Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

  • Alliander NV
  • Vitens NV
  • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
  • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Lasten, baten en onvoorzien

Terug naar navigatie - Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering. 

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Beleidsveld 7.1 Provinciefonds 0 0 0 0
Beleidsveld 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 0 0 0 0
Beleidsveld 7.3 Dividenden 0 0 0 0
Beleidsveld 7.4 Financieringsrente 2.104 1.613 1.618 -4
Beleidsveld 7.5 Interne financiering 0 0 0 0
Beleidsveld 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 5.118 12.235 6.324 5.910
Beleidsveld 7.7 Werken voor derden 3.980 3.477 3.529 -52
Beleidsveld 7.8 Onvoorzien -931 -403 -782 379
Totaal lasten 10.272 16.922 10.690 6.232
Baten
Beleidsveld 7.1 Provinciefonds 227.523 244.322 244.322 0
Beleidsveld 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 72.777 72.447 72.889 -442
Beleidsveld 7.3 Dividenden 26.499 21.736 21.840 -104
Beleidsveld 7.4 Financieringsrente 9.671 15.915 15.957 -42
Beleidsveld 7.5 Interne financiering 102 313 334 -21
Beleidsveld 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 4.334 3.853 5.715 -1.862
Beleidsveld 7.7 Werken voor derden 3.980 3.477 3.529 -52
Beleidsveld 7.8 Onvoorzien 476 0 63 -63
Totaal baten 345.364 362.063 364.650 -2.587
Saldo van lasten en baten -335.092 -345.141 -353.960 8.819
Mutatie reserves -28.767 -31.537 -24.872 -6.666
Mutatie tijdelijke budgetten 467 -1.493 -258 -1.235
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten -363.392 -378.172 -379.090 918

Toelichting

De toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Beleidsveld 7.1. Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

De raming van het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de decembercirculaire 2023 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen. Deze laatste uitkeringen worden voor een bepaald doel aan de provincie toegekend. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

Wat heeft het opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het opgeleverd?
Bedragen x €1.000 Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Algemene uitkering – structureel 230.633 234.503 234.326 224.719 228.219
Algemene uitkering – afrekening 2022 -179 - - - -
Subtotaal algemene uitkering 230.454 234.503 234.326 224.719 228.219
Decentralisatie uitkeringen:
Programma 1
Waddenfonds 9.626 9.626 9.626 9.626 -
Veilig wonen - 14 7 7 -
Weerbaar bestuur kleine gemeenten - 15 35 25 -
Programma 2
Verkeersveiligheid 176 176 176 176 176
Programma 3
Drugsdumpingen 10 10 - - -
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 26 26 - - -
Hergebruik stedelijk afvalwater 21 21 21 21 21
Programma 4
Novex - 100 150 50 -
Programma 5
Monumentenzorg 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349
DINGtiid 29 - - - -
Wet gebruik Friese taal 150 - - - -
Fries in het MBO 100 - - - -
Fryske Akademie 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559
Amendement Fries taal - 50 50 100 -
Aanpak vakantieparken - 10 - 10 20
Zichtbaarheid Friese Taal - - 100 100 -
Subtotaal decentralisatie uitkeringen 13.045 12.955 13.072 13.023 3.124
Totaal 243.499 247.458 247.398 237.741 231.344
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

De totale inkomsten uit het provinciefonds in 2023 bedragen € 244,3 mln.. Een deel hiervan betreft de afrekening over 2022 ad. € 179.000 negatief. Tevens is een deel van de inkomsten via het begrotingssaldo doorgeschoven naar 2024 e..v.  ter dekking van toekomstige uitgaven voor betreffende onderwerpen. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim € 0,8 mln.. De gerealiseerde inkomsten voor 2023 komen daarmee op € 243,5 mln..

Beleidsveld 7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - inleiding

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2022. Daarnaast wordt jaarlijks gekeken naar de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven. 

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2023 circa € 32,5 mln..

De samenstelling van de opcenten inclusief een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 1 Provinciale heffingen. 

Wat heeft het opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het opgeleverd?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Verschil begroting en rekening
Baten
Opbrengst opcenten MRB 72.777 72.447 72.889 -442
Totaal baten 72.777 72.447 72.889 -442

Opcenten

Terug naar navigatie - Opcenten
Realisatie 2022 Begroting 2023 Realisatie 2023
Aantal opcenten (aantal punten) 87 87 87
Gemiddelde opbrengst per punt 836.500 832.700 837.800
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

In tegenstelling tot de verwachting is er per saldo sprake van een toename van het wagenpark (volume). Anderzijds blijft de verwachte ‘vergroening’ in de samenstelling van het wagenpark achter bij de verwachtingen. Hierdoor is per saldo een stijging zichtbaar in de totale opbrengsten MRB als in de gemiddelde opbrengsten per punt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Provinciale Heffingen.

Beleidsveld 7.3. Dividenden

Terug naar navigatie - Dividenden

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven. 

Wat heeft het opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het opgeleverd?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Verschil begroting en rekening
Baten
Alliander 12.785 10.350 10.357 -7
Fryslân Hurde Wyn 13.500 11.244 11.244 0
Nederlandse Waterschapsbank (NWB) 42 127 188 -61
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 172 15 51 -36
Totaal baten 26.499 21.736 21.840 -104

Beleidsveld 7.4. Financieringsrente

Terug naar navigatie - Financieringsrente

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2023. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Wat heeft het gekost en opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost en opgeleverd?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Verschil begroting en rekening
Lasten
Advieskosten vermogensbeheer 2 0 0 0
Inflatievergoeding RSP gelden 1.284 775 805 -29
Kosten vermogensbeheer 36 2 2 0
Rente kort 40 0 10 -10
Rente nazorgfonds 742 778 801 -24
Rente verstrekte geldleningen 0 58 0 58
lasten 2.104 1.613 1.618 -4
Baten
Rente kort 1.069 8.100 8.218 -118
Rente lang 2.120 1.550 1.557 -7
Rente vermogensbeheer 237 210 211 -1
Rente verstrekte geldleningen 6.245 6.055 5.971 84
baten 9.671 15.915 15.957 -42
Saldo van lasten en baten -7.567 -14.302 -14.339 38
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Rentelasten
Provincie Fryslân heeft geen bancaire rentelasten. Er wordt wel rente vergoed aan het Nazorgfonds over de bij de provincie ondergebrachte gelden. Daarnaast worden de vanuit het rijk vooruit ontvangen RSP-gelden ieder jaar geïndexeerd totdat de gelden zijn uitgegeven/geïnvesteerd.

Rentebaten
Er is in 2023 een meer rente ontvangen dan begroot. Dit komt door de gestegen rente die wordt ontvangen over het rekening courant-tegoed bij de schatkist. De rentebaten van het Hybride kapitaal en Leningen aan decentrale overheden conform planning gerealiseerd. Alle rendementen vanuit het belegde vermogen komen ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen.

Beleidsveld 7.5. Interne financiering

Terug naar navigatie - Interne financiering

De provincie werkt met zogenoemde totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daarvoor aan te trekken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen in de totale behoefte aan financiering van de provinciale activiteiten. 

Rentetoerekening aan voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats als dat door derden verplicht is gesteld. Voor het verstrekken van middelen voor de aankoop van gronden binnen het IKG (investeringskrediet grond) en het Investeringskrediet Strategische Grondvoorraad wordt een interne financieringsrente in rekening gebracht. Deze rente is gebaseerd op de verwachte 10 jaars kapitaalmarktrente voor het betreffende begrotingsjaar en wordt ieder begrotingsjaar bijgesteld.  

Wat heeft het opgeleverd?

Terug naar navigatie - Wat heeft het opgeleverd?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Verschil begroting en rekening
Baten
Rentetoerekening vaste activa 102 313 334 -21
Totaal baten 102 313 334 -21

Beleidsveld 7.6. Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting

De voorwaardelijke budgetten Provinciale of Gedeputeerde Staten zullen op basis van een inhoudelijk bestedingsvoorstel worden vrijgegeven voor uitvoering. De budgetten worden dan ook overgeheveld naar het inhoudelijke beleidsprogramma.  

Bij de lasten is de risicodekking van de lening herstelplan Thialf opgenomen. Op het moment dat de lening wordt opgevraagd door Thialf dan wordt hiervoor een risicovoorziening gevormd. 

 Bij de baten is het rendement van het Windpark Fryslân van € 6 mln. per jaar opgenomen. Hiervan wordt conform het PS-besluit van 26 februari 2020 € 4,3 mln. per jaar ingezet voor  duurzaamheid (energieprogramma), programma Friese IJsselmeerkust (€ 3,3 mln.) en de bestemmingsreserve toekomstige afwaardering aandelenkapitaal (€ 1 mln.). Deze boeking vindt plaats als vorming reserve. Het resterende deel van tot € 1,7 mln. wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven. 

Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Verschil begroting en rekening
Lasten
Bijdrage aan provincie Zeeland 501 501 501 0
Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 289 0 711 -711
Exploitatiebijdrage Thialf 893 560 608 -48
Lening herstelplan Thialf 79 90 66 24
Risicobuffer 3.103 85 2.889 -2.804
Risicobuffer Breedband 260 7.000 1.553 5.448
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget 0 2.764 0 2.764
Voorwaardelijk budget GS: Breed corona budget -7 0 -4 4
Voorwaardelijk budget GS: Tussenstap veenweide 0 1.250 0 1.250
Voorwaardelijk budget GS: Veenweide funderingsaanpak 0 -15 0 -15
Totaal lasten 5.118 12.235 6.324 5.910
Baten
Bijdrage Rijk vervangingen Thialf 289 0 711 -711
BTW compensatiefonds 26 49 25 24
Lening herstelplan Thialf 283 0 0 0
Rendementsderving inzet vermogen 12 12 10 1
Rente kapitaalverstrekking Alliander 1.609 1.587 1.609 -22
Rente revolverende middelen 753 862 854 8
Risicobuffer 16 0 1.159 -1.159
Risicobuffer Breedband 1.348 1.294 1.348 -54
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget 0 50 0 50
Totaal baten 4.334 3.853 5.715 -1.862
Saldo van lasten en baten 784 8.382 609 7.772
Mutatie reserves -39.286 -35.805 -29.197 -6.607
Mutatie tijdelijke budgetten 467 -1.493 -258 -1.235
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten -38.035 -28.916 -28.846 -70
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Thialf: Het Rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor de vervangingen bij Thialf. In 2023 is hiervan € 711.000 besteedt.  De exploitatiebijdrage is € 48.000 hoger in verband met indexeringen. Vanuit de lening voor het herstelplan heeft Thialf € 66.000 ontvangen. Hiervoor is een voorziening voor hetzelfde bedrag gevormd. De afwaardering van Thialf is verwerkt onder onvoorzien (7.8).

Risicobuffer:  Bij de jaarrekening is de deelneming FOM afgewaardeerd met € 2,8 mln.. De baten betreffen de rente boven de rendementsderving op uitstaande leningen. Daarnaast is bij de baten de waardering van de NOM hoger in 2023 waarmee de eerder gevormde voorziening voor € 975.000 opgeheven kan worden ten gunste van de reserve risicobuffer.

Risicobuffer breedband: Voor de zogenaamde witte adressen is € 7 mln. beschikbaar gesteld. In 2023 is hiervan € 1,6 mln. besteedt. De resterende middelen gaan via de reserve naar volgend jaar voor afronding van dit project. 

Voorwaardelijke budgetten cofinanciering en Veenweide: Deze voorwaardelijke budgetten zijn niet meer ingezet in 2023 en zullen doorschuiven naar 2024 via de bijbehorende reserves.

Beleidsveld 7.7. Werken voor derden

Terug naar navigatie - Werken voor derden

De provincie voert een aantal werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De component bedrijfsvoering (inzet capaciteit) hierin is opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering. De overige lasten zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten in dit beleidsveld geraamd. De lasten worden gedekt door de bijdrage van derden die wij hiervoor ontvangen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Verschil begroting en rekening
Lasten
Brugbediening Leeuwarden 100 109 109 0
Brugbediening Noardeast-Fryslân 90 42 42 0
FUMO 917 518 1.125 -607
Holwerd aan Zee 934 1.200 427 773
IPO BIJ12: Onderzoek ganzen 326 278 543 -265
Marrekrite 30 9 9 0
Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal 5 0 0 0
Rijkswaterstaat realisatie KRW en N2000 IJsselmeerkust 311 0 0 0
Overige 1.268 1.322 1.275 47
Totaal lasten 3.980 3.477 3.529 -52
Baten
Brugbediening Leeuwarden 100 109 109 0
Brugbediening Noardeast-Fryslân 90 42 42 0
FUMO 917 518 1.125 -607
Holwerd aan Zee 934 1.200 427 773
IPO BIJ12: Onderzoek ganzen 326 278 543 -265
Marrekrite 30 9 9 0
Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal 5 0 0 0
Rijkswaterstaat realisatie KRW en N2000 IJsselmeerkust 311 0 0 0
Overige 1.268 1.322 1.275 47
Totaal baten 3.980 3.477 3.529 -52
Saldo van lasten en baten 0 0 0 0

Beleidsveld 7.8. Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Via de post onvoorzien lopen de vaststelling van eerder afgegeven subsidiebeschikkingen en overige posten die geen rechtstreeks verband meer hebben met de beleidsprogramma's.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Verschil begroting en rekening
Lasten
Afwaardering Thialf 0 0 53 -53
Afwikkeling aandelen 4 0 0 0
Afwikkeling debiteuren 250 0 0 0
Afwikkeling subsidies voorgaande jaren -1.221 -403 -954 551
Afwikkeling voorschotten 0 0 1 -1
Dubieuze debiteuren 36 0 89 -89
Nog te verwachten facturen 2023 0 0 30 -30
Totaal lasten -931 -403 -782 379
Baten
Afwikkeling debiteuren 5 0 0 0
Afwikkeling subsidies voorgaande jaren 53 0 63 -63
Vrijwillige mobiliteit personeel 17 0 0 0
Nog te verwachten facturen 2021 401 0 0 0
Totaal baten 476 0 63 -63
Saldo van lasten en baten -1.408 -403 -844 441
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting

Afwaardering Thialf: In de jaarrekening is de boekwaarde van Thialf afgewaardeerd ten laste van onvoorzien.

Afwikkeling subsidies voorgaande jaren:  Dit betreft de afwikkeling van subsidies waar de definitieve beschikking lager is vastgesteld en waar het budget reeds is beëindigd. Daardoor kunnen deze middelen niet meer op het budget vrijvallen maar komen dan ten gunste van onvoorzien. 

Dubieuze debiteuren: Het betreft hier de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren van bijdragen waarvan het onzeker is of die daadwerkelijk geïnd kunnen worden.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2023 uitgaven bijdragen derden Stand per 31-12-2023
Onderhanden werken 181.952 13.400 12.360 182.992
Opgeleverde werken 0 0 0 0
Afgerekende werken 0 0 0 0
Totaal 181.952 13.400 12.360 182.992

Balanspost reserves

Terug naar navigatie - Balanspost reserves
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2023 toevoeging onttrekking Stand per 31-12-2023
R. Basisreserve 10.000 0 0 10.000
R. Vrij aanwendbare reserve (VAR) 211.209 0 48.902 162.307
R. Jaarovergang structurele budgetten 1.816 973 2.414 375
R. Risicobuffer 105.668 2.015 3.094 104.589
R. Weerstandsbuffer 100.000 0 0 100.000
R. WPF Windpark Fryslân opbrengsten 22.720 6.358 17.888 11.190
R. WPF Afwaardering aandelenkapitaal Windpark Fryslân 1.000 1.000 0 2.000
R. Breed cofinancieringsbudget 32.246 22.246 12.317 42.175
R. Lening herstelplan Thialf 942 24 0 965
R. Rente kapitaalverstrekking Alliander 1.682 1.609 0 3.291
Totaal 487.284 34.224 84.615 436.893

Balanspost voorzieningen

Terug naar navigatie - Balanspost voorzieningen
Bedragen x € 1.000 Stand per 1-1-2023 toevoeging aanwending Stand per 31-12-2023
A1311 V. Deelnemingen 11.633 2.857 975 13.515
A1322 V. Leningen aan deelnemingen 1.195 66 0 1.261
Totaal 12.828 2.923 975 14.776