Programma 5: Mienskip

Wat zien we?

Terug naar navigatie - Wat zien we?

1. De huidige Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer loopt eind 2023 af. Wettelijk is bepaald dat Rijk en provincie  een nieuwe afspraak voor de periode 2024-2028 moeten afsluiten, dat doen we dit jaar. Eind 2022 heeft de Tweede Kamer hierover gedebatteerd en met verschillende moties aangegeven dat de ambities verhoogd moeten worden. Het Fries taalbeleid moet in de volle breedte op een hoger plan worden getild. 

Inzet beschikbare middelen programma 5 Mienskip

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 5 Mienskip
Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 75.558 -1.886 26.891 17.014 29.767
Totaal baten 1.630 0 177 0 1.453
Saldo van lasten en baten 73.928 -1.886 26.714 17.014 28.314

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
5.1 Leefomgeving 29.524 -818 5.863 14.047 8.796
5.2 Cultuur en erfgoed 31.307 -198 15.655 1.426 14.028
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren 14.728 -870 5.373 1.542 6.943
Totaal lasten 75.558 -1.886 26.891 17.014 29.767
Baten
5.1 Leefomgeving 488 0 163 0 326
5.2 Cultuur en erfgoed 1.142 0 15 0 1.127
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren 0 0 0 0 0
Totaal baten 1.630 0 177 0 1.453
Saldo van lasten en baten 73.928 -1.886 26.714 17.014 28.314

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen

Beleidsveld 5.1. Leefomjouwing

Terug naar navigatie - Inleiding

Het beleidsveld Leefomjouwing bestaat uit verschillende beleidsterreinen die achtereenvolgens in aparte subparagrafen aan de orde komen: Leefbaarheidsbeleid in algemene zin, Wonen, Sociaal beleid en Sport. 

Leefbaarheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling Leefbaarheidsbeleid

Terug naar navigatie - Doelstelling Leefbaarheidsbeleid

We willen de kracht van de mienskip mobiliseren om zo, van onderop en aansluitend op de behoefte van de Friese samenleving, de leefbaarheid hoog te houden en brede welvaart te versterken. Daarbij streven we een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau na. 

We delen en ‘halen’ kennis, door:

Terug naar navigatie - We delen en ‘halen’ kennis, door:

Een van de vier doelen van de beleidsbrief Leefberens is het delen van kennis.

In 2023 doen wij dit door het organiseren van een aantal inspiratiesessies.  Een is gericht op samenwerking in onderwijs en kinderopvang. De overige sessies zijn gericht op betaalbaar wonen zowel op traditionele manier als met alternatieve en inspirerende vormen. De laatste meer abstracte sessie gaat over  de manier waarop je hier komt in planvorming e.d.

Daarnaast nemen we in verschillende netwerken (RUG, SNN, BZK, regio's)  deel waarin kennis gedeeld wordt over onder andere brede welvaart, Elke regio Telt en regiodeals. Deze kennis delen we in- en extern met onze partners. 

Het subsidiëren van het Fries Sociaal Planbureau (FSP)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Het organiseren van regionale masterclasses

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Het organiseren van een provinciale inspiratiesessie

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Actief contact met het ministerie van BZK, SNN, de voormalige krimpprovincies (K6), P10 - samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten en K80 - netwerk van deze kleine en krachtige gemeenten

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip, door:

Terug naar navigatie - We ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip, door:

Naast de DOM-methode die al jaren ingezet wordt, wordt in 2023 een woonmodule bij GKK (Groei Kwaliteit Krimp) opgeleverd die ingezet kan worden voor het verspoedigen van de woningbouw in de dorpen met oog voor de kwaliteit en de demografische veranderingen (krimp/groei).

Op basis van de Beleidsbrief Grote Maatschappelijke Initiatieven ondersteunen wij een aantal grote projecten, waaronder gebiedspilot Tsjûkemar en Holwerd aan Zee.

In 2023 wordt een pilot uitgevoerd in de regio's Wadden en Zuidwest om te komen tot een netwerk voor de ondersteuning van mienskipsinitiatieven, in de breedste zin van het woord. Bij succes wordt dit provinciebreed uitgerold. 

 

Het implementeren en faciliteren van het Netwerk ter ondersteuning van Mienskipsinitiatieven.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

R

Geld (toelichting)

In de regio’s Zuidwest-Fryslân en Waddeneilanden worden in 2023 pilots voor de realisatie van een Mienskipsloket opgezet. Hiervoor is personele inzet nodig en daarom wordt voorgesteld de beschikbare middelen in het juiste jaar te begroten en voor 2023 om te zetten in een (tijdelijk) capaciteitsbudget. Hiervoor zijn twee begrotingswijzigingen bijgevoegd.

We faciliteren grote maatschappelijke initiatieven, zoals de gebiedspilot Tsjûkemar.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

In februari 2023 is PS akkoord  gegaan met het vrijgeven van  € 1,2 miljoen uit de Regiodealmiddelen voor de vraagstukken Holwerd aan Zee. De overige middelen zijn nog niet vrijgegeven en wachten op afronding van de onderzoeken en besluitvorming van PS over het vervolg. Naar alle waarschijnlijkheid worden de resultaten in het voorjaar van 2024 ter besluitvorming aan PS voorgelegd. Besteding van de niet-vrijgegeven middelen zal niet meer in 2023 plaatsvinden. Een begrotingswijziging om deze door te schuiven naar 2024 is bijgevoegd. Bij of na positieve besluitvorming door PS kunnen we een realistisch bestedingsritme in de begroting verwerken.

Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) subsidiëren wij leefbaarheidsinitiatieven uit de mienskip. Daarbij gaat het o.a. om ontmoetingsplekken, landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Aanvullend op het IMF worden in de regio’s Noordoost en Noordwest initiatieven ondersteund in het kader van het Budget Lokale Innovaties (BLI) en de LEADER, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

De voorbereiding van de nieuwe LEADER-periode is er op gericht om het Europese programma voor plattelandsontwikkeling voor meerdere Friese regio’s in te zetten. In de regio Zuidoost is in dit kader (vanwege de Regiodeal) het Regiofonds opgezet.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We faciliteren gemeenten provinciebreed om de DOM-methode verder te ontwikkelen, die integraal wordt toegepast in meerdere beleidsvelden (zoals in erfgoeddeal en bij Regiodeals). We stimuleren gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken samen en sluiten aan op uitvoeringsplannen in de regio’s

Terug naar navigatie - We werken samen en sluiten aan op uitvoeringsplannen in de regio’s

In alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken we daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Er worden 2 begrotingswijzigingen voorgesteld:

1) De provincie heeft bij project De Centrale As met de regio afgesproken het gebied met een plus achter te laten. De provinciale bijdrage wordt per maatregel verstrekt als is aangetoond dat de maatregel uitvoeringsgereed is en er sprake is van een sluitende begroting. De gemeente heeft aangegeven e.e.a. voor te leggen aan de gemeenteraad. Na akkoord van de gemeenteraad gaat de gemeente aan de slag om de maatregelen uitvoeringsgereed te krijgen.  Als realisatietermijn is uiterlijk 01-01-2027 aangegeven. Voor het verlengen van de budgetperiode is een begrotingswijziging bijgevoegd.

2) De verwachting is dat gebiedsgerichte samenwerking/ regionale samenwerking in 2024 en verder een intensivering krijgt, waardoor de vraag naar procesgeld voor aanjagen hiervan in 2024 gewenst is. Voorgesteld wordt € 150.000 door te schuiven van 2023 naar 2024.

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Kennis ophalen en delen Kennis delen over demografische veranderingen 5 regionale masterclasses organiseren  
1 provinciale inspiratiesessie organiseren  
Communicatiestrategie demografische ontwikkeling met proactief informatie delen communicatiestrategie gereed en geïmplementeerd  
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Experimenteren in 3 dorpen met transitiefonds Projecten ontwikkelen in 3 pilotdorpen  
Innovatieve facilitering grote maatschappelijke initiatieven en lerende implementatie Uitvoeringsparagraaf 1 gebiedspilot groot maatschappelijk initiatief (gebiedspilot Tsjûkemar)  
Ondersteunen van initiatieven via Iepen Mienskipfûns:  Afgeronde projecten zijn te vinden op: Projecten in beeld | Fryslan In 2023 bedienen we 250 burgerinitiatieven – over de totale looptijd van het IMF 2020-2023 750  
Aansluiten op en samenwerken aan uitvoeringsplannen in de regio’s  Optimalisatie van de bestuurlijke regionale samenwerking (gebiedsagenda en/of Regio Deal) 5 (regio’s Waddeneilanden, Noardwest-, Noardeast-, Súdeast- en Súdwest Fryslân)  
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Er is onzekerheid in hoeverre de gemeenten dit jaar het provinciale budget uit het Transitiefonds en de eigen bijdrage weg kunnen zetten.  Onderzocht wordt of de uitvoeringstermijn verlengd kan worden naar 2024 en 2025. 

 

Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling Wonen

Terug naar navigatie - Doelstelling Wonen
 1. Plezierig wonen in een verscheidenheid aan woonbuurten en woningen, waarbij het woningaanbod - nieuw én bestaand - aansluit op de (toekomstige) vraag van inwoners en van mensen die zich in Fryslân willen vestigen, en de doorstroming in de Friese woningvoorraad wordt bevorderd. 
 2. De Friese woningvoorraad en woonomgeving dragen in positieve zin bij aan Brede Welvaart in Fryslân
 3. Bestaande verouderde woningen en de directe woonomgeving zijn grootschalig opgeknapt (bouwkundig, functioneel, energetisch en klimaatadaptief), via een integrale aanpak, waarbij ook koppelkansen met verduurzaming, ruimtelijke kwaliteit en erfgoedwaarden, klimaatadaptatie, en circulair bouwen zijn benut.
 4. Zorgvuldig ruimtegebruik door optimale benutting van woningbouwmogelijkheden in bestaand bebouwd gebied, door hergebruik/herbestemming, tijdelijke woonvormen, herstructurering, sloop (eventueel met vervangende nieuwbouw) en transformatie van bestaande bebouwing. 
 5. Goede huisvesting voor doelgroepen met een tijdelijke woonvraag. 

De Friese Planmonitor wordt geoptimaliseerd zodat we samen met gemeenten en Rijk de gemaakte afspraken over de woningbouwproductie kunnen monitoren.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De eerste versie van de monitor is grotendeels gevuld. We zijn echter sterk afhankelijk van medewerking van gemeenten. Vanwege landelijke regelgeving wordt gewerkt aan een volgende versie, die voldoet aan landelijke afspraken tussen VNG, BZK en IPO. Wij verwachten dat de bestaande monitor hiervoor kan worden geconverteerd. 

Geld

G

De Friese Wenjen monitor wordt verder geprofessionaliseerd en samen met de Friese kennispartners ondergebracht in een voor iedereen toegankelijk dashboard.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Op dit moment zijn er diverse dashboards en onderzoeken beschikbaar. Er is echter nog geen samenhang tussen deze dashboards. Samen met gemeenten en kennispartners willen we tot een samenhangend dashboard komen. Hiervoor is meer tijd nodig. 

Geld

G

De resultaten uit het onderzoek naar de kwaliteit van de woningvoorraad worden vertaald naar een Fries plan van aanpak en een herstructureringsfonds.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het Rijk heeft de provincie gevraagd om regionale woondeals te maken. Daardoor was er geen tijd om al met dit onderzoek te starten. We hopen in het najaar samen met de kennispartners met dit onderzoek te kunnen starten . Vertaling naar een Fries plan van aanpak en een herstructureringsfonds kan pas daarna. Dat zal wellicht niet meer in 2023  lukken.

Geld

G

Op initiatief van de gemeenten, zorgpartijen en anderen werken we mee aan de bewustwording van ouderen over de manier waarop zij willen wonen als ze meer zorg nodig hebben en zelf minder mobiel worden.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Met het nieuwe Rijksbeleid zoals vastgelegd in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Wonen en zorg voor ouderen zal de rol van de provincie op dit terrein veranderen. Een wetswijziging wordt voorbereid. Omdat dit op dit moment niet behoort tot de wettelijke taak of smalle kerntaak, wordt er binnen de provincie geen extra capaciteit op ingezet.  We sluiten eventueel aan bij initiatieven van anderen. 

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Zie toelichting bij Beleid.

Geld

G

Samen met gemeenten en Rijk maken we woondeals waarin integrale aandacht is voor alle aspecten van de Volkshuisvesting en de wijze waarop we willen samenwerken.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Samen met gemeenten en Rijk versnellen we de bouw van nieuwe woningen; hiervoor willen we een Fries Impulsteam opzetten.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Er wordt gewerkt aan een knelpuntenanalyse. Op basis hiervan wordt samen met de gemeenten een advies geformuleerd op welke wijze per regio de Flexpoolmiddelen het beste kunnen worden ingezet. De analyse is een arbeidsintensief proces. 

Geld

G

Samen met gemeenten voeren we regie op voldoende woningen en woningen die aansluiten bij de woonbehoefte van de inwoners van Fryslân.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Uitvoering van de regeling Herbestemming.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

In de regeling die in 2022 was opengesteld waren ook rubrieken opgenomen voor vrijkomende karakteristieke boerderijen en voor flexwoningen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Voordat we de regeling nogmaals openstellen willen we eerst de regeling evalueren. Afhankelijk daarvan weten we of de regeling nog in 2023 opengesteld en uitgevoerd kan worden of dat dit doorschuift naar 2024.

Tijd

G

Geld

G

We adviseren de Friese gemeenten bij het opstellen van hun woonzorgvisies.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

De rol van de provincie op het gebied van wonen en zorg verandert. De wijze waarop is afhankelijk van nieuwe wetgeving en de keuze die de provincie hierin maakt. In het eerste halfjaar is vooral gewerkt aan het maken van de regionale woondeals. Daarom was er onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de provincie om hier invulling aan te geven. 

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De eerste woonzorgvisies nieuwe stijl zullen dit jaar gereed zijn.  Niet alle gemeenten en regio's zullen op tijd gereed zijn. 

Geld

G

We ondersteunen gemeenten bij hun aanvragen voor de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds en aanvragen bij de Europese Unie voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023

 Prognose 2023

Vertalen prestatieafspraken naar regionale woonagenda’s Aantal regionale woonagenda’s 4 regionale woonagenda’s  
Regie voeren op prestatieafspraken Evaluatie prestatieafspraken in iedere regio, gemeente Leeuwarden en de Waddengemeenten  6 evaluaties
1 herijking prestatieafspraken met Rijk
 
Opzetten Fries Impulsteam In samenwerking met gemeenten opgezet 1 Impulsteam  
Herbestemming De regeling herbestemming heeft in 2023 geleid tot nieuwe zelfstandige woningen door herbestemming.  50 zelfstandige woningen  
Kwalitatieve verbeterslag voor verouderende woningmarkt Aantal risicowoningen in Fryslân Herstructureringsfonds Nulmeting in 2023
Voorstel voor herstructureringsfonds in Fryslân
 
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Regie voeren op prestatieafspraken:
de regionale woondeals zijn in 20 april 2023 ondertekend. Er zijn veel procesafspraken gemaakt. De uitvoering hiervan kost veel tijd. We verwachten daarom dat evaluatie en herijking pas in 2024 plaatsvinden. 

Opzetten Fries Impulsteam:
in overleg met de gemeenten in regionaal verband worden eerst de knelpuntenanalyses uitgevoerd. De gemeenten hebben aangegeven op regionaal niveau de middelen te willen besteden. Aan de hand van de knelpuntenanalyse wordt samen met de gemeenten een advies voor besteding van de Flexpoolmiddelen opgesteld. 

Kwalitatieve verbeterslag voor verouderende woningmarkt:
dit onderzoek, met de Friese kennispartners en andere partijen, moet nog worden opgestart. We verwachten de uitkomsten niet eerder dan in 2024. 

Sociaal beleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling Sociaal beleid

Terug naar navigatie - Doelstelling Sociaal beleid
 1. Het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie en het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.

Sinds 2015 is er geen sprake meer van autonoom sociaal beleid van de provincie. Daarom zijn geen doelindicatoren geformuleerd. De activiteiten die de provincie op dit beleidsterrein uitvoert vloeien voort uit het bestuursakkoord Lok op 1 (resultaat 31 & 32) en het coronaherstelpakket No & Moarn II. Daar zijn wel indicatoren uit te herleiden, zoals benoemd bij het onderdeel resultaatindicatoren.

In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Overeenkomstig de motie van Provinciale Staten bij de behandeling van de Kadernota van 29 juni 2022, maken we regenboogbeleid en ontwikkelen we een visie op de Reinbôgeprovinsje Fryslân.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We faciliteren de bestuurstafel Seker en Sûn en het het gesprek over en oplossingsrichtingen voor de gevolgen van de personeelstekorten in zorg en welzijn (onderdeel herstelpakket No en Moarn II).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We maken de uitvoering van het project ‘Fryslân gaat voor de 10’ mogelijk.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

We maken de uitvoering mogelijk, maar waarschijnlijk wordt de indicator om alle 18 gemeentelijke coalities te smeden op het gebied van positieve gezondheid en inclusiviteit niet gehaald. Zie resultaat indicatoren.

Tijd

G

Geld

G

We maken het project Financieel Fit Fryslân mogelijk met als doel het verminderen van armoede en schulden (onderdeel herstelpakket No en Moarn II).

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Financieel Fit Fryslân heeft aangegeven dat ze mogelijk uitstel willen aanvragen voor de uitvoering.  Een van hun doelstellingen is dat gemeenten worden aangesloten op de schuldhulproute.  Een aantal gemeenten is dit al, maar nog niet helemaal. Financieel Fit Fryslân is hierover in gesprek met gemeenten. Deze gesprekken duren iets langer dan verwacht. De verwachting is dan ook dat het niet haalbaar is dat in 2023 alle gemeenten aangesloten zijn bij de schuldhulproute, maar wel in 2024.  Ditzelfde geldt voor deelproject Geldzorgen de baas. Hierbij is het de bedoeling dat deze training bij een aantal grote bedrijven wordt verzorgd. Er lopen al contacten met verschillende bedrijven, maar het is niet zeker of het lukt om de training daadwerkelijk in 2023 te geven, of dat de afspraken in 2023 wordt gemaakt en de training zelf in 2024 wordt gegeven.

Geld

G

Vanuit het Iepen Mienskipsfûns steunen we initiatieven die de sociale leefbaarheid versterken.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Sociale leefbaarheid Aantal gehonoreerde projecten Fonds Lok op Ien in 2023 8-10  

Totaal aantal Friese burgers en totaal aantal gemeentelijke coalities voor inclusie en/of gezondheid dat is bereikt met het project ‘Fryslân gaat voor de 10’ in de gehele projectperiode 2020-2023.

5000 Friese burgers
18 gemeentelijke coalities

 

 

Aantal mienskipsinitiatieven gesteund door de provincie via het Iepen Mienskipsfûns op het gebied van vitale, bewegende en gezonde bevolking. 

40 gesteunde initiatieven

 

Aandachtsgebieden Stellingwerven Aantal projecten gericht op daling werkeloosheid, stijging van het inkomen en de participatiegraad.

5 projecten in Ooststellingwerf

 

  5 projecten in Weststellingwerf  
Bestuurstafel Seker en Sûn Aantal keer dat de bestuurstafel Seker en Sûn bij elkaar komt  Minimaal 3x  
Terug naar navigatie - Toelichting

We verwachten dat het binnen het project Fryslân gaat voor de 10 een grote uitdaging wordt om in elke gemeente een coalitie te vormen op het gebied van inclusie en/of positieve gezondheid. Belangrijkste oorzaak is de impact die corona heeft gehad op dit driejarig project, waardoor vertraging is ontstaan. Op 2 juni hebben wij een speciale inspiratiebijeenkomst met de Friese gemeenten georganiseerd met als doel om een versnelling te realiseren op het gebied van coalitievorming.  We verwachten dat we uiteindelijk op 12 à 14 coalities uitkomen. 

 

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling Sportbeleid

Terug naar navigatie - Doelstelling Sportbeleid
 • We willen de vier officiële Fryske Sporten keatsen, fierljeppen, Fryske damjen en skûtsjesilen, op de kaart zetten, in het bijzonder bij de Friese jeugd.  
 • We willen de breedtesport stimuleren. 
 • We zetten in op een veilig en betaalbaar sportklimaat: iedereen in Fryslân moet zich welkom en veilig voelen om te gaan sporten en bewegen, van de recreant tot de talentvolle sporter op topsportniveau.
 • We investeren in talentontwikkeling en topsport. 

We bevorderen de organisatie van de Fryske Olympiade; een sportevenement waar de Friese sporten kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen tegelijkertijd plaatsvinden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We dragen bij aan het project ‘Sport yn Beweging’.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We dragen via een subsidie bij aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten (regionale voorziening - 50m zwembad zowel topsport als recreatie).

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We stellen twee fondsen in om innovatie en inclusiviteit in de sport in Fryslân te bevorderen: het Fonds Inclusiviteit Sport en het Innovatiefonds Sport.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We subsidiëren grootschalige sportevenementen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We subsidiëren het project Schoolschaatsen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We subsidiëren het project Skoallekeatsen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We subsidiëren Sport Fryslân, de Fryske sportbonden Frysk Ljeppers Boun, Stichting Foar de Neiteam, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Koninklijke Nederlandse Kaatsbon en Dambûn Frysk Spul, en Fryske sportevenementen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We subsidiëren Topsport Noord en het TeamNLcenter Noord (voorheen: Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en zijn aandeelhouder van Thialf.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voeren lobbyactiviteiten uit gericht op het binnenhalen van internationale grootschalige sportevenementen.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Fryske sporten Aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod van ‘Fryske Sport yn dyn Klasse’ 100  
Aantal evenementen die met de regeling Fryske sporten worden ondersteund. 7  
Breedtesport Aantal projecten via Sport Fryslân  bij sportverenigingen, gericht op inclusie 50  
Aantal kinderen dat gebruik maakt van mogelijkheid schoolschaatsen 9.460  
Aantal gemeenten dat deelneemt aan het project Sport yn Beweging 18  
Aantal evenementen die met de regeling Grootschalige sporten worden ondersteund 10  
Topsportevenement Aantal (lobby)gesprekken tbv internationaal (wieler) topsportevenement 4  

Beleidsveld 5.2. Cultuur en Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.2.
 • Via (grotere) culturele producties willen we bijdragen aan een hoogwaardig leef-, vestigings- en verblijfsklimaat in Fryslân en een aantrekkelijk cultureel klimaat (ambitie 1)
 • We streven naar meer innovatieve, experimentele en/of interdisciplinaire initiatieven in Fryslân als aanjager bij het werken aan maatschappelijke vraagstukken en om vernieuwing binnen de sector te stimuleren (ambitie 2)
 • Via cultuureducatie en -participatie en amateurkunst willen we dat kunst en cultuur bereikbaar en toegankelijk is voor iedere inwoner van Fryslân (ambitie 3)
 • We willen het Het Frysk Eigene, datgene wat bepalend en onderscheidend is voor Fryslân, borgen in het Ferhaal fan Fryslân om inwoners en bezoekers van Fryslân er kennis mee te kunnen laten maken. (ambitie 5)
 • We willen cultuurhistorische waarden zijn behouden, ontwikkeld, onderzocht en zichtbaar (ambitie 8a)
 • We willen  archeologische waarden onderzoeken, beschermen en een groter publieksbereik (ambitie 8b)
 • We streven naar het behoud, ontwikkeling, onderzoek en een groter publieksbereik van gebouwde en groene monumenten (ambitie 8c)

Ambitie 1 – Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia

Terug naar navigatie - Ambitie 1 – Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia

We subsidiëren de stichting LF2028. 2023 wordt een belangrijk jaar als opmaat naar het volgende triënnale jaar in 2025. Net als in 2022 zetten we in 2023 in op het verbinden van Arcadia programma met maatschappelijke thema's.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We herijken en continueren de ticketrisicoregeling;

Beleid

O

Beleid (toelichting)

De regeling is geëvalueerd. Voor herijking en continueren zijn wij in afwachting van het nieuwe bestuursakkoord.

Tijd

G

Geld

G

We zetten in onze opdracht aan Merk Fryslân ook specifiek in op de cultuurtoerist

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Ambitie 2 – Ynnovaasje & eksperimint

Terug naar navigatie - Ambitie 2 – Ynnovaasje & eksperimint

We gaan door met de uitvoering van de Stimuleringsregeling Ontwikkeling en Innovatie. Met deze regeling investeren wij in het proces van kennisontwikkeling tot uitvoering: we subsidiëren professionaliteitsbevordering, pilots en grote voorstellingen

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We nemen deel aan het netwerk We the North en werken verder aan het doorontwikkelen van de talentontwikkelingsnetwerken van We the North en de proeftuinen;

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken aan verdere versterking van de programmalijnen met Rijk en Rijksfondsen;

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Door prioriteitsstelling hebben we hier nog geen uitvoering aan kunnen geven

Geld

G

We zetten in op internationalisering voor het verkrijgen van substantiele Europese middelen, alsmede het uitbreiden en intensiveren van internationale contacten voor overheden en het veld.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Ambitie 3 – Kultuer yn ‘e Mienskip

Terug naar navigatie - Ambitie 3 – Kultuer yn ‘e Mienskip

We subsidiëren onze steuninstellingen voor cultuureducatie, -participatie en amateurkunst (Keunstwurk) en bibliotheken (Fers);

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We matchen de OCW-bijdrage aan KEK3 en stimuleren verbindingen tussen cultuurparticipatie en zorg (o.a. door cultuur onderdeel te maken van Bluezone);

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Door prioriteitsstelling hebben we nog geen uitvoering aan activiteiten op het vlak van 'cultuur en zorg' kunnen geven

Geld

G

Wij evalueren wij steuninstelling Keunstwurk, meten we de tevredenheid van bibliotheken over de dienstverlening van Fers en doen onderzoek naar cultuurparticipatie;

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Via het Iepen Mienskipsfûns en een regeling Iepenloftspullen leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van actieve cultuurparticipatie en faciliteren wij het amateurkunstklimaat in Fryslân.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven uitvoering aan de cultuurkaart, waarmee we de subsidiestromen inzichtelijk maken voor aanvragers en (mede)overheden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We hebben uitvoering gegeven aan de structuurversterking van Beeldende Kunst

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Met de Friese gemeenten werken we aan een betere afstemming van beleid op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We dragen bij aan gebiedsgerichte processen zoals Anno II en Streekwurk

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Door prioriteitsstelling dragen we bij op verzoek, maar zoeken niet actief de verbinding vanuit het cultuurbeleid. 

Geld

G

Ambitie 5 - Ferhaal fan Fryslân

Terug naar navigatie - Ambitie 5 - Ferhaal fan Fryslân

Via de Friese musea (geselecteerd op basis van de regeling Kunst en Musea en het rapport ‘Analyse en advies subsidiëring musea Provincie Fryslân’ n.a.v. de motie vreemd ‘Musea subsidies’ PS 17 februari 2021 en de motie ‘Ondersteuning Friese musea’

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Ambitie 6 – Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat

Terug naar navigatie - Ambitie 6 – Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat

We herijken de regeling Musea en Kunstinfastructuur op basis van de evaluatie van deze regeling en op basis van duidelijkheid over het beschikbare budget.

Beleid

O

Beleid (toelichting)

Het herijken van de regeling is in gang gezet, maar het eindresultaat is afhankelijk van de keuzes in het nieuwe coalitieakkoord.

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Doordat gewacht wordt op het nieuwe coalitieakkoord, is de tijdsplanning om te komen tot een herijkte regeling krap. Het is nog niet duidelijk of het gaat lukken om dit jaar een vervolgregeling te publiceren. 

Geld

O

Geld (toelichting)

De vorm van de herijkte regeling is nog niet bekend, vanwege het ontbreken van duidelijkheid over het beschikbare budget.

Wij ontwikkelen accounthouderschap naar partnerschap met onze instellingen die meerjarige financiële steun van ons krijgen. Wij zetten daarbij in op informeren en faciliteren dat instellingen van elkaar kunnen leren en samenwerken;

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Door prioriteitsstelling ligt de 'dienstverlening' richting culturele instellingen, en met name de snelheid daarvan, niet op het geambieerde niveau.

Geld

G

We subsidieren Pop Fabryk (pop-infrastructuur) en het kultuer kollektyf, zodat zij een volwaardig partner zijn voor het indienen van een aanvraag binnen de landelijke basisinfrastructuur.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We geven opdracht om de nota Nij Poadium te evalueren als opmaat naar de volgende beleidsperiode.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Het resterende procesbudget voor Nij Poadium is verdeeld over de jaren 2023 en 2024. In 2024 ligt het zwaartepunt van afronding van Nij Poadium en opstarten van nieuwe beleidsperiode. Daarom is een begrotingswijziging bijgevoegd om middelen van 2023 naar 2024 door te schuiven. In 2024 wordt vervolgens budget omgezet in uitvoeringscapaciteit via een aparte begrotingswijziging (zie programma 6).

Ambitie 8a - Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistorie

Terug naar navigatie - Ambitie 8a - Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistorie

Wij subsidiëren een aantal projecten uit de Erfgoeddeal: de Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’, het project K(l)eigoed, en het project Buitengewone Leerstoel

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Door het Rijk is het project Greppelland gehonoreerd vanuit de Erfgoed Deal met
€ 353.000,-. Omdat dit project bijdraagt aan meerdere provinciale resultaten, hebben wij onze cofinanciering vanuit diverse budgetten beschikbaar gesteld. Via twee begrotingswijzigingen stellen wij voor alle budgetten voor dit project samen te voegen tot één projectbudget en in het juiste bestedingsritme in de begroting op te nemen.

Voor het projectplan Takomst Fryske Pleats voeren we restauratieregeling voor boerderijen uit en zetten we een database op voor karakteristieke boerderijen in Fryslân.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

De termijn van de uitvoering van de prijsvraag voor herbestemming van boerderijen loopt tot in 2024, waardoor het nodig is het bestedingsritme aan te passen. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart in de

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Ambitie 8c - Erfgoed ûntwikkele – Monumenten

Terug naar navigatie - Ambitie 8c - Erfgoed ûntwikkele – Monumenten

Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Ambitie 1 Subsidiëring voor de voorbereiding van de triënnale in 2025. Alle thema’s komen terug  
Ambitie 2

Subsidiering van interdisciplinaire, innovatieve en experimentele producties/projecten

Minimaal 10

 

Ambitie 3 Subsidie verstrekking Subsidie verstrekt aan Keunstwurk en Fers, Iepenloftspullen  
Evaluatie samenwerking Fers Evaluatie voltooid  
Onderzoek cultuurparticipatie  Werving voltooid. Analyse gestart.  
Ambitie 5 Aantal exposities die hebben bijgedragen aan het Ferhaal van Fryslân 7  
Ambitie 6 Evaluatie  werkwijze subsidietoekenning Evaluatie voltooid  

Pro-actieve rol qua netwerkontwikkeling

Nieuwsbrieven, netwerkbijeenkomsten, etc.  
Ambitie 8a Aantal projecten uit de erfgoeddeal en De Fryske Pleats 5 groen
Aantal verstrekte subsidie voor restauratie van boerderijdaken 20 groen
Ambitie 8b Aantal archeologische steunpunten 11 groen
Ambitie 8c Subsidieregeling Monumenten (SUMO): aantal restauraties en herbestemmingen van (Rijks)monumenten 35  groen

Beliedsfjild 5.3 Taal, media, ûnderwiis en letteren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beliedsfjild 5.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beliedsfjild 5.3.
 1. Wy wolle in fanselssprekkend plak foar it Frysk realisearje yn alle fasetten fan it (iepenbier) libben, troch:
 • taal en identiteit te brûken as ynspiraasje foar kulturele inisjativen, produksjes en nije netwurken (ambysje 4).
 • in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it ûnderwiis: in ryk taaloanbod op skoalle, dêr’t alle learlingen optimaal Frysk troch leare kinne, sadat de ûnderwiiskwaliteit fan it fak Frysk tanimt (ambysje 7A).
 • In fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben: it behâlden en befoarderjen fan de Fryske taal yn ús iepenbiere libben (ambysje 7B).
 • In fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús frije tiid: de Fryske taal wurdt as fanselssprekkend ynset yn keunst- en kultuerproduksjes en mear brûkt troch de media (ambysje 7 C). 

Ambysje 7A: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it ûnderwiis

Terug naar navigatie - Ambysje 7A: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it ûnderwiis

Wy geane troch mei de útfiering fan it projekt Taalplan Frysk 2030, yn ‘e mande mei dosinten, skoal(bestjoeren) en acht taal- en ûnderwiisynstellings, sadat yn 2030 it fak Frysk op alle basisskoallen en skoallen foar it fuortset ûnderwiis op foldwaan

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wy ûntwikkelje konsept-kearndoelen foar it fak Frysk as oanset foar in fernijd kurrikulum Fryske taal en kultuer yn it primêr en fuortset ûnderwiis.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De kurrikulumwiziging fan de kearndoelen Frysk rint lykop mei die fan de oare fakken. Sjoen dat der fanwegen de opmerkingen en winsken fan de Twadde Keamer fertraging is binnen it lanlike trajekt, hat dat ek gefolgen foar it Frysk.

Geld

O

Geld (toelichting)

Oanslutend op de taljochting by Tiid, hat de fertraging ek as gefolch dat de budzjetten letter bestege wurde sille. Hjirfoar is in begruttingswiziging taheakke.

Sawol yn fundearjend ûnderwiis as ferfolchopliedings op middelber en heger nivo is mear omtinken foar it Frysk. Frysk moat in plak krije yn bygelyks beropsfoarmjende of boargerskipslessen. De learare-oplieding Frysk wurdt oantrekliker makke troch dy

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Foar it tydlike budzjet Frysk yn it MBÛ (ryksmiddels) wurdt mei in begruttingswiziging útstelt om dizze te ferlingen oan't en mei 2024. Pas neidat wy de ryksmiddels yn maaie 2022 krigen hiene, koe it trajekt fan de subsydzjeferliening opstart wurde. Dêrtroch koe der earst allinich foar 2 jier in gedegen subsydzjeoanfraach ferwurke wurde, wylst der mei it ryk ôfsprutsen is dat der binnen de rintiid fan de hjoeddeistiche BFTK (2019-2023) in subsydzje foar 3 jier ferliend wurde soe.

Ambysje 7B: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben

Terug naar navigatie - Ambysje 7B: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben

De langetermynaginda is liedend as it giet om gemeentlik taalbelied.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Yn it ramt fan it Sichtberensakkoart en moasje 2938 fan de FNP wurde konkrete ferfryskingsprojekten (en de streektalen) útfierd, mar ek belied en ôfspraken makke oer de yntegraliteit dêrfan yn de takomst.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wy soargje der foar dat der in goede opfolging komt fan it Taalkado as it giet om de taaloerdracht nei in nije generaasje.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Yn ôfstimming mei it Ryk en it Fryske fjild soargje wy foar de tastânkomming fan in nije BFTK foar de perioade 2024 – 2028.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Ambysje 7C: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús frije tiid

Terug naar navigatie - Ambysje 7C: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús frije tiid

De provinsjale organisaasje wurket út de ferskillende opjeften wei gear om it fanselssprekkend plak fan it Frysk te realisearjen. Bygelyks troch meartalige kommunikaasje, de sichtberens fan it Frysk op it mêd fan beliedsmêden as ynfrastruktuer, natue

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Trochskowen fan budzjet, sa-as utstelt yn de begruttingswiziging, is nedich troch aktualisaasje fan de planning fan de útfiering by û.o. it projekt Sichtberens N359 (Boalsert - Ljouwert), 3 krúsingen: Boalsert Noard, Burchwert en Wommels. Ferwachting is dat de wurksumens yn 2024 plakhawwe en wy de kosten dêrom ten leste fan 2024 bringe moatte.

Trochûntwikkeling fan digitale helpmiddels yn it Frysk en ynset op in folsleiner oanbod foar alle domeinen en leeftiden. Spearpunten binne spraaktechnology, it oersetten fan digitale tapassings yn de soarch en nije tapassings foar bern en jongerein.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Sawol it projekt Nedersaksische spraaktechnologie as it Projekt The Intergenerational transmission of west Frisian hawwe fertraging en binne noch ûnwis te starten dit jier, mar dizze finânsjes binne wol nedich foar 2024 om it projekt uit te kunnen voeren. Dêrom is in begruttingswiziging tafoege om middels troch te skowen fan 2023 nei 2024.

Wy jouwe yn ‘e mande mei de gemeente Ljouwert útfiering oan UNESCO City of Literature, en stelle skriuwersbeurzen en oare regelings beskikber.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wy stimulearje en fasilitearje (lês)projekten as Lês No.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaatyndikatoaren

Terug naar navigatie - Resultaatyndikatoaren
Ûnderwerp Yndikator Doelwearde 2023  Prognoaze 2023
Ambysje 
Taalplan Frysk 2030
In skoalstiper foar alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis as fêste begelieder Yn 2023 hat elke skoalle minimaal ien kear kontakt hân mei de skoalstiper  
Ambysje
Fernijd kurrikulum 
In fernijd kurrikulum ûntwikkele yn ‘e mande mei it ûnderwiisfjild en mei oare leargebieten.  Konseptkearndoelen binne ûntwikkele om te testen yn de ûnderwiispraktyk.   
Ambysje In fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben

Het sichtberensakkoart wurdt útfierd. 

Trije projekten útfierd / útfiere litte yn it ramt fan de sichtberens fan it Frysk.

By 50 projekten fan it Iepen Mienskipsfûns is it Frysk of de streektaal sichtber.

 

Der wurdt in nije BFTK opsteld Ein 2023 is de nije BFTK 2024 – 2028 ree.  
Ambysje Frysk yn ‘e frije tiid  De trochûntwikkeling fan de digitale helpmiddels foar en yn it Frysk  Yn 2023 komt der in taallearapp en in (serious) game beskikber en wurdt der fierder wurke oan de ûntwikkeling fan digitale helpmiddels foar en yn it Frysk.   
Ambysje fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ‘e frije tiid Taalbeleid rjochte op nije Friezen Belied rjochte op Frysk by nije Friezen wurdt fan krêft  
Ambysje Frysk yn ynternasjonaal perspektyf In ferfolch fan de pilot European Charter Classroom Activities (ECCA) Project (www.thisismylanguage.eu). Minimaal trije útwikselingsprojekten fan Fryske skoallen (jongerein 15-18 jier) mei maksimaal fiif oare Europeeske taalregio's.  
Terug naar navigatie - Toelichting

Taljochting

Ambitie Frysk  yn 'e frije tiid:
Foar de taallearapp rint op it stuit in ûndersyk, it útjaan fan de app wurdt nei alle gedachten 2024.

Beleidsveld 5.3. Taal, media, onderwijs en letteren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.3.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 5.3.

Wij willen een vanzelfsprekende plaats van het Fries realiseren in alle facetten van het (openbaar) leven, door.

  • Taal en identiteit te gebruiken als inspiratie voor culturele initiatieven, producties en nieuwe netwerken (ambitie 4).
  • Een vanzelfsprekende plek van Fries in het onderwijs: een rijk taalaanbod op school waarin alle leerlingen optimaal Fries kunnen leren en waardoor de onderwijskwaliteit van het vak Fries toeneemt (ambitie 7A). 
  • Een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven: het behouden en bevorderen van de Friese taal in ons openbare leven (ambitie 7B). 
  • Een vanzelfsprekende plaats van het Fries in onze vrije tijd: de Friese taal wordt als vanzelfsprekend ingezet in kunst- en cultuurproducties en meer gebruikt door media (ambitie 7 C). 

Ambitie 7A: een vanzelfsprekende plek van het Fries in het onderwijs

Terug naar navigatie - Ambitie 7A: een vanzelfsprekende plek van het Fries in het onderwijs

    

We gaan door met de uitvoering van het project Taalplan Frysk 2030 samen met docenten, scholen(besturen) en acht taal- en onderwijsinstellingen, zodat in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs op voldoende

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We ontwikkelen concept-kerndoelen voor het vak Fries als aanzet voor een vernieuwd curriculum Friese taal en cultuur in het primair en voortgezet onderwijs.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De curriculumherziening van de kerndoelen Fries lopen gelijk op met die van de andere vakken. Gezien er vanwege de opmerkingen en wensen van de Tweede Kamer vertraging is binnen het landelijke traject, heeft dat ook gevolgen voor het Fries.  

Geld

O

Geld (toelichting)

Aansluitend op de toelichting onder tijd, heeft de vertraging ook tot gevolg dat budgetten later tot besteding zullen komen. Hiervoor is een begrotingswijziging toegevoegd.

Zowel in funderend onderwijs als vervolgopleidingen op middelbaar en hoger niveau is meer aandacht voor het Fries. Fries moet een plek krijgen in bijvoorbeeld beroepsvormende of burgerschapslessen. De lerarenopleiding Fries wordt aantrekkelijker ge

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Voor het tijdelijke budget Fries in het MBO (rijksmiddelen) wordt via begrotingswijziging voorgesteld om deze  te verlengen tot en met 2024. Pas na ontvangst van de rijksmiddelen in mei 2022 kon het traject van de subsidieverlening gestart worden. Daardoor kon er eerst alleen voor 2 jaar een gedegen subsidieaanvraag verwerkt worden, terwijl er met het rijk was afgesproken dat er binnen de looptijd van de huidige BFTK (2019-2023) een subsidie voor 3 jaar verleend zou worden.

Ambitie 7B: een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven

Terug naar navigatie - Ambitie 7B: een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven

De langetermijnagenda is leidend als het gaat om gemeentelijk taalbeleid.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In het kader van het Sichtberensakkoart en motie 2938 van de FNP worden concrete ferfryskingsprojekten (en de streektalen) uitgevoerd, maar ook beleid en afspraken gemaakt over de integraliteit daarvan in de toekomst.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We zorgen ervoor dat er een goede opvolging komt van het Taalkado als het gaat om de taaloverdracht naar een nieuwe generatie.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

In afstemming met het Rijk en het Friese veld zorgen wij voor de totstandkoming van een nieuwe BFTK voor de periode 2024 – 2028.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Ambitie 7C: een vanzelfsprekende plek van het Fries in onze vrije tijd

Terug naar navigatie - Ambitie 7C: een vanzelfsprekende plek van het Fries in onze vrije tijd

De provinciale organisatie werkt vanuit de verschillende opgaven samen om de vanzelfsprekende plek van het Fries te realiseren. Bijvoorbeeld door meertalige communicatie, de sichtberens fan it Frysk op het gebied van beleidsterreinen als infrastruc

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Doorschuiven van budget, zoals voorgesteld in de begrotingswijziging, is nodig door actualisatie bij o.a. het project Sichtberens N359 (Bolsward - Leeuwarden), 3 kruisingen: Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 plaatsvinden en wij daarom de kosten ten laste van 2024 moeten brengen. 

Doorontwikkeling van digitale hulpmiddelen in het Fries en inzet op een vollediger aanbod voor alle domeinen en leeftijden. Speerpunten zijn spraaktechnologie, het vertalen van digitale toepassingen in de zorg en nieuwe toepassingen voor kinderen e

Beleid

G

Tijd

G

Geld

O

Geld (toelichting)

Zowel het project Nedersaksische spraaktechnologie als het projekt The Intergenerational transmission of west Frisian hebben vertraging en het is nog niet zeker of ze dit jaar starten. Maar de middelen zijn wel nodig om in 2024 het project uit te kunnen voeren. Daarom is een begrotingswijziging bijgevoegd om middelen door te schuiven van 2023 naar 2024.

Wij geven samen met de gemeente Leeuwarden uitvoering aan UNESCO City of Literature, en stellen schrijversbeurzen en andere regelingen beschikbaar.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Wij stimuleren en faciliteren (lees)projecten als Lês No.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Prognose 2023
Ambitie Taalplan Frysk 2030 Een skoalstiper voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs als vaste begeleider In 2023 heeft elke school minimaal één keer contact gehad met de skoalstiper  
Ambitie Fernijd kurrikulum  Een vernieuwd kurrikulum ontwikkeld samen met onderwijsveld en met andere leergebieden.  Conceptkerndoelen zijn ontwikkeld voor testen in de onderwijspraktijk.   
Ambitie Een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven Het sichtberensakkoart wordt uitgevoerd. 

Drie projecten uitgevoerd/ laten uitvoeren in het kader van de sichtberens fan it Frysk.

Bij 50 projecten van het Iepen Mienskipsfûns is het Fries of de streektaal zichtbaar.

 

Er wordt een nieuwe BFTK opgesteld    
Ambitie Frysk yn ‘e frije tiid  De doorontwikkeling van de digitale helpmiddelen voor en in het Fries  In 2023 komt een taalleerapp en een (serious) game beschikbaar en wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van digitale helpmiddelen voor en in het Fries. Eind 2023 is de nieuwe BFTK 2024 – 2028 gereed.  
Ambitie fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ‘e frije tiid Taalbeleid gericht op Nieuwe Friezen Beleid gericht op Fries bij Nieuwe Friezen wordt van kracht  
Ambitie Frysk yn ynternasjonaal perspektyf In vervolg van de pilot European Charter Classroom Activities (ECCA) Project (www.thisismylanguage.eu). Minimaal drie uitwisselingsprojecten van Friese scholen (jongeren 15-18 jaar) met maximaal vijf andere Europese taalregio's.