1. Inleiding

Deel II van de jaarstukken is de jaarrekening. Deze is opgebouwd uit de programmarekening en de balans, inclusief toelichtingen.
 
In de programmarekening verantwoorden we de baten en lasten in 2023 van de beleidsprogramma's en de algemene dekkingsmiddelen. We vergelijken de lasten en de baten met de begroting 2023 en de begroting na wijziging (bij het autorisatiemoment december).
 
De samenstelling van het vermogen op 31 december 2023 (de passiva) in de balans geeft aan hoe de provinciale bezittingen (activa) zijn gefinancierd. Deze bezittingen zijn voornamelijk gefinancierd door de reserves, het zogenoemde eigen vermogen.
 
Het jaarrekeningresultaat is de verbindende schakel tussen de programmarekening en de balans. Het jaarrekeningresultaat 2023 van € 39,1 mln., presenteren we op de balans als nog te bestemmen resultaat en wordt daarmee toegevoegd aan het eigen vermogen. Het rekeningresultaat was voor € 32,8 mln. al opgenomen in  het verwachtte begrotingssaldo. Het rekeningresultaat 2023 uit (reguliere) bedrijfsvoering bedraagt daarmee € 6,3 mln.. 
 
We richten de jaarrekening in volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening van onze provincie. De opzet van de jaarrekening 2023 verschilt op hoofdlijnen niet ten opzichte van die over 2022.
 
De jaarrekening is gecontroleerd door accountant BDO. Nieuw hierbij is de toevoeging aan de jaarrekening van onze rechtmatigheidsverantwoording. We hebben de controleverklaring, de verklaring van getrouwheid waar de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van is, in de jaarrekening opgenomen. Het rapport van bevindingen van de accountant wordt als afzonderlijk document aan Provinciale Staten voorgelegd. 
De accountant heeft de zogenoemde beheershandelingen, die hebben geleid tot de verantwoording van de lasten, baten en balansmutaties in de jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid. Ook heeft de accountant de getrouwheid van de WNT-verantwoording en de getrouwheid én rechtmatigheid van de SiSa-bijlage gecontroleerd. Uitgangspunt bij de controle is het zogenoemde normenkader met relevante wet- en regelgeving. Met getrouwheid wordt bedoeld dat de verantwoorde baten, lasten en balansmutaties een juist en volledig beeld geven van het rekeningjaar 2023.