Voorstel begrotingswijzigingen PS

Beleidsprogramma Onderdeel
1. Bestuur VC 1  Verlenging tijdelijk budget Bestuurlijke vernieuwing
VC 2  Verlenging tijdelijk budget Weerbaar bestuur
2. Infrastructuur II 1    Verkoop steunpunten
IV 1    Landschapsbeheer natuurgebied De Dobben
VC 3    Verlenging tijdelijk budget BO Mirt Mobiliteitsgedrag
3. Natuur en Landbouw I 1    Bestedingsritme Natuur en Landschap
IV 2    POP3 bijdrage uit KRW Water
VC 4    Verlenging tijdelijk budget Weidevogelbeleid
VC 5    Verlenging tijdelijk budget Invasieve exoten bestrijding
4. Ruimte en Klimaat IV 3    Structurele verschuiving taken Omgevingswet
VC 6    Verlenging tijdelijk budget Naar een schone en gezonde leefomgeving 
VC 7    Verlenging tijdelijk budget Veenweidevisie
5. Economie en Mienskip I 2    Bestedingsritme Gastvrijheid
II 2    Gebiedsbudgetten
II 3    Vrijval Regenboogbeleid
II 4    Vrijval saldi diverse budgetten Taal
II 5    Vrijval diverse budgetten
II 6    Vrijval budget Monumenten subsidieplafond 2023
IV 4   Breedband 5% regeling super witte adressen
VC 8   Verlenging tijdelijk budget Procesgelden DOM's
6. Bedrijfsvoering I 3    Bestedingsritme capaciteit PAS-melders
VC 9    Budgetoverheveling, verlenging en bestedingsritme Wet Open Overheid (WOO)
VC 10    Verlenging tijdelijk budget 2026 Digitalisering 2022-2026
7. Provinciefinanciën I 4    Rentevergoeding ten behoeve van RSP
I 5    Bestedingsritme Europese cofinancieringsbudget Efro/EZ Europa
I 6    Aanvulling stelpost nominaal
II 7    Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
IV 5    Bijdrage Wetterskip Fryslân Niet productieve investeringen op niet landbouwbedrijven (I.73.3)
VA    Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
VB    Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
VI    Bestedingsritme reserves