Programma 2: Infrastructuur

Inzet beschikbare middelen programma 2 infrastructuur

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 2 infrastructuur
Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 145.397 -15.585 41.331 22.411 66.070
Totaal baten 6.187 1.643 2.138 0 5.692
Saldo van lasten en baten 139.210 -17.228 39.193 22.411 60.378

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel

 

 

Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
2.1 Beleid en verkeersveiligheid 14.163 38 2.826 1.866 9.509
2.2 Verbetering infrastructuur 25.792 -6.411 3.709 5.711 9.960
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 30.968 -1.858 5.489 12.278 11.344
2.4 Openbaar vervoer 74.474 -7.354 29.307 2.556 35.257
Totaal lasten 145.397 -15.585 41.331 22.411 66.070
Baten
2.1 Beleid en verkeersveiligheid 37 523 32 0 528
2.2 Verbetering infrastructuur 2.434 295 0 0 2.729
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 972 825 637 0 1.160
2.4 Openbaar vervoer 2.744 0 1.469 0 1.275
Totaal baten 6.187 1.643 2.138 0 5.692
Saldo van lasten en baten 139.210 -17.228 39.193 22.411 60.378

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen

Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 2.1.
 • We willen de ketenmobiliteit verbeteren, onder andere door de overstap tussen verschillende vervoerswijzen te verbeteren.
 • We willen de uitstoot van CO2 en andere schadelijke gassen vanuit mobiliteit verlagen, bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, het verduurzamen van het OV of door het bevorderen van de (elektrische) fiets als vervoermiddel. 
 • We willen het gebruik van de de fiets stimuleren, waarbij de focus ligt op woon-werkverkeer.
 • We willen het aantal verkeersslachtoffers verminderen, met extra prioriteit voor de doelgroepen jongeren en ouderen.

We maken afspraken met gemeenten over de realisatie van (delen van) hoofdfietsroutes over langere afstand.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken een uitvoeringsprogramma voor het Regionale Mobiliteitsprogramma voor de komende 2 tot 5 jaar

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken in de Kerngroep Verkeershandhaving afspraken over intensivering van het aantal Alcohol/Drugs controles.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We verbeteren de hoofdfietsroutes in provinciaal beheer.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren het programma “Doortrappen” uit (veiliger fietsen tot je 100ste”)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren, binnen het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023, gedragscampagnes uit.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Duurzame mobiliteit Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer is omgezet tot Uitvoeringsprogramma RMP Gereed  
Aantal laadpalen voor elektrische auto’s Toename van 200 laadpalen to.v. 2022               
Verkeersveiligheid Intensivering van het aantal controles. Stijging t.o.v. 2022               
Veilig en meer fietsen Programmering van beschikbare provinciale subsidie hoofdfietsroutes 100%            
Aantal deelnemers aan "Doortrappen”-activiteiten  10 % Stijging t.o.v. 2022           

 

Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 2.2.
 • We willen de verkeersveiligheid verhogen door te investeren in onze eigen infrastructuur 
 • Naast de provinciale investeringen in onze eigen infrastructuur, willen we externe financiering realiseren (Rijk of Europees) en koppelingen maken met projecten van partners of in gebieden.
 • We willen de interne en externe bereikbaarheid op orde houden (toekomstbestendig maken van kruisingen tussen water , spoor en wegen).
 • We willen het Van Harinxmakanaal opwaarderen tot faciliterend klasse Va en de knelpunten de Tjerk Hiddessluis en HRMK-spoorbrug tussen Leeuwarden en Zwolle wegnemen. Voor beide knelpunten willen we afspraken met het Rijk maken over haar financiële bijdrage.
 • Het (financieel) afronden van aantal van de grote infraprojecten, zoals De Centrale As en Knooppunt Joure.

Het (financieel) afronden van aantal van de grote infraprojecten, zoals De Centrale As en Knooppunt Joure

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Het oplossen van de staalslakken is een financieel risico, omdat de kans bestaat op juridische procedures over de kosten van de te nemen maatregelen.

Realisatie van de resterende NABO’s

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken met het Rijk afspraken in het MIRT-overleg.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Onderhandelingen met het Rijk over de afkoopsom Tsjerk Hiddessluizen lopen, maar bieden nog geen zicht op een afkoopsom welke dit jaar bekend zal zijn.

Geld

G

We realiseren een deel van de hoofdfietsroutes langs provinciale infrastructuur (danwel minimaal in voorbereiding).

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Voor wat betreft realisatie zijn wij afhankelijk van de vorderingen van de gemeenten. De voorbereidingen vragen de nodige tijd waardoor in 2023 nog geen (delen van) hoofdfietsroutes gerealiseerd kunnen worden. Wel zijn de voorbereidingen in volle gang.

Geld

G

We werken aan de Vismigratierivier en verruiming van de Sluis Kornwerderzand

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Zie Paragraaf 3. Grote projecten (De Nieuwe Afsluitdijk)

Geld

O

Geld (toelichting)

Zie Paragraaf 3. Grote projecten (De Nieuwe Afsluitdijk)

We werken volgens planning aan de programmering in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (MPI, KIP, RYP 1.0 en 2.0).

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De planning uit het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer staat onder druk door regelgeving rond stikstof, de prijsontwikkelingen en de werkdruk bij de nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen. Ondanks dat worden veel projecten conform planning uitgevoerd. Mogelijk dat een deel uitloopt naar 2024.

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Van bouwen naar op orde houden In het BO-MIRT 2023 maken we afspraken met het Rijk over de volgende kruisingen:
- Aquaduct A6/Skarster Rien (resultaat 36)
- Aquaduct A7/Bolsward (resultaat 36)
- VHK / Tjerk Hiddessluizen (resultaat 37)
Afspraken gemaakt  
Realisatie (delen) hoofdfietsroutes  2  
Aanpak onbeveiligde overwegen Aanpak openbaar toegankelijke NABO’s waar de provincie cofinancier is (locaties Welsryp en Deinum) 2  
Overige grote projecten Afronden restpunten grote projecten en monitoren afspraken en het functioneren van de investeringen 2 projecten ronden wij af    

 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Van Harinxmakanaal (zie ook paragraaf 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur). Onderhandelingen met het Rijk over de afkoopsom Tsjerk Hiddessluizen lopen, maar bieden nog geen zicht op een afkoopsom welke dit jaar bekend zal zijn.

Realisatie (delen) van hoofdfietsroutes - hiervoor zijn wij afhankelijk van de vorderingen van de gemeenten. De voorbereidingen vragen de nodige tijd waardoor in 2023 nog geen (delen van) hoofdfietsroutes gerealiseerd kunnen worden. Wel zijn de voorbereidingen in volle gang.

Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 2.3.
 • Het onderhoudsniveau van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten) voldoet aan het onderhoudsniveau ‘6’.
 • De provinciale kunstwerken voldoen aan de wettelijk geëiste veiligheid.
 • Een programmatische aanpak van het Van Harinxmakanaal, inclusief synergievoordelen geplande onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van het kanaal (bijv. bochtverruiming Franeker, resultaat 37 bestuursakkoord ‘Lok op 1’).
 • We willen met het programma afstandsbediening de gastvrijheid voor de watersporter vergroten.
 • We willen, ook onder winterse omstandigheden, een optimale en veilige bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer.
 • We willen de 1700 oorspronkelijk geïnventariseerde dossiers rondom het oneigenlijk gebruik van onze provinciale eigendommen afronden.
 • We willen de huidige steunpuntenstructuur vernieuwen en verduurzamen.

We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We breiden het aantal bruggen uit dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De planning  van de aansluiting van kunstwerken op de bediencentrale loopt  met 1 á 2 jaar uit  door toelevering- en capaciteitsproblemen . 

Geld

G

We starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken aan het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen in 2023.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023

Beheer en (groot) onderhoud (vaar)wegen*

 

 

* De nulmetingen zijn nog gebaseerd op onderhoudsniveau 7, omdat dit het afgesproken niveau was tijdens de nulmeting. Bij de realisatie sturen wij op niveau 6

Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau (6):    
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 94%  
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 93%  
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%  
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 81%  
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 93%  
Programma Afstandsbediening Aantal bruggen wat aangesloten wordt op de bediencentrale in 2023 3  
Programma VHK

De opwaardering volgt het schema  (aangepast) onderhoudsprogrammering. Er is duidelijkheid over de keuze brug Kiesterzijl en grondaankopen t.b.v. bocht Langdeel. Er ligt een VO (voorontwerp) voor bocht Froskepolle.

Gereed  
Vastgoed/onrechtmatig gebruik Dossiers rondom oneigenlijk gebruik afhandelen   400  

 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Programma Van Harinxmakanaal: de minnelijke onderhandeling over de bedrijfsverplaatsing bij bocht Franeker loopt uit.  De grondaankoop voor bocht Langdeel is niet gelukt. Er wordt gekeken naar alternatieve maatregelen voor deze bocht.

We verwachten dit jaar 200 dossiers rondom oneigenlijk gebruik af te kunnen handelen. 

Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.4.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 2.4.
 • We verlenen en beheren de regionale OV-concessies voor de trein en bus
 • Het openbaar vervoer passen we aan op (nieuwe) trends en ontwikkelingen, zoals krimp, vergrijziging en de impact van de coronapandemie
 • We willen een schaalsprong bereiken door de reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstand met minimaal 30 minuten of meer te verkorten
 • De infrastructuur die gebruikt wordt voor onze bussen en treinen wordt verbeterd, vernieuwd en daarmee aantrekkelijker gemaakt
 • In lijn met het klimaatakkoord en het bestuursakkoord zero emissie bus (BAZEB) dient het openbaar vervoer binnen de concessies verduurzaamd te worden 

Via de nieuwe aanbesteding van het openbaar busvervoer in Fryslân willen wij meer zero-emissie bussen voorschrijven.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

De uitkomsten van de aanbesteding van de nieuwe concessie zijn bepalend voor het tempo van de investeringen, welke uiterlijk december 2028 gereed moeten zijn. Daarom is een begrotingswijziging bijgevoegd met het verzoek om het budget te verlengen tot en met 2028. 

Voor wat betreft de treinconcessie zetten wij de gesprekken tot een mogelijke herijking van de treinconcessie voort met de huidige vervoerder.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We hebben middelen gereserveerd voor de vervanging en het jaarlijkse beheer en onderhoud van de HRMK-spoorbrug.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We laten de overweg in de Hogeweg bij Den Horn (provincie Groningen) aanpassen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We realiseren Dynamische Reizigersinformatiesystemen (DRIS) op drukke bushaltes, nieuwe bushaltes aan de hoofdstructuur en upgraden busstations en ketenknooppunten.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

In overleg met de huidige busvervoerder en Rijkswaterstaat is ervoor gekozen de herinrichting / verplaatsing van OV knooppunt Zurich niet meer uit te voeren. Dit i.v.m. onvoldoende urgentie. In een begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld het budget, circa € 250.000, vrij te laten vallen naar het begrotingssaldo. 

We starten de aanbesteding van de concessie voor het busvervoer in Fryslan en willen deze gunnen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren met het Rijk afspraken uit om de bestaande spoorverbinding naar de Randstad te verbeteren.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren met het Rijk en de provincies Groningen en Drenthe het MIRT-onderzoek uit naar de Lelylijn.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken mee aan het vervolg op het landelijke programma ‘Toekomstbeeld OV’.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij bereiden samen met het programmabureau, ProRail en de provincie Groningen de uitrol van het nieuwe treinbeveiligingsysteem voor op de noordelijke regionale spoorlijnen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij onderzoeken de haalbaarheid van een eigen busstalling in Leeuwarden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij onderzoeken en ontwikkelen nieuwe/innovatieve concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer en andere mobiliteitsoplossingen (MaaS/deelmobiliteit) in samenspraak met gemeenten en vervoerders.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij onderzoeken samen met het Rijk, ProRail en de vervoerder de haalbaarheid om in de huidig lopende regionale treinconcessie met batterijtreinen te gaan rijden op Leeuwarden-Harlingen Haven.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij willen afspraken maken over de overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân (bestuursakkoord resultaat 48).

Beleid

R

Beleid (toelichting)

De provincie Fryslân heeft in november 2022 met het Rijk afgesproken dat de concessieverlening voor de Friese Waddenveren niet wordt overgedragen. Voor de overdracht van de concessie is een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de financiële en juridische aspecten die verband houden met de beoogde decentralisatie, het beheer en onderhoud van de haveninfrastructuur en vaargeulen, en de meerwaarde van de beoogde decentralisatie voor de reiziger. Uit dit onderzoek in opdracht van de provincie is gebleken dat een dergelijke overname maar een beperkte meerwaarde heeft voor de reiziger en bovendien aanzienlijke risico’s en kosten voor de provincie met zich meebrengt. Die risico’s houden onder meer verband met het feit dat het Rijk in geval van decentralisatie verantwoordelijk zou blijven voor het op diepte houden van de vaargeulen en de aanmeervoorzieningen in de havens. Ook speelt een rol dat er nog te weinig beeld is bij de marktwerking van de veerdiensten, waardoor het aanbestedingsresultaat onzeker is. Wij hebben samen met het Rijk de conclusie getrokken dat het op dit moment niet opportuun is om de concessieverlening voor de Friese Waddenveren te decentraliseren van het Rijk naar de provincie Fryslân. Het Rijk heeft toegezegd de provincie te betrekken bij de aanbesteding voor het vervoer vanaf 2030.

Tijd

G

Geld

G

Wij willen de concessieverlening van de sprinterdienst tussen Leeuwarden-Zwolle decentraliseren (bestuursakkoord resultaat 47).

Beleid

R

Beleid (toelichting)

De concessieverlening voor de sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle wordt niet per 2025 gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincie Fryslân. Hiertoe hebben het Rijk en de provincie besloten in november 2022. Het Rijk en de provincie hebben als voorwaarden voor decentralisatie gesteld dat dit meerwaarde voor de reiziger op moet leveren en dit budgetneutraal moet plaatsvinden. Voor de overdracht van de concessie zijn de mogelijkheden verkend om het reizigersproduct te verbeteren. Ook is onderzoek gedaan naar de financiële en praktische consequenties. Het is het Rijk en de provincie vervolgens niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor decentralisatie per 2025. Dit hangt met name op de financiële opgave om de treindienst te decentraliseren, en de middelen die beide partijen beschikbaar hebben voor exploitatie en investeringen.

Hoewel decentralisatie in 2025 te vroeg komt, zien beide partijen mogelijkheden om het gesprek over decentralisatie te continueren in aanloop naar volgende besluitvormingsmomenten. Dat kan bijvoorbeeld zijn richting de afloop van de concessie voor het regionaal spoorvervoer in Fryslân (2035).

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Verlenen en beheren regionale OV-concessies trein en bus Nieuwe busconcessie Gunning is afgerond  
Decentralisatie concessieverlening sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle en Waddenveren Afspraken met Rijk gemaakt  
Versnellen treinverbinding naar de Randstad Nemen Startbeslissing voor het uitvoeren van een Verkenning naar de Lelylijn. Onderzoek uitgevoerd voor Startbeslissing  
Uitvoering afspraken verbetering bestaand spoor Afspraken zijn uitgevoerd  
Verbeteren en aantrekkelijk maken spoornetwerk Vervanging HRMK-spoorbrug Afspraken met Rijk gemaakt  
Spoorlijn Leeuwarden-Groningen Resterende werkzaamheden zijn afgerond  
Voorbereiding uitrol ERTMS noordelijke regionale spoorlijnen Afspraken gemaakt  
Verbeteren en aantrekkelijk maken busnetwerk Eigen busstalling Leeuwarden Onderzoek haalbaarheid is gedaan  
Verduurzamen openbaar vervoer Batterijtreinen Leeuwarden-Harlingen Haven Onderzoek haalbaarheid is gedaan  

 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Afspraken met het Rijk dat er zowel op sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle als op de Waddenveren nu niet wordt gedecentraliseerd.  Zie ook eerder toelichting onder kopje 'wat gaan we doen in 2023'.