661 507 154
OP SPUK E20 Reg stimul verkeersveiligh maatr SPV 4.769 1.304 3.465
OP SPUK E12 Bermmaatregelen 1.339 58 1.281
OP 4e trein Sneek Leeuwarden 9.112 276 8.836
OP SPUK E84 Stimul verkeersveilighmtr 2022-2023 408 408
OP SPUK E38 Veilig doelm en duurz gebr verk infra 27 27
OP SPUK E86 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2022 427 427
OP SPUK E56b BO MIRT verkeersinfrastructuur 20201 175 74 101
Totaal 16.886 11.407 12.785 15.507

Toelichting
OP SPUK E28B RSP Mobiliteitsfonds
Het mobiliteitsfonds is een onderdeel van het RSP-convenant, afgesloten tussen het Rijk en de noordelijke provincies. Dit fonds wordt beheerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Zodra de provincie de bijdrage incasseert bij het SNN wordt het Rijksdeel toegevoegd aan de overlopende passiva. De bijdrage dient als dekking voor de RSP mobiliteitsfonds projecten. Deze overlopende passiva  wordt ingezet zodra de bijdrage nodig is voor de projecten.

OP RSP concrete infraprojecten gemeentelijke bijdrage
Als een gemeente een bijdrage doet aan de RSP concrete projecten dan wordt dit bedrag geparkeerd op de overlopende passiva (OP). De bijdrage dient als dekking voor het betreffende RSP project, zodra de uitgaven voor projecten zijn gedaan dan worden deze gedekt uit de overlopende passiva.  

OP Mobiliteitsfonds infraprojecten gemeentelijke bijdrage
Als een gemeente een bijdrage doet aan de RSP mobiliteitsprojecten dan wordt dit bedrag geparkeerd op de overlopende passiva. De bijdrage dient als dekking voor het betreffende RSP project, zodra de uitgaven voor projecten zijn gedaan dan worden deze gedekt uit de overlopende passiva. 

OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur
De SPUK is voor de uitvoering van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) in de noordelijke provincies. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Rijk, de provincies Groningen en Drenthe en de netbeheerders, Fryslân is penvoerder. Het werk bestaat uit het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak op basis van de onderwerpen zoals beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst.

OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
Deze specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk is beschikbaar gesteld om de continuïteit van het openbaar vervoer te waarborgen in tijden van corona. Door corona zijn reizigersaantallen in het openbaar vervoer sterk teruggelopen. Daardoor zijn ook de opbrengsten sterk teruggelopen. Vervoerders worden met deze vergoeding hiervoor deels gecompenseerd.

OP SPUK E10 Snelfietsroutes 2020-2022
Deze specifieke uitkering van het Rijk is gericht op realisatie van een tweetal gemeentelijke hoofdfietsroutes, te weten Leeuwarden – Heerenveen (op grondgebied gemeente Leeuwarden) en Drachten – Ureterp. De provincie heeft deze subsidie aangevraagd en daarna doorgezet naar de betreffende gemeenten.

OP SPUK E33-2 Fiets in de keten
Deze Rijksbijdrage is gericht op het stimuleren van het gebruik van de fiets als onderdeel in de mobiliteitsketen.

OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022
Het Rijk heeft voor de spoorinfra-aanpassingen om met 4 treinen tussen Sneek en Leeuwarden te rijden een subsidie verleend aan de provincie. De subsidie is beschikbaar voor aanpassingen in de beveiliging van het spoor en de spoorwegveiligheid bij de overweg te Mantgum.

OP SPUK E20 Regionale stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen SPV
Deze Rijksubsidie is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in het algemeen. Voor de provinciale wegen is aansluiting gezocht bij de reeds lopende infrastructuurprogramma’s.

OP SPUK E12 Bermmaatregelen
Deze specifieke uitkering van het Rijk is gericht op het veiliger maken van de bermen langs provinciale wegen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de reeds lopende provinciale infrastructuurprogramma’s.

OP SPUK E84 Stimul verkeersveilghmtr 2022-2023
Deze specifieke uitkering van het Rijk is gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid op onderliggend wegennet (provinciale en gemeentelijke wegen)-  i.e. realisatie van een tweetal rotondes in de N269 en N355.

OP SPUK E38 Veilig doelm en duurz gebr verk infra
Deze specifieke uitkering van het Rijk is bestemd voor stimulering door werkgevers van gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer.

OP SPUK E86 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2022
Deze vergoeding van het Rijk is beschikbaar gesteld om de continuïteit van het openbaar vervoer te waarborgen in tijden van corona. Door corona zijn reizigersaantallen in het openbaar vervoer sterk teruggelopen. Daardoor zijn ook de opbrengsten sterk teruggelopen. Vervoerders worden met deze vergoeding hiervoor deels gecompenseerd.

OP SPUK E56b BO MIRT verkeersinfrastructuur 20201
Deze vergoeding van het Rijk is beschikbaar gesteld – stakeholdersaanpak / werkgeversaanpak, bestaande uit de onderdelen c; Ondersteuning bij kennisuitwisseling door werkgevers en advisering aan werkgevers over verduurzaming van woon-werkverkeer en d: Ondersteuning van stimulering door werkgevers van gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer.

De OP’s welke zijn ingericht voor de specifieke uitkeringen (SPUK) worden verantwoord naar derden middels de SISA-verantwoording.