Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Toevoegingen en onttrekkingen
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting financieel
    2. Blz. 8 Begrotingssaldo na wijziging
    3. Blz. 9 Inzicht in vrijval
    4. Blz. 10 Totaaloverzicht
   3. Blz. 11 Programma 1: Bestuur
    1. Blz. 12 Portefeuillehouders
    2. Blz. 13 Wat zien we?
    3. Blz. 14 Inzet beschikbare middelen programma 1 Bestuur
    4. Blz. 15 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 16 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 17 Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie
     1. Blz. 18 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 19 Doelstelling beleidsveld 1.1.
       1. Blz. 20 De griffie verzorgt in 2023 een introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten
       2. Blz. 21 We betrekken jongeren actief bij de politiek
       3. Blz. 22 We brengen provinciale politiek onder de aandacht
       4. Blz. 23 We dragen bij aan de ontwikkeling van het provinciale beleidsproces
       5. Blz. 24 We laten inwoners kennis maken met de politiek
       6. Blz. 25 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk
       7. Blz. 26 We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK
       8. Blz. 27 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten
       9. Blz. 28 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties
     2. Blz. 29 Resultaat indicatoren
    7. Blz. 30 Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten
     1. Blz. 31 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 32 Doelstelling beleidsveld 1.2.
       1. Blz. 33 Er komt een ‘Eindbalans’ over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op1’.
       2. Blz. 34 Er komt een overdrachtsdossier en inwerkprogramma voor het nieuwe college.
       3. Blz. 35 Gedeputeerde Staten zorgen ervoor dat Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitvoeren.
     2. Blz. 36 Resultaat indicatoren
    8. Blz. 37 Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan
     1. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 39 Doelstelling beleidsveld 1.3.
       1. Blz. 40 De CvdK brengt 4 ambtsbezoeken aan gemeenten.
       2. Blz. 41 De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden.
       3. Blz. 42 De CvdK voert 7 klankbordgesprekken met burgemeesters.
       4. Blz. 43 De CvdK ziet toe op het ordelijk verloop van minimaal 5 procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.
       5. Blz. 44 De jaarlijkse Friese ondermijningsconferentie vindt plaats.
       6. Blz. 45 Er vindt minimaal één bestuurlijke bijeenkomst plaats in het kader van het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK.
       7. Blz. 46 Er wordt, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, langs twee sporen samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning.
       8. Blz. 47 Naar verwachting worden er, op basis van voorgaande jaren, 150 Koninklijke waarderingen verleend.
     2. Blz. 48 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 49 Toelichting
    9. Blz. 50 Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur
     1. Blz. 51 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 52 Doelstelling beleidsveld 1.4.
       1. Blz. 53 We gaan van start met nieuwe werkwijzen voor regionale samenwerking.
       2. Blz. 54 We geven met een uitvoeringsparagraaf/werkwijze bij de beleidsbrief grote maatschappelijke initiatieven praktisch invulling aan het faciliteren van maatschappelijke initiatieven.
       3. Blz. 55 We vergroten de weerbaarheid van onze eigen medewerkers en werkprocessen.
       4. Blz. 56 We voeren de beleidsbrief participatie uit.
       5. Blz. 57 We voeren dialooggesprekken met gemeenten en wetterskip.
       6. Blz. 58 We voeren gesprekken met onze partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem.
     2. Blz. 59 Resultaat indicatoren
    10. Blz. 60 Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 62 Doelstelling beleidsveld 1.5.
       1. Blz. 63 Bestuurlijke samenwerking in Noord Nederland op het gebied van Public Affairs / lobby wordt ambtelijk ondersteund door de dienst.
       2. Blz. 64 Deelname aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel
       3. Blz. 65 Friese deelname aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen- Nederland
       4. Blz. 66 Fryske borrel: eenmaal per jaar organiseert de provincie Fryslân een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag
       5. Blz. 67 Het organiseren van de jaarlijkse Fryslândei in Brussel
       6. Blz. 68 In 2023 werken we verder aan de opvolging van de aanbevelingen voor samenwerking met Wetterskip Fryslân. We voeren regie op de samenwerking in 4 bestuurlijke bijeenkomsten.
       7. Blz. 69 We doen vanuit bestuurlijke samenwerking regiodeal aanvragen voor de regio’s Wadden en NW.
       8. Blz. 70 We faciliteren de integrale gebiedsontwikkeling met de uitvoering van het Fries Programma Waddenkust
       9. Blz. 71 We geven samen met de provincies Noord-Holland en Groningen uitvoering aan het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 en verder
       10. Blz. 72 We geven vanuit bestuurlijke samenwerking inhoud aan de gezamenlijk afgesproken opgaven voor de regio’s NO en ZO.
       11. Blz. 73 We geven vanuit bestuurlijke samenwerking uitvoering aan de Samenwerkingsagenda Leeuwarden.
       12. Blz. 74 We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Integraal Beheerplan Waddenzee
       13. Blz. 75 We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026
       14. Blz. 76 We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel
       15. Blz. 77 We nemen vier keer deel aan een bestuurlijke mijnbouwtafel.
       16. Blz. 78 We stellen vanuit bestuurlijke samenwerking de gebiedsagenda voor de regio ZW op.
     2. Blz. 79 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 80 Toelichting
   4. Blz. 81 Programma 2: Infrastructuur
    1. Blz. 82 Portefeuillehouder
    2. Blz. 83 Wat zien we?
    3. Blz. 84 Inzet beschikbare middelen programma 2 infrastructuur
    4. Blz. 85 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 86 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 87 Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid
     1. Blz. 88 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 89 Doelstelling beleidsveld 2.1.
       1. Blz. 90 We maken afspraken met gemeenten over de realisatie van (delen van) hoofdfietsroutes over langere afstand.
       2. Blz. 91 We maken een uitvoeringsprogramma voor het Regionale Mobiliteitsprogramma voor de komende 2 tot 5 jaar
       3. Blz. 92 We maken in de Kerngroep Verkeershandhaving afspraken over intensivering van het aantal Alcohol/Drugs controles.
       4. Blz. 93 We verbeteren de hoofdfietsroutes in provinciaal beheer.
       5. Blz. 94 We voeren het programma “Doortrappen” uit (veiliger fietsen tot je 100ste”)
       6. Blz. 95 We voeren, binnen het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023, gedragscampagnes uit.
     2. Blz. 96 Resultaat indicatoren
    7. Blz. 97 Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur
     1. Blz. 98 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 99 Doelstelling beleidsveld 2.2.
       1. Blz. 100 Het (financieel) afronden van aantal van de grote infraprojecten, zoals De Centrale As en Knooppunt Joure
       2. Blz. 101 Realisatie van de resterende NABO’s
       3. Blz. 102 We maken met het Rijk afspraken in het MIRT-overleg.
       4. Blz. 103 We realiseren een deel van de hoofdfietsroutes langs provinciale infrastructuur (danwel minimaal in voorbereiding).
       5. Blz. 104 We werken aan de Vismigratierivier en verruiming van de Sluis Kornwerderzand
       6. Blz. 105 We werken volgens planning aan de programmering in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (MPI, KIP, RYP 1.0 en 2.0).
     2. Blz. 106 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 107 Toelichting
    8. Blz. 108 Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur
     1. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 110 Doelstelling beleidsveld 2.3.
       1. Blz. 111 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
       2. Blz. 112 We breiden het aantal bruggen uit dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale.
       3. Blz. 113 We starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten
       4. Blz. 114 We werken aan het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen in 2023.
       5. Blz. 115 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten.
       6. Blz. 116 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur
       7. Blz. 117 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart
     2. Blz. 118 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 119 Toelichting
    9. Blz. 120 Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer
     1. Blz. 121 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 122 Doelstelling beleidsveld 2.4.
       1. Blz. 123 Via de nieuwe aanbesteding van het openbaar busvervoer in Fryslân willen wij meer zero-emissie bussen voorschrijven.
       2. Blz. 124 Voor wat betreft de treinconcessie zetten wij de gesprekken tot een mogelijke herijking van de treinconcessie voort met de huidige vervoerder.
       3. Blz. 125 We hebben middelen gereserveerd voor de vervanging en het jaarlijkse beheer en onderhoud van de HRMK-spoorbrug.
       4. Blz. 126 We laten de overweg in de Hogeweg bij Den Horn (provincie Groningen) aanpassen.
       5. Blz. 127 We realiseren Dynamische Reizigersinformatiesystemen (DRIS) op drukke bushaltes, nieuwe bushaltes aan de hoofdstructuur en upgraden busstations en ketenknooppunten.
       6. Blz. 128 We starten de aanbesteding van de concessie voor het busvervoer in Fryslan en willen deze gunnen
       7. Blz. 129 We voeren met het Rijk afspraken uit om de bestaande spoorverbinding naar de Randstad te verbeteren.
       8. Blz. 130 We voeren met het Rijk en de provincies Groningen en Drenthe het MIRT-onderzoek uit naar de Lelylijn.
       9. Blz. 131 We werken mee aan het vervolg op het landelijke programma ‘Toekomstbeeld OV’.
       10. Blz. 132 Wij bereiden samen met het programmabureau, ProRail en de provincie Groningen de uitrol van het nieuwe treinbeveiligingsysteem voor op de noordelijke regionale spoorlijnen.
       11. Blz. 133 Wij onderzoeken de haalbaarheid van een eigen busstalling in Leeuwarden.
       12. Blz. 134 Wij onderzoeken en ontwikkelen nieuwe/innovatieve concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer en andere mobiliteitsoplossingen (MaaS/deelmobiliteit) in samenspraak met gemeenten en vervoerders.
       13. Blz. 135 Wij onderzoeken samen met het Rijk, ProRail en de vervoerder de haalbaarheid om in de huidig lopende regionale treinconcessie met batterijtreinen te gaan rijden op Leeuwarden-Harlingen Haven.
       14. Blz. 136 Wij willen afspraken maken over de overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân (bestuursakkoord resultaat 48).
       15. Blz. 137 Wij willen de concessieverlening van de sprinterdienst tussen Leeuwarden-Zwolle decentraliseren (bestuursakkoord resultaat 47).
     2. Blz. 138 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 139 Toelichting
   5. Blz. 140 Programma 3: Omgeving
    1. Blz. 141 Portefeuillehouders
    2. Blz. 142 Wat zien we?
    3. Blz. 143 Inzet beschikbare middelen programma 3 Omgeving
    4. Blz. 144 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 145 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 146 Beleidsveld 3.1. Natuur en landschap
     1. Blz. 147 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 148 Doelstelling beleidsveld 3.1.
      2. Blz. 149 In het kader van het herstelprogramma biodiversiteit werken we toe naar de volgende resultaten:
       1. Blz. 150 - Steunpuntlocaties Provinciale Waterstaat
       2. Blz. 151 - We nemen biodiversiteit als aandachtsgebied mee in alle lopende programma’s
       3. Blz. 152 - We investeren in kennisontwikkeling- en deling, bewustwording en educatie over biodiversiteit
       4. Blz. 153 - We maken een activiteitenplan ‘Natuur-inclusief werken’
      3. Blz. 154 Voor alle andere natuurgerelateerde onderwerpen (ontwikkelopgave NNN, beheer (agrarische) natuurgebieden, soorten, N2000, Nationale Parken)
       1. Blz. 155 - Natuurnetwerk Nederland: verwerven, inrichten en verkopen van gronden
       2. Blz. 156 - Regie voeren op Agrarisch natuurbeheer en beheer van het Natuurnetwerk Nederland
       3. Blz. 157 - Natura 2022: Uitvoeren van maatregelen en voorbereiden en vaststellen van de tweede beheerplannen
       4. Blz. 158 - We voeren het soortenbeleid uit (o.a.weidevogels / grutto’s, ganzen)
       5. Blz. 159 - Nieuw beleid voor ganzen wordt opgesteld.
       6. Blz. 160 - Uitwerking wordt gegeven aan Nationale Parken nieuwe stijl
     2. Blz. 161 Programma Stikstof
      1. Blz. 162 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 163 Doelstelling Programma Stikstof
        1. Blz. 164 De stikstofbank is volledig operationeel en kent een aantal doelenbanken
        2. Blz. 165 Realisatie pilot meten en monitoren binnen de gebiedsgerichte aanpak
        3. Blz. 166 Voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak in het gebied is gestart
        4. Blz. 167 Wij hebben een plan gemaakt met de industrie en de bouw over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden.
        5. Blz. 168 Wij hebben een plan gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden.
      2. Blz. 169 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 170 Toelichting
     3. Blz. 171 Landschap en ruimtelijke kwaliteit
      1. Blz. 172 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 173 Doelstelling Landschap en ruimtelijke kwaliteit
        1. Blz. 174 Fryslân mooi houden doen we ook door inzet van het ruimtelijk ‘kwaliteitsteam’.
        2. Blz. 175 Via het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit.
        3. Blz. 176 Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek.
        4. Blz. 177 We organiseren in 2023 samen met de partners een Friese Landschapstriënnale.
        5. Blz. 178 We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen.
        6. Blz. 179 We werken samen met gemeenten, Wetterskip, organisaties die zich bezig houden met landschapsbehoud en beheer, experts, belangengroeperingen, boeren en burgers.
        7. Blz. 180 We werken samen met LF2028 en de Landschapstriënnale 2023 om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen en de dialoog aan te gaan.
        8. Blz. 181 Wij zorgen ervoor dat Fryslân mooi blijft.
      2. Blz. 182 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 183 Toelichting
     4. Blz. 184 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 185 Toelichting
    7. Blz. 186 Beleidsveld 3.2. Landbouw
     1. Blz. 187 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 188 Doelstelling beleidsveld 3.2.
       1. Blz. 189 We faciliteren de oprichting van een kenniscluster verzilting, Living Lab Fryslân, Potato Valley, de Agrofoodsector/Dairy Valley.
       2. Blz. 190 We voeren de landbouwagenda uit
       3. Blz. 191 We voeren de Regiodeal Natuur-inclusieve landbouw uit
     2. Blz. 192 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 193 Toelichting
    8. Blz. 194 Beleidsveld 3.3. Veenweide
     1. Blz. 195 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 196 Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
     3. Blz. 197 Resultaat indicatoren
     4. Blz. 198 Toelichting
    9. Blz. 199 Beleidsveld 3.4. Water en Milieu
     1. Blz. 200 Water - algemeen
      1. Blz. 201 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 202 Doelstelling Water - algemeen
        1. Blz. 203 Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij erop toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen
        2. Blz. 204 De Blauwe Drager wordt opgeleverd en we nemen de leidende principes mee in de herziening van de Provinciale Omgevingsvisie en planvorming rondom het NPLG.
        3. Blz. 205 Met het oog op wateroverlast vragen wij Wetterskip Fryslân om in de periode 2023-2024 een maatregelenpakket op te stellen om waar nodig en gewenst situaties met wateroverlast te voorkomen.
        4. Blz. 206 Verder werken we aan hydrologische maatregelen en KRW doelen als belangrijk onderdeel van de planvorming in het NPLG.
        5. Blz. 207 Voor drinkwater gaan we de maatregelen uitvoeren die voor 2023 gepland zijn, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwater, voor bescherming wingebieden.
        6. Blz. 208 We voeren de maatregelen uit gericht op de kwaliteit van het grondwater, zoals opgenomen in de KRW-Nota Fryslân 2022-2027.
        7. Blz. 209 We vragen Wetterskip Fryslân om samen met ons en de natuurbeheerders afspraken te maken over de manier van inzet van natuurgebieden voor waterberging
        8. Blz. 210 We werken aan de herziening/ herijking van het beschermingsbeleid Drinkwater.
        9. Blz. 211 We werken in de periode 2022-2025 de doelen en bescherming van niet-KRW oppervlaktewater verder uit.
        10. Blz. 212 We werken met onze partners aan het ontwerp-gebiedsplan Dongeradielen.
        11. Blz. 213 We werken samen met Wetterskip Fryslân verder aan de uitvoering van het maatregelenpakket KRW voor oppervlaktewater, op basis van de programmering per waterlichaam.
        12. Blz. 214 We willen ten aanzien van verzilting een scherper beeld krijgen van zowel de hydrologische aspecten als de consequenties voor de landbouwkundige productie
      2. Blz. 215 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 216 Toelichting
     2. Blz. 217 VTH - Milieu en Natuur
      1. Blz. 218 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 219 Doelstelling VTH - Milieu en Natuur
        1. Blz. 220 De coördinatie van de samenwerking.
        2. Blz. 221 De uitvoering van de continue wettelijke taken die primair bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) liggen.
        3. Blz. 222 Op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde startnotitie bodembeleid, werken we het bodembeleid verder uit en leggen dat voor aan Provinciale Staten.
      2. Blz. 223 Resultaat indicatoren
    10. Blz. 224 Beleidsveld 3.5. Energietransitie
     1. Blz. 225 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 226 Doelstelling beleidsveld 3.5.
       1. Blz. 227 Onderstaande acties/resultaten voeren we uit, gebaseerd op het Energieprogramma 2022-2025 en vertaling naar het jaarplan 2023 (eind 2022 ontvangen Provinciale Staten het jaarplan voor 2023):
       2. Blz. 228 - We maken een routekaart voor verschillende typen gebouweigenaren
       3. Blz. 229 - We stellen integrale aanpak energiearmoede op en starten met de uitvoering
       4. Blz. 230 - We voeren via het loket KLIMOP 200 energiescans en stellen businessplannen op
       5. Blz. 231 - We verkennen het opzetten van een nieuwe regeling voor energiebesparing in de gebouwde omgeving (motie 2844)
       6. Blz. 232 Samen met de RES partners stellen we de RES 2.0 op en leggen deze voor aan Provinciale Staten
       7. Blz. 233 We bereiden een nieuwe opdracht voor het FSFE voor en leggen deze voor aan Provinciale Staten
     2. Blz. 234 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 235 Toelichting
    11. Blz. 236 Beleidsveld 3.6. Transitie Omgevingswet
     1. Blz. 237 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 238 Doelstelling beleidsveld 3.6.
       1. Blz. 239 Voor de implementatie van de Omgevingswet zetten we een tijdelijk programmateam in.
       2. Blz. 240 We beantwoorden vragen van burgers en bedrijven samen met de ketenpartners.
       3. Blz. 241 We beheren en monitoren eventuele tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) die nodig zijn om per 1 januari omgevingsdocumenten te kunnen publiceren in het DSO.
       4. Blz. 242 We coördineren het opstellen van de programma’s onder de Omgevingswet.
       5. Blz. 243 We geven voorlichting aan en begeleiding initiatiefnemers.
       6. Blz. 244 We lossen knelpunten op die ontstaan direct na de inwerkingtreding van de OW.
       7. Blz. 245 We zorgen bij de overgang voor de benodigde tijdelijke maatregelen en voor implementatie van het DSO in de bedrijfsvoering.
       8. Blz. 246 We zorgen voor integrale en provincie brede monitoring voor omgevingswaarden.
       9. Blz. 247 We zorgen voor verdere actualisatie van de Omgevingsverordening.
     2. Blz. 248 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 249 Toelichting
   6. Blz. 250 Programma 4: Economie
    1. Blz. 251 Portefeuillehouders
    2. Blz. 252 Wat zien we?
    3. Blz. 253 Inzet beschikbare middelen programma 4 Economie
    4. Blz. 254 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 255 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 256 Beleidsveld 4.1. Innovatie en circulaire economie
     1. Blz. 257 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 258 Doelstelling beleidsveld 4.1.
       1. Blz. 259 In het ecosysteem gaan we vijf investeringsprogramma’s samen met stakeholders ontwikkelen, waarin innovatie en circulaire economie belangrijk aandachtspunt zijn.
       2. Blz. 260 Om de ontwikkeling van nieuwe circulaire business modellen aan te jagen verstrekken we een bijdrage aan de Vereniging Circulair Fryslân (VCF).
       3. Blz. 261 Op het gebied van circulaire inkoop geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten.
       4. Blz. 262 Op het gebied van innovatie gaan we onder de naam Founded in Friesland startups/scaleups verder helpen om impact te kunnen maken en daarin duurzaam door te kunnen groeien.
     2. Blz. 263 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 264 Toelichting
    7. Blz. 265 Beleidsveld 4.2. Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
     1. Blz. 266 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 267 Doelstelling beleidsveld 4.2.
       1. Blz. 268 Exporterende bedrijven zijn robuuster en beter bestand tegen economische tegenslagen zo is gebleken.
       2. Blz. 269 Samen met de drie provincies, de F4 gemeenten en de NOM wordt gewerkt aan een onderscheidend klimaat.
       3. Blz. 270 Voor het versterken van het ondernemerschap van het Friese MKB willen we bedrijven via gesprekken ondersteunen bij vraagstukken en uitdagingen op het gebied van duurzaam ondernemerschap (energie, digitaal, circulair).
       4. Blz. 271 Voor het versterken van het vestigingsklimaat wordt op het gebied van de bedrijventerreinen een regeling/pilot ontwikkeld.
     2. Blz. 272 Resultaat indicatoren
    8. Blz. 273 Beleidsveld 4.3. Economische structuurversterking
     1. Blz. 274 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 275 Doelstelling beleidsveld 4.3.
       1. Blz. 276 Binnen Fryslân hebben we een vijftal kansrijke clusters, te weten: Watertech, Agro/Dairy/Food, Circulair Plastics, High Tech Systems en Materials (HTSM) en Maritiem.
       2. Blz. 277 Om de verbinding tussen de clusters te maken gaan we samen met IPF en NOM een samenwerkingsconvenant tussen de Friese clusters (Watercampus/Wetsus, ICD, NTCP/Biosintrum, Maritiem en Dairy Campus) ondertekenen .
       3. Blz. 278 Ter stimulering voor het oplossen van maatschappelijke opgaven als de energie transitie, de stikstofproblematiek en de ruimteontwikkeling zullen samen met de Friese projectenmachine projecten ontwikkeld worden.
       4. Blz. 279 Vanuit cluster Circulaire materialen verstrekken we een subsidie aan het NTCP om een wasinstallatie voor circulaire plastics te ontwikkelen en daarmee de verbinding te maken met cluster watertechnologie / Wetsus.
       5. Blz. 280 Vanuit cluster watertechnologie voeren de WaterCampus partijen het WaterCampus Actieplan II uit.
       6. Blz. 281 Vanuit Fries Onderwijsakkoord projecten subsidiëren om de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt via doorlopende leerlijnen te stimuleren.
       7. Blz. 282 Vanuit HTSM cluster wordt een subsidiebijdrage verstrekt aan innovatiecluster Drachten (ICD) om de economische structuurversterking aan te jagen door in te zetten op R&D, data, scholing en human capital.
     2. Blz. 283 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 284 Toelichting
    9. Blz. 285 Beleidsveld 4.4. Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
     1. Blz. 286 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 287 Doelstelling beleidsveld 4.4.
       1. Blz. 288 Het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 heeft diverse openstellingen.
       2. Blz. 289 Op het gebied van circulaire economie ontwikkelen we Europese projecten in samenwerking met andere vooruitstrevende regio’s op het gebied van circulariteit.
       3. Blz. 290 Vanuit het JFT fonds willen we projecten ontwikkelen die werken aan een oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk.
       4. Blz. 291 We voeren EuropaPact Fryslân uit (voorheen Friese projectmachine).
     2. Blz. 292 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 293 Toelichting
    10. Blz. 294 Beleidsveld 4.5. Toerisme en recreatie
     1. Blz. 295 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 296 Doelstelling beleidsveld 4.5.
      2. Blz. 297 1. Slimme groei
       1. Blz. 298 We verlenen een bijdrage aan Friesland Convention Partners voor de uitvoering van de meerjarige aanpak stimulering zakelijk toerisme
       2. Blz. 299 We maken een uitvoeringsprogramma toerisme, in samenhang met natuur, circulair en diversiteit, verbreding seizoen en dit programma is in uitvoering.
       3. Blz. 300 We verlenen een bijdrage aan IPF voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als aanjager en kennisplatform voor ondernemers.
       4. Blz. 301 We zetten de uitvoering van het actieplan ‘Gastvrij Fryslân circulair’ voort.
       5. Blz. 302 We voeren de structuurversterking uit No en Moarn uit, middels een challenge, bedoeld om de sector innovatieve oplossingen te laten bedenken, versterken en vormgeven.
      3. Blz. 303 2. Toekomstbestendige banen
       1. Blz. 304 Het Actieplan ‘Toekomstbestendige Banen’ is in uitvoering. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheden samen, mede gefinancierd door Rijks Regionaal Investerings Fonds en cofinanciering van de provincie.
      4. Blz. 305 3. Destinatiemanagement
       1. Blz. 306 We verlenen subs. aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme en de Friese merken ‘Friesland’ en ‘De Wadden’ worden in de etalage gezet alsmede (samen met Groningen en N-Holland) de Werelderfgoed Waddenzee
       2. Blz. 307 Concrete uitvoering van drie destinatiemanagementprojecten.
       3. Blz. 308 Het plan voor het realiseren van educatieve rondgangen binnen bedrijven/bezoekerscentra om zo waardevolle cross-over te realiseren is gereed en in uitvoering.
      5. Blz. 309 4. Vitale Waterrecreatie
       1. Blz. 310 We vergroten de zichtbaarheid en beleefbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming door (doelgroepen)onderzoek en communicatie & marketing.
       2. Blz. 311 We leveren een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid en verduurzaming op het water.
       3. Blz. 312 We hebben met overheid en ondernemers een integrale, ruimtelijke gebruiksvisie 2050 van de Friese wateren gemaakt.
       4. Blz. 313 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de nieuwe bedieningscentrale Het Swettehûs. (zie ook programma 2.3).
       5. Blz. 314 We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Marrekrite.
      6. Blz. 315 5. Vitale logiesaccommodaties
       1. Blz. 316 We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, branches, gemeenten, Ynbusiness, TAF) partner in de uitvoering van het Actieplan ‘Vitale Logies Fryslân.
      7. Blz. 317 6. Dagrecreatieve netwerken
       1. Blz. 318 We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, regio’s, terrein beherende organisaties, gemeenten, TAF) partner in de uitvoering van het Actieplan Dagrecreatieve Netwerken.
      8. Blz. 319 7. Toeristische data op orde
       1. Blz. 320 Het uitvoeringsprogramma Toeristische Kennis voor de Toekomst is in uitvoering. De bezoekers-, bewoners- en bedrijvenmonitors hebben vorm gekregen.
       2. Blz. 321 Het programma deelt de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes kunnen maken .
     2. Blz. 322 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 323 Toelichting
   7. Blz. 324 Programma 5: Mienskip
    1. Blz. 325 Portefeuillehouders
    2. Blz. 326 Wat zien we?
    3. Blz. 327 Inzet beschikbare middelen programma 5 Mienskip
    4. Blz. 328 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 329 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 330 Beleidsveld 5.1. Leefomjouwing
     1. Blz. 331 Inleiding
     2. Blz. 332 Leefbaarheidsbeleid
      1. Blz. 333 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 334 Doelstelling Leefbaarheidsbeleid
       2. Blz. 335 We delen en ‘halen’ kennis, door:
        1. Blz. 336 Het subsidiëren van het Fries Sociaal Planbureau (FSP)
        2. Blz. 337 Het organiseren van regionale masterclasses
        3. Blz. 338 Het organiseren van een provinciale inspiratiesessie
        4. Blz. 339 Actief contact met het ministerie van BZK, SNN, de voormalige krimpprovincies (K6), P10 - samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten en K80 - netwerk van deze kleine en krachtige gemeenten
       3. Blz. 340 We ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip, door:
        1. Blz. 341 Het implementeren en faciliteren van het Netwerk ter ondersteuning van Mienskipsinitiatieven.
        2. Blz. 342 We faciliteren grote maatschappelijke initiatieven, zoals de gebiedspilot Tsjûkemar.
        3. Blz. 343 Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) subsidiëren wij leefbaarheidsinitiatieven uit de mienskip. Daarbij gaat het o.a. om ontmoetingsplekken, landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid.
        4. Blz. 344 Aanvullend op het IMF worden in de regio’s Noordoost en Noordwest initiatieven ondersteund in het kader van het Budget Lokale Innovaties (BLI) en de LEADER, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
        5. Blz. 345 De voorbereiding van de nieuwe LEADER-periode is er op gericht om het Europese programma voor plattelandsontwikkeling voor meerdere Friese regio’s in te zetten. In de regio Zuidoost is in dit kader (vanwege de Regiodeal) het Regiofonds opgezet.
        6. Blz. 346 We faciliteren gemeenten provinciebreed om de DOM-methode verder te ontwikkelen, die integraal wordt toegepast in meerdere beleidsvelden (zoals in erfgoeddeal en bij Regiodeals). We stimuleren gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe
       4. Blz. 347 We werken samen en sluiten aan op uitvoeringsplannen in de regio’s
        1. Blz. 348 In alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken we daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
      2. Blz. 349 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 350 Toelichting
     3. Blz. 351 Wonen
      1. Blz. 352 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 353 Doelstelling Wonen
        1. Blz. 354 De Friese Planmonitor wordt geoptimaliseerd zodat we samen met gemeenten en Rijk de gemaakte afspraken over de woningbouwproductie kunnen monitoren.
        2. Blz. 355 De Friese Wenjen monitor wordt verder geprofessionaliseerd en samen met de Friese kennispartners ondergebracht in een voor iedereen toegankelijk dashboard.
        3. Blz. 356 De resultaten uit het onderzoek naar de kwaliteit van de woningvoorraad worden vertaald naar een Fries plan van aanpak en een herstructureringsfonds.
        4. Blz. 357 Op initiatief van de gemeenten, zorgpartijen en anderen werken we mee aan de bewustwording van ouderen over de manier waarop zij willen wonen als ze meer zorg nodig hebben en zelf minder mobiel worden.
        5. Blz. 358 Samen met gemeenten en Rijk maken we woondeals waarin integrale aandacht is voor alle aspecten van de Volkshuisvesting en de wijze waarop we willen samenwerken.
        6. Blz. 359 Samen met gemeenten en Rijk versnellen we de bouw van nieuwe woningen; hiervoor willen we een Fries Impulsteam opzetten.
        7. Blz. 360 Samen met gemeenten voeren we regie op voldoende woningen en woningen die aansluiten bij de woonbehoefte van de inwoners van Fryslân.
        8. Blz. 361 Uitvoering van de regeling Herbestemming.
        9. Blz. 362 We adviseren de Friese gemeenten bij het opstellen van hun woonzorgvisies.
        10. Blz. 363 We ondersteunen gemeenten bij hun aanvragen voor de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds en aanvragen bij de Europese Unie voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad.
      2. Blz. 364 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 365 Toelichting
     4. Blz. 366 Sociaal beleid
      1. Blz. 367 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 368 Doelstelling Sociaal beleid
        1. Blz. 369 In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023).
        2. Blz. 370 Overeenkomstig de motie van Provinciale Staten bij de behandeling van de Kadernota van 29 juni 2022, maken we regenboogbeleid en ontwikkelen we een visie op de Reinbôgeprovinsje Fryslân.
        3. Blz. 371 We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.
        4. Blz. 372 We faciliteren de bestuurstafel Seker en Sûn en het het gesprek over en oplossingsrichtingen voor de gevolgen van de personeelstekorten in zorg en welzijn (onderdeel herstelpakket No en Moarn II).
        5. Blz. 373 We maken de uitvoering van het project ‘Fryslân gaat voor de 10’ mogelijk.
        6. Blz. 374 We maken het project Financieel Fit Fryslân mogelijk met als doel het verminderen van armoede en schulden (onderdeel herstelpakket No en Moarn II).
        7. Blz. 375 Vanuit het Iepen Mienskipsfûns steunen we initiatieven die de sociale leefbaarheid versterken.
      2. Blz. 376 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 377 Toelichting
     5. Blz. 378 Sportbeleid
      1. Blz. 379 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 380 Doelstelling Sportbeleid
        1. Blz. 381 We bevorderen de organisatie van de Fryske Olympiade; een sportevenement waar de Friese sporten kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen tegelijkertijd plaatsvinden.
        2. Blz. 382 We dragen bij aan het project ‘Sport yn Beweging’.
        3. Blz. 383 We dragen via een subsidie bij aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten (regionale voorziening - 50m zwembad zowel topsport als recreatie).
        4. Blz. 384 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
        5. Blz. 385 We stellen twee fondsen in om innovatie en inclusiviteit in de sport in Fryslân te bevorderen: het Fonds Inclusiviteit Sport en het Innovatiefonds Sport.
        6. Blz. 386 We subsidiëren grootschalige sportevenementen.
        7. Blz. 387 We subsidiëren het project Schoolschaatsen.
        8. Blz. 388 We subsidiëren het project Skoallekeatsen.
        9. Blz. 389 We subsidiëren Sport Fryslân, de Fryske sportbonden Frysk Ljeppers Boun, Stichting Foar de Neiteam, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Koninklijke Nederlandse Kaatsbon en Dambûn Frysk Spul, en Fryske sportevenementen.
        10. Blz. 390 We subsidiëren Topsport Noord en het TeamNLcenter Noord (voorheen: Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en zijn aandeelhouder van Thialf.
        11. Blz. 391 We voeren lobbyactiviteiten uit gericht op het binnenhalen van internationale grootschalige sportevenementen.
      2. Blz. 392 Resultaat indicatoren
    7. Blz. 393 Beleidsveld 5.2. Cultuur en Erfgoed
     1. Blz. 394 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 395 Doelstelling beleidsveld 5.2.
      2. Blz. 396 Ambitie 1 – Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia
       1. Blz. 397 We subsidiëren de stichting LF2028. 2023 wordt een belangrijk jaar als opmaat naar het volgende triënnale jaar in 2025. Net als in 2022 zetten we in 2023 in op het verbinden van Arcadia programma met maatschappelijke thema's.
       2. Blz. 398 We herijken en continueren de ticketrisicoregeling;
       3. Blz. 399 We zetten in onze opdracht aan Merk Fryslân ook specifiek in op de cultuurtoerist
      3. Blz. 400 Ambitie 2 – Ynnovaasje & eksperimint
       1. Blz. 401 We gaan door met de uitvoering van de Stimuleringsregeling Ontwikkeling en Innovatie. Met deze regeling investeren wij in het proces van kennisontwikkeling tot uitvoering: we subsidiëren professionaliteitsbevordering, pilots en grote voorstellingen
       2. Blz. 402 We nemen deel aan het netwerk We the North en werken verder aan het doorontwikkelen van de talentontwikkelingsnetwerken van We the North en de proeftuinen;
       3. Blz. 403 We werken aan verdere versterking van de programmalijnen met Rijk en Rijksfondsen;
       4. Blz. 404 We zetten in op internationalisering voor het verkrijgen van substantiele Europese middelen, alsmede het uitbreiden en intensiveren van internationale contacten voor overheden en het veld.
      4. Blz. 405 Ambitie 3 – Kultuer yn ‘e Mienskip
       1. Blz. 406 We subsidiëren onze steuninstellingen voor cultuureducatie, -participatie en amateurkunst (Keunstwurk) en bibliotheken (Fers);
       2. Blz. 407 We matchen de OCW-bijdrage aan KEK3 en stimuleren verbindingen tussen cultuurparticipatie en zorg (o.a. door cultuur onderdeel te maken van Bluezone);
       3. Blz. 408 Wij evalueren wij steuninstelling Keunstwurk, meten we de tevredenheid van bibliotheken over de dienstverlening van Fers en doen onderzoek naar cultuurparticipatie;
       4. Blz. 409 Via het Iepen Mienskipsfûns en een regeling Iepenloftspullen leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van actieve cultuurparticipatie en faciliteren wij het amateurkunstklimaat in Fryslân.
       5. Blz. 410 We geven uitvoering aan de cultuurkaart, waarmee we de subsidiestromen inzichtelijk maken voor aanvragers en (mede)overheden.
       6. Blz. 411 We hebben uitvoering gegeven aan de structuurversterking van Beeldende Kunst
       7. Blz. 412 Met de Friese gemeenten werken we aan een betere afstemming van beleid op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie.
       8. Blz. 413 We dragen bij aan gebiedsgerichte processen zoals Anno II en Streekwurk
      5. Blz. 414 Ambitie 5 - Ferhaal fan Fryslân
       1. Blz. 415 Via de Friese musea (geselecteerd op basis van de regeling Kunst en Musea en het rapport ‘Analyse en advies subsidiëring musea Provincie Fryslân’ n.a.v. de motie vreemd ‘Musea subsidies’ PS 17 februari 2021 en de motie ‘Ondersteuning Friese musea’
      6. Blz. 416 Ambitie 6 – Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat
       1. Blz. 417 We herijken de regeling Musea en Kunstinfastructuur op basis van de evaluatie van deze regeling en op basis van duidelijkheid over het beschikbare budget.
       2. Blz. 418 Wij ontwikkelen accounthouderschap naar partnerschap met onze instellingen die meerjarige financiële steun van ons krijgen. Wij zetten daarbij in op informeren en faciliteren dat instellingen van elkaar kunnen leren en samenwerken;
       3. Blz. 419 We subsidieren Pop Fabryk (pop-infrastructuur) en het kultuer kollektyf, zodat zij een volwaardig partner zijn voor het indienen van een aanvraag binnen de landelijke basisinfrastructuur.
       4. Blz. 420 We geven opdracht om de nota Nij Poadium te evalueren als opmaat naar de volgende beleidsperiode.
      7. Blz. 421 Ambitie 8a - Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistorie
       1. Blz. 422 Wij subsidiëren een aantal projecten uit de Erfgoeddeal: de Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’, het project K(l)eigoed, en het project Buitengewone Leerstoel
       2. Blz. 423 Voor het projectplan Takomst Fryske Pleats voeren we restauratieregeling voor boerderijen uit en zetten we een database op voor karakteristieke boerderijen in Fryslân.
       3. Blz. 424 Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart in de
      8. Blz. 425 Ambitie 8b - Erfgoed ûntwikkele – Archeologie
       1. Blz. 426 Wij leveren een bijdrage aan archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis.
      9. Blz. 427 Ambitie 8c - Erfgoed ûntwikkele – Monumenten
       1. Blz. 428 Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.
       2. Blz. 429 Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
     2. Blz. 430 Resultaat indicatoren
    8. Blz. 431 Beliedsfjild 5.3 Taal, media, ûnderwiis en letteren
     1. Blz. 432 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 433 Doelstelling beliedsfjild 5.3.
      2. Blz. 434 Ambysje 7A: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it ûnderwiis
       1. Blz. 435 Wy geane troch mei de útfiering fan it projekt Taalplan Frysk 2030, yn ‘e mande mei dosinten, skoal(bestjoeren) en acht taal- en ûnderwiisynstellings, sadat yn 2030 it fak Frysk op alle basisskoallen en skoallen foar it fuortset ûnderwiis op foldwaan
       2. Blz. 436 Wy ûntwikkelje konsept-kearndoelen foar it fak Frysk as oanset foar in fernijd kurrikulum Fryske taal en kultuer yn it primêr en fuortset ûnderwiis.
       3. Blz. 437 Sawol yn fundearjend ûnderwiis as ferfolchopliedings op middelber en heger nivo is mear omtinken foar it Frysk. Frysk moat in plak krije yn bygelyks beropsfoarmjende of boargerskipslessen. De learare-oplieding Frysk wurdt oantrekliker makke troch dy
      3. Blz. 438 Ambysje 7B: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben
       1. Blz. 439 De langetermynaginda is liedend as it giet om gemeentlik taalbelied.
       2. Blz. 440 Yn it ramt fan it Sichtberensakkoart en moasje 2938 fan de FNP wurde konkrete ferfryskingsprojekten (en de streektalen) útfierd, mar ek belied en ôfspraken makke oer de yntegraliteit dêrfan yn de takomst.
       3. Blz. 441 Wy soargje der foar dat der in goede opfolging komt fan it Taalkado as it giet om de taaloerdracht nei in nije generaasje.
       4. Blz. 442 Yn ôfstimming mei it Ryk en it Fryske fjild soargje wy foar de tastânkomming fan in nije BFTK foar de perioade 2024 – 2028.
      4. Blz. 443 Ambysje 7C: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús frije tiid
       1. Blz. 444 De provinsjale organisaasje wurket út de ferskillende opjeften wei gear om it fanselssprekkend plak fan it Frysk te realisearjen. Bygelyks troch meartalige kommunikaasje, de sichtberens fan it Frysk op it mêd fan beliedsmêden as ynfrastruktuer, natue
       2. Blz. 445 Trochûntwikkeling fan digitale helpmiddels yn it Frysk en ynset op in folsleiner oanbod foar alle domeinen en leeftiden. Spearpunten binne spraaktechnology, it oersetten fan digitale tapassings yn de soarch en nije tapassings foar bern en jongerein.
       3. Blz. 446 Wy jouwe yn ‘e mande mei de gemeente Ljouwert útfiering oan UNESCO City of Literature, en stelle skriuwersbeurzen en oare regelings beskikber.
       4. Blz. 447 Wy stimulearje en fasilitearje (lês)projekten as Lês No.
     2. Blz. 448 Resultaatyndikatoaren
     3. Blz. 449 Toelichting
    9. Blz. 450 Beleidsveld 5.3. Taal, media, onderwijs en letteren
     1. Blz. 451 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 452 Doelstelling beleidsveld 5.3.
      2. Blz. 453 Ambitie 7A: een vanzelfsprekende plek van het Fries in het onderwijs
       1. Blz. 454 We gaan door met de uitvoering van het project Taalplan Frysk 2030 samen met docenten, scholen(besturen) en acht taal- en onderwijsinstellingen, zodat in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs op voldoende
       2. Blz. 455 We ontwikkelen concept-kerndoelen voor het vak Fries als aanzet voor een vernieuwd curriculum Friese taal en cultuur in het primair en voortgezet onderwijs.
       3. Blz. 456 Zowel in funderend onderwijs als vervolgopleidingen op middelbaar en hoger niveau is meer aandacht voor het Fries. Fries moet een plek krijgen in bijvoorbeeld beroepsvormende of burgerschapslessen. De lerarenopleiding Fries wordt aantrekkelijker ge
      3. Blz. 457 Ambitie 7B: een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven
       1. Blz. 458 De langetermijnagenda is leidend als het gaat om gemeentelijk taalbeleid.
       2. Blz. 459 In het kader van het Sichtberensakkoart en motie 2938 van de FNP worden concrete ferfryskingsprojekten (en de streektalen) uitgevoerd, maar ook beleid en afspraken gemaakt over de integraliteit daarvan in de toekomst.
       3. Blz. 460 We zorgen ervoor dat er een goede opvolging komt van het Taalkado als het gaat om de taaloverdracht naar een nieuwe generatie.
       4. Blz. 461 In afstemming met het Rijk en het Friese veld zorgen wij voor de totstandkoming van een nieuwe BFTK voor de periode 2024 – 2028.
      4. Blz. 462 Ambitie 7C: een vanzelfsprekende plek van het Fries in onze vrije tijd
       1. Blz. 463 De provinciale organisatie werkt vanuit de verschillende opgaven samen om de vanzelfsprekende plek van het Fries te realiseren. Bijvoorbeeld door meertalige communicatie, de sichtberens fan it Frysk op het gebied van beleidsterreinen als infrastruc
       2. Blz. 464 Doorontwikkeling van digitale hulpmiddelen in het Fries en inzet op een vollediger aanbod voor alle domeinen en leeftijden. Speerpunten zijn spraaktechnologie, het vertalen van digitale toepassingen in de zorg en nieuwe toepassingen voor kinderen e
       3. Blz. 465 Wij geven samen met de gemeente Leeuwarden uitvoering aan UNESCO City of Literature, en stellen schrijversbeurzen en andere regelingen beschikbaar.
       4. Blz. 466 Wij stimuleren en faciliteren (lees)projecten als Lês No.
     2. Blz. 467 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 468 Toelichting
   8. Blz. 469 Programma 6: Bedrijfsvoering
    1. Blz. 470 Portefeuillehouder
    2. Blz. 471 Wat zien we?
    3. Blz. 472 Inzet beschikbare middelen programma 6 Bedrijfsvoering
    4. Blz. 473 Uitgebreide financiële tabel
    5. Blz. 474 Voorstel begrotingswijzigingen
    6. Blz. 475 Beleidsveld 6.1. Mensen
     1. Blz. 476 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 477 Doelstelling beleidsveld 6.1.
       1. Blz. 478 We doen pro actief aan arbeidsmarktcommunicatie, gericht op de provincie als aantrekkelijke werkgever
       2. Blz. 479 We doorlopen een organisatie ontwikkeltraject, dat leidt tot een integrale en gestructureerde aanpak van HR thema’s.
       3. Blz. 480 We geven invulling aan ‘resultaat 60’ uit het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ over gedeeld werkgeverschap / shared services.
       4. Blz. 481 We geven invulling aan inclusiviteit en diversiteit
       5. Blz. 482 We voeren programma’s uit gericht op leiderschap (MD, management development) en Leren en Ontwikkelen, met specifieke aandacht voor (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit.
       6. Blz. 483 We zorgen ervoor dat de inzet van personeel, vast, tijdelijk en inhuur, in balans zijn en blijven binnen het beschikbare capaciteitsbudget.
       7. Blz. 484 We zorgen ervoor dat elk team beschikt over een teamplan SPP, als afgeleide van de organisatie brede notitie SPP, dat is inzicht heeft in de beschikbare en benodigde kwaliteit en kwantiteit van het team.
       8. Blz. 485 We sturen actief op het zo laag mogelijk houden van het ziekteverzuim.
     2. Blz. 486 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 487 Toelichting
    7. Blz. 488 Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering
     1. Blz. 489 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 490 Doelstelling beleidsveld 6.2.
       1. Blz. 491 Er wordt een nulmeting uitgevoerd om de digitale vaardigheid van collega’s te meten.
       2. Blz. 492 We geven verdere uitvoering aan de geplande energiebesparende maatregelen voor het Provinsjehûs en de provinciale steunpunten.
       3. Blz. 493 We implementeren versneld een nieuwe vorm van duurzame en lokale inkoop van energie. Dit doen we gezamenlijk met Friese gemeenten in OVEF-verband.
       4. Blz. 494 We starten met de uitvoering van de digitaliseringsstrategie. Hiervoor wordt het programma Digitale Transformatie ingericht.*)
       5. Blz. 495 We voeren stapsgewijs een herinrichting van het provinciehuis door, gericht op ontmoeten, samenwerken en ‘plaats-onafhankelijk’ werken
       6. Blz. 496 We werken een plan uit met concrete (investerings-)voorstellen voor het opwekken van duurzame energie zoals zonne-energie op eigen gronden en lokale productie van groen gas.
       7. Blz. 497 We zorgen er met behulp van ‘projectportfolio management’ voor dat de schaarse capaciteit en middelen worden ingezet op de projecten die naar verwachting de meeste impact hebben op organisatiedoelstellingen
       8. Blz. 498 We zorgen ervoor dat alle vergaderruimtes worden voorzien van hybride vergaderfaciliteiten
     2. Blz. 499 Resultaat indicatoren
   9. Blz. 500 Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 501 Portefeuillehouder
    2. Blz. 502 Wat zien we?
    3. Blz. 503 Inzet beschikbare middelen programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    4. Blz. 504 Opbouw lasten en baten
    5. Blz. 505 Tabel overige algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 506 Voorstel begrotingswijzigingen
  2. Blz. 507 Paragrafen
   1. Blz. 508 Paragraaf 1. Grondbeleid
    1. Blz. 509 Samenvatting grondbezit
   2. Blz. 510 Paragraaf 2. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 511 Ontwikkeling en organisatie
    2. Blz. 512 Financiën
    3. Blz. 513 Inzet personeel
    4. Blz. 514 Ontwikkeling capaciteitsbudget meerjarig
    5. Blz. 515 Bezetting
    6. Blz. 516 Programma O&O (organisatie-ontwikkeling) en de uitvoering van het HR-beleid
    7. Blz. 517 Het programma Digitale Transformatie
    8. Blz. 518 De herinrichting van het provinciehuis en het hybride werken
    9. Blz. 519 De Energie-neutrale organisatie
    10. Blz. 520 De rechtmatige organisatie
    11. Blz. 521 Opvolging aanbevelingen
   3. Blz. 522 Paragraaf 3. Grote projecten
    1. Blz. 523 Inleiding
    2. Blz. 524 Overzicht projecten
    3. Blz. 525 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 526 Projecten en programma's
      1. Blz. 527 Spoorverbetering Leeuwarden-Zwolle
      2. Blz. 528 Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek
      3. Blz. 529 De Nieuwe Afsluitdijk
      4. Blz. 530 Programma De Nieuwe Afsluitdijk
      5. Blz. 531 Vismigratierivier
      6. Blz. 532 De bruggen en de sluis Kornwerderzand
      7. Blz. 533 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
      8. Blz. 534 Programma Natuur
      9. Blz. 535 Veenweide
      10. Blz. 536 Veenweideprogramma 2021-2030
      11. Blz. 537 Aldeboarn-De Deelen
      12. Blz. 538 Hegewarren
    4. Blz. 539 1. Spoorprojecten
     1. Blz. 540 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 541 Spoorprojecten
       1. Blz. 542 Spoorverbetering Leeuwarden-Zwolle
       2. Blz. 543 Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek
     2. Blz. 544 1. Spoorprojecten (programma infrastructuur)
     3. Blz. 545 1a. Spoorverbetering Leeuwarden-Zwolle
     4. Blz. 546 1b. Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Sneek
    5. Blz. 547 2. De Nieuwe Afsluitdijk
     1. Blz. 548 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 549 De Nieuwe Afsluitdijk
       1. Blz. 550 Programma De Nieuwe Afsluitdijk
       2. Blz. 551 Vismigratierivier
       3. Blz. 552 De bruggen en de sluis Kornwerderzand
     2. Blz. 553 2. De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie)
     3. Blz. 554 2a. Programma De Nieuwe Afsluitdijk
     4. Blz. 555 2b. Vismigratierivier
     5. Blz. 556 2c. De bruggen en de sluis Kornwerderzand
    6. Blz. 557 3. Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
     1. Blz. 558 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 559 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
       1. Blz. 560 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
     2. Blz. 561 3 . Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
    7. Blz. 562 4. Programma Natuur
     1. Blz. 563 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 564 Programma natuur
       1. Blz. 565 Programma Natuur
     2. Blz. 566 4. Programma Natuur
    8. Blz. 567 5. Veenweide
     1. Blz. 568 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 569 Veenweide
       1. Blz. 570 Veenweideprogramma 2021-2030
       2. Blz. 571 Aldeboarn-De Deelen
       3. Blz. 572 Hegewarren
     2. Blz. 573 5. Veenweide
     3. Blz. 574 5a. Veenweideprogramma
     4. Blz. 575 5b. Aldeboarn - De Deelen
     5. Blz. 576 5c. Hegewarren
    9. Blz. 577 6. FPLG (Fries programma landelijk gebied)
     1. Blz. 578 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 579 FPLG
     2. Blz. 580 6. FPLG
  3. Blz. 581 Financiële begroting
   1. Blz. 582 Voorstel begrotingswijzigingen PS
    1. Blz. 583 Introductie
   2. Blz. 584 Rapportage wijzigingen onder mandaat GS
    1. Blz. 585 Inleiding
    2. Blz. 586 Bedrijfsvoering
    3. Blz. 587 Capaciteit
    4. Blz. 588 Bijdrage derden
    5. Blz. 589 Investeringen
    6. Blz. 590 Nominaal
    7. Blz. 591 Schuiven binnen programma
    8. Blz. 592 Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget
   3. Blz. 593 Ontwikkeling financieel kader
    1. Blz. 594 1. Onze uitgangspunten
    2. Blz. 595 2. Ontwikkeling begrotingssaldo
    3. Blz. 596 3. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
    4. Blz. 597 Var (in te zetten)
    5. Blz. 598 Toelichting
   4. Blz. 599 Treasury: financiering en beleggingen
    1. Blz. 600 Treasury
  4. Blz. 601 Bijlagen
   1. Blz. 602 Bijlage 1. Begrotingswijzigingen PS
    1. Blz. 603 Begrotingswijzigingen PS
   2. Blz. 604 Bijlage 2. Aansluiting tussen de jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023
    1. Blz. 605 Inleiding
    2. Blz. 606 Programma 1: Bestuur
    3. Blz. 607 Programma 2: Infrastructuur
    4. Blz. 608 Programma 3: Omgeving
    5. Blz. 609 Programma 4: Economie
    6. Blz. 610 Programma 5: Mienskip
    7. Blz. 611 Programma 6: Bedrijfsvoering
    8. Blz. 612 Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
   3. Blz. 613 Bijlage 3. Aanvullingen op de subsidiestaat
    1. Blz. 614 Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2023 (bedragen x € 1.000,-)
   4. Blz. 615 Bijlage 4. Overzicht investeringen
    1. Blz. 616 Totaal tabel
   5. Blz. 617 Bijlage 5. Moties en toezeggingen
    1. Blz. 618 Moties en toezeggingen
   6. Blz. 619 Bijlage 6. Afgehandelde aanbevelingen
    1. Blz. 620 Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap