Voorstel begrotingswijzigingen PS

In de bijgevoegde begrotingswijziging  berap 2023 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde:

Beleidsprogramma Onderdeel
1. Bestuur I 1      Provinciale bijdrage Giro 555 voor slachtoffers aardbeving 
I 2      Aanpassen provinciale bijdrage aan het samenwerkingsverband IKW
I 3      Fractiebudgetten
I 4      Aanpassen vergoedingen Provinciale Statenleden
II 1     Deelnemersbijdrage SNN
V C 1 Aanpak ondermijning Friese gemeenten
2. Infrastructuur I 5       Verkoop wegensteunpunten
I 6       Busremise Schiermonnikoog 
II 2     Vrijval budget Herinrichting/verplaatsen OV knooppunt Zurich
II 3     Vrijval budget Project onrechtmatig gebruik
II 4     Inkomst verkoop watersteunpunten
IV 1   Afwikkeling RSP-projecten DEO en WIW      
IV 2   Omzetten dekkingsreserve kapitaallasten provinciale activa in reserve bijdrage activa in eigendom van derden bij diverse projecten
IV 3   Bijstellen inkomsten projecten Joure, Haak om Leeuwarden en Harlingen
IV 4   Aanvullende wijziging in de projecten ‘Bereikbaarheid Leeuwarden’ en ‘Onderdoorgang Hurdegaryp’ naar aanleiding van de vrijval infraprojecten 2022 
IV 5   Aanvullende wijziging in de bijdrage van het project De Skieding naar aanleiding van de vrijval infraprojecten 2021
IV 6    Bijdrage 2023 uit Regiospecifiek Pakket (RSP) aan project Joure
IV 7    Overeenkomst Gemeente Leeuwarden
V C 2  Verlenging tijdelijk budget Verduurzamen OV bus
V C 3  Verlenging tijdelijk budget opdracht proef batterijtrein
3. Omgeving IV 8      Landschapsbeheer nieuwe natuurgebieden
IV 9       Inkomsten actieprogramma Missy Wetterwaarmte
IV 10    Cofinanciering Blue energy
V C 4    Verlenging tijdelijk budget Potato Valley
V C 5    Verlenging tijdelijk budget Dutch Dairy Centre
V C 6    Verlenging tijdelijk budget Vergroenen Schoolpleinen
4. Economie I 7          Correctie terugbetalen vermogensafbouw aan deelnemers GR De Marrekrite 2022 t/m 2025
II 5        Vrijval collegegeld universitair onderwijsl
5. Mienskip I 8         Bestedingsritme reserve jaarovergang structurele budgetten
II 6        Vrijval (deel) middelen Breed corona budget 2e pakket
II 7        Vrijval Iepen Mienskipsfûns – Thema Vrijheid 
IV 11    Bestedingsritme Netwerk Mienskipsinitiatieven voor capaciteit
IV 12    Bijdrage budget Erfgoeddeal Greppellân
V C 7    Verlenging tijdelijk budget Fries in het MBO
V C 8    Verlenging tijdelijk budget Taal
V C  9    Verlenging tijdelijk budget Ryksbydrage feroaring Kurrikulum
V C 10  Verlenging tijdelijk budget Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
6. Bedrijfsvoering I 9      Capaciteit Legaliseren PAS-melders
I 10       Aanvullende afspraken CAO 2022-2023
I 11        Capaciteit Subsidies 2023
IV 13     Capaciteitsinzet Natuurpact
IV 14     Aanpassen systemen voor Omgevingswet omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 15     Uitvoeringskosten subsidieregeling daken
IV 16     Omzetten exploitatiebudgetten Nij Poadium naar capaciteit
IV 17     Verlenging HR Traineeprogramma statushouders
IV 18     Digitalisering Subsidiezaken omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 19     Wet open overheid omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 20     Vitaliteit
V C 11  Verlenging tijdelijk budget Energieneutrale provinciale gebouwen
7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien I 12      Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12
I 13      Rente Nazorgfonds
I 14      Rentevergoeding ten behoeve van RSP/REP
II 8       Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
II 9       Deelnemersbijdrage IPO
IV 21   Breedband 5% regeling super witte adressen
V A       Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
V B       Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
VI          Bestedingsritme reserves
VII 1    Lastneming subsidiebeschikkingen