Programma 1: Bestuur

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

Op 15 maart zijn de Staten van Fryslân gekozen. De samenstelling van Provinciale Staten is sterk gewijzigd. Naast de entree van een drietal fracties, waarvan één veruit de grootste geworden is, zijn ook binnen bestaande partijen veel nieuwe leden in de Staten gekozen. Dit betekent dat er veel aandacht geweest is, en nog steeds is, voor het inwerkprogramma. Parallel aan het inwerkprogramma vindt de formatie van een nieuw college plaats. Van het aanbod binnen het inwerkprogramma wordt goed gebruik gemaakt.

De monitoring en coördinatie van de actuele situatie rondom de realisatie van opvang van vluchtelingen blijft bovengemiddeld veel vragen van de toezichthoudende rol door de commissaris van de Koning en zijn kabinet. Er is sprake van wekelijks bestuurlijke afstemming, met de benodigde voorbereiding en dossiervorming. Het vraagstuk vraagt structureel extra aandacht en inzet.

Inzet beschikbare middelen programma 1 Bestuur

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 1 Bestuur
Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 20.713 -52 8.467 6.084 6.109
Totaal baten 1.605 0 755 0 850
Saldo van lasten en baten 19.108 -52 7.712 6.084 5.259

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 4.265 764 2.363 37 2.629
1.2 Gedeputeerde Staten 1.937 0 577 434 926
1.3 Commissaris van de Koning 341 0 96 0 245
1.4 Kwaliteit bestuur 785 -202 136 22 425
1.5 Bestuurlijke samenwerking 13.385 -614 5.296 5.592 1.883
Totaal lasten 20.713 -52 8.467 6.084 6.109
Baten
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 17 0 0 0 17
1.2 Gedeputeerde Staten 5 0 1 0 4
1.3 Commissaris van de Koning 0 0 0 0 0
1.4 Kwaliteit bestuur 0 0 0 0 0
1.5 Bestuurlijke samenwerking 1.583 0 754 0 829
Totaal baten 1.605 0 755 0 850
Saldo van lasten en baten 19.108 -52 7.712 6.084 5.259

Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.1.
 1. We willen bereiken dat Provinciale Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat zijn om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit te voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.
 2. We willen de drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân verlagen en zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt in Fryslân.
 3. We streven naar een evenwichtig samenspel tussen PS en GS, waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen.

De griffie verzorgt in 2023 een introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We betrekken jongeren actief bij de politiek

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We brengen provinciale politiek onder de aandacht

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We dragen bij aan de ontwikkeling van het provinciale beleidsproces

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We laten inwoners kennis maken met de politiek

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Een aantal fracties kon de informatie niet tijdig opleveren. Ook kwalitatief is er ruimte voor verbetering. Hierdoor heeft het verantwoordingsproces vertraging opgelopen. 

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Ondersteuning door Statengriffie Introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten Uitgevoerd  

Tijdige aanlevering van stukken volgens Reglement van Orde, tijdige afhandeling van besluiten/ingekomen stukken en informeren van PS over afhandelingstermijn moties en toezeggingen

95%  
Samenspel PS en GS Doorvoeren nieuwe opzet van de begroting en doorvertaling naar andere PenC producten PS stellen gewijzigde PenC producten vast.  
Beleidvoorstellen lopen via proces en formats van startnotities en beleidsbrieven/nota’s 95%  

Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.2.

1. Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Er komt een ‘Eindbalans’ over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op1’.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Er komt een overdrachtsdossier en inwerkprogramma voor het nieuwe college.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Gedeputeerde Staten zorgen ervoor dat Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitvoeren.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023  Prognose 2023
1.1 Samenwerking met PS Gedeputeerde Staten dragen zorg voor goede samenwerking met Provinciale Staten door stukken voor de Staten tijdig aan te leveren, moties en toezeggingen tijdig af te handelen en statenvragen binnen 30 dagen te beantwoorden. Tijdigheid 95%  
1.2 Opstellen eindbalans Gedeputeerde Staten maken voor de verkiezingen 2023 een eindbalans over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op 1’. Uitgevoerd  
1.3 Opstellen overdrachtsdossier en inwerkprogramma Het college krijgt een overdrachtsdossier aangereikt en de ambtelijke dienst zorgt voor een inwerkprogramma. Uitgevoerd  

Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.3.
 1. Er wordt ingezet op het versterken van de weerbaarheid van het decentraal bestuur en de preventieve aanpak van ondermijning en het beperken van integriteitsrisico’s. 
 2. Verder zet de CvdK zich in voor het bevorderen van interbestuurlijke samenwerking, waarbij ‘horizontaal besturen’ en het benadrukken van de kracht van Fryslân als regioprovincie centraal staan. 

Omdat de CvdK over de uitvoering van zijn rijkstaken enkel verantwoording aflegt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, volgen hieronder geen specifieke doelindicatoren. Wel wordt inzage gegeven in de algemene taken die de CvdK uitvoert:

 • De CvdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.
 • De CvdK brengt periodiek ambtsbezoeken aan de gemeenten in Fryslân.
 • De CvdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen, predicaten Koninklijk en Hofleverancier en Koninklijke erepenningen.
 • De CvdK onderhoudt contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt en begeleid leden van het Koninklijk Huis als deze Fryslân bezoeken en geleidt verzoeken door.
 • De CvdK bevordert de samenwerking van de besturen van de provincie, gemeenten en het waterschap met rijksambtenaren en de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CvdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CvdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of individuele ministers.
 • De CvdK verricht representatieve taken ten behoeve van de provincie.

De CvdK brengt 4 ambtsbezoeken aan gemeenten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CvdK voert 7 klankbordgesprekken met burgemeesters.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De CvdK ziet toe op het ordelijk verloop van minimaal 5 procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De jaarlijkse Friese ondermijningsconferentie vindt plaats.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Er vindt minimaal één bestuurlijke bijeenkomst plaats in het kader van het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Er wordt, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, langs twee sporen samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Naar verwachting worden er, op basis van voorgaande jaren, 150 Koninklijke waarderingen verleend.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 7  
Procedures burgemeesters  Aantal procedures (benoeming, herbenoeming en ontslag) 5  
Ambtsbezoeken gemeenten  Aantal ambtsbezoeken 4  

Rapportage aan ministerie BZK

Aantal rapportages 1  

Weerbaarheid en integriteit

Aantal conferenties 1  

Interbestuurlijke samenwerking

 

Aantal bijeenkomsten i.h.k.v. ‘Friese samenwerking van overheden’ 4  
Aantal bijeenkomsten i.h.k.v. bestuurlijk arrangement Zeeland en BZK 1  

Koninklijke waarderingen

Aantal verleende Koninklijke waarderingen (onderscheidingen, predicaten en erepenningen) 150  

Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.4.
 1. We willen een goed functionerende bestuurslaag zijn, die weerbaar, vernieuwend en toegankelijk is, die met andere overheden samenwerkt als één overheid en die aansluit bij ontwikkelingen en ideeën in de samenleving.
 2. We willen het bestuurlijk ‘eco-systeem’ in Fryslân versterken.
 3. We willen bevorderen dat de Friese gemeenten duurzaam, financieel gezond en bestuurskrachtig zijn.

We gaan van start met nieuwe werkwijzen voor regionale samenwerking.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven met een uitvoeringsparagraaf/werkwijze bij de beleidsbrief grote maatschappelijke initiatieven praktisch invulling aan het faciliteren van maatschappelijke initiatieven.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We vergroten de weerbaarheid van onze eigen medewerkers en werkprocessen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren de beleidsbrief participatie uit.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren dialooggesprekken met gemeenten en wetterskip.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren gesprekken met onze partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren

 

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023

Versterken weerbaarheid openbaar bestuur

We stimuleren dat alle gemeenten en wetterskip uitvoering geven aan de opgenomen ambities van de Intentieverklaring Friese Norm.

18x + 1x tenminste 1 gesprek

 

Versterken kwaliteit openbaar bestuur

We zijn actief met partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem in gesprek om het werken als één overheid verder te ontwikkelen en te versterken.

18x tenminste 1 gesprek  

Wij hebben periodiek overleg met het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.

4 overleggen  

Financieel toezicht

We hebben periodiek (ambtelijk en bestuurlijk) overleg met gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en Wetterskip Fryslân, onder andere op basis van de beleidsambities op het terrein van bestuur en gemeentefinanciën.

21x tenminste 1 overleg  

Interbestuurlijk toezicht

Alle gemeenten en Wetterskip Fryslân zijn minimaal eenmaal bezocht in 2023, waarbij risico’s die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering van medebewindstaken in beeld zijn gebracht en risico-ontwikkelingen zijn gemonitord.  

18x + 1x tenminste 1 bezoek

 

Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.5.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 1.5.
 1. We streven naar een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. 
 2. We streven we naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied.
 3. We willen ons netwerk in Europa uitbreiden en versterken om te komen tot meer en betere projecten, waarmee we Europese middelen naar Fryslân kunnen halen. Dit draagt bij aan versterking van de brede welvaart in onze regio, waar Fryslân op inzet.
 4. Beleidsdoelen samen met gemeenten, waterschap en regio’s tot uitvoering brengen.
 5. We willen functioneren als één overheid ten aanzien van de diepe ondergrond.
 6. We willen de samenwerking met Wetterskip Fryslân optimaliseren.
 7. Versterken van de ambtelijke en bestuurlijke contacten tussen Fryslân, Noord-Nederland en 
  Den Haag, om daarmee bij te dragen aan de versterking van de brede welvaart in Fryslân / het profileren van Fryslân/Noord-Nederland in Den Haag (public affairs).

Bestuurlijke samenwerking in Noord Nederland op het gebied van Public Affairs / lobby wordt ambtelijk ondersteund door de dienst.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Deelname aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Friese deelname aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen- Nederland

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Fryske borrel: eenmaal per jaar organiseert de provincie Fryslân een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Het organiseren van de jaarlijkse Fryslândei in Brussel

Beleid

G

Tijd

R

Tijd (toelichting)

De Fryslândei gaat in 2023 niet door. Dit heeft te maken met de wisseling van de Staten. De voorbereidingstijd (het vergt ettelijke maanden) werd te krap om een programma voor 2023 met de nieuwe statenleden te kunnen bespreken.  Daarom heeft het presidium van de Staten besloten dit evenement door te schuiven naar 2024.

Geld

G

In 2023 werken we verder aan de opvolging van de aanbevelingen voor samenwerking met Wetterskip Fryslân. We voeren regie op de samenwerking in 4 bestuurlijke bijeenkomsten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We doen vanuit bestuurlijke samenwerking regiodeal aanvragen voor de regio’s Wadden en NW.

Beleid

G

Beleid (toelichting)

Aanvragen inmiddels gehonoreerd. Nu proces van Dealmaken en ondertekening met het Rijk. Verwacht augustus 2023, daarna uitvoering t/m 2027.

Tijd

G

Geld

G

We faciliteren de integrale gebiedsontwikkeling met de uitvoering van het Fries Programma Waddenkust

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven samen met de provincies Noord-Holland en Groningen uitvoering aan het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 en verder

Beleid

G

Tijd

G

Geld

R

Geld (toelichting)

Provinciale Staten stelden in 2016 het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 (IKW) vast. De drie Waddenprovincies dragen financieel en met personele inzet bij aan de uitvoering van het IKW.  De provinciale begroting 2023 biedt niet voldoende dekking om het Friese aandeel in de IKW begroting 2023 volledig te dekken. Middels bijgevoegde begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld eenmalig een bedrag van € 47.400,- beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo. 

Achtergrond van het verzoek tot ophoging van het budget: In de voorbije jaren zijn veel majeure projectvoorstellen tot stand gebracht die relatief eenvoudig voor te rijden bleken bij Waddenfonds en andere financieringsbronnen (laag hangend fruit). De focus van IKW ligt nu op complexere, integrale projecten en programma’s, met name rondom integrale kustontwikkeling. Hiermee kan in potentie veel verschil worden gemaakt voor de gebieden,  maar het vraagt aan de voorkant een intensievere (aanjagende, ontwikkelende) rol van het IKW om tot beslisrijpe Waddenfonds-aanvragen te komen.

We geven vanuit bestuurlijke samenwerking inhoud aan de gezamenlijk afgesproken opgaven voor de regio’s NO en ZO.

Beleid

G

Beleid (toelichting)

Samenwerking is inclusief uitvoering Regio Deals in NO en ZO.

Tijd

G

Geld

G

We geven vanuit bestuurlijke samenwerking uitvoering aan de Samenwerkingsagenda Leeuwarden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Niet alle gewenste gezamenlijke opgaven ( scope 2023-2023) met Leeuwarden zijn financieel geborgd.  

We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Integraal Beheerplan Waddenzee

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

In 2020 ondertekenden het Rijk (ministeries van IenW en LNV) en de drie Waddenprovincies de Bestuursovereenkomst Beheerautoriteit Waddenzee.  Doel van de Beheerautoriteit Waddenzee (BAW) is de samenhang van het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee te bevorderen en te versterken en daarmee de natuurkwaliteit te verbeteren.  Hiertoe stelt de BAW een Integraal Beheerplan Waddenzee op. Het Integraal Beheerplan vraagt om inzet van middelen en personele capaciteit van alle vijf opdrachtgevers (Rijk en provincies). Voor een deel kan hierin worden voorzien vanuit bestaande (soms tijdelijke) budgetten en formatie.  De huidige begroting biedt geen volledige, structurele dekking voor de benodigde inzet. Dit maakt dat niet volledig voldaan kan worden aan de verwachtingen van beheerders en mede-opdrachtgevers (met name het ministerie van LNV).

We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We nemen vier keer deel aan een bestuurlijke mijnbouwtafel.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We stellen vanuit bestuurlijke samenwerking de gebiedsagenda voor de regio ZW op.

Beleid

G

Beleid (toelichting)

Aanvraag Regio Deal in de maak voor november 2023.

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Wadden Integraal Beheerplan Waddenzee Vaststellen  
Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Vaststellen  
Fries Programma Waddenkust Uitvoeren  
Europa Noord-Nederlands programma in de European Week of Regions and Cities (EWRC) Vindt plaats  
Fryslândei Vindt plaats  
Gebiedsgericht werken Uitvoering Samenwerkingsagenda  Deels uitgevoerd in Leeuwarden  
Gebiedsagenda opstellen Uitgevoerd in 1 regio (ZW)  
Regiodeal aanvragen vanuit bestuurlijke samenwerking Uitgevoerd in 2 regio’s (Wadden, NW)  
Inhoud geven aan gezamenlijk afgesproken opgaven Deels uitgevoerd in 2 regio’s (NO, ZO)  
Mijnbouw Aantal Friese mijnbouwtafels 4  
Public affairs Fryske Borrel Den Haag Vindt plaats  
Terug naar navigatie - Toelichting

De Fryslândei gaat in 2023 niet door. Dit heeft te maken met de wisseling van de Staten. De voorbereidingstijd (het vergt ettelijke maanden) werd te krap om een programma voor 2023 met de nieuwe statenleden te kunnen bespreken.  Daarom heeft het presidium van de Staten besloten dit evenement door te schuiven naar 2024.