Treasury: financiering en beleggingen

Treasury

Terug naar navigatie - Treasury

Beleggingen Nuon-vermogen
De opbrengst van de aandelenverkoop Nuon Energy zijn in het verleden voor een groot deel langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden. Daarnaast is een deel van de middelen uitgezet als revolverende middelen, onder andere via de FOM (Friese Ontwikkelingsmaatschappij besloten vennootschap) en het FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy).

Inmiddels zijn alle obligaties afgelost of verkocht en worden er geen nieuwe langlopende beleggingen gedaan vanwege de liquiditeitsbehoefte de komende jaren. De liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist.

Schatkistbankieren
Sinds de invoering van het schatkistbankieren kunnen de provinciale middelen bij het agentschap worden belegd in (langlopende) deposito’s of op de rekening courant worden aangehouden. De rentepercentages van de schatkist zijn gekoppeld aan de Nederlandse kapitaalmarktrente en de rente van de ECB. De rentevergoedingen zijn, na jarenlang zeer laag te zijn geweest, sterk opgelopen. Hierdoor kan er weer rendement op deposito’s worden behaald en wordt er over het rekeningcourant-tegoed ook weer rente vergoed. 

Het saldo van de liquide middelen en deposito’s bedraagt per eind mei 2023 € 261 mln.

Rendement Schatkistbankieren
Het verwachte rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2023 € 6,1 mln. 

Hybride kapitaal
Provincie Fryslân heeft € 50 mln. Hybride kapitaal verstrekt aan de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB). Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is medeaandeelhouder van de NWB en de kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kan de bank de functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semipublieke instellingen blijven uitoefenen.

Het saldo van het verstrekte Hybride kapitaal bedraagt per eind mei 2023: € 50 mln. 

Rendement Hybride kapitaal
Het verwachte rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2023 € 1,6 mln. 

Leningen aan decentrale overheden
Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden.

Per eind mei 2023 is er in totaal € 40 mln.  uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement lenen aan decentrale overheden
Het verwachte rendement op het lenen aan decentrale overheden bedraagt voor 2023 € 0,2 mln.

Totaal verwachte rendement Treasury vermogen 2023
Voor 2023 wordt een totaalrendement verwacht van € 7,9 mln. afkomstig uit het Hybride kapitaal, het uitlenen aan decentrale overheden en schatkistbankieren. 

 

Financieringen en rentelasten

Langlopende financieringen
Provincie Fryslân heeft eind 2021 een langlopende lening van € 76 mln. afgesloten voor de kapitaalversterking van Alliander. De lening is afgesloten tegen een rentepercentage van -/- 0,01% en daardoor zijn er geen rentelasten. 

Kortlopende financieringen
De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar en worden naar verwachting geen kortlopende financieringen afgesloten. De verwachte rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV
Op 16 oktober 2013 heeft PS aan gegeven geen wensen en bedenkingen te hebben t.a.v. het instellen van Fûns Skjinne Fryske Enerzjy besloten vennootschap (FSFE). FSFE is op 2 september 2014 opgericht voor een periode van 15 jaar en de provincie is enig aandeelhouder. Het doel van het fonds is het financieren van projecten op het gebied van duurzame energie. Hiervoor heeft het een budget van € 90 mln. Eind mei 2023 is hiervan nog € 28,7 mln. niet getrokken voor financiering van energieprojecten. 
 
Het fonds heeft met het PS-besluit van 26 januari 2022 voor twee provinciale maatschappelijke doelen de opdracht gekregen om een substantiële bijdrage te verlenen namelijk:  
-    33% duurzame energieproductie in 2030;
-    In 2030, 25% energiebesparing t.o.v. 2010.
FSFE heeft ook in 2022 bijgedragen aan deze doelen. In 2023 verwacht FSFE aan deze provinciale bij te dragen middels €16 miljoen aan financieringen.  In het eerste kwartaal van 2023 heeft FSFE voor €3,8 miljoen aan projecten goedgekeurd.  
Financieel heeft het fonds een positief resultaat behaald van € 116.000,- wat bijdraagt aan de revolverendheid van het fonds.   


Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV
Op 24 januari 2018 heeft PS ingestemd met de uitbreiding van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij besloten vennootschap (FOM). FOM heeft daarmee de beschikking over een provinciaal budget van € 30,9 miljoen verdeeld over de thema’s: Innovatie maximaal € 12 mln., Groei maximaal € 12 mln., Export maximaal € 3 mln., Starters maximaal € 2,5 mln. en Ondernemersimpuls € 1,4 mln. Eind mei 2023 is hiervan nog € 13,7 mln. niet getrokken voor financiering.  De provincie is daarmee enig aandeelhouder in de FOM BV. Doel van het fonds is het verstrekken van financieringen middels garanties, (achtergestelde) leningen en/of participatie aan ondernemingen actief binnen het grondgebied van de provincie Fryslân. Eind 2022 heeft de FOM 48 Friese ondernemingen met een financiering in de portefeuille. In het eerste kwartaal van 2023 heeft de FOM voor € 700.000,-  ondernemingen gefinancierd. 

In 2022 heeft  de FOM een negatief resultaat behaald die heeft geleid tot een afwaardering in de provinciale jaarrekening 2022 van € 2,6 mln.