Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Jierstikken yn ien eachopslach
    1. Blz. 4 Jierstikken yn ien eachopslach
   2. Blz. 5 Jaarstukken in één oogopslag
    1. Blz. 6 Jaarstukken 2023 in één oogopslag
   3. Blz. 7 Gearfetting
    1. Blz. 8 Wat diene wy yn 2023?
    2. Blz. 9 Ynfrastruktuer
    3. Blz. 10 Omjouwing
    4. Blz. 11 Ekonomy
    5. Blz. 12 Mienskip
    6. Blz. 13 Bedriuwsfiering
    7. Blz. 14 Algemiene dekkingsmiddels
    8. Blz. 15 Finânsjes
   4. Blz. 16 Samenvatting
    1. Blz. 17 Wat deden we in 2023?
    2. Blz. 18 Infrastructuur
    3. Blz. 19 Omgeving
    4. Blz. 20 Economie
    5. Blz. 21 Mienskip
    6. Blz. 22 Bedrijfsvoering
    7. Blz. 23 Algemene dekkingsmiddelen
   5. Blz. 24 Provinciebestuur en organisatie
    1. Blz. 25 Samenstelling Provinciale Staten
    2. Blz. 26 Samenstelling Gedeputeerde Staten
    3. Blz. 27 Ambtelijke organisatie - Organogram
   6. Blz. 28 Trends Staat van Fryslân
    1. Blz. 29 Trends Staat van Fryslân
   7. Blz. 30 Leeswijzer
    1. Blz. 31 Jaarstukken
   8. Blz. 32 Programma 1: Bestuur
    1. Blz. 33 Portefeuillehouders
    2. Blz. 34 Vastgestelde beleidsnotities
    3. Blz. 35 Verbonden partijen
    4. Blz. 36 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 37 Doelstellingen programma 1
      1. Blz. 38 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
      2. Blz. 39 1.2 Gedeputeerde Staten
      3. Blz. 40 1.3 Commissaris van de Koning
      4. Blz. 41 1.4 Kwaliteit van het bestuur
      5. Blz. 42 1.5 Bestuurlijke samenwerking
    5. Blz. 43 Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie
     1. Blz. 44 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 45 Doelstelling beleidsveld 1.1.
       1. Blz. 46 De griffie verzorgt in 2023 een introductie- en opleidingsprogramma voor de nieuwe Staten
       2. Blz. 47 We betrekken jongeren actief bij de politiek
       3. Blz. 48 We brengen provinciale politiek onder de aandacht
       4. Blz. 49 We dragen bij aan de ontwikkeling van het provinciale beleidsproces
       5. Blz. 50 We laten inwoners kennis maken met de politiek
       6. Blz. 51 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk
       7. Blz. 52 We noteren alle moties, toezeggingen, en aanbevelingen van de NRK
       8. Blz. 53 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten
       9. Blz. 54 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties
     2. Blz. 55 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 56 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 57 Uitgebreide financiële tabel
     5. Blz. 58 Toelichting
    6. Blz. 59 Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten
     1. Blz. 60 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 61 Doelstelling beleidsveld 1.2.
       1. Blz. 62 Er komt een ‘Eindbalans’ over de bestuursperiode 2019-2023: ‘Lok op1’.
       2. Blz. 63 Er komt een overdrachtsdossier en inwerkprogramma voor het nieuwe college.
       3. Blz. 64 Gedeputeerde Staten zorgen ervoor dat Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitvoeren.
     2. Blz. 65 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 66 Toelichting r.i.
     4. Blz. 67 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 68 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 69 Toelichting
    7. Blz. 70 Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan
     1. Blz. 71 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 72 Doelstelling beleidsveld 1.3.
       1. Blz. 73 De CvdK brengt 4 ambtsbezoeken aan gemeenten.
       2. Blz. 74 De CvdK stimuleert de Friese samenwerking middels de bestuurlijke overleggen tussen provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en gemeente Leeuwarden.
       3. Blz. 75 De CvdK voert 7 klankbordgesprekken met burgemeesters.
       4. Blz. 76 De CvdK ziet toe op het ordelijk verloop van minimaal 5 procedures voor benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.
       5. Blz. 77 De jaarlijkse Friese ondermijningsconferentie vindt plaats.
       6. Blz. 78 Er vindt minimaal één bestuurlijke bijeenkomst plaats in het kader van het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK.
       7. Blz. 79 Er wordt, met als uitgangspunt de in 2022 ondertekende Intentieverklaring Friese Norm, langs twee sporen samengewerkt met gemeenten en ketenpartners in de aanpak van ondermijning.
       8. Blz. 80 Naar verwachting worden er, op basis van voorgaande jaren, 150 Koninklijke waarderingen verleend.
     2. Blz. 81 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 82 Toelichting r.i.
     4. Blz. 83 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 84 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 85 Toelichting
    8. Blz. 86 Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur
     1. Blz. 87 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 88 Doelstelling beleidsveld 1.4.
       1. Blz. 89 We gaan van start met nieuwe werkwijzen voor regionale samenwerking.
       2. Blz. 90 We geven met een uitvoeringsparagraaf/werkwijze bij de beleidsbrief grote maatschappelijke initiatieven praktisch invulling aan het faciliteren van maatschappelijke initiatieven.
       3. Blz. 91 We vergroten de weerbaarheid van onze eigen medewerkers en werkprocessen.
       4. Blz. 92 We voeren de beleidsbrief participatie uit.
       5. Blz. 93 We voeren dialooggesprekken met gemeenten en wetterskip.
       6. Blz. 94 We voeren gesprekken met onze partners in het Friese bestuurlijk regionale ecosysteem.
     2. Blz. 95 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 96 Toelichting r.i.
     4. Blz. 97 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 98 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 99 Toelichting
    9. Blz. 100 Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 101 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 102 Doelstelling beleidsveld 1.5.
       1. Blz. 103 Bestuurlijke samenwerking in Noord Nederland op het gebied van Public Affairs / lobby wordt ambtelijk ondersteund door de dienst.
       2. Blz. 104 Deelname aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel
       3. Blz. 105 Friese deelname aan de Grensoverschrijdende Samenwerking Niedersachsen- Nederland
       4. Blz. 106 Fryske borrel: eenmaal per jaar organiseert de provincie Fryslân een netwerkbijeenkomst voor Friese ambtenaren en bestuurders in Den Haag
       5. Blz. 107 Het organiseren van de jaarlijkse Fryslândei in Brussel
       6. Blz. 108 In 2023 werken we verder aan de opvolging van de aanbevelingen voor samenwerking met Wetterskip Fryslân. We voeren regie op de samenwerking in 4 bestuurlijke bijeenkomsten.
       7. Blz. 109 We doen vanuit bestuurlijke samenwerking regiodeal aanvragen voor de regio’s Wadden en NW.
       8. Blz. 110 We faciliteren de integrale gebiedsontwikkeling met de uitvoering van het Fries Programma Waddenkust
       9. Blz. 111 We geven samen met de provincies Noord-Holland en Groningen uitvoering aan het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 en verder
       10. Blz. 112 We geven vanuit bestuurlijke samenwerking inhoud aan de gezamenlijk afgesproken opgaven voor de regio’s NO en ZO.
       11. Blz. 113 We geven vanuit bestuurlijke samenwerking uitvoering aan de Samenwerkingsagenda Leeuwarden.
       12. Blz. 114 We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Integraal Beheerplan Waddenzee
       13. Blz. 115 We leveren een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026
       14. Blz. 116 We leveren een bijdrage aan het Omgevingsberaad Waddengebied en nemen hieraan deel
       15. Blz. 117 We nemen vier keer deel aan een bestuurlijke mijnbouwtafel.
       16. Blz. 118 We stellen vanuit bestuurlijke samenwerking de gebiedsagenda voor de regio ZW op.
     2. Blz. 119 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 120 Toelichting r.i.
     4. Blz. 121 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 122 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 123 Toelichting
    10. Blz. 124 Wat heeft het programma gekost?
    11. Blz. 125 Toelichting
    12. Blz. 126 Investeringen
    13. Blz. 127 Balanspost reserves
    14. Blz. 128 Toelichting r
    15. Blz. 129 Balanspost voorzieningen
    16. Blz. 130 Toelichting v
    17. Blz. 131 Balanspost overlopende passiva
    18. Blz. 132 Toelichting op
   9. Blz. 133 Programma 2: Infrastructuur
    1. Blz. 134 Portefeuillehouder
    2. Blz. 135 Vastgestelde beleidsnotities
    3. Blz. 136 Verbonden partijen
    4. Blz. 137 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 138 Doelstellingen programma 2
      1. Blz. 139 2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid
      2. Blz. 140 2.2 Verbetering infrastructuur
      3. Blz. 141 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
      4. Blz. 142 2.4 Openbaar vervoer
    5. Blz. 143 Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid
     1. Blz. 144 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 145 Doelstelling beleidsveld 2.1.
       1. Blz. 146 We maken afspraken met gemeenten over de realisatie van (delen van) hoofdfietsroutes over langere afstand.
       2. Blz. 147 We maken een uitvoeringsprogramma voor het Regionale Mobiliteitsprogramma voor de komende 2 tot 5 jaar
       3. Blz. 148 We maken in de Kerngroep Verkeershandhaving afspraken over intensivering van het aantal Alcohol/Drugs controles.
       4. Blz. 149 We verbeteren de hoofdfietsroutes in provinciaal beheer.
       5. Blz. 150 We voeren het programma “Doortrappen” uit (veiliger fietsen tot je 100ste”)
       6. Blz. 151 We voeren, binnen het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023, gedragscampagnes uit.
     2. Blz. 152 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 153 Toelichting r.i.
     4. Blz. 154 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 155 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 156 Toelichting
    6. Blz. 157 Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur
     1. Blz. 158 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 159 Doelstelling beleidsveld 2.2.
       1. Blz. 160 Het (financieel) afronden van aantal van de grote infraprojecten, zoals De Centrale As en Knooppunt Joure
       2. Blz. 161 Realisatie van de resterende NABO’s
       3. Blz. 162 We maken met het Rijk afspraken in het MIRT-overleg.
       4. Blz. 163 We realiseren een deel van de hoofdfietsroutes langs provinciale infrastructuur (danwel minimaal in voorbereiding).
       5. Blz. 164 We werken aan de Vismigratierivier en verruiming van de Sluis Kornwerderzand
       6. Blz. 165 We werken volgens planning aan de programmering in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (MPI, KIP, RYP 1.0 en 2.0).
     2. Blz. 166 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 167 Toelichting r.i.
     4. Blz. 168 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 169 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 170 Toelichting
    7. Blz. 171 Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur
     1. Blz. 172 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 173 Doelstelling beleidsveld 2.3.
       1. Blz. 174 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
       2. Blz. 175 We breiden het aantal bruggen uit dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen bediencentrale.
       3. Blz. 176 We starten met de uitvoering van de herverdeling en daaraan gekoppeld het energieneutraal maken van de te handhaven steunpunten
       4. Blz. 177 We werken aan het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen in 2023.
       5. Blz. 178 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten.
       6. Blz. 179 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur
       7. Blz. 180 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart
     2. Blz. 181 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 182 Toelichting r.i.
     4. Blz. 183 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 184 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 185 Toelichting
    8. Blz. 186 Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer
     1. Blz. 187 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 188 Doelstelling beleidsveld 2.4.
       1. Blz. 189 Via de nieuwe aanbesteding van het openbaar busvervoer in Fryslân willen wij meer zero-emissie bussen voorschrijven.
       2. Blz. 190 Voor wat betreft de treinconcessie zetten wij de gesprekken tot een mogelijke herijking van de treinconcessie voort met de huidige vervoerder.
       3. Blz. 191 We hebben middelen gereserveerd voor de vervanging en het jaarlijkse beheer en onderhoud van de HRMK-spoorbrug.
       4. Blz. 192 We laten de overweg in de Hogeweg bij Den Horn (provincie Groningen) aanpassen.
       5. Blz. 193 We realiseren Dynamische Reizigersinformatiesystemen (DRIS) op drukke bushaltes, nieuwe bushaltes aan de hoofdstructuur en upgraden busstations en ketenknooppunten.
       6. Blz. 194 We starten de aanbesteding van de concessie voor het busvervoer in Fryslan en willen deze gunnen
       7. Blz. 195 We voeren met het Rijk afspraken uit om de bestaande spoorverbinding naar de Randstad te verbeteren.
       8. Blz. 196 We voeren met het Rijk en de provincies Groningen en Drenthe het MIRT-onderzoek uit naar de Lelylijn.
       9. Blz. 197 We werken mee aan het vervolg op het landelijke programma ‘Toekomstbeeld OV’.
       10. Blz. 198 Wij bereiden samen met het programmabureau, ProRail en de provincie Groningen de uitrol van het nieuwe treinbeveiligingsysteem voor op de noordelijke regionale spoorlijnen.
       11. Blz. 199 Wij onderzoeken de haalbaarheid van een eigen busstalling in Leeuwarden.
       12. Blz. 200 Wij onderzoeken en ontwikkelen nieuwe/innovatieve concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer en andere mobiliteitsoplossingen (MaaS/deelmobiliteit) in samenspraak met gemeenten en vervoerders.
       13. Blz. 201 Wij onderzoeken samen met het Rijk, ProRail en de vervoerder de haalbaarheid om in de huidig lopende regionale treinconcessie met batterijtreinen te gaan rijden op Leeuwarden-Harlingen Haven.
       14. Blz. 202 Wij willen afspraken maken over de overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân (bestuursakkoord resultaat 48).
       15. Blz. 203 Wij willen de concessieverlening van de sprinterdienst tussen Leeuwarden-Zwolle decentraliseren (bestuursakkoord resultaat 47).
     2. Blz. 204 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 205 Toelichting r.i.
     4. Blz. 206 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 207 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 208 Toelichting
    9. Blz. 209 Wat heeft het programma gekost?
    10. Blz. 210 Toelichting
    11. Blz. 211 Investeringen
    12. Blz. 212 Toelichting i
    13. Blz. 213 Balanspost reserves
    14. Blz. 214 Toelichting r
    15. Blz. 215 Balanspost overlopende passiva
    16. Blz. 216 Toelichting op
   10. Blz. 217 Programma 3: Omgeving
    1. Blz. 218 Portefeuillehouders
    2. Blz. 219 Wat hebben we gezien?
    3. Blz. 220 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 221 Verbonden partijen
    5. Blz. 222 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 223 Doelstellingen programma 3
      1. Blz. 224 3.1 Natuur en landschap
      2. Blz. 225 3.2 Landbouw
      3. Blz. 226 3.3 Veenweide
      4. Blz. 227 3.4 Water en Milieu
      5. Blz. 228 3.5 Energietransitie
      6. Blz. 229 3.6 Transitie omgevingswet
    6. Blz. 230 Beleidsveld 3.1. Natuur en landschap
     1. Blz. 231 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 232 Doelstelling beleidsveld 3.1.
      2. Blz. 233 In het kader van het herstelprogramma biodiversiteit werken we toe naar de volgende resultaten:
       1. Blz. 234 Steunpuntlocaties Provinciale Waterstaat
       2. Blz. 235 We nemen biodiversiteit als aandachtsgebied mee in alle lopende programma’s
       3. Blz. 236 We investeren in kennisontwikkeling- en deling, bewustwording en educatie over biodiversiteit
       4. Blz. 237 We maken een activiteitenplan ‘Natuur-inclusief werken’
      3. Blz. 238 Voor alle andere natuurgerelateerde onderwerpen (ontwikkelopgave NNN, beheer (agrarische) natuurgebieden, soorten, N2000, Nationale Parken)
       1. Blz. 239 Natuurnetwerk Nederland: verwerven, inrichten en verkopen van gronden
       2. Blz. 240 Regie voeren op Agrarisch natuurbeheer en beheer van het Natuurnetwerk Nederland
       3. Blz. 241 Natura 2022: Uitvoeren van maatregelen en voorbereiden en vaststellen van de tweede beheerplannen
       4. Blz. 242 We voeren het soortenbeleid uit (o.a.weidevogels / grutto’s, ganzen)
       5. Blz. 243 Nieuw beleid voor ganzen wordt opgesteld.
       6. Blz. 244 Uitwerking wordt gegeven aan Nationale Parken nieuwe stijl
     2. Blz. 245 Programma Stikstof
      1. Blz. 246 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 247 Doelstelling Programma Stikstof
        1. Blz. 248 De stikstofbank is volledig operationeel en kent een aantal doelenbanken
        2. Blz. 249 Realisatie pilot meten en monitoren binnen de gebiedsgerichte aanpak
        3. Blz. 250 Voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak in het gebied is gestart
        4. Blz. 251 Wij hebben een plan gemaakt met de industrie en de bouw over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden.
        5. Blz. 252 Wij hebben een plan gemaakt met de landbouw sector over hoe de stikstofdoelen in Fryslân gerealiseerd worden.
      2. Blz. 253 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 254 Toelichting r.i.
     3. Blz. 255 Landschap en ruimtelijke kwaliteit
      1. Blz. 256 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 257 Doelstelling Landschap en ruimtelijke kwaliteit
        1. Blz. 258 Fryslân mooi houden doen we ook door inzet van het ruimtelijk ‘kwaliteitsteam’.
        2. Blz. 259 Via het Europese programma POP, onderdeel niet productieve investeringen voor landschap, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en in samenhang daarmee voor herstel van natuur en biodiversiteit.
        3. Blz. 260 Via Panorama2028/DeUitkijkers vergroten we de maatschappelijke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het Friese landschap door ontwerpend onderzoek.
        4. Blz. 261 We organiseren in 2023 samen met de partners een Friese Landschapstriënnale.
        5. Blz. 262 We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met als doel behoud, beheer en ontwikkeling van de landschappen.
        6. Blz. 263 We werken samen met gemeenten, Wetterskip, organisaties die zich bezig houden met landschapsbehoud en beheer, experts, belangengroeperingen, boeren en burgers.
        7. Blz. 264 We werken samen met LF2028 en de Landschapstriënnale 2023 om onze beleidsdoelen op een vernieuwende manier onder de aandacht van de Mienskip te brengen en de dialoog aan te gaan.
        8. Blz. 265 Wij zorgen ervoor dat Fryslân mooi blijft.
      2. Blz. 266 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 267 Toelichting r.i.
     4. Blz. 268 Resultaat indicatoren
     5. Blz. 269 Toelichting r.i.
     6. Blz. 270 Wat heeft het gekost?
     7. Blz. 271 Uitgebreide financiële tabel
     8. Blz. 272 Toelichting f.t.
    7. Blz. 273 Beleidsveld 3.2. Landbouw
     1. Blz. 274 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 275 Doelstelling beleidsveld 3.2.
       1. Blz. 276 We faciliteren de oprichting van een kenniscluster verzilting, Living Lab Fryslân, Potato Valley, de Agrofoodsector/Dairy Valley.
       2. Blz. 277 We voeren de landbouwagenda uit
       3. Blz. 278 We voeren de Regiodeal Natuur-inclusieve landbouw uit
     2. Blz. 279 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 280 Toelichting r.i.
     4. Blz. 281 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 282 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 283 Toelichting
    8. Blz. 284 Beleidsveld 3.3. Veenweide
     1. Blz. 285 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 286 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 287 Resultaat indicatoren
     4. Blz. 288 Toelichting r.i.
     5. Blz. 289 Wat heeft het gekost?
     6. Blz. 290 Uitgebreide financiële tabel
     7. Blz. 291 Toelichting
    9. Blz. 292 Beleidsveld 3.4. Water en Milieu
     1. Blz. 293 Water - algemeen
      1. Blz. 294 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 295 Doelstelling Water - algemeen
        1. Blz. 296 Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij erop toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen
        2. Blz. 297 De Blauwe Drager wordt opgeleverd en we nemen de leidende principes mee in de herziening van de Provinciale Omgevingsvisie en planvorming rondom het NPLG.
        3. Blz. 298 Met het oog op wateroverlast vragen wij Wetterskip Fryslân om in de periode 2023-2024 een maatregelenpakket op te stellen om waar nodig en gewenst situaties met wateroverlast te voorkomen.
        4. Blz. 299 Verder werken we aan hydrologische maatregelen en KRW doelen als belangrijk onderdeel van de planvorming in het NPLG.
        5. Blz. 300 Voor drinkwater gaan we de maatregelen uitvoeren die voor 2023 gepland zijn, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwater, voor bescherming wingebieden.
        6. Blz. 301 We voeren de maatregelen uit gericht op de kwaliteit van het grondwater, zoals opgenomen in de KRW-Nota Fryslân 2022-2027.
        7. Blz. 302 We vragen Wetterskip Fryslân om samen met ons en de natuurbeheerders afspraken te maken over de manier van inzet van natuurgebieden voor waterberging
        8. Blz. 303 We werken aan de herziening/ herijking van het beschermingsbeleid Drinkwater.
        9. Blz. 304 We werken in de periode 2022-2025 de doelen en bescherming van niet-KRW oppervlaktewater verder uit.
        10. Blz. 305 We werken met onze partners aan het ontwerp-gebiedsplan Dongeradielen.
        11. Blz. 306 We werken samen met Wetterskip Fryslân verder aan de uitvoering van het maatregelenpakket KRW voor oppervlaktewater, op basis van de programmering per waterlichaam.
        12. Blz. 307 We willen ten aanzien van verzilting een scherper beeld krijgen van zowel de hydrologische aspecten als de consequenties voor de landbouwkundige productie
      2. Blz. 308 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 309 Toelichting r.i.
     2. Blz. 310 VTH - Milieu en Natuur
      1. Blz. 311 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 312 Doelstelling VTH - Milieu en Natuur
        1. Blz. 313 De coördinatie van de samenwerking.
        2. Blz. 314 De uitvoering van de continue wettelijke taken die primair bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) liggen.
        3. Blz. 315 Op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde startnotitie bodembeleid, werken we het bodembeleid verder uit en leggen dat voor aan Provinciale Staten.
      2. Blz. 316 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 317 Toelichting r.i.
      4. Blz. 318 Wat heeft het gekost?
      5. Blz. 319 Uitgebreide financiële tabel
      6. Blz. 320 Toelichting
    10. Blz. 321 Beleidsveld 3.5. Energietransitie
     1. Blz. 322 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 323 Doelstelling beleidsveld 3.5.
       1. Blz. 324 Onderstaande acties/resultaten voeren we uit, gebaseerd op het Energieprogramma 2022-2025 en vertaling naar het jaarplan 2023 (eind 2022 ontvangen Provinciale Staten het jaarplan voor 2023):
       2. Blz. 325 Samen met de RES partners stellen we de RES 2.0 op en leggen deze voor aan Provinciale Staten
       3. Blz. 326 We bereiden een nieuwe opdracht voor het FSFE voor en leggen deze voor aan Provinciale Staten
       4. Blz. 327 We verkennen het opzetten van een nieuwe regeling voor energiebesparing in de gebouwde omgeving (motie 2844)
       5. Blz. 328 We stellen integrale aanpak energiearmoede op en starten met de uitvoering
       6. Blz. 329 We maken een routekaart voor verschillende typen gebouweigenaren
       7. Blz. 330 We voeren via het loket KLIMOP 200 energiescans en stellen businessplannen op
     2. Blz. 331 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 332 Toelichting r.i.
     4. Blz. 333 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 334 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 335 Toelichting
    11. Blz. 336 Beleidsveld 3.6. Transitie Omgevingswet
     1. Blz. 337 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 338 Doelstelling beleidsveld 3.6.
       1. Blz. 339 Voor de implementatie van de Omgevingswet zetten we een tijdelijk programmateam in.
       2. Blz. 340 We beantwoorden vragen van burgers en bedrijven samen met de ketenpartners.
       3. Blz. 341 We beheren en monitoren eventuele tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) die nodig zijn om per 1 januari omgevingsdocumenten te kunnen publiceren in het DSO.
       4. Blz. 342 We coördineren het opstellen van de programma’s onder de Omgevingswet.
       5. Blz. 343 We geven voorlichting aan en begeleiding initiatiefnemers.
       6. Blz. 344 We lossen knelpunten op die ontstaan direct na de inwerkingtreding van de OW.
       7. Blz. 345 We zorgen bij de overgang voor de benodigde tijdelijke maatregelen en voor implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de bedrijfsvoering.
       8. Blz. 346 We zorgen voor integrale en provincie brede monitoring voor omgevingswaarden.
       9. Blz. 347 We zorgen voor verdere actualisatie van de Omgevingsverordening.
     2. Blz. 348 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 349 Toelichting r.i.
    12. Blz. 350 Wat heeft het programma gekost?
    13. Blz. 351 Toelichting
    14. Blz. 352 Investeringen
    15. Blz. 353 Toelichting i
    16. Blz. 354 Balanspost reserves
    17. Blz. 355 Toelichting r
    18. Blz. 356 Balanspost voorzieningen
    19. Blz. 357 Toelichting v
    20. Blz. 358 Balanspost overlopende passiva
    21. Blz. 359 Toelichting op
   11. Blz. 360 Programma 4: Economie
    1. Blz. 361 Portefeuillehouders
    2. Blz. 362 Wat hebben we gezien?
    3. Blz. 363 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 364 Verbonden partijen
    5. Blz. 365 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 366 Doelstellingen programma 4
      1. Blz. 367 4.1 Innovatie en circulaire economie
      2. Blz. 368 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
      3. Blz. 369 4.3 Economische structuurversterking
      4. Blz. 370 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
      5. Blz. 371 4.5 Toerisme en recreatie
    6. Blz. 372 Beleidsveld 4.1. Innovatie en circulaire economie
     1. Blz. 373 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 374 Doelstelling beleidsveld 4.1.
       1. Blz. 375 In het ecosysteem gaan we vijf investeringsprogramma’s samen met stakeholders ontwikkelen, waarin innovatie en circulaire economie belangrijk aandachtspunt zijn.
       2. Blz. 376 Om de ontwikkeling van nieuwe circulaire business modellen aan te jagen verstrekken we een bijdrage aan de Vereniging Circulair Fryslân (VCF).
       3. Blz. 377 Op het gebied van circulaire inkoop geven we een vervolg aan het project Start-up In Residence, waarin we als provincie de launching customers willen zijn voor duurzame en innovatieve experimenten.
       4. Blz. 378 Op het gebied van innovatie gaan we onder de naam Founded in Friesland startups/scaleups verder helpen om impact te kunnen maken en daarin duurzaam door te kunnen groeien.
     2. Blz. 379 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 380 Toelichting r.i.
     4. Blz. 381 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 382 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 383 Toelichting
    7. Blz. 384 Beleidsveld 4.2. Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
     1. Blz. 385 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 386 Doelstelling beleidsveld 4.2.
       1. Blz. 387 Exporterende bedrijven zijn robuuster en beter bestand tegen economische tegenslagen zo is gebleken.
       2. Blz. 388 Samen met de drie provincies, de F4 gemeenten en de NOM wordt gewerkt aan een onderscheidend klimaat.
       3. Blz. 389 Voor het versterken van het ondernemerschap van het Friese MKB willen we bedrijven via gesprekken ondersteunen bij vraagstukken en uitdagingen op het gebied van duurzaam ondernemerschap (energie, digitaal, circulair).
       4. Blz. 390 Voor het versterken van het vestigingsklimaat wordt op het gebied van de bedrijventerreinen een regeling/pilot ontwikkeld.
     2. Blz. 391 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 392 Toelichting r.i.
     4. Blz. 393 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 394 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 395 Toelichting
    8. Blz. 396 Beleidsveld 4.3. Economische structuurversterking
     1. Blz. 397 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 398 Doelstelling beleidsveld 4.3.
       1. Blz. 399 Binnen Fryslân hebben we een vijftal kansrijke clusters, te weten: Watertech, Agro/Dairy/Food, Circulair Plastics, High Tech Systems en Materials (HTSM) en Maritiem.
       2. Blz. 400 Om de verbinding tussen de clusters te maken gaan we samen met IPF en NOM een samenwerkingsconvenant tussen de Friese clusters (Watercampus/Wetsus, Innovatiecluster Drachten (ICD), NTCP/Biosintrum, Maritiem en Dairy Campus) ondertekenen .
       3. Blz. 401 Ter stimulering voor het oplossen van maatschappelijke opgaven als de energie transitie, de stikstofproblematiek en de ruimteontwikkeling zullen samen met de Europact Fryslân projecten ontwikkeld worden.
       4. Blz. 402 Vanuit cluster Circulaire materialen verstrekken we een subsidie aan het NTCP om een wasinstallatie voor circulaire plastics te ontwikkelen en daarmee de verbinding te maken met cluster watertechnologie / Wetsus.
       5. Blz. 403 Vanuit cluster watertechnologie voeren de WaterCampus partijen het WaterCampus Actieplan II uit.
       6. Blz. 404 Vanuit Fries Onderwijsakkoord projecten subsidiëren om de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt via doorlopende leerlijnen te stimuleren.
       7. Blz. 405 Vanuit HTSM cluster wordt een subsidiebijdrage verstrekt aan innovatiecluster Drachten (ICD) om de economische structuurversterking aan te jagen door in te zetten op Research & Development (R&D), data, scholing en human capital.
     2. Blz. 406 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 407 Toelichting r.i.
     4. Blz. 408 Wat mag het gaan kosten?
     5. Blz. 409 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 410 Toelichting
    9. Blz. 411 Beleidsveld 4.4. Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
     1. Blz. 412 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 413 Doelstelling beleidsveld 4.4.
       1. Blz. 414 Het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027 heeft diverse openstellingen.
       2. Blz. 415 Op het gebied van circulaire economie ontwikkelen we Europese projecten in samenwerking met andere vooruitstrevende regio’s op het gebied van circulariteit.
       3. Blz. 416 Vanuit het JFT fonds willen we projecten ontwikkelen die werken aan een oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk.
       4. Blz. 417 We voeren EuropaPact Fryslân uit (voorheen Friese projectmachine).
     2. Blz. 418 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 419 Toelichting r.i.
     4. Blz. 420 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 421 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 422 Toelichting
    10. Blz. 423 Beleidsveld 4.5. Toerisme en recreatie
     1. Blz. 424 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 425 Doelstelling beleidsveld 4.5.
      2. Blz. 426 1. Slimme groei
       1. Blz. 427 We verlenen een bijdrage aan Friesland Convention Partners voor de uitvoering van de meerjarige aanpak stimulering zakelijk toerisme.
       2. Blz. 428 We maken een uitvoeringsprogramma toerisme, in samenhang met natuur, circulair en diversiteit, verbreding seizoen en dit programma is in uitvoering.
       3. Blz. 429 We verlenen een bijdrage aan IPF voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) als aanjager en kennisplatform voor ondernemers.
       4. Blz. 430 We zetten de uitvoering van het actieplan ‘Gastvrij Fryslân circulair’ voort.
       5. Blz. 431 We voeren de structuurversterking uit No en Moarn uit, middels een challenge, bedoeld om de sector innovatieve oplossingen te laten bedenken, versterken en vormgeven.
      3. Blz. 432 2. Toekomstbestendige banen
       1. Blz. 433 Het Actieplan ‘Toekomstbestendige Banen’ is in uitvoering. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheden samen, mede gefinancierd door Rijks Regionaal Investerings Fonds en cofinanciering van de provincie.
      4. Blz. 434 3. Destinatiemanagement
       1. Blz. 435 We verlenen subs. aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme en de Friese merken ‘Friesland’ en ‘De Wadden’ worden in de etalage gezet alsmede (samen met Groningen en N-Holland) de Werelderfgoed Waddenzee
       2. Blz. 436 Concrete uitvoering van drie destinatiemanagementprojecten.
       3. Blz. 437 Het plan voor het realiseren van educatieve rondgangen binnen bedrijven/bezoekerscentra om zo waardevolle cross-over te realiseren is gereed en in uitvoering.
      5. Blz. 438 4. Vitale Waterrecreatie
       1. Blz. 439 We vergroten de zichtbaarheid en beleefbaarheid van Fryslân als waterrecreatieve bestemming door (doelgroepen)onderzoek en communicatie & marketing.
       2. Blz. 440 We leveren een bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en verduurzaming op het water en we stellen een integrale gebruiksvisie van de Friese wateren op
       3. Blz. 441 We hebben met overheid en ondernemers een integrale, ruimtelijke gebruiksvisie 2050 van de Friese wateren gemaakt.
       4. Blz. 442 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de nieuwe bedieningscentrale Het Swettehûs. (zie ook programma 2.3).
       5. Blz. 443 We leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Marrekrite
      6. Blz. 444 5. Vitale logiesaccommodaties
       1. Blz. 445 We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, branches, gemeenten, Ynbusiness, TAF) partner in de uitvoering van het Actieplan ‘Vitale Logies Fryslân.
      7. Blz. 446 6. Dagrecreatieve netwerken
       1. Blz. 447 We leveren een bijdrage aan en zijn (samen met ondernemers, regio's, terrein beherende organisaties, gemeenten, TAF) partner in de uitvoering van het programma Dagrecreatieve Netwerken
      8. Blz. 448 7. Toeristische data op orde
       1. Blz. 449 Het uitvoeringsprogramma Toeristische Kennis voor de Toekomst is in uitvoering. De bezoekers-, bewoners- en bedrijvenmonitors hebben vorm gekregen.
       2. Blz. 450 Het programma deelt de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes kunnen maken .
     2. Blz. 451 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 452 Toelichting r.i.
     4. Blz. 453 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 454 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 455 Toelichting
    11. Blz. 456 Wat heeft het programma gekost?
    12. Blz. 457 Toelichting
    13. Blz. 458 Investeringen
    14. Blz. 459 Toelichting i
    15. Blz. 460 Balanspost reserves
    16. Blz. 461 Toelichting r
    17. Blz. 462 Balanspost overlopende passiva
    18. Blz. 463 Toelichting op
   12. Blz. 464 Programma 5: Mienskip
    1. Blz. 465 Portefeuillehouders
    2. Blz. 466 Vastgestelde (beleids)notities
    3. Blz. 467 Verbonden partijen
    4. Blz. 468 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 469 Doelstellingen programma 5
      1. Blz. 470 5.1 Leefomjouwing
      2. Blz. 471 5.2 Cultuur en Erfgoed
      3. Blz. 472 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
    5. Blz. 473 Beleidsveld 5.1. Leefomjouwing
     1. Blz. 474 Inleiding
     2. Blz. 475 Leefbaarheidsbeleid
      1. Blz. 476 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 477 Doelstelling Leefbaarheidsbeleid
       2. Blz. 478 We delen en ‘halen’ kennis
        1. Blz. 479 Het subsidiëren van het Fries Sociaal Planbureau (FSP)
        2. Blz. 480 Het organiseren van regionale masterclasses
        3. Blz. 481 Het organiseren van een provinciale inspiratiesessie
        4. Blz. 482 Actief contact met het ministerie van BZK, SNN, de voormalige krimpprovincies (K6), P10 - samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten en K80 - netwerk van deze kleine en krachtige gemeenten
       3. Blz. 483 We ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip
        1. Blz. 484 Het implementeren en faciliteren van het Netwerk ter ondersteuning van Mienskipsinitiatieven.
        2. Blz. 485 We faciliteren grote maatschappelijke initiatieven, zoals de gebiedspilot Tsjûkemar.
        3. Blz. 486 Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) subsidiëren wij leefbaarheidsinitiatieven uit de mienskip. Daarbij gaat het o.a. om ontmoetingsplekken, landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid.
        4. Blz. 487 Aanvullend op het IMF worden in de regio’s Noordoost en Noordwest initiatieven ondersteund in het kader van het Budget Lokale Innovaties (BLI) en de LEADER, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
        5. Blz. 488 De voorbereiding van de nieuwe LEADER-periode is er op gericht om het Europese programma voor plattelandsontwikkeling voor meerdere Friese regio’s in te zetten. In de regio Zuidoost is in dit kader (vanwege de Regiodeal) het Regiofonds opgezet.
        6. Blz. 489 We faciliteren gemeenten om de DOM-methode verder te ontwikkelen, die integraal wordt toegepast in meerdere beleidsvelden. We stimuleren gemeenten om via het DOM-principe (clusters van) dorpen hun eigen toekomstbestendigheid te laten vormgeven.
       4. Blz. 490 We werken samen en sluiten aan op uitvoeringsplannen in de regio’s
        1. Blz. 491 In alle vijf regio’s de bestuurlijke samenwerking operationeel en zoeken we daarbij de verbinding met de parallelle processen De Friese Aanpak en Bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
      2. Blz. 492 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 493 Toelichting r.i.
     3. Blz. 494 Wonen
      1. Blz. 495 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 496 Doelstelling Wonen
        1. Blz. 497 De Friese Planmonitor wordt geoptimaliseerd zodat we samen met gemeenten en Rijk de gemaakte afspraken over de woningbouwproductie kunnen monitoren.
        2. Blz. 498 De Friese Wenjen monitor wordt verder geprofessionaliseerd en samen met de Friese kennispartners ondergebracht in een voor iedereen toegankelijk dashboard.
        3. Blz. 499 De resultaten uit het onderzoek naar de kwaliteit van de woningvoorraad worden vertaald naar een Fries plan van aanpak en een herstructureringsfonds.
        4. Blz. 500 Op initiatief van de gemeenten, zorgpartijen en anderen werken we mee aan de bewustwording van ouderen over de manier waarop zij willen wonen als ze meer zorg nodig hebben en zelf minder mobiel worden.
        5. Blz. 501 Samen met gemeenten en Rijk maken we woondeals waarin integrale aandacht is voor alle aspecten van de Volkshuisvesting en de wijze waarop we willen samenwerken.
        6. Blz. 502 Samen met gemeenten en Rijk versnellen we de bouw van nieuwe woningen; hiervoor willen we een Fries Impulsteam opzetten.
        7. Blz. 503 Samen met gemeenten voeren we regie op voldoende woningen en woningen die aansluiten bij de woonbehoefte van de inwoners van Fryslân.
        8. Blz. 504 Uitvoering van de regeling Herbestemming.
        9. Blz. 505 We adviseren de Friese gemeenten bij het opstellen van hun woonzorgvisies.
        10. Blz. 506 We ondersteunen gemeenten bij hun aanvragen voor de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds en aanvragen bij de Europese Unie voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad.
      2. Blz. 507 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 508 Toelichting r.i.
     4. Blz. 509 Sociaal beleid
      1. Blz. 510 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 511 Doelstelling Sociaal beleid
        1. Blz. 512 We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.
        2. Blz. 513 We maken de uitvoering van het project ‘Fryslân gaat voor de 10’ mogelijk.
        3. Blz. 514 In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023).
        4. Blz. 515 We faciliteren de bestuurstafel Seker en Sûn en het het gesprek over en oplossingsrichtingen voor de gevolgen van de personeelstekorten in zorg en welzijn (onderdeel herstelpakket No en Moarn II).
        5. Blz. 516 We maken het project Financieel Fit Fryslân mogelijk met als doel het verminderen van armoede en schulden (onderdeel herstelpakket No en Moarn II).
        6. Blz. 517 Overeenkomstig de motie van Provinciale Staten bij de behandeling van de Kadernota van 29 juni 2022, maken we regenboogbeleid en ontwikkelen we een visie op de Reinbôgeprovinsje Fryslân.
        7. Blz. 518 Vanuit het Iepen Mienskipsfûns steunen we initiatieven die de sociale leefbaarheid versterken.
      2. Blz. 519 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 520 Toelichting r.i.
     5. Blz. 521 Sportbeleid
      1. Blz. 522 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 523 Doelstelling Sportbeleid
        1. Blz. 524 We bevorderen de organisatie van de Fryske Olympiade; een sportevenement waar de Friese sporten kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen tegelijkertijd plaatsvinden.
        2. Blz. 525 We dragen bij aan het project ‘Sport yn Beweging’.
        3. Blz. 526 We dragen via een subsidie bij aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten (regionale voorziening - 50m zwembad zowel topsport als recreatie).
        4. Blz. 527 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
        5. Blz. 528 We stellen twee fondsen in om innovatie en inclusiviteit in de sport in Fryslân te bevorderen: het Fonds Inclusiviteit Sport en het Innovatiefonds Sport.
        6. Blz. 529 We subsidiëren grootschalige sportevenementen.
        7. Blz. 530 We subsidiëren het project Schoolschaatsen.
        8. Blz. 531 We subsidiëren het project Skoallekeatsen.
        9. Blz. 532 We subsidiëren Sport Fryslân, de Fryske sportbonden Frysk Ljeppers Boun, Stichting Foar de Neiteam, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Koninklijke Nederlandse Kaatsbon en Dambûn Frysk Spul, en Fryske sportevenementen.
        10. Blz. 533 We subsidiëren Topsport Noord en het TeamNLcenter Noord (voorheen: Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en zijn aandeelhouder van Thialf.
        11. Blz. 534 We voeren lobbyactiviteiten uit gericht op het binnenhalen van internationale grootschalige sportevenementen.
      2. Blz. 535 Resultaat indicatoren
      3. Blz. 536 Toelichting r.i.
      4. Blz. 537 Wat heeft het gekost?
      5. Blz. 538 Uitgebreide financiële tabel
      6. Blz. 539 Toelichting
    6. Blz. 540 Beleidsveld 5.2. Cultuur en Erfgoed
     1. Blz. 541 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 542 Doelstelling beleidsveld 5.2.
      2. Blz. 543 Ambitie 1 – Grut en Grutsk LF2028 – Arcadia
       1. Blz. 544 We subsidiëren de stichting LF2028. 2023 wordt een belangrijk jaar als opmaat naar het volgende triënnale jaar in 2025. Net als in 2022 zetten we in 2023 in op het verbinden van Arcadia programma met maatschappelijke thema's.
       2. Blz. 545 We herijken en continueren de ticketrisicoregeling;
       3. Blz. 546 We zetten in onze opdracht aan Merk Fryslân ook specifiek in op de cultuurtoerist
      3. Blz. 547 Ambitie 2 – Ynnovaasje & eksperimint
       1. Blz. 548 Uitvoering van de Stimuleringsregeling Ontwikkeling en Innovatie. Met deze regeling investeren wij in het proces van kennisontwikkeling tot uitvoering: we subsidiëren professionaliteitsbevordering, pilots en grote voorstellingen en evenementen.
       2. Blz. 549 We nemen deel aan het netwerk We the North en werken verder aan het doorontwikkelen van de talentontwikkelingsnetwerken van We the North en de proeftuinen;
       3. Blz. 550 We werken aan verdere versterking van de programmalijnen met Rijk en Rijksfondsen;
       4. Blz. 551 We zetten in op internationalisering voor het verkrijgen van substantiele Europese middelen, alsmede het uitbreiden en intensiveren van internationale contacten voor overheden en het veld.
      4. Blz. 552 Ambitie 3 – Kultuer yn ‘e Mienskip
       1. Blz. 553 We subsidiëren onze steuninstellingen voor cultuureducatie, -participatie en amateurkunst (Keunstwurk) en bibliotheken (Fers);
       2. Blz. 554 We matchen de OCW-bijdrage aan KEK3 en stimuleren verbindingen tussen cultuurparticipatie en zorg (o.a. door cultuur onderdeel te maken van Bluezone);
       3. Blz. 555 Wij evalueren wij steuninstelling Keunstwurk, meten we de tevredenheid van bibliotheken over de dienstverlening van Fers en doen onderzoek naar cultuurparticipatie;
       4. Blz. 556 Via het Iepen Mienskipsfûns en een regeling Iepenloftspullen leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van actieve cultuurparticipatie en faciliteren wij het amateurkunstklimaat in Fryslân
       5. Blz. 557 We geven uitvoering aan de cultuurkaart, waarmee we de subsidiestromen inzichtelijk maken voor aanvragers en (mede)overheden.
       6. Blz. 558 We hebben uitvoering gegeven aan de structuurversterking van Beeldende Kunst
       7. Blz. 559 Met de Friese gemeenten werken we aan een betere afstemming van beleid op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie.
       8. Blz. 560 We dragen bij aan gebiedsgerichte processen zoals Anno II en Streekwurk
      5. Blz. 561 Ambitie 5 - Ferhaal fan Fryslân
       1. Blz. 562 Via de Friese musea (geselecteerd op basis van de regeling Kunst en Musea en het rapport ‘Analyse en advies subsidiëring musea Provincie Fryslân’ n.a.v. de motie vreemd ‘Musea subsidies’ PS 17 februari 2021 en de motie ‘Ondersteuning Friese musea’
      6. Blz. 563 Ambitie 6 – Sterke kunstinfrastructuur als basis voor een bloeiend artistiek klimaat
       1. Blz. 564 We herijken de regeling Musea en Kunstinfastructuur op basis van de evaluatie van deze regeling en op basis van duidelijkheid over het beschikbare budget.
       2. Blz. 565 Wij ontwikkelen accounthouderschap naar partnerschap met onze instellingen die meerjarige financiële steun van ons krijgen. Wij zetten daarbij in op informeren en faciliteren dat instellingen van elkaar kunnen leren en samenwerken;
       3. Blz. 566 We subsidieren Pop Fabryk (pop-infrastructuur) en het kultuer kollektyf, zodat zij een volwaardig partner zijn voor het indienen van een aanvraag binnen de landelijke basisinfrastructuur.
       4. Blz. 567 We geven opdracht om de nota Nij Poadium te evalueren als opmaat naar de volgende beleidsperiode.
      7. Blz. 568 Ambitie 8a - Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistori
       1. Blz. 569 Wij subsidiëren een aantal projecten uit de Erfgoeddeal: de Campagne ‘Kusten van het IJsselmeer’, het project K(l)eigoed, en het project Buitengewone Leerstoel
       2. Blz. 570 Voor het projectplan Takomst Fryske Pleats voeren we restauratieregeling voor boerderijen uit en zetten we een database op voor karakteristieke boerderijen in Fryslân.
       3. Blz. 571 Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart
      8. Blz. 572 Ambitie 8b - Erfgoed ûntwikkele – Archeologie
       1. Blz. 573 Wij leveren een bijdrage aan archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis.
      9. Blz. 574 Ambitie 8c - Erfgoed ûntwikkele – Monumenten
       1. Blz. 575 Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.
       2. Blz. 576 Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
     2. Blz. 577 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 578 Toelichting r.i.
     4. Blz. 579 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 580 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 581 Toelichting
    7. Blz. 582 Beliedsfjild 5.3 Taal, media, ûnderwiis en letteren
     1. Blz. 583 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 584 Doelstelling beliedsfjild 5.3.
      2. Blz. 585 Ambysje 7A: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn it ûnderwiis
       1. Blz. 586 Utfiering fan it Taalplan Frysk 2030, yn ‘e mande mei dosinten, skoal(bestjoeren) en 8 taal- en ûnderwiisynstellings, sadat yn 2030 it fak Frysk op alle basisskoallen en skoallen foar it fuortset ûnderwiis op foldwaande nivo oanbean wurdt (profyl A).
       2. Blz. 587 Wy ûntwikkelje konsept-kearndoelen foar it fak Frysk as oanset foar in fernijd kurrikulum Fryske taal en kultuer yn it primêr en fuortset ûnderwiis.
       3. Blz. 588 Yn fundearjend, middelber en heger ûnderwiis is mear omtinken foar it Frysk. De learare-oplieding Frysk wurdt oantrekliker makke troch dy te ferbinen oan learare-opliedings en it foech foar it basis-en it fuortset ûnderwiis is yn ien kear te beheljen
      3. Blz. 589 Ambysje 7B: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús iepenbiere libben
       1. Blz. 590 De langetermynaginda is liedend as it giet om gemeentlik taalbelied.
       2. Blz. 591 Yn it ramt fan it Sichtberensakkoart en moasje 2938 fan de FNP wurde konkrete ferfryskingsprojekten (en de streektalen) útfierd, mar ek belied en ôfspraken makke oer de yntegraliteit dêrfan yn de takomst.
       3. Blz. 592 Wy soargje der foar dat der in goede opfolging komt fan it Taalkado as it giet om de taaloerdracht nei in nije generaasje.
       4. Blz. 593 Yn ôfstimming mei it Ryk en it Fryske fjild soargje wy foar de tastânkomming fan in nije BFTK foar de perioade 2024 – 2028.
      4. Blz. 594 Ambysje 7C: in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús frije tiid
       1. Blz. 595 Fanút de ferskillende opjeften gearwurkje om it fanselssprekkend plak fan it Frysk te realisearjen. Bgl. troch meartalige kommunikaasje, sichtberens fan it Frysk op beliedsmêden as ynfrastruktuer, natuer, wetter, taal as beoardielingsfaktor by it IMF
       2. Blz. 596 Trochûntwikkeling fan digitale helpmiddels yn it Frysk en ynset op in folsleiner oanbod foar alle domeinen en leeftiden. Spearpunten binne spraaktechnology, it oersetten fan digitale tapassings yn de soarch en nije tapassings foar bern en jongerein.
       3. Blz. 597 Wy jouwe yn ‘e mande mei de gemeente Ljouwert útfiering oan UNESCO City of Literature, en stelle skriuwersbeurzen en oare regelings beskikber.
       4. Blz. 598 Wy stimulearje en fasilitearje (lês)projekten as Lês No.
     2. Blz. 599 Resultaatyndikatoaren
     3. Blz. 600 Toelichting r.i.
     4. Blz. 601 Wat hat it koste?
     5. Blz. 602 Tabel 2
     6. Blz. 603 Toelichting
    8. Blz. 604 Beleidsveld 5.3. Taal, media, onderwijs en letteren
     1. Blz. 605 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 606 Doelstelling beleidsveld 5.3.
      2. Blz. 607 Ambitie 7A: een vanzelfsprekende plek van het Fries in het onderwijs
       1. Blz. 608 Uitvoering van Taalplan Frysk 2030 samen met docenten, scholen(besturen) en 8 taal- en onderwijsinstellingen, zodat in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs op voldoende niveau wordt aangeboden (profiel A).
       2. Blz. 609 We ontwikkelen concept-kerndoelen voor het vak Fries als aanzet voor een vernieuwd curriculum Friese taal en cultuur in het primair en voortgezet onderwijs.
       3. Blz. 610 In funderend, middelbaar en hoger onderwijs is meer aandacht voor Fries. De lerarenopleiding Fries wordt aantrekkelijker door verbinding aan andere lerarenopleidingen en de bevoegdheid voor basis- en voortgezet onderwijs is in één keer te behalen.
      3. Blz. 611 Ambitie 7B: een vanzelfsprekende plaats van het Fries in ons openbare leven
       1. Blz. 612 De langetermijnagenda is leidend als het gaat om gemeentelijk taalbeleid.
       2. Blz. 613 In het kader van het Sichtberensakkoart en motie 2938 van de FNP worden concrete ferfryskingsprojekten (en de streektalen) uitgevoerd, maar ook beleid en afspraken gemaakt over de integraliteit daarvan in de toekomst.
       3. Blz. 614 We zorgen ervoor dat er een goede opvolging komt van het Taalkado als het gaat om de taaloverdracht naar een nieuwe generatie.
       4. Blz. 615 In afstemming met het Rijk en het Friese veld zorgen wij voor de totstandkoming van een nieuwe Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK ) voor de periode 2024 – 2028.
      4. Blz. 616 Ambitie 7C: een vanzelfsprekende plek van het Fries in onze vrije tijd
       1. Blz. 617 Vanuit de verschillende opgaven samenwerken om de vanzelfsprekende plek van het Fries te realiseren. Bijv. meertalige communicatie, sichtberens fan it Frysk op beleidsterreinen als infrastructuur, natuur, water, taal als beoordelingsfactor bij IMF.
       2. Blz. 618 Doorontwikkeling van digitale hulpmiddelen in het Fries en inzet op een vollediger aanbod voor alle domeinen en leeftijden. Speerpunten: spraaktechnologie, digitale toepassingen in de zorg en nieuwe toepassingen voor kinderen en jongeren.
       3. Blz. 619 Wij geven samen met de gemeente Leeuwarden uitvoering aan UNESCO City of Literature, en stellen schrijversbeurzen en andere regelingen beschikbaar.
       4. Blz. 620 Wij stimuleren en faciliteren (lees)projecten als Lês No.
     2. Blz. 621 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 622 Toelichting r.i.
     4. Blz. 623 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 624 Uitgebreide financiële tabel
     6. Blz. 625 Toelichting
    9. Blz. 626 Wat heeft het programma gekost?
    10. Blz. 627 Toelichting
    11. Blz. 628 Balanspost reserves
    12. Blz. 629 Toelichting r
    13. Blz. 630 Balanspost voorzieningen
    14. Blz. 631 Toelichting v
    15. Blz. 632 Balanspost overlopende passiva
    16. Blz. 633 Toelichting op
   13. Blz. 634 Programma 6: Bedrijfsvoering
    1. Blz. 635 Portefeuillehouder
    2. Blz. 636 Wat hebben we gezien?
    3. Blz. 637 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 638 Verbonden partijen
    5. Blz. 639 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 640 Doelstellingen programma 6
      1. Blz. 641 6.1 Mensen
      2. Blz. 642 6.2 Middelen en digitalisering
    6. Blz. 643 Beleidsveld 6.1. Mensen
     1. Blz. 644 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 645 Doelstelling beleidsveld 6.1.
       1. Blz. 646 We doen pro actief aan arbeidsmarktcommunicatie, gericht op de provincie als aantrekkelijke werkgever
       2. Blz. 647 We doorlopen een organisatie ontwikkeltraject, dat leidt tot een integrale en gestructureerde aanpak van HR thema’s.
       3. Blz. 648 We geven invulling aan ‘resultaat 60’ uit het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ over gedeeld werkgeverschap / shared services.
       4. Blz. 649 We geven invulling aan inclusiviteit en diversiteit
       5. Blz. 650 We voeren programma’s uit gericht op leiderschap (MD, management development) en Leren en Ontwikkelen, met specifieke aandacht voor (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit.
       6. Blz. 651 We zorgen ervoor dat de inzet van personeel, vast, tijdelijk en inhuur, in balans zijn en blijven binnen het beschikbare capaciteitsbudget.
       7. Blz. 652 We zorgen ervoor dat elk team beschikt over een teamplan SPP, als afgeleide van de organisatie brede notitie SPP, dat is inzicht heeft in de beschikbare en benodigde kwaliteit en kwantiteit van het team.
       8. Blz. 653 We sturen actief op het zo laag mogelijk houden van het ziekteverzuim.
     2. Blz. 654 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 655 Toelichting
     4. Blz. 656 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 657 Uitgebreide tabel
     6. Blz. 658 Toelichting
    7. Blz. 659 Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering
     1. Blz. 660 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 661 Doelstelling beleidsveld 6.2.
       1. Blz. 662 Er wordt een nulmeting uitgevoerd om de digitale vaardigheid van collega’s te meten.
       2. Blz. 663 We geven verdere uitvoering aan de geplande energiebesparende maatregelen voor het Provinsjehûs en de provinciale steunpunten.
       3. Blz. 664 We implementeren versneld een nieuwe vorm van duurzame en lokale inkoop van energie. Dit doen we gezamenlijk met Friese gemeenten in OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (U.A.: Uitgesloten van Aansprakelijkheid))-verband.
       4. Blz. 665 We starten met de uitvoering van de digitaliseringsstrategie. Hiervoor wordt het programma Digitale Transformatie ingericht.*)
       5. Blz. 666 We voeren stapsgewijs een herinrichting van het provinciehuis door, gericht op ontmoeten, samenwerken en ‘plaats-onafhankelijk’ werken
       6. Blz. 667 We werken een plan uit met concrete (investerings-)voorstellen voor het opwekken van duurzame energie zoals zonne-energie op eigen gronden en lokale productie van groen gas.
       7. Blz. 668 We zorgen er met behulp van ‘projectportfolio management’ voor dat de schaarse capaciteit en middelen worden ingezet op de projecten die naar verwachting de meeste impact hebben op organisatiedoelstellingen
       8. Blz. 669 We zorgen ervoor dat alle vergaderruimtes worden voorzien van hybride vergaderfaciliteiten
     2. Blz. 670 Resultaat indicatoren
     3. Blz. 671 Toelichting
     4. Blz. 672 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 673 Uitgebreide tabel
     6. Blz. 674 Toelichting
    8. Blz. 675 Wat heeft het programma gekost?
    9. Blz. 676 Toelichting
    10. Blz. 677 Investeringen
    11. Blz. 678 Toelichting i
    12. Blz. 679 Balanspost reserves
    13. Blz. 680 Toelichting r
    14. Blz. 681 Balanspost overlopende passiva
    15. Blz. 682 Toelichting op
   14. Blz. 683 Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 684 Portefeuillehouder
    2. Blz. 685 Verbonden partijen
    3. Blz. 686 Lasten, baten en onvoorzien
    4. Blz. 687 Wat heeft het programma gekost?
    5. Blz. 688 Opbouw lasten en baten
    6. Blz. 689 Beleidsveld 7.1. Provinciefonds
     1. Blz. 690 Provinciefonds
     2. Blz. 691 Wat heeft het opgeleverd?
     3. Blz. 692 Toelichting
    7. Blz. 693 Beleidsveld 7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting
     1. Blz. 694 inleiding
     2. Blz. 695 Wat heeft het opgeleverd?
     3. Blz. 696 Opcenten
     4. Blz. 697 Toelichting
    8. Blz. 698 Beleidsveld 7.3. Dividenden
     1. Blz. 699 Dividenden
     2. Blz. 700 Wat heeft het opgeleverd?
     3. Blz. 701 Toelichting
    9. Blz. 702 Beleidsveld 7.4. Financieringsrente
     1. Blz. 703 Financieringsrente
     2. Blz. 704 Wat heeft het gekost en opgeleverd?
     3. Blz. 705 Toelichting
    10. Blz. 706 Beleidsveld 7.5. Interne financiering
     1. Blz. 707 Interne financiering
     2. Blz. 708 Wat heeft het opgeleverd?
     3. Blz. 709 Toelichting
    11. Blz. 710 Beleidsveld 7.6. Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 711 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 712 Doelstelling beleidsveld 7.6.
       1. Blz. 713 Europese middelen
     2. Blz. 714 Toelichting
     3. Blz. 715 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 716 Toelichting
    12. Blz. 717 Beleidsveld 7.7. Werken voor derden
     1. Blz. 718 Werken voor derden
     2. Blz. 719 Wat heeft het gekost?
     3. Blz. 720 Toelichting
    13. Blz. 721 Beleidsveld 7.8. Onvoorzien
     1. Blz. 722 Onvoorzien
     2. Blz. 723 Wat heeft het gekost?
     3. Blz. 724 Toelichting
    14. Blz. 725 Investeringen
    15. Blz. 726 Balanspost reserves
    16. Blz. 727 Balanspost voorzieningen
    17. Blz. 728 Balanspost overlopende passiva
  2. Blz. 729 Paragraafs
   1. Blz. 730 Paragraaf 1. Provinciale heffingen
    1. Blz. 731 Inleiding
    2. Blz. 732 1 – Opcenten motorrijtuigenbelasting
    3. Blz. 733 Opbrengsten 2023
    4. Blz. 734 Opbrengst per punt
    5. Blz. 735 2 – Grondwaterbelasting
    6. Blz. 736 3 – Leges
    7. Blz. 737 Legesbaten
    8. Blz. 738 Toelichting
    9. Blz. 739 Kostendekkendheid
    10. Blz. 740 Kostendekkendheid vervolg
   2. Blz. 741 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen
    1. Blz. 742 Inleiding
    2. Blz. 743 1 – Beschikbare weerstandscapaciteit
    3. Blz. 744 Reserves
    4. Blz. 745 Toelichting r
    5. Blz. 746 2 – Benodigde weerstandscapaciteit
    6. Blz. 747 3 – Weerstandsvermogen
    7. Blz. 748 4 – Mutaties risico’s
    8. Blz. 749 5 – De risico’s
    9. Blz. 750 6 – Financiële kengetallen
   3. Blz. 751 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 752 Inleiding
    2. Blz. 753 1 – Onderhoud infrastructuur
    3. Blz. 754 2 – Onderhoud gebouwen
    4. Blz. 755 3 – Middelen kapitaalgoederen
   4. Blz. 756 Paragraaf 4. Financiering en beleggingen
    1. Blz. 757 Inleiding
    2. Blz. 758 1 - Ontwikkeling financieringssaldo
    3. Blz. 759 2 - Financiering en beleggingen
    4. Blz. 760 3 –Revolverende middelen
    5. Blz. 761 4 – Toerekening van rente
    6. Blz. 762 5 - Risicobeheer Treasury
    7. Blz. 763 6 - Ontwikkeling financiële markten
   5. Blz. 764 Paragraaf 5. Verbonden partijen
    1. Blz. 765 1 – Inleiding
    2. Blz. 766 2 – Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 767 Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 768 Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 769 Categorie 3: Stichtingen en verenigingen
    6. Blz. 770 Categorie 4: Overige verbonden partijen
    7. Blz. 771 Financiële risico’s provincie
   6. Blz. 772 Paragraaf 6. Grondbeleid
    1. Blz. 773 6.1 Samenvatting grondbezit
    2. Blz. 774 6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma
    3. Blz. 775 6.3 Risico’s
   7. Blz. 776 Paragraaf 7. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 777 Inleiding
    2. Blz. 778 1. Programma O&O (organisatieontwikkeling) en de uitvoering van het HR-beleid
     1. Blz. 779 Programma O&O (organisatie-ontwikkeling) en de uitvoering van het HR-beleid
    3. Blz. 780 2. Het programma Digitale Transformatie
     1. Blz. 781 Digitale Transformatie
    4. Blz. 782 3. De herinrichting van het provinciehuis en het hybride werken
     1. Blz. 783 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 784 De herinrichting van het provinciehuis en het hybride werken
    5. Blz. 785 4. De Energie-neutrale organisatie
     1. Blz. 786 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 787 De Energie-neutrale organisatie
    6. Blz. 788 5. Financiën
     1. Blz. 789 Financiën
     2. Blz. 790 Bedrijfsvoeringsbudget
     3. Blz. 791 Capaciteitsbudget
     4. Blz. 792 Ontwikkeling capaciteitsbudget meerjarig
     5. Blz. 793 Meerjarig bezettingsoverzicht
     6. Blz. 794 Toelichting mjbo
     7. Blz. 795 Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan BBV taakvelden
    7. Blz. 796 6. Wetgeving
     1. Blz. 797 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 798 Wetgeving
    8. Blz. 799 7. Fraude en onregelmatigheden
     1. Blz. 800 Fraude en onregelmatigheden
    9. Blz. 801 8. De rechtmatige organisatie
     1. Blz. 802 De rechtmatige organisatie
   8. Blz. 803 Paragraaf 8. VTH taken
    1. Blz. 804 Inleiding
    2. Blz. 805 Bevoegd bestuursorgaan
    3. Blz. 806 Uitvoering
    4. Blz. 807 Mandaat
    5. Blz. 808 VTH bijdrage aan doelen
    6. Blz. 809 VTH beleid
    7. Blz. 810 VTH uitvoeringsprogramma en – jaarverslag
    8. Blz. 811 Wet natuurbescherming
    9. Blz. 812 Inhoudelijke speerpunten
    10. Blz. 813 Startnotitie-/Transitie Bodembeleid
    11. Blz. 814 Mijnbouw
   9. Blz. 815 Paragraaf 9. Grote projecten
    1. Blz. 816 Inleiding
    2. Blz. 817 Overzicht grote projecten
     1. Blz. 818 Overzicht grote projecten
    3. Blz. 819 1. Spoorprojecten (programma infrastructuur)
     1. Blz. 820 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 821 1. Spoorprojecten (programma infrastructuur)
       1. Blz. 822 Spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle
       2. Blz. 823 Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Sneek
     2. Blz. 824 1a. Spoorverbetering Leeuwarden-Zwolle
     3. Blz. 825 1b. Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Sneek
    4. Blz. 826 2. De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie)
     1. Blz. 827 De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie)
     2. Blz. 828 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 829 De Nieuwe afsluitdijk
       1. Blz. 830 Programma De Nieuwe Afsluitdijk
       2. Blz. 831 Vismigratierivier
       3. Blz. 832 De bruggen en de sluis Kornwerderzand
     3. Blz. 833 2a. Programma De Nieuwe Afsluitdijk
     4. Blz. 834 2b. Vismigratierivier
     5. Blz. 835 2c. De bruggen en de sluis Kornwerderzand
    5. Blz. 836 3. Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
     1. Blz. 837 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 838 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
       1. Blz. 839 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
     2. Blz. 840 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
     3. Blz. 841 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave - 2
    6. Blz. 842 4. Programma Natuur
     1. Blz. 843 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 844 Programma Natuur
       1. Blz. 845 Programma Natuur
     2. Blz. 846 Programma Natuur
    7. Blz. 847 5. Nationaal Programma Landelijk Gebied
     1. Blz. 848 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 849 Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
     2. Blz. 850 NPLG
    8. Blz. 851 6. Veenweide
     1. Blz. 852 Veenweide
     2. Blz. 853 6a. Veenweideprogramma
      1. Blz. 854 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 855 Veenweideprogramma 2021 - 2030
        1. Blz. 856 Veenweideprogramma 2021-2030
      2. Blz. 857 Veenweideprogramma
      3. Blz. 858 Veenweideprogramma-2
     3. Blz. 859 6b. Aldeboarn - De Deelen
      1. Blz. 860 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 861 Aldeboarn - De Deelen
        1. Blz. 862 Aldeboarn - De Deelen
      2. Blz. 863 Aldeboarn - De Deelen
      3. Blz. 864 Aldeboarn - De Deelen 2
     4. Blz. 865 6c. Hegewarren
      1. Blz. 866 Wat wilden we bereiken?
       1. Blz. 867 Hegewarren
        1. Blz. 868 Hegewarren
      2. Blz. 869 Hegewarren
      3. Blz. 870 Hegewarren 2
   10. Blz. 871 Paragraaf 10. Samenwerkingsverbanden
    1. Blz. 872 Inleiding
    2. Blz. 873 Regionale Samenwerking
    3. Blz. 874 Samenwerking met de Mienskip
    4. Blz. 875 LEADER/POP3
    5. Blz. 876 Samenwerking De Friese Aanpak
    6. Blz. 877 Samenwerken in het bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden.
    7. Blz. 878 Het interbestuurlijk programma
  3. Blz. 879 Taheakken
   1. Blz. 880 Bijlage 1. Financieel kader
    1. Blz. 881 Financieel kader Begroting 2023
    2. Blz. 882 1 – Onze uitgangspunten
    3. Blz. 883 2 - Ontwikkeling begrotingssaldo
    4. Blz. 884 3 - Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
   2. Blz. 885 Bijlage 2. Begrotingshistorie
    1. Blz. 886 Inleiding
    2. Blz. 887 Programma 1: Bestuur
    3. Blz. 888 Programma 2: Infrastructuur
    4. Blz. 889 Programma 3: Omgeving
    5. Blz. 890 Programma 4: Economie
    6. Blz. 891 Programma 5: Mienskip
    7. Blz. 892 Programma 6: Bedrijfsvoering
    8. Blz. 893 Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
   3. Blz. 894 Bijlage 3. EMU-saldo
    1. Blz. 895 Raming van het EMU-saldo
    2. Blz. 896 Toelichting
   4. Blz. 897 Bijlage 4. Begrippenlijst
    1. Blz. 898 Begrippenlijst
   5. Blz. 899 Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2023
    1. Blz. 900 Totaal verloop en afwikkeling
    2. Blz. 901 Tijdelijke budgetten 2023
    3. Blz. 902 Voortgang tijdelijke budgetten
    4. Blz. 903 Categorie B eindig
    5. Blz. 904 Categorie A
    6. Blz. 905 Categorie B
   6. Blz. 906 Bijlage 6. Onderhanden en opgeleverde investeringen
    1. Blz. 907 Totaaltabel
    2. Blz. 908 Uitgebreide tabellen per soort investering
   7. Blz. 909 Bijlage 7. Prestatie indicatoren BBV
    1. Blz. 910 Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
    2. Blz. 911 Programma 1
    3. Blz. 912 Programma 2
    4. Blz. 913 Programma 3
    5. Blz. 914 Programma 4
    6. Blz. 915 Programma 5
  4. Blz. 916 Jaarrekening 2023
   1. Blz. 917 1. Inleiding
    1. Blz. 918 Inleiding
   2. Blz. 919 2. Balans en exploitatie
    1. Blz. 920 2.1 Balans
    2. Blz. 921 2.2 Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening
    3. Blz. 922 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    4. Blz. 923 2.4 Toelichting op de balans
    5. Blz. 924 2.5 Gebeurtenis na balansdatum
    6. Blz. 925 2.6 WNT-verantwoording 2023 Provincie Fryslân
    7. Blz. 926 2.6 WNT -verantwoording - Gegevens 2022
    8. Blz. 927 2.6 WNT-verantwoording - Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
    9. Blz. 928 2.6 WNT-verplichtingen - Overige rapportageverplichtingen o.g.v. WNT
    10. Blz. 929 2.7 Begrotingsrechtmatigheid
    11. Blz. 930 2.7 Begrotingsrechtmatigheid vervolg
    12. Blz. 931 2.8 Toelichting rekeningresultaat
    13. Blz. 932 2.9 Berekening benutting drempelbedrag SKB
    14. Blz. 933 2.9 Berekening benutting drempelbedrag SKB vervolg
    15. Blz. 934 2.10 Rechtmatigheidsverantwoording
   3. Blz. 935 3. Controle verklaring
    1. Blz. 936 Controle verklaring
   4. Blz. 937 4. Bijlagen
    1. Blz. 938 4.1 Structurele en niet structurele lasten en baten
    2. Blz. 939 4.2 Overzicht Gewaarborgde geldleningen
    3. Blz. 940 4.3 Specifieke uitkeringen (SiSa-verantwoording)
    4. Blz. 941 4.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld
    5. Blz. 942 4.5 Taakveld BBV verdeling per programma
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap