Paragraaf 5. Verbonden partijen

1 – Inleiding

Terug naar navigatie - 1 – Inleiding

In deze paragraaf staat een overzicht van de verbonden partijen conform artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (het BBV). Het provinciale beleid voor samenwerking, zoals het vormen van verbonden partijen, staat in de Nota Grip op Samenwerking. 

Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en waarbij sprake is van een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon. Er is een bestuurlijk belang als de provincie zitting heeft in het bestuur of stemrecht heeft. Er is sprake van een financieel belang indien de provincie middelen ter beschikking stelt (of garanties afgeeft) waarover de provincie financieel risico loopt in geval van financiële problemen bij de verbonden partij.

De provincie neemt deel aan verbonden partijen voor de uitvoering van provinciaal beleid. De provincie gaat samenwerkingsrelaties aan wanneer de zelfstandige realisering duurder is, meer risico’s met zich meebrengt of niet mogelijk is. Dit laatste is ook het geval bij een wettelijk verplichte samenwerking, zoals deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling. 

De provincie is en blijft zelf verantwoordelijk voor het bereiken van de provinciale doelstellingen door de samenwerking met verbonden partijen. Periodiek gaan we na of de verbonden partijen nog voldoende bijdragen aan de realisatie van de provinciale doelstellingen. Deze beoordeling is onderdeel van ons beleid voor het risicomanagement en maakt deel uit van de planning- en control cyclus, zie paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële risico’s
De financiële risico’s voor de provincie bij verbonden partijen zijn in veel gevallen (vrijwel) gelijk aan de omvang van het directe financiële belang. Bijvoorbeeld: als een gemeenschappelijke regeling een tekort laat zien in haar boekjaar, moet de provincie naar rato van haar bijdrage een deel van het tekort bijleggen. 

In een aantal gevallen is het potentiële financieel risico groter dan het directe financiële belang in de verbonden partij. De inschatting van deze financiële risico’s staat in paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Categorieën van de verbonden partijen:

 • gemeenschappelijke regelingen;
 • vennootschappen en coöperaties;
 • stichtingen en verenigingen;
 • overige verbonden partijen.

Categorie 1:  gemeenschappelijke regelingen 1.1  Noordelijke Rekenkamer (NRK)
1.2  Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)1.3  Marrekrite
1.4  Waddenfonds
1.5  Letterhoeke (Tresoar)
1.6  Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
1.7  Mobiliteitsbureau Noordoost-Friesland
Categorie 2:  vennootschappen en coöperaties 2.1  Alliander NV
2.2  Vitens NV
2.3  BNG Bank NV
2.4  NWB Bank NV 
2.5  Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM NV)
2.6  Thialf OG BV
2.7  Friese Ontwikkelings Maatschappij BV (FOM BV)     
2.8  Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE BV)
2.9  Fryslân Hurde Wyn BV (FHW BV)
2.10 Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân
Categorie 3:  stichtingen en verenigingen 3.1  Interprovinciaal overleg, vereniging (IPO)
3.2  Huis van de Nederlandse Provinciën, vereniging naar Belgisch recht (HNP)
3.3  Stichting Nazorg Ouwsterhaule
Categorie 4:  overige verbonden partijen 4.1  Fonds Nazorg Stortplaatsen
4.2 Omgevingsberaad Waddengebied (convenant)
4.3  Regioboard Noordoost Fryslân

2 – Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - 2 – Overzicht verbonden partijen

Conform het tweede lid van artikel 15 van het BBV nemen we per verbonden partij in ieder geval de onderstaande informatie op:

 • de wijze waarop de provincie Fryslân een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
 • het belang dat de provincie Fryslân in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
 • de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
 • de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
 • de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie Fryslân.

Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen

1.1 Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
De NRK is op grond van de WGR een gemeenschappelijk orgaan van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en heeft als taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde bestuur.

Program­ma Bestuur 
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Gemeenschappelijke Regeling
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang De Statenleden C. Keuning (BBB) en J. Knol (GrienLinks) zijn in 2023 benoemd tot leden van de Raad van Advies van de NRK. Er staat nog een vacature open.
Resultaat Rekening-resultaat 2021: € 248.000
Rekening-resultaat 2022:  € 211.000
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Bijdrage 2023: € 318.000 
Bijdrage 2024: € 318.000 (raming)
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen per 31-12-2021: € 291.000
Eigen vermogen per 31-12-2022: € 257.000
Financiële risico’s provincie Geen


1.2 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen 
Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en behartiging van de economische belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel. Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’. 

Program­ma Bestuur 
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Gemeenschappelijke Regeling (gedeputeerde F. Douwstra)  
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Het SNN-voorzitterschap rouleert tweejaarlijks tussen de drie deelnemende provincies. 
Per 1 juli 2023 is de Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe voorzitter.
Resultaat Resultaat 2021: € 0
Resultaat 2022: € 2,4 mln.
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Bijdrage 2023: € 1.8 mln.
Bijdrage 2024: € 1.3 mln. (raming) 
Jaarlijkse bijdrage contributie/lidmaatschap
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2021: € 4,0 mln. 
Eigen vermogen 31-12-2022: € 6,4 mln. 
Financiële risico’s provincie EFRO programma 2021-2027.  
De EC betaalt 50% van de werkelijke uitvoeringskosten met een maximum van 3,5% van het totale EFRO-programma. De andere 50% is regionale cofinanciering. In het verleden is hiervoor gebruik gemaakt van de reserves van het SNN. Voor dit EFRO programma moet SNN ook weer 50% van de uitvoeringskosten zelf dekken. 


1.3 Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden 

De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van de colleges van aangesloten gemeenten en provincie, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap. Het betreft zowel een toeristisch als economisch publiek belang: goede watersportvoorzieningen/ routenetwerken en werkgelegenheid. Het maken van aanlegvoorzieningen in het buitengebied en het beheer en onderhoud ervan was eerder de hoofdactiviteit en betreft het deel waar de Provincie aan mee betaalt. Sinds 2011 komt daar de coördinatie van het door gemeenten gefinancierde beheer en onderhoud van het fietsknooppunten routenetwerk bij en ook steeds meer netwerken van wandelroutes. De Marrekrite doet dit werk namens de provincie Fryslân en 13 Friese gemeenten met het doel om een uniforme, toeristische recreatieve infrastructuur op het water en land te bewerkstelligen. 

Samen met de deelnemers en nauw betrokken partijen zoals Merk Fryslân, Landschapsbeheer Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en vele anderen, werkt de Marrekrite aan het opschalen en professionaliseren van de recreatie en het toerisme in en naar Fryslân. 

Programma Economie
Rechtsvorm (bestuurder GS) Gemeenschappelijke Regeling (gedeputeerde F. Douwstra)
Bestuurswisselingen of verande­ringen in openbaar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat 2021: € 0,1 mln.
2022: € 0,2 mln.
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Jaarlijkse bijdrage provincie:
2023: € 593.569
2024: € 648.100 (begroot)
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2021: € 4,8 mln.
Eigen vermogen 31-12-2022: € 4,7 mln. 

Vreemd vermogen 31-12-2021: € 2,0 mln.

Vreemd vermogen 31-12-2022: € 4,8 mln.  
Financiële risico’s provincie Geen

 
1.4 Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden 
Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen gericht op :

 • versterking natuur- en landschapswaarden, 
 • wegneming externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
 • duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
 • ontwikkeling duurzame kennishuishouding.  
Program­ma Bestuur
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Gemeenschappelijke Regeling (gedeputeerde M. De Vries)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang  Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat

2022: €   1,9 mln.
2023: €   2,2 mln.
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Gedecentraliseerde rijksmiddelen, geen bijdrage van de provincies aan de GR.
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij EV per 31-12-2022: € 113,6 mln.
EV per 31-12-2023: € 130,5 mln.
Solvabiliteitsratio
31-12-2022: 57%
31-12-2023: 62%  
Financiële risico’s provincie Geen

 
1.5 Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden 

Het Rijk, de provincie Fryslân en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hebben de Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke getroffen. Daarbij is het openbaar lichaam Tresoar ingesteld. Het doel van Tresoar is drieledig;

 • Het behartigen van de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van FLMD bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden.
 • Het toegankelijk maken en houden en onder de aandacht brengen van een breed publiek van het in de collecties en archieven ondergebrachte cultureel erfgoed.
 • Het bevorderen van de Friese literatuur en het verbreden van het literaire klimaat in Fryslân. 
Program­ma Mienskip
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Gemeenschappelijke Regeling (gedeputeerde E. Folkerts)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat Resultaat 2021: -/- €    21.000 
Resultaat 2022: -/- € 129.000 
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Bijdrage in 2023: € 3,6 mln. 
Bijdrage in 2024: € 3,9 mln. (begroot)
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2021: € 0,9 mln.
Eigen vermogen 31-12-2022: € 0,7 mln.
Financiële risico’s provincie Geen

 
1.6 Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Grou
De FUMO is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van de Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten. De FUMO voert namens de provincie de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en advies betreffende de omgevingswetgeving uit. De uitvoering van VTH taken bij de majeure risico bedrijven wordt door de Omgevingsdienst Groningen-Brzo Noord uitgevoerd (Besluit risico’s zware ongevallen, onder de Omgevingswet Seveso). Dit is geen deelneming van de provincie, maar gaat met een samenwerkingsovereenkomst, mandaatregeling en uitvoeringsprogramma.

Programma Omgeving
Rechtsvorm (bestuurder GS) Gemeenschappelijke regeling (gedeputeerde E. Folkerts (DB en AB), M. De Vries (AB))
Bestuurswisselingen of verande­ringen in openbaar belang Per 20 juli 2023 zijn bovengenoemde gedeputeerden portefeuillehouder
Resultaat 2021: € 121.000
2022: €    72.032
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)   Bijdrage 2023: € 6,8 mln.
Bijdrage 2024: € 6,5 mln. (exclusief majeure risico bedrijven, zie hiervoor Overige verbonden partijen Omgevingsdienst Groningen)
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij

EV 2021: € 1,4 mln.
EV 2022: € 1,2 mln. 

VV 2021: € 5,3 mln.
VV 2022: € 3,8 mln.  
Financiële risico’s provincie    

Tegenvallers bij de gemeenschappelijk regeling worden opgevangen door de deelnemers. De bijdrage per deelnemer is afhankelijk van haar belang in de GR en dit verschilt per jaar. Op basis van 2024 is dit voor de provincie 29%.

In de afgelopen jaren is het weerstandsvermogen opgebouwd met als doel dat de Fumo risico’s die onverwacht en substantieel zijn zelfstandig kan opvangen zonder dit direct in rekening te brengen bij de deelnemers. 


1.7 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost-Friesland
De bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân. De regeling heeft tot doel het behoud en/of verbeteren van de leefbaarheid in de regio Noordoost Fryslân. Dit doel dient te worden bereikt door het verhogen van de bereikbaarheid en het efficiënt organiseren van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer door het realiseren van een samenhangend vervoersysteem.

Programma Infrastructuur
Rechtsvorm (bestuurder GS) Gemeenschappelijke regeling (bestuurslid gedeputeerde M. De Vries)
Bestuurswisselingen of verande­ringen in openbaar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat 2021: € 0
2022: € 0
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Bijdrage 2023: € 104.000
Bijdrage 2024: € 110 .000
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij

EV 2021: € 0
EV 2022: € 0

VV 2021: € 0,8 mln.
VV 2022: € 0,9 mln.  
Financiële risico’s provincie   Tegenvallers bij de gemeenschappelijk regeling worden opgevangen door de deelnemers. De bijdrage per deelnemer is afhankelijk van haar belang in de GR en dit verschilt per jaar. 

Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties

2.1 Alliander NV, Arnhem 
De participatie in Alliander NV is in 2009 ontstaan na de splitsing van Nuon NV in een productie- en leveringsbedrijf (Nuon Energy dat is overgenomen door Vattenfall) en een netwerkbedrijf (Alliander NV). Alliander zorgt voor de distributie van gas en elektriciteit in grote delen van Nederland, waaronder Fryslân. Het openbaar belang van het aandeelhouderschap van de netbeheerders is verankerd in de wet. De aandelen dienen wettelijk in publieke handen te blijven.

Program­ma Algemene dekkingsmiddelen
Rechtsvorm (bestuur­der GS) NV (gedeputeerde E. Folkerts)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat Netto resultaat 2022: € 198 mln.
Netto resultaat 2023: € 267 mln. 
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)

Provincie Fryslân bezit 12,65% van de aandelen.
Dividend 2022: € 10,4 mln.
Dividend 2023: € 15,1 mln. + € 6,7 mln. eenmalig dividend

Provincie Fryslân heeft in 1992 een niet aflosbare achtergestelde lening verstrekt aan een rechtsvoorganger van Alliander (de PEB/ PEGM). De lening heeft een omvang van € 31,8 mln. en Alliander betaalt hierover jaarlijks 8% rente. Alliander heeft aangegeven van de lening af te willen. Over de voorwaarden waaronder Alliander de lening mag aflossen is in april 2023 overeenstemming bereikt; de lening eindigt per 31 december 2028.

De grootschalige investeringen in de netten van Liander (100% dochter van Alliander) zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2022 is er € 1,2 miljard geïnvesteerd (2021 € 1,0 miljard) en de komende jaren zal het jaarlijkse investeringsbedrag nog verder gaan oplopen. 

Door de combinatie van sterk toenemende investeringen en lange terugverdientijden (van circa 40 jaar) neemt de financieringsbehoefte van Alliander sterk toe. De investeringen worden voornamelijk gefinancierd met vreemd vermogen (bankfinancieringen), maar er moet een zekere solvabiliteit worden gehandhaafd door voldoende eigen vermogen aan te houden.

Alliander heeft dochteronderneming Kenter BV verkocht aan het consortium ABP en OMERS Infrastructure. Dit heeft Alliander gedaan omdat Kenter buiten Alliander beter tot zijn recht komt. Alliander heeft als netwerkbedrijf te maken met beperkende wet- en regelgeving. Daarnaast ligt de focus van Alliander op het uitbreiden en versterken van de  Energienetten . De opbrengst van de verkoop van Kenter (€ 871 mln.) zal  hiervoor worden gebruikt. De aandeelhouders hebben in 2023 ingestemd met de verkoop en worden eenmalig gecompenseerd voor het wegvallen van het dividend van Kenter. Naar verwachting wordt hiervoor in 2024 € 53 mln. aan extra dividend uitgekeerd. Het deel voor provincie Fryslân is € 6,7 mln. 

Eigen en vreemd vermogen verbonden partij

Eigen vermogen 31-12-2022: € 4,6 miljard
Eigen vermogen 31-12-2023: € 4,7 miljard 

Solvabiliteit 31-12-2022: 49,0%
Solvabiliteit 31-12-2023: 46,1%  
Financiële risico’s provincie Een toekomstige versterking van het eigen vermogen van de netbeheerders vanuit het Rijk, kan gevolgen hebben voor de zeggenschaps- verhoudingen en de hoogte van het dividend.    


2.2 Vitens NV, Zwolle 

Vitens NV is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert topkwaliteit drinkwater aan 5,4 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Fryslân, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Het openbaar belang van het aandeelhouderschap is verankerd in de wet. Op grond van de wet dienen de aandelen in overheidshanden te blijven.

Doelstelling: Als Fryslân willen we in het kader van het publieke belang een sterke rol als aandeelhouder in Vitens met als doel ‘Fries water in Friese handen’. Daarnaast wil de provincie de positie die het inneemt op het gebied van water (technologie) met een maximale inzet behouden en zo mogelijk uitbreiden, inclusief het behoud van werkgelegenheid.

Program­ma Algemene dekkingsmiddelen
Rechtsvorm (bestuur­der GS) NV (gedeputeerde F. Douwstra)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Geen
Resultaat Bedrijfsresultaat 2021: € 44,6 mln.
Bedrijfsresultaat 2022: € 33,9 mln. 

Netto resultaat 2021: € 19,4 mln.
Netto resultaat 2022: €    8,2 mln.  
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) De provincie bezit ongeveer 13% van de aandelen. 
Dividenduitkering 2021: € 0
Dividenduitkering 2022: € 0  
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2021 € 600 mln.
Eigen vermogen 31-12-2022 € 650 mln. 

Vreemd vermogen 31-12-2021 € 1.388 mln.
Vreemd vermogen 31-12-2022 € 1.447 mln. 

Solvabiliteit per 31-12-2022: 31%  
Financiële risico’s provincie Geen


2.3 BNG Bank NV, Den Haag

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. De bank beoogt met gespecialiseerde financiële dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten bij te dragen aan maatschappelijke voorzieningen voor burgers. De doelstelling voor de provincie is te behalen resultaat op beleggingen.

Program­ma Algemene dekkingsmiddelen
Rechtsvorm (bestuur­der GS) NV (gedeputeerde E. Folkerts)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat Nettowinst 2022: € 300 mln.
Nettowinst 2023: € 254 mln.
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) De provincie bezit 75.250 aandelen, dit is minder dan 1%. 
Dividend 2022: € 187.780
Dividend 2023: € 188.125  
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2022: € 4,6 miljard
Eigen vermogen 31-12-2023: € 4,7 miljard 

Vreemd vermogen 31-12-2022: € 107,5 miljard

Vreemd vermogen 31-12-2023: € 110,8 miljard
Financiële risico’s provincie Geen


2.4 Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB), Den Haag
De Nederlandse Waterschapsbank NV richt zich met haar diensten exclusief op de publieke sector. Zij financiert van oudsher waterschappen, maar ook gemeenten, provincies en aan overheid gelieerde instellingen. Doelstelling voor de provincie is te behalen resultaat op beleggingen.

Program­ma Algemene Dekkingsmiddelen
Rechtsvorm (bestuur­der GS) NV (gedeputeerde E. Folkerts)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat Nettowinst 2022: €  143 mln.
Nettowinst 2023: € 126 mln.
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Aandelen A (nominale waarde € 115): 24 stuks
Aandelen B (nominale waarde € 460): 25 stuks
Provincie Fryslân bezit minder dan 1% van de aandelen. 

Dividenduitkering 2022: € 42.138

Dividenduitkering 2023: € 50.565
Op 1 september 2015 heeft provincie Fryslân een hybride lening verstrekt aan de NWB ter waarde van € 50 mln. NWB kan in 2025 de lening geheel of gedeeltelijk aflossen.  
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2022: € 2,0 miljard
Eigen vermogen 31-12-2023: € 2,1 miljard 

Vreemd vermogen 31-12-2022: €   71,3 miljard
Vreemd vermogen 31-12-2023: €   73,8 miljard  
Financiële risico’s provincie € 50 miljoen hybride lening; kans < 1%


2.5 Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen 
Deze participatie, sinds de jaren negentig, vloeit voort uit afspraken tussen het rijk en de drie Noordelijke provincies over de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De vennootschap heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaal-economische structuur en de werkgelegenheid in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. 

Program­ma Economie
Rechtsvorm (bestuur­der GS) NV  (gedeputeerde F. Douwstra)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Mevrouw Martín Albello is benoemd als lid van de  Investeringscommissie.
De heer Prinsen is benoemd als lid van de raad van commissarissen.
Resultaat 2021: € 40,2 mln.
2022: € 10,8 mln.  
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) De provincie Fryslân heeft 16,7 % van de aandelen in de NOM.
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2021: €  140,5 mln.
Eigen vermogen 31-12-2022: €   151,2 mln. 

Vreemd vermogen 31-12-2021: €    8,3 mln.
Vreemd vermogen 31-12-2022: € 17,8 mln.  
Financiële risico’s provincie Het risico voor de provincie blijft beperkt tot haar kapitaal inbreng.


2.6 Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen 
Openbaar belang is het behoud van het ijsstadion Thialf als voorziening die voor de provincie een bijdrage levert op het gebied van economie, sport en cultuur. Thialf OG BV bezit 100 % van de aandelen van Thialf B.V.  NB: Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van enig jaar. 

Programma Mienskip
Rechtsvorm (bestuur­der GS) BV (gedeputeerden E. Folkerts & F. Wiersma)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 zijn bovengenoemde gedeputeerden portefeuillehouder
Resultaat 2021/2022: -/- €     235.000
2022/2023:        €       39.402   
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)

Sinds overname aandelen op 4-9-2013: € 4 mln.; 66,6% van het aandelenkapitaal. 

Aandeelhouders lening van € 2 mln. waarvan per 30-9-2023 € 1,6 mln. is opgenomen.  
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 30-9-2022:  -/- € 0,2 mln.
Eigen vermogen 30-9-2023:  -/- € 0,1 mln.   

Vreemd vermogen 30-9-2022: € 3,3 mln.
Vreemd vermogen 30-9-2023: € 2,8 mln   
Financiële risico’s provincie    

De  provincie is voor 2/3 aandeelhouder en gemeente Heerenveen voor 1/3. In 2013 is € 50 mln. geïnvesteerd in ver-/nieuwbouw en is € 1,5 mln.  betaald voor de overname van de aandelen. Er is € 2,5 mln. gestoken in verbetering van de balanspositie.

Na enkele moeilijke jaren kan Thialf dit seizoen een bescheiden positief resultaat laten zien. Weliswaar voor het grootste deel het gevolg van incidentele meevallers, zoals de meevallende energiekosten, maar ook structureel is er een kleine plus. Het positieve resultaat geeft de mogelijkheid de reserve groot onderhoud en vervanging te versterken. In het seizoen 2021-2022 is door het rijk eenmalig bijgedragen in vervangingsinvesteringen, maar voor de toekomst moet Thialf daarin zelf voorzien.

Een intensieve lobby van Thialf en haar aandeelhouders heeft ertoe geleid dat de minister van Langdurige Zorg en Sport in het seizoen 2022 – 2023 € 3,44 mln. euro beschikbaar heeft gesteld voor de realisatie van een eigen energiemanagementsysteem met batterijopslag. De RVC heeft de verwachting dat daarmee de jaarlijkse energielasten substantieel verlaagd kunnen worden.

De lobby voor de financiering van de vervangingsinvesteringen en groot onderhoud richting de Rijksoverheid als stakeholder van Thialf heeft geresulteerd dat het Ministerie van VWS € 1 mln. beschikbaar heeft gesteld voor het uitvoeren van vervangingsinvesteringen in de jaren 2021, 2022 en 2023.  In het boekjaar 2022-2023 zijn de laatste vervangingsinvesteringen uitgevoerd. Vanaf het seizoen 2023-2024 zal Thialf zelf de vervangingsinvesteringen (voorlopig) volledig moeten bekostigen.

In de vergadering van 16 februari 2022 hebben Provinciale Staten besloten eenmalig € 0,4 mln. uit te trekken voor verbeteringen op het dak van Thialf. Daarna kunnen de zonnepanelen met instemming van de verzekeraars weer aan. Hierdoor verlaagt jaarlijks het exploitatietekort van Thialf en daarmee de compensatie die de provincie als aandeelhouder aan Thialf verstrekt. 

Hoewel voortgang is geboekt op het dossier zonnepanelen zijn deze ook in het seizoen 2022- 2023 niet in bedrijf gesteld. De RVC verwacht dat het einde van dit langdurige traject in zicht is en dat de panelen op afzienbare termijn weer aangesloten kunnen worden. Tezamen met een Energyhub moet dat ertoe leiden dat de energielasten fors omlaag zullen gaan.


2.7 Friese Ontwikkelings Maatschappij BV (voorheen Doefonds), Leeuwarden 
De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Doefonds BV. Deze BV is op 2 april 2014 opgericht. Doel is via dit fonds de regionale economie te versterken door innovatie door financiering mogelijk te maken.  Eind 2017 is Doefonds BV omgezet tot FOM BV met als doel dat de FOM in 2018 ook het adres is voor het Friese bedrijfsleven als het gaat om financiering van starters, export en groei.

Programma Economie
Rechtsvorm (bestuurder GS) BV (gedeputeerde F. Douwstra)
Bestuurswisselingen of veranderingen in openbaar belang

De heer Boomsma is benoemd als lid van het Investeringscomité.
De heer Zuidema is benoemd als lid van de raad van commissarissen.
De heer Akkerman is benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen.

Resultaat Resultaat 2021: -/- € 502.338
Resultaat 2022: -/- € 2.646.286
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Budget per thema:
Innovatie maximaal € 12 mln. 
Groei maximaal € 12 mln. 
Export maximaal € 3 mln. 
Starters maximaal € 3,9 mln.
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2021: € 9,0 mln.
Eigen vermogen 31-12-2022: € 8,0 mln. 

Vreemd vermogen 31-12-2021: € 0,2 mln. 

Vreemd vermogen 31-12-2022: € 0,2 mln.  
Financiële risico’s provincie Er wordt maximaal € 30,9 mln. uitgezet. Uitgangspunt is dat investeringen vanuit het fonds de kans hebben om de financiering terug te betalen aan het fonds. Gezien de doelgroep waarin het fonds investeert is de provinciale inbreng uit voorzorg deels voorzien. De reservering op de reserve is per budget vastgelegd. Voor Innovatie is dit op voorhand 100%. Voor de overige budgetten dient ter dekking van de risico’s de Reserve risicobuffer:
Groei           33%
Export         20%
Starters      33%  


2.8 Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE), Leeuwarden 
De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV. Deze BV is 2 september 2014 opgericht. Doel van het fonds is het financieren van projecten op het gebied van duurzame energie.

Programma Omgeving
Rechtsvorm (bestuurder GS) BV (gedeputeerde S. Knol)
Bestuurswisselingen of veranderingen in openbaar belang  
Resultaat Resultaat 2021: € 33.000
Resultaat 2022: € 116.000
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Maximaal € 90 mln. 
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2021: € 16,4 mln.
Eigen vermogen 31-12-2022: € 18,6 mln.   

Vreemd vermogen 31-12-2021: € 33,9 mln.
Vreemd vermogen 31-12-2022: € 39,1 mln.  
Financiële risico’s provincie      

FSFE is in het jaar 2013/2014 ontwikkeld en aanbesteed. In januari 2022 is het nieuwe Energieprogramma Fryslân 2022-2025 vastgesteld en heeft Provinciale Staten ingestemd met een aantal uitgangspunten voor FSFE.

Bij de start van het fonds is uitgegaan van 100% revolverendheid en die verwachting is niet veranderd.  

Voor de zekerheid is bij de start van het fonds wel een reservering op de provinciale risicobuffer van €30 mln. gemaakt, deze is nog voldoende.  

 
2.9 Fryslân Hurde Wyn BV (FHW), Leeuwarden 
De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Fryslân Hurde Wyn (FHW). Deze BV is 13 maart 2019 opgericht. Het doel van deze BV is het namens de provincie, vanuit haar publieke verantwoordelijkheid, verwerven, houden en vervreemden van een deelneming in Windpark Fryslân Holding B.V. (WPFH). Deze holding heeft tot doel de realisatie en exploitatie van het windpark om zodoende namens de provincie mede een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van een fossielvrije en uiteindelijk volledig duurzame provincie. 

Program­ma Economie
Rechtsvorm (bestuur­der GS) BV (gedeputeerde E. Folkerts)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang  
Resultaat      2022: € 13,6 mln
2023: € 11,2 mln. 
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) De provincie Fryslân heeft 100% van de aandelen in FHW BV.
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 31-12-2022: € 20,0 mln.
Eigen vermogen 31-12-2023: € 20,0 mln. 

Vreemd vermogen 31-12-2022: € 89,5 mln.
Vreemd vermogen 31-12-2023: € 84,7 mln.  
Financiële risico’s provincie Op 1 oktober 2019 heeft de provincie € 20 mln. eigen vermogen (Agio) en een achtergestelde lening van € 80 mln. aan FHW BV verstrekt.   FHW BV heeft vervolgens op 1 oktober 2019  een bedrag van € 20 mln. aandelenkapitaal en een achtergestelde lening van € 80 mln.  verstrekt aan Windpark Fryslân Holding BV. In 2022 is er vanuit de achtergestelde lening voor het eerst rente en aflossing ontvangen. Door het ontvangen van aflossing op de achtergestelde lening, daalt het geïnvesteerde vermogen in FHW en Windpark Fryslân.  In 2022 voor het eerst dividend ontvangen vanuit het Windpark. Het in 2022 ontvangen dividend bedraagt: € 13,5 mln.  In het 2023 is een dividend ontvangen van € 11,2 mln.  Omdat de bouw van Windpark Fryslân is voltooid en in de operationele fase is beland , zijn er geen risico’s meer op gebied van bouwvertraging en kostenoverschrijdingen.  


2.10 OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst
Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)
Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie.

Program­ma Infrastructuur
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Coöperatie Gedeputeerde S. Knol
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang  Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat Verwacht resultaat: € 0
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Jaarlijkse bijdrage circa € 16.500,-
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Geen 
Financiële risico’s provincie Geen

Categorie 3: Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - Categorie 3: Stichtingen en verenigingen

3.1 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
Gezamenlijke belangenbehartiging van provincies in algemene overheidsaangelegenheden en kennisuitwisseling. In het bestuursakkoord zijn uitspraken gedaan over zichtbaarheid en aanwezigheid van de provincie. Op landelijk niveau heeft het IPO daarbij een nadrukkelijke rol, o.a. tot uitdrukking komend in het zgn. Kompas 2020. Onderdeel van IPO is ook het kantoor BIJ12, die onder andere de PAS-maatregelen en het Faunafonds voor de provincies regelt.

Program­ma Bestuur 
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Vereniging (gedeputeerde F. Wiersma)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat Conform doelstelling
Verwacht resultaat: € 0
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Bijdrage 2023: € 2,2 mln.
Bijdrage 2024: € 2,5 mln. 
Jaarlijkse bijdrage aan diverse kerntaken.
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen. Het IPO beschikt niet over eigen vermogen. Een eventueel batig jaarsaldo wordt gerestitueerd aan de provincies of doorgeschoven naar het volgende jaar. Er worden daarnaast geoormerkte middelen aangehouden voor beleidsdoelen die al in uitvoering zijn maar nog niet zijn afgerond.
Financiële risico’s provincie Geen


3.2 Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën (HNP), Brussel (België) 

Gezamenlijke huisvesting van de provincies en het IPO in Brussel ter verdediging van de Europese belangen van de Nederlandse provincies. 

Het HNP vervult daarmee een groot praktisch nut: de gezamenlijke Nederlandse provincies en hun lobbyisten delen met elkaar huisvesting in Brussel, op een steenworp afstand van de belangrijkste Europese instanties als de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s. Deze gezamenlijke huisvesting maakt de provincies meer zichtbaar in Brussel dan afzonderlijke kantoortjes. De provincies hebben hiermee een eigen onderkomen waar vergaderd kan worden (HNP-bestuur, maar ook inhoudelijke bijeenkomsten) en dat kan dienen als ontvangstplek en uitvalsbasis voor bezoeken van bestuurlijke delegaties uit Nederland, die met grote regelmaat plaatsvinden. Bovendien is deze huisvesting voor de provincies aanzienlijk goedkoper dan afzonderlijke onderkomens. De gezamenlijke huisvesting bevordert daarnaast de samenwerking en uitwisseling tussen de provinciale lobbyisten: men stemt af en deelt de informatie die voor alle provincies van belang is en er is sprake van een zekere portefeuilleverdeling om te voorkomen dat alle provincies/landsdelen zich met dezelfde onderwerpen moeten bezighouden. Dit is zo georganiseerd dat de belangenbehartiging voor de eigen provincies/het eigen landsdeel niet in het gedrang komt: die is prioritair.  Vanuit Noord-Nederland hebben drie lobbyisten hun kantoor in het HNP: de twee vertegenwoordigers van de gezamenlijk provincies (via SNN) en de lobbyist namens de vier grote gemeenten.

Program­ma Bestuur
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Vereniging/ INPA (volgens Belgisch recht)
(gedeputeerde F. Douwstra)  
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat De resultaten variëren over de jaren. Positieve resultaten worden toegevoegd aan de reserve, negatieve resultaten worden uit de reserve gedekt.
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Bijdrage in 2023: € 66.000
Bijdrage in 2024: € 66.000  (begroot)
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Geen
Financiële risico’s provincie Geen


3.3 Stichting Nazorg Ouwsterhaule, Joure 
De provincie Fryslân heeft als partij afval gestort op de voormalige stortplaats Ouwsterhaule. Alle partijen die afval hebben geleverd of de stortplaats hebben beheerd, participeren in de stichting nazorg Ouwsterhaule. Het publieke belang betreft het voorkomen van ongewenste milieueffecten van de voormalige stortplaats. Het financiële risico dat de provincie loopt is de schade in geval van lekkage in de bodemafdichting.
 

Program­ma Omgeving
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Stichting (ambtelijke vertegenwoordiging)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Geen
Resultaat Beheer stort conform doelstelling. Onderhoud wordt bekostigd uit het jaarlijkse rendement.  Resultaat 2021: -/- € 195.000
Resultaat 2022: -/- € 140.000 
De tekorten wordt gedekt uit het eigen vermogen  
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Initiële storting circa € 780.000 (26% van nazorgkapitaal).  
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Nazorgkapitaal in fonds (eigen vermogen)
31-12-2021: € 3,0 mln.
31-12-2022: € 2,9 mln.
Financiële risico’s provincie Min: € 20.000,-
Max: € 500.000,-
Participatie 26%, Kans: 1%
Berekend risico: € 1.300

Categorie 4: Overige verbonden partijen

Terug naar navigatie - Categorie 4: Overige verbonden partijen

4.1 Fonds Nazorg Stortplaatsen, Leeuwarden 

De betrokkenheid van de provincie vloeit voort uit de Wet milieubeheer. Het Nazorgfonds Stortplaatsen is een ‘spaarpot’ waaruit de kosten van nazorg van relatief jonge stortplaatsen worden gedekt. Deze nazorg beoogt te voorkomen dat het publieke belang wordt geschaad door milieuvervuiling als gevolg van gebrek aan onderhoud aan en tijdig vervangen van voorzieningen van overgedragen (gesloten) stortplaatsen. 

Het belangrijkste financiële risico dat de provincie loopt zijn hoge opruimkosten wegens bodemverontreiniging als gevolg van falende beschermende voorzieningen. Lang onopgemerkte bodemverontreiniging kan leiden tot schade bij derden. In verband met dit soort risico’s is een risicovoorziening in het fonds opgenomen.

Er vallen zeven stortplaatsen onder de nazorgregeling, waarvan 3 droge stortplaatsen, 3 kleinschalige baggerspeciestortplaatsen en 1 grote baggerspecie stortplaats. Aan zes van de zeven stortplaatsen is een voorlopige heffing opgelegd en geïnd, bij één stortplaats is de heffing definitief vastgesteld en geïnd.

Program­ma Omgeving
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Fonds Wet Milieubeheer (gedeputeerde De Vries)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat 2022: € 218.350 
2023: € 528.200
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) Een jaarlijkse provinciale bijdrage t/m 2024 ter compensatie van de rekenrente verlaging in 2015. De gerealiseerde  bijdrage voor 2023 bedraagt € 64.489. De begrote bijdrage voor 2024 bedraagt € 69.046.  De gelden van Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân zijn sinds 2008, na enkele jaren van tegenvallende beleggingsrendementen, uitgeleend aan provincie Fryslân. Hierover betaalt de provincie jaarlijks een vaste rentevergoeding van 4,24% aan het Nazorgfonds (rentevergoeding over 2023: € 736.821). Deze afspraak loopt tot 2025 (GS besluit 10/3/2015).  
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Eigen vermogen 2022: € 2,5 mln.
Eigen vermogen 2023: € 3,1 mln. 

Voorzieningen 2022: € 14,3 mln.  
Voorzieningen 2023: € 16,6 mln.
 Financiële risico’s provincie Het eigen vermogen van het Nazorgfonds bedraagt per 31-12-2022 € 3,1 mln. De reserves van het Nazorgfonds zijn op het benodigde niveau. De Provincie loopt derhalve geen financieel risico.

4.2 Omgevingsberaad Waddengebied, Leeuwarden

In 2020 is het voormalige Regiecollege Waddengebied overgegaan in het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW). Het OBW is een van de drie onderdelen van een nieuwe governance voor het Waddengebied, zoals medio 2019 aangekondigd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De andere twee onderdelen zijn: het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en de Beheerautoriteit Waddenzee.

Het Omgevingsberaad Waddengebied is een platform waar gestructureerd discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en gevoerd, alsook informatie uitgewisseld. Gebruikers van het Waddengebied (zoals havens, visserij, landbouw, recreatie en toerisme), natuur- en milieuorganisaties en de Waddenacademie nemen deel aan dit beraad. Rijk en regionale overheden gebruiken het OBW voor het bespreken en toetsen van beleidsvoorstellen. De heer Brok, Commissaris van de Koning van Fryslân is in zijn functie als rijksheer, voorzitter van het OBW én vicevoorzitter van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, zodat de connectie tussen beide overleggen goed geborgd is.

Financiering ervan vindt plaats door Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. Afspraken zijn vastgelegd in een werkplan.  

Program­ma Bestuur
Rechtsvorm (bestuur­der GS) Convenant (Commissaris van de Koning in zijn rol als rijksheer)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Niet van toepassing.
Resultaat 2021: -/- € 141.530 (het negatieve resultaat komt grotendeels door bijdragen die al in het vorig boekjaar zijn ontvangen)  
2022: -/- € 1.343 (het negatieve resultaat is het gevolg van iets hoger dan begrote uitgaven)
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) De bijdrage zijn als volgt verdeeld: 
Rijk 30% 
Provincies 40%
Gemeenten 20%
Waterschappen 10% 
Bijdrage provincie Fryslân

2023: € 47.300
2024: € 47.300 (begroot)  
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Niet van toepassing
Financiële risico’s provincie Geen


4.3 Regioboard Noordoost Fryslân,
 Leeuwarden

De Regioboard bestaat uit negen leden, drie vanuit overheid, drie vanuit het onderwijs en drie ondernemers. Samen met de onafhankelijk voorzitter en de programmaorganisatie werkt de Regioboard aan de economische groei van de regio, de stabilisatie van de werkgelegenheid en aan een grote innovatieslag. Daarnaast beoordeelt de Regioboard of projecten gesubsidieerd worden uit de Regiodealgelden. 

Vanaf 1 januari 2020 worden projecten van de Regiodeal Noordoost Fryslân aangejaagd door een nieuwe programmaorganisatie, voorlopig genoemd Versnellingsagenda. Om de samenwerking in de regio slagvaardig aan te jagen wordt er nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid. Op 11 maart 2020 zijn vertegenwoordigers van deze partijen officieel geïnstalleerd in de Regioboard Noordoost Fryslân.

Program­ma Bestuur
Rechtsvorm, bestuur­der GS Convenant (gedeputeerde S. Knol)
Bestuurswis­selingen of verande­ringen in open­­baar belang Per 20 juli 2023 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
Resultaat De resultaten worden per project gepresenteerd
Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte) De bijdragen voor de diverse projecten worden opgebracht door de EU, gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en provincie Fryslân 
Eigen en vreemd vermogen verbonden partij Niet van toepassing
Financiële risico’s provincie Geen

Financiële risico’s provincie

Terug naar navigatie - Financiële risico’s provincie

De financiële risico’s van de verbonden partijen worden voor het grootste deel afgedekt door de Reserve risicobuffer, zie paragraaf 4.3 Risicobuffer revolverende middelen. Hierin staan de risico’s van de verbonden partijen FOM, FSFE, NOM, Windpark Fryslân (FHW BV) en de revolverende uitzettingen opgenomen.
 
Het totaal van financiële risico’s voor de provincie bij de andere verbonden partijen (die niet apart in de risicobuffer zijn vermeld) bedraagt per einde van 2023 € 158,4 mln. Per 31-12-2022 was dat € 126,6 mln.

Het grootste deel hiervan is de hybride lening uitgegeven aan de NWB; € 50 mln.  en de converteerbare obligatielening van € 76,5 mln. en achtergestelde lening van € 31,8 mln. verstrekt aan Alliander. Het restantbedrag (€130.000) heeft betrekking op het risico bij Stortplaats Ouwsterhaule. 

Vanwege de hoge kredietwaardigheid van zowel NWB als Alliander en de gereguleerde markt waarin Alliander opereert is de kans dat het financieel risico tot verlies van de hybride, converteerbare of achtergestelde leningen zich voordoet  nihil. In paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de bovengenoemde risico’s meegenomen bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit.