Bijlage 6. Afgehandelde aanbevelingen

Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten

Terug naar navigatie - Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten
Onderwerp Id. Bron Datum Korte aanbeveling Afhandeling Opmerking Concerncontrol
Aandacht voor rechtmatigheid in het subsidiebeheer 770 Accountant 26-4-2022 Bij zowel de interne als onze externe controle van de rechtmatige totstandkoming en verwerking van de subsidie uitgaven zijn de afgelopen2 jaren meerdere bevindingen geconstateerd. Deze zijn te splitsen naar fouten - gevallen waarin aantoonbaar niet rechtmatig is gehandeld - en onzekerheden - subsidies waarin de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld. Alhoewel de bevindingen in beide jaren ruimschoots binnen de controletoleranties blijven, is het wel van belang aandacht te besteden aan de rechtmatigheid in het subsidieproces. Om die reden hebben wij in onze managementletter het college van GS geadviseerd hier prioriteit aan te geven. Inmiddels heeft de provincie diverse acties in gang gezet. Deze aanbeveling gaat op in verschillende andere aanbevelingen bijvoorbeeld met betrekking tot de three lines of defence. Daarnaast zijn er monitor overleggen met opgavemanagers over de rechtmatigheid. 6feb23: deze aanbeveling hangt samen met o.a. aanbeveling 762 inzake subsidiebeheer en de kwaliteit van het proces. Subsidieverstrekking/-verlening is een continue proces. Diverse verbeteracties zijn in gang gezet. Wat Concerncontrol betreft kan deze aanbeveling op dit moment als afgehandeld worden beschouwd. Uit toekomstige acties moet blijken of het handelen voldoende rechtmatig is. Dit vergt naast digitalisering ook een bepaalde mindset (houding & gedrag) bij medewerkers wat betreft het handelen binnen de wet- en regelgeving.
Ontwikkeling van het zelf controlerend vermogen 771 Accountant 26-4-2022 Wij hebben geconstateerd dat zowel in 2020 als 2021 stappen zijn gemaakt in het proces van de totstandkoming en interne controle van de jaarrekening. Wij adviseren u komend jaar aandacht te geven aan de regierol vanuit financiën en de kwaliteit van de onderbouwingen in de 1e lijn ( afdelingen/teams/opgaven). De accountant heeft de planning voor de eindejaarscontrole nog niet aangeleverd, bij de interimcontrole zal dit besproken worden met hun. 02-03-2023: Oordeel accountants afwachten.24-03-2023: op 23 maart j.l. hebben we de eerste bespreking gehad van concept accountantsverslag en hebben accountants gemeld dat ze de aanbeveling van zelf controlerend vermogen dit jaar niet meer opgevoerd hebben, omdat ze dit punt sterk verbeterd hebben zien worden. Zie ook bijgevoegde mail. 28-03-2023 ConcernControl heeft het accountantsverslag waargenomen, volgens CC kan de aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd.