Samenvatting

Samenvatting financieel

Terug naar navigatie - Samenvatting financieel

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2023 ten opzichte van de begroting 2023. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 juni en de vastgelegde verplichtingen die in 2023 tot betaling leiden.

Voorspellend vermogen

In algemene zien we dat door de aandacht voor het voorspellend vermogen er een inhaalslag is gedaan en er daardoor meer budgetten worden doorgeschoven en meerjarig in kasritme wordt gezet.  Naast de middelen in de exploitatie zijn ook de investeringen meerjarig in kasritme gezet. We verwachten dan ook dat bij de jaarstukken er minder sprake zal zijn van doorschuiven van middelen. 

De onderstaan tabel de toont het saldo van de gewijzigde begroting versus de bestedingen en aangegane verplichtingen. Dit saldo kan voor het merendeel worden verklaard doordat:

  • periodieke verplichtingen ná de maand mei zijn niet als verplichting meegenomen. Denk hierbij bijv. ook aan de verplichtingen voor de salarissen voor het ambtelijk personeel, boekjaarsubsidies, OV concessies e.d.
  • uitstaande subsidieplafonds zijn niet meegenomen als verplichting. Pas wanneer er een beschikking is afgegeven wordt deze administratief  als verplichting opgenomen.
  • er is een aantal administratieve boekingen nog niet meegenomen als verplichting, zoals de afschrijvingen en de vorming en/of beschikking van reserves. Deze worden conform de bestaande werkwijze administratief aan het einde van het boekjaar verwerkt.
  • aan de batenkant zijn de inkomsten ná mei niet als nog te verwachten inkomsten meegenomen.  Het gaat dan onder andere om de inkomsten uit het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting.

Ergo: de verwachting c.q. prognose op basis van de huidige inzichten is dat zowel lasten als baten conform de bijgestelde begroting worden gerealiseerd. De praktijk leert echter dat door gewijzigde omstandigheden, onvoorziene zaken en voortschrijdend inzicht de verwachtingen bijgesteld moeten worden. Het autorisatiemoment in december kan nog worden gebruikt voor het indienen van begrotingswijzigingen om de begrotingsrechtmatigheid te borgen. De bedoeling is om hier terughoudend mee om te gaan; de begroting en de bestuursrapportage zijn de documenten waarbij de budgetten zoveel als mogelijk in het goede kasritme moeten worden gezet.

Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen 2023 per 1-6 Saldo
Lasten
Programma 1 - Bestuur 20.713 -52 8.467 6.084 6.109
Programma 2 - Infrastructuur 145.397 -15.585 41.331 22.411 66.070
Programma 3 – Omgeving 166.694 -20.407 21.754 59.897 64.635
Programma 4 – Economie 41.492 -6.126 12.120 8.841 14.404
Programma 5 - Mienskip 75.558 -1.886 26.891 17.014 29.767
Programma 6 - Bedrijfsvoering 92.703 -492 39.613 13.790 38.807
Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 43.020 -17.140 2.140 5.439 18.302
Totaal Lasten 585.576 -61.687 152.317 133.476 238.096
Baten
Programma 1 - Bestuur 1.605 0 755 0 850
Programma 2 - Infrastructuur 6.187 1.643 2.138 0 5.692
Programma 3 – Omgeving 37.998 945 11.309 0 27.635
Programma 4 – Economie 5.723 0 2.816 0 2.906
Programma 5 - Mienskip 1.630 0 177 0 1.453
Programma 6 - Bedrijfsvoering 1.627 -335 3.393 0 -2.102
Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 344.101 -6.655 148.041 0 189.405
Totaal Baten 398.872 -4.403 168.630 0 225.839
Baten-Lasten -186.704 57.284 16.313 -133.476 -12.257
Vorming van reserves (lasten) 36.966 22.402
Beschikking over reserves (baten) 227.645 -35.120
Begrotingssaldo 3.975 -238

Begrotingssaldo na wijziging

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo na wijziging
Bedragen x € 1 mln. 2023 2024 2025 2026 2027
Begrotingssaldo bij jaarrekening -2,7 10,9 22,7 6,8 9,2
GS wijziging berap 2023 6,7 0,3 0,1 -3,3 -2,5
Begrotingssaldo 4,0 11,2 22,8 3,5 6,7
PS wijziging berap 2023 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,2
Begrotingssaldo na wijziging 3,7 11,2 22,4 3,5 6,5

Inzicht in vrijval

Terug naar navigatie - Inzicht in vrijval

In de Statencommissie van 2 november 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2016 gevraagd om een samenvattend overzicht van zowel de vrijval, als van de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en 
het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme. Destijds is toegezegd dat dit overzicht in de samenvatting van de bestuursrapportage zal worden opgenomen. Onderstaand treft u dit overzicht aan.

(bedragen x € 1 mln.) 2023 2024 2025 2026 2027
Vrijval -2,5 -0,8 -0,4 -0,3 -0,3
Voorstellen tlv begrotingssaldo -2,7 -0,8 -0,7 -0,3 -0,6
Bestedingsritme tijdelijke budgetten -21,4 7,8 1,2 6,2 5,6
Mutaties reserves -34,8 12,0 22,0 -12,3 3,3

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht

Het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS”.

Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van vrijval of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht. 
Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” zijn deze begrotingswijzingen, inclusief toelichting, opgenomen.