Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bestuursrapportage van 2023 leggen wij verantwoording af door het schetsen van de ontwikkelingen en het geven van inzicht in de voortgang van het beleid na vaststelling van de begroting 2023. 

We leveren veel inspanningen om de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de begroting 2023, te realiseren. We liggen voor het merendeel op koers.  Mede door de nadruk op de doorontwikkeling van het voorspellend vermogen zien we dat in de bestuursrapportage budgetten naar de komende jaren worden doorgeschoven (kasritmewijzigingen).  Dit heeft tot gevolg dat sommige  resultaten later in de tijd worden gerealiseerd en dit is terug te zien in oranje scores op  de indicator 'Tijd'. 

Er worden in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen/begrotingswijzigingen ingediend die ten gunste (+) dan wel ten laste (-/-) van het begrotingssaldo komen.  Voor de jaren 2023 t/m 2027 worden per saldo de volgende bedragen aan het begrotingssaldo toegevoegd c.q. onttrokken (x € 1 miljoen).    

2023 2024 2025 2025 2027
6,4 0,3 -0,3 -3,3 -2,7

Toevoegingen en onttrekkingen

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen

Bovenstaande toevoegingen en onttrekkingen aan het begrotingssaldo betreffen zowel de begrotingswijzigingen PS als begrotingswijzigingen onder mandaat GS.

Voor een nadere toelichting op de PS-begrotingswijzigingen wordt verwezen naar bijlage I “Begrotingswijzigingen PS”, zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage. Naast de begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo, zijn in deze bijlage ook de overige begrotingswijzigingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld voorstellen tot aanpassing van het bestedingsritme tijdelijke budgetten.  

Naast de begrotingswijzigingen PS zijn ook een aantal wijzigingen onder het mandaat van GS verwerkt. De wijzigingen onder mandaat GS worden nader toegelicht in paragraaf 5.2.