Bijlage 3. Aanvullingen op de subsidiestaat

Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2024 (volledige bedragen in €)

Terug naar navigatie - Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2024 (volledige bedragen in €)

Artikel 4.23 lid 1 Awb schrijft voor dat een subsidie alleen verstrekt mag worden op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Op de periodieke subsidieverstrekking, zoals budgetsubsidies, zijn de algemene bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing. Dit is echter geen wettelijk voorschrift zoals bedoelt in artikel 4.23 Awb. Artikel 4.23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze situatie uitkomst. Indien de begroting de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag vermeldt dan is er voldoende grondslag voor subsidieverstrekking. In de begroting wordt de subsidiestaat opgenomen om hieraan te voldoen. Bij de berap en het autorisatiemoment in december wordt de subsidiestaat indien nodig geactualiseerd. 

Leeswijzer: de volledige subsidiestaat wordt gepresenteerd met daarin de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande subsidiestaat geel gearceerd.  

Prg Bel. Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag in € Begroting 2024 Toelichting
veld
1 2 Stichting Veteranendag Friesland Organisatie jaarlijkse provinciale veteranendag 36.600
1 5 Nationale Ombudsman VERVALLEN
2 1 C.R.O.W. Met deze subsidie ontwikkelt CROW collectieve kennis op het gebied van mobiliteit, door middel van het programma Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) 684.000
2 2 Provincie Groningen Het doel is te zorgen voor een landelijk dekkend laadnetwerk voor alle typen elektrische modaliteiten, door de uitbreiding of optimalisatie van het publiek toegankelijke en private laadnetwerk. 2.224.136 De SPUK heeft een looptijd tot eind 2025.
2 2 Provincie Drenthe Het doel is te zorgen voor een landelijk dekkend laadnetwerk voor alle typen elektrische modaliteiten, door de uitbreiding of optimalisatie van het publiek toegankelijke en private laadnetwerk. 1.897.313 De SPUK heeft een looptijd tot eind 2025.
2 3 C.R.O.W. Met deze subsidie ontwikkelt CROW collectieve kennis op het gebied van mobiliteit, door middel van het programma Kennisprogramma Beheer en Bouw (KpBB) 436.040 Voor een periode van 4 jaar (2024-2027)
2 4 ROCOV ROCOV Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Iedere provincie in Nederland heeft een ROCOV. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Het werk van ROCOV Fryslân bestaat uit het voeren van overleg met de provincie en met de vervoerbedrijven en het geven van adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. ROCOV Fryslân is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt gerund door vrijwilligers. 45.900
3 1 Bond Friese Vogelwachten Het stimuleren van de bescherming van boerenlandvogelnesten en -kuikens buiten beheergebieden via twee sporen (conform Nota Weidevogels 2021-2030). (1) Last-minute bescherming van nesten en kuikens van boerenlandvogels buiten beheergebieden. (2) Stimuleren van initiatieven die de opgroeimogelijkheden van boerenlandvogelkuikens bevorderen d.m.v. een stimuleringsprijs. 75.000
3 1 Bond Friese Vogelwachten Met deze boekjaarsubsidie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de vrijwillige bescherming en het behoudt van Weidevogelpopulaties en andere soorten vogels in Fryslân. Dit doet de BFVW door middel van bescherming, bewustwording en monitoring. Producten: Stimulering en professionalisering vrijwillige weidevogelbescherming. Opzetten/ ondersteunen jeugdvogelwachten, organiseren jaarlijkse jeugdvogelwachtdag. Deelnemen aan provinciale overlegverbanden stimuleren van voorbeeldprojecten op het gebied van soortenbescherming. Leveren van een bijdrage om op gebiedsniveau samen te werken. Het ondersteunen van bestuur en commissies BFVW en de monitoring van het aantal broedparen (nesten) en alarm-tellingen. 166.300 Voor een periode van 4 jaar (2024-2027)
3 1 Boerennatuur Fryslân (BNF) Kennisontwikkeling en uitwisseling door en tussen boeren op het gebied van natuurinclusiviteit. Doel bestuursakkoord: Te zorgen voor een goede balans tussen landbouw en natuur. Waarbij dit college vindt dat landbouw en natuur elkaar moeten en kunnen versterken. Met als doel een toekomstbestendige landbouw met een rijke natuur die bloeit in al zijn pracht en rijkdom. 181.500
3 1 Bond Friese VogelWachten (BFVW) Gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 25.000
3 1 Friese Milieu Federatie Gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 50.000
3 1 It Fryske Gea Gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 50.000
3 1 Natuurmonumenten Gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 50.000
3 1 Staatsbosbeheer Gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 50.000
3 1 LTO Gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 50.000
3 1 AJF (Agrarische Jongeren Fryslân) Gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat en mogelijke bedrijfseconomische gevolgen voor de sector 50.000
3 1 Hiswarecron Als vertegenwoordiger namens sector Leefomgeving van de Provinciale Commissie Landelijk gebied (PCLG), gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 12.500
3 1 ANWB Als vertegenwoordiger namens sector Leefomgeving van de Provinciale Commissie Landelijk gebied (PCLG), gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 12.500
3 1 Doarpswurk Als vertegenwoordiger namens sector Leefomgeving van de Provinciale Commissie Landelijk gebied (PCLG), gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 12.500
3 1 Fries Grondbezit Als vertegenwoordiger namens sector Leefomgeving van de Provinciale Commissie Landelijk gebied (PCLG), gebiedsgericht oppakken van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. 12.500
3 1 Faunabeheereenheid budgetsubsidie Het beheer van inheems beschermde diersoorten en het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna. 328.600 Voor een periode van 3 jaar (2024-2026)
3 1 It Fryske Gea De rol van It Fryske Gea is het helpen vertalen van beleidsambities naar concrete kansen en projecten door inzet van eigen grond, eigen leden en eigen kennis. De werkwijze is om vanuit kennis over inhoud en beheer maatschappelijke opgaven te integreren en een plaats te geven in uitvoeringsprojecten waarmee provinciale ambities worden gerealiseerd. Dit doet It Fryske Gea voor natuur èn landschap. Voor het thema landschap worden deze taken uitgevoerd in nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. It Fryske Gea zet haar kennis en terreinen mede in om ruimte te bieden aan kennisontwikkeling en experimenten die ervaring opleveren hoe provinciaal beleid in de praktijk kan worden gebracht. It Fryske Gea zoekt hierbij enerzijds de uitwisseling met de provinciale en andere overheden, anderzijds draagt zij de resultaten uit aan de Friese Mienskip in educatieve programma’s. 948.300
3 1 IVN Herstellen en bevorderen van de Biodiversiteit door middel van bewustwording en educatie. 155.000
3 1 IVN consulentschap Fryslân In de transitie van natuur en milieu educatie (NME) en het uitvoering geven aan het Akkoard Fan Earnewâld, een samenwerkingsafspraak van alle natuurorganisaties en de provincie op het gebied van NME, vervult IVN een voortrekkersrol. Via bijeenkomsten, arrangementen, trainingen en workshops nodigt IVN beroepskrachten en vrijwilligers uit om mee te gaan in deze transitie, zodat NME als een deskundige organisatie ingezet wordt bij het betrekken van (school)kinderen, jongeren en volwassenen bij hun leefomgeving. IVN zet zijn kennis en ervaring in om mensen met hoofd, hart en handen de leefomgeving te laten ervaren en waarderen. Inclusief jeugdeducatie weidevogels. 239.100 € 25.000 eenjarig voor 2024 en 2025 voor jeugdeducatie weidevogels.
3 1 Kening Herstellen en bevorderen van de Biodiversiteit door middel van kennis delen. 135.000
3 1 LTO Noord Aanstellen DAW coördinator, die als taak heeft: het 200.000 Voor een periode van 2024 t/m 2027
initiëren en aanjagen van projecten die invulling geven aan de doelstellingen van het
DAW (deltaprogramma agrarisch waterbeheer)
3 1 Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw Uitvoering SIMONE project (Interreg North West EU) 79.520
3 1 Stichting Nationaal Park De Alde Feanen Basisfinanciering NP De Alde Feanen 122.200
3 1 Beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog Basisfinanciering NP Schiermonnikoog 122.200
3 1 Rijksuniversiteit Groningen (RuG) Onderzoek naar de sleutelrol van kuikenoverleving in het lot van weidevogels. Het onderzoek zal zich focussen op de rol van grondgebruik, voedsel, predatie en de interactie daartussen met als doel het realiseren van een weidevogelbeschermingsplan gebaseerd op fundamentele kennis over het complexe samenspel van deze drie factoren. 100.000
3 1 Staatsbosbeheer (Groningen) Lauwersnest (exploitatie) 32.000
3 1 Staatsbosbeheer (Groningen) Genereren extra inkomsten en natuurspeelplaats 17.000
3 2 Stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw draagt als onafhankelijke stichting bij aan de transitie van de landbouw naar natuurinclusief en circulaire landbouw in Fryslân 60.000 Cofinanciering SABE regeling.
4 1 Gemeente Terschelling Uitvoering WaL Wadden project 29.200
4 1 Gemeente Harlingen Uitvoering WaL Wadden project 29.200
4 1 Campus Fryslan Uitvoering WaL Wadden project 29.200
4 1 Stichting Erfgoed Natuur en Landschap Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân 56.300
4 1 Stichting Landschapsbeheer Friesland Het LBF heeft als oogmerk het behoud en versterking van het Friese landschap in al haar facetten alsmede soortenbescherming. Hiervoor ontvangt LBF jaarlijkse een budgetsubsidie uit de provinciale middelen en was een doeluitkering van het rijk via het ILG opgenomen. Deze laatste is als gevolg van het Natuurakkoord weggevallen vanaf 2013 293.300
4 1 Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden 56.300
4 2 Friese Milieu Federatie De werkzaamheden van de functionarissen van de St. Friese Milieufederatie vormen een nuttige aanvulling op de eigen provinciale bemoeienissen met milieuaangelegenheden, mede gelet op de eigen invalshoek van waaruit de stichting deze aangelegenheden benadert. Voorts is het vanuit een oogpunt van subsidiëring gewenst om bij een veelheid van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in de provincie met één centraal adres te maken te hebben. 441.200
4 2 Stichting Beekdallandschap  Koningsdiep |Nij Boarn Behartiging gebiedsbelangen en stimuleren gebiedsinbreng bij gebiedsproces Aldeboarn De Deelen 600.000 Bedrag geldt voor jaren ’24 t/m ’27.
Betreft maximum afhankelijk van verloop gebiedsproces
4 2 Stichting VIP-Hegewarren Realisatie project NL2120 het groene verdienvermogen voor de locatie Hegewarren 2.218.525
4 2 Landgoedcoöperatie Akkrumer Goedland Realisatie project NL2120 het groene verdienvermogen voor de locatie Akkrumer Goedland 223.355
4 2 Stichting Eco-Shape Bijdrage projectorganisatie NL2120 het groene verdienvermogen via aanvrager Eco-Shape 16.369
4 2 Gemeente Ameland Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 vastgesteld. Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De provincie Fryslân treedt op als kassier van de werkregio Fryslân en verstrekt de 3e tranche van de door het Min. van I&W toegekende specifieke uitkeringen één op één als subsidie door aan de decentrale overheden.. 160.870
4 2 Gemeente De Fryske Marren De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 577.165
4 2 Gemeente Heerenveen De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 73.394
4 2 Gemeente Leeuwarden De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 460.496
4 2 Gemeente Noardeast Fryslân De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 389.821
4 2 Gemeente Ooststellingwerf De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 113.386
4 2 Gemeente Opsterland De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 257.254
4 2 Gemeente Schiermonnikoog De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 39.354
4 2 Gemeente Sudwest Fryslân De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 118.736
4 2 Gemeente Vlieland De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 30.306
4 2 Gemeente Waadhoeke De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 205.126
4 2 Wetterskip Fryslân De subsidie is bedoeld om decentrale overheden in het kader van klimaatadaptatie in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. 168.373
4 2 Veenweide Innovatie Centrum Zegveld Innovaties ontwikkelen ten behoeve van problematiek veenweiden 100.000 Meerjarig 2024-2027 (vier maal € 25.000)
4 4 Gemeente Leeuwarden De bijdrage is ten behoeve van het project Water Warmth (missy wetterwaarmte) dat zich richt op grootschalige toepassing van aquathermie voor collectieve warmtevoorzieningen als alternatief voor aardgas. 25.000
5 1 Stichting Europese Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden Fryslân (LF2018-LF2028/Arcadia) Onderzoek naar resilient communities: kunst, cultuur en de mienskipsmethode. 100.000
5 1 Innovatiecluster Drachten Bestemd voor het projectplan 2023-2025. Het Innovatiecluster Drachten (ICD) bestaat uit 23 bedrijven in Noord Nederland, met 4.300 medewerkers, die landelijk en internationaal opereren, met het zwaartepunt in Drachten. De bedrijven maken allemaal deel uit van de hoogtechnologische maakindustrie, één van de kurken van de Nederlandse economie. De bedrijven leveren een stevige bijdrage aan de regionale economie met (hoogwaardige) werkgelegenheid, innovatiekracht en economische en maatschappelijke waarde. Het ICD neemt een belangrijke plaats in de triple helix (overheid-ondernemers-onderwijs) door het bieden van een groot aantal stageplaatsen, onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten voor opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Voor de continuïteit van de programma’s van het ICD is het belangrijk dat de provinciale bijdrage meerjarig wordt vastgelegd. 1.320.000 Voor de jaren 2023-2025 (€ 440.000 per jaar)
5 1 Vereniging Circulair Fryslan (VCF) Het binnen de 3 o’s aanjagen van de circulaire doelstellingen in de provincie Fryslân 200.000 Meerjarig 2024-2027
5 1 Gemeente Achtkarspelen Uitvoering geven aan ontwikkelperspectief wonen in Gerkesklooster-Stroobos. Subsidie is bedoeld voor voor activiteiten passend binnen doelstelling transitiefonds fysieke leefomgeving. 250.000
5 1 Gemeente Noardeast-Fryslân Uitvoering geven aan ontwikkelperspectief wonen in Blije en Ingwierrum. Subsidie is bedoeld voor activiteiten passend binnen doelstelling transitiefonds fysieke leefomgeving. 500.000
5 1 VNO-NCW Noord Overheid, Onderwijs en Ondernemers (de 3 O’s) zijn verenigd in de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). De EBNN verbindt partijen op de RIS3 transities op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit met als centrale doelstelling om de economische ontwikkelkracht van het Noorden te versterken 52.000
5 1 Stichting Wetsus Exploitatiesubsidie 1.000.000
5 1 Stichting Wetsus (penvoerder) Watercampus Actieplan (WAP) 611.000
5 2 Gemeente Smallingerland Het project ‘Waterfront Drachten’, is een onderdeel van de investeringsagenda. 1.572.250
Het project heeft als doel de beleefbaarheid van het vele water rondom Drachten voor bezoekers en bewoners te verbeteren. Door de relatie van open vaarwater vanaf De Veenhoop/Oudega via de Drachtstervaart tot het centrum van Drachten te herstellen
5 2 St. Merk Fryslân Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van de provincie Fryslân die invulling geeft aan een overkoepelende regiomarketingstructuur in de provincie. De stichting werkt primair aan de toeristische marketing en promotie, ondersteunt productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. De Waddeneilanden worden hierbij als apart merk vermarkt. Om de regiomarketing te realiseren, is samenwerking met de ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders onontbeerlijk. 2.100.000
5 2 InnovatiepactBud Fryslan (IPF) Financiering IPF om ervoor te zorgen dat binnen de 3 o’s de economische agenda voor Fryslan gezamenlijk wordt aangejaagd en uitgevoerd 1.400.000 Boekjaarsubsidie 2024 voor IPF basisorganisatie (240k), Ynbusiness basis en eenmalig (600k), TAF (260k) en Innovatiebudget (300k) Meerjarig 2024-2027
5 2 Wandelnet Beheren van de landelijke  wandelinfrastructuur. O.a. aanbrengen van bebording, het communiceren over de routes en het beheer wanneer er onvolkomenheden optreden. 50.000 Meerjarig 2024-2027
5 2 Fietsplatform Beheren van de landelijke fietsinfrastructuur. O.a. het beheren van de LF-routes en de routedatabank, in stand houden van een meldsysteem bij problemen bij routes, communicatie rondom de routes en aanspreekpunt in internationaal verband. Daarnaast beheer van de Europese routes (EuroVelo) en het opstellen van een provinciale kennisrapportages. 25.000 Meerjarig 2024-2027
5 3 Stichting LF2028 (Arcadia) Voorbereiding voor en organisatie van triënnales in 2025 en 2028 2.000.000 In de periode 2024-2028 is in totaal €5 miljoen gereserveerd voor Stichting LF2028. Eerste inschatting is dat voor 2024 €2 miljoen nodig zal zijn.
5 3 Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en Flevoland (Firda) (voorheen Friesland College CIOS) Het betreft de activiteiten fierljeppen, zeilen/skûtsjesilen, schaatsen en opleiden buurtsportcoaches 29.600
5 3 Koninklijke Nederlandse Kaatsbond Verhogen deelname aan het kaatsen (door jongeren)  en bevordering bekendheid van het kaatsen in het algemeen. 78.200 Inclusief € 25.000 extra voor Us keats takomst
5 3 Dambûn Frysk spul Verhogen deelname aan het Frysk damjen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het Frysk damjen in het algemeen 8.200
5 3 Frysk Ljeppers Boun Verhogen deelname aan het fierljeppen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het fierljeppen in het algemeen. 8.200
5 3 Stichting Foar de neiteam Verhogen deelname aan het skûtsjesilen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het skûtsjesilen in het algemeen. 8.200
5 3 Stichting Sport Fryslân Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten. 750.600 Structureel per jaar € 704.600 Tijdelijk € 26.000 extra in 2024 voor Fryske Sport yn dyn Klasse en € 20.000 extra in 2024 voor sportprijzen.
5 3 Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen (WFD) Nieuw toernooisysteem ontwikkelen. 15.900
5 3 Topsport Noord Individuele en collectieve begeleiding en ondersteuning van Friese sporttalenten. Topsportprogramma’s van verschillende sportdisciplines. 369.600 € 30.600 Topsport Noord. € 339.000 voor Centrum voor topsport onderwijs CTO Heerenveen
5 3 Watersportvereniging Sneek De provincie verleent een bijdrage in de organisatiekosten van de Sneekweek 5.700
5 3 Fries Landbouwmuseum Het museum levert een bijdrage aan de vermeerdering van kennis over een typsiche Friese bedrijfstak: de landbouw. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 222.800
5 3 Museumfederatie Fryslân/Museumstifting Fryslân De instelling levert ondersteuning aan de kleine musea en oudheidskamers. Daarnaast t/m 2024 ook projectleiding en -coördinatie van de activiteitenweek 'Help pake en beppe de vakantie door'. 236.100 Inclusief tijdelijke subsidie € 15.000 per jaar t/m 2024 (Pake & Beppe-project)
5 3 Stichting Tsjerkepaad Verzorgen en bekendmaken van openstelling en evenementen in honderden Friese kerkgebouwen op de zaterdagen in de zomermaanden. 17.200
5 3 Stichting Alde Fryske Tsjerken Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale kerken. 314.000
5 3 Stichting De Fryske Mole Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale molens. 114.400
5 3 Stichting Befrijdingsfestival Fryslân Organisatie Fries Befrijdingsfestival 48.500 Structureel per jaar
5 3 Stichting Centrum voor film in Friesland Behoud en beheer van het filmarchief. Voor het onderdeel: Fries Film en Audioarchief (voorheen: Fries Filmarchief) 100.000
5 3 Explore the North Een stevige fundering neerzetten voor het taalproductiehuis 150.000
5 3 Stichting Fers Het leenverkeer van Friestalige boeken bevorderen. De dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage voor de bevordering van de Friese taal en cultuur. Ook voert Bibliotheekservice Fryslân de taken uit van het voormalige Anna Blamanhus: ontsluiting archiefinspectie. En het Tomke-project ter bevordering van Frysk lezen. 3.728.500 Waarvan voor:
* Regulier: € 3.616.200
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan de ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. * Tomke: € 32.100 (p.j.)
* LêsNo:  € 26.400 (p.j.)
* Taalplan: € 53.800 (p.j).
5 3 Stichting Frysk Jeugdorkest Jonge musici (leeftijd 12-24 jaar) uit Friesland een podium te bieden om in een orkest met symfonische bezetting plezier te beleven aan samen muziek maken, streven naar professionele kwaliteit en bijzondere talenten door laten groeien naar het conservatorium. 17.000
5 3 Stichting Het Fries Museum It Frysk Museum is it sintrale kultuerhistoarysk museum foar de hiele provinsje en levert as sadanich in wezenlike bydrage ta fermeardering fan de kennis dy’t foar it ferline tigewichtich is. Dit bedrach is ornearre foar oankeap fan Fryske wurken. 45.000
5 3 Stichting Keunstwurk – KEK PO Voor het programma Kultuuredukaasje mei Kwaliteit; een landelijke regeling (Cultuureducatie met Kwaliteit) van het FCP. Dit programma heeft als doel om programma’s op terrein van cultuureducatie in het primair onderwijs (PO) te ontwikkelen en te borgen. Het programma zet in op deskundigheidsbevordering, ondersteuning van scholen en culturele aanbieders. Daarnaast zet het in op vakoverstijgend werken (onder andere de verbinding tussen taal en cultuur) via de zogenaamde ‘meimakkers’. 409.300
5 3 Stichting Keunstwurk – KEK VO Het plan cultuureducatie Voortgezet Onderwijs (VO) wil meer scholen dan in de vorige periode bereiken. In het nieuwe plan worden ongeveer 70 VO scholen bereikt. Dit streven naar een groter bereik van VO-scholen sluit goed aan bij de ambities van de Provincie Fryslan om ieder kind in aanraking brengen met kunst en cultuur. Een vierjarige projectsubsidie past bij deze ambitie en borgt continuïteit. 356.500
5 3 Stichting Keunstwurk – Basisorganisatie • Het stimuleren van cultuurparticipatie door ondersteuning van het amateurkunstenveld; 1.136.800
• Het stimuleren van de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein, waaronder zorg om tot een groter bereik van cultuurparticipatie te komen en
• Het vergroten van kennis en professionalisering binnen het amateurkunstenveld onder meer vanuit de landelijke regeling gericht op cultuurparticipatie.
Bij de steunfunctie legt de provincie de nadruk op drie taken:
        Informatievoorziening
       Deskundigheidsbevordering
        Netwerkvorming en collectieve activiteiten
5 3 Stichting Keunstwurk Uitvoeringskosten van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) 217.600
5 3 Stichting Keunstwurk – Taalplan Frysk 2030 Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 50.000
5 3 Stichting Keunstwurk Erfgoededucatie terug op niveau te brengen via dit plan en vanaf 2025 te integreren binnen KEK (Kultueredukaasje mei Kwaliteit) 50.000
5 3 Stichting Monumentenwacht Fryslân Inspectie van de bij de Monumentenwacht aangesloten monumenten. 310.800
5 3 Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân Onbetaalde dienstverlening voor gemeenten, monumentenorganisaties en particulieren op het gebied van monumentenzorg, waaronder herbestemming, archeologie en cultuurhistorie. Het bieden van een platformfunctie voor de monumentenzorg. Onder deze subsidie valt ook de € 15.300 die jaarlijks beschikbaar is voor de vrijwilligersorganisaties. St. Steunpunt Monumentenzorg stelt dit budget beschikbaar aan deze organisaties. 216.100
5 3 Stichting Restauratie OpleidingsProjecten Noord-Nederland (ROP Noord) Stimuleren/zoeken van leerlingen voor het restauratieambacht bij 10.000
5 3 Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) It stypjen fan aktiviteiten yn de folwoeksene-edukaasje wat de Fryske taal oanbelanget. It giet hjir om it trochbeteljen fan it bedrach dat hjirfoar yn de Rykspost foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer opnommen is. Draachflakferbreedzjen/ fersterkjen fan de Fryske taal yn alle sektoren fan it maatskippelik libben. Ynformaasjefoarsjenning en algemiene promoasje fan 'e Fryske taal. Dêrneist Boeken fan Fryslân: (ynter)nasjonale promoasje fan de Fryske literatuer. 2.286.300 € 653.800 structureel
Aktiviteiten op it mêd fan de taalstimulearring yn de foarskoalske perioade: € 220.100 BFF
Alden en professionals yn Fryslân dy’t te krijen hawwe mei bern yn de foarskoalske perioade (VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie) ynformearje oer meartalich grutbringen. € 255.800 taalbelied
Professionals stimulearje om aktyf mei taalbelied dwaande te bliuwen. € 92.200 frysk yn de skreane media
Brûkber en oantreklik materiaal oanbiede om in goede taalomjouwing te stimulearjen, sawol thús as op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. € 209.600 foarskoalsk
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. € 854.800 taalplan 2030
5 3 Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) It boargjen en fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer yn de opliedings fan de ROC’s yn it middelber beropsûnderwiis yn Fryslân. 100.000 Ryksbydrage
5 3 Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) VERVALLEN
5 3 Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) Projektsubsydzje foar it ûntwikkeljen fan in taallearapp foar de Fryske taal foar nije sprekkers en trochsetters. 100.000 Neffens de ôfspraken BFTK 2024-2028.
5 3 CEDIN Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. De programma's fan de Fryske skoalle- radio en -televyzje stypje it Frysk yn it basisûnderwiis, befoarderjen fan Fryske taal ûnder bern mei it tydskrift Tsjil en befoarderjen fan de Fryske taal ûnder jongerein mei it tydskrift LinKk. 1.137.000 Taalplan Frysk 2030-ambysje útfiering realisaasjeplan.
5 3 CEDIN It fuortsterkjen fan de Fryske taal yn it ûnderwiis troch it fergees beskikber stelle fan de edukative tydskriften Tsjil en LinKk en de begelieding by it fergees beskikber stelle fan it digitale platfoarm Edufrysk dêr’t de digitale metoaden Spoar8 en Searje36 oan alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis. 120.000 Ynset fan middels Materiële Ynstânhâlding Frysk foar it skoaljier 2024-2025
5 3 CEDIN Projektsubsydzje y.f.m. de kurrikulumferoaring foar it lêzen/skriuwen fan it Frysk yn it ûnderwiis 200.000 Ryksbydrage BFTK 2024-2028
5 3 CEDIN Projektsubsydzje y.f.m. de aktiviteiten oangeande de kearndoelen foar it Frysk yn it ûnderwiis. 275.000
5 3 Fryske Akademy a. Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en synmienskip, skiednis, taal en kultuer. b. Bydrage ûnderwiiskundige taak F.A. oan de Universiteit fan Amsterdam. 3.086.000 De subzydsje bestiet út:
- In ryksbydrage (lumpsum) fan € 1.733.700,- dy’t OCW earmerke oermakket fia it provinsjefûns.
- In provinsjale eksploitaasjesubsydzje fan € 1.352.300,-.
5 3 Fryske Akademy - Europees Buro foar Lytse Talen Fuortsterking fan de relaasje tusken Europeeske fûnsen (Culture, Erasmus forAll, Interreg) &belied (ekfia NPLD) mei it belied & praktyk fan de Fryske en Nedersaksyske Taal- en Kultuer-organisaasjes. 11.700
5 3 Fryske Akademy - Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen en EBLT Fuortsterken fan de gearwurking tusken de ûnderskate wittenskiplike en maatskiplike(ûnderwiis)ynstituten, dy’t harren yn de Fryske kontekst mei meartaligens dwaande hâlde. Dit hâldt ek yn regionaal, nasjonaal en ynternasjonaal ta stân bringen fan de ferbining tusken de wittenskiplike wrâld, de beliedsûntwikkeling en dy fan de (praktyske) taalbefoardering fan it Frysk en it Frysk yn meartalige kontekst. 248.300
Bydrage oan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
5 3 Fryske Akademy Mercator Projektfinansiering The Intergenerational transmission of west Frisian: promoting multilingual child-rearing and supporting (future) parents. It projekt draacht by oan de refitalisearring fan it Frysk (taalfitaliteit) troch nei te gean hoe’t de yntergenerasjonele oerdracht yn de thússituaasje effektyf befoarderje wurde kin. 112.000
5 3 Genoatskap foar ut - Behoud fan ut Franekers Projektsubsydje foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en streektalen troch it befoarderjen en sichtber meitsjen fan de streektaal it Franekers. Ut Genoatskap set um in foar ut gebrúk fan ut Franeker Stâdsdialekt en ut Stâdsfrys in de breedste sin fan ut woard. 18.000 Utfiering moasje nr.2938 FNP Sichtberens Frysk en befoardering streektalen 29 juny 2022
5 3 Gemeente Harlingen Projektsubsydje foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en streektalen troch it befoarderjen en sichtber meitsjen fan de streektaal it Harlingers. 20.000 Utfiering moasje nr.2938 FNP Sichtberens Frysk en befoardering streektalen 29 juny 2022
5 3 Gerben Rypma stifting Projektsubsydzje foar de opnamen foarstelling “Siedkerlen” Gerben Rypma. 8.000
5 3 Skriuwerboun It besterkjen fan de Fryske literatuer en kultuer. 4.500
5 3 Rijkuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren Projektfinansiering projekt Nedersaksische spraaktechnologie: versterking en samenwerking. Voor de versterking en stimuleren van de gebruiksmogelijkheden voor de regionale Nedersaksiche taal in Nederland. 150.000
5 3 Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Ontwikkeling en onderhoud Leerstoel Friese taal- en letterkunde Rijksuniversiteit Groningen 125.000 Bydrage provinsje neffens de ynhâldlike ôfspraken BFTK 2024-2028.
5 3 Semko Lesgeven B.V. Utfiering jaan oan it realisaasjeplan primêr ûnderwiis t.g.f de Taalplan Frysk 2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 88.300
5 3 Stichting Bildts Aigene De stifting stelt him ta doel it Bildtsk as libbene streektaal en it Bildtsk eigene te hanthavenjen en te befoarderjen. 2.900
5 3 Stichting Bildts Aigene Projektsubsydje foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en streektalen troch it befoarderjen en  sichtber meitsjen fan de streektaal it Bildts. Bildts Aigene is de stichting die’t hur doende hout met ’t hoeden en noeden fan de Bildtse taal. 65.000 Utfiering moasje nr.2938 FNP Sichtberens Frysk en befoardering streektalen 29 juny 2022
5 3 Stichting De Moanne In eigentiids opinyblêd dat der neistribbet in bydrage te leverjen oan it ynlibben hâlden fan kultuer en taal yn Fryslân sûnder ûndergeskikt te wezen oan in bepaalde (maatskiplike) ideologie. 110.200
5 3 Stifting Fryske Rie De Fryske Rie underhâldt kontakten tusken Fryslân en Noard- en East Fryslân yn Dutslân. De Fryske Rie organisearet utwisselings en befoardert dermei ynterfryske kontakten. 5.400
5 3 Stifting Frysktalige berne-opfang, Ekspertizesintrum foar Frysk yn de foarskoalske perioade Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 653.000
Benammen rjochte op it foarkomme fan taalferlies en it rjochtdwaan oan de thústaal en it befoarderjen fan taaloerdracht troch it stimulearjen fan de taalûntwikkeling fan pjutten benammen rjochte op it Frysk en it ferbetterjen fan de oansluting op it primêr ûnderwiis.
5 3 Stichting Historisch Centrum Westergo ‘De Tiid’ Fuortsterkjen fan it Frysk en meartaligens, yn it bysûnder fanwege de betsjutting fan Gysbert Japicx foar it skreaune Frysk (it taalerfgoed) fan hjoed-de-dei. 10.000
5 3 Stichting Hispel Frysk literâr (ynternet)tiidskrift mei de ambysje om in (digitaal) literatuerplein te wêzen. 40.500
5 3 Stifting It Frysk Amateur Toaniel (Stichting I.F.A.T.) Aktiviteiten op it mêd fan it Fryske Amateurtoaniel. 11.800
5 3 Stichting NHL Stenden Hogeschool Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 919.600 Taalplan Frysk 2030-ambysje ûnderdielen:
€ 43.100 Netwurk taalkoördinatoaren
€ 280.100 Learare-oplieding Frysk PU & FU
€ 120.000 Lektoraat Meertaligheid & Geletterdheid
€ 476.400 Taalplan Frysk
5 3 NHL Stenden Hegeskoalle Projektsubsydzje foar de oplieding minor Fryske taal en kultuer foar (oankommende) sjoernalisten by it ûnderwiisûnderdiel Akademy Media Commerce and Entrepreneurship 250.000 Ryksbydrage foar 125k en bydrage provinsje 125k neffens ôfspraken BFTK 2024-2028
5 3 Stichting Omrop Fryslân Utfiering jaan oan it konvenant “Bestuursafspraken Fries in de Media 2016”, spesifyk de realisaasje fan de programma’s dy’t mei elkoar de folsleine en alsidige Frysktalige programmearring foarmje op ferskate mediaplatfoarms. 997.700 (€ 849.000 Media en
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan de ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. € 148.700 Taalplan Frysk)
5 3 Stichting Ried fan de Fryske beweging It bewarjen en befoarderjen fan de Fryske identiteit, taal en kultuer. 22.700
5 3 Stichting Stellingwarver Schrieversronte Projektsubsydje foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en streektalen troch it befoarderjen en  sichtber meitsjen fan de streektaal it Stellingwarfs. 95.000 Utfiering moasje nr.2938 FNP Sichtberens Frysk en befoarde-ring streektalen 29 juny 2022
5 3 Stichting Stellingwarver Schrieversronte It ynstânhâlden en befoarderjen fan de Stellingwarver taal en kultuer. It dwaan fan: a. taalûndersyk en b. taalkundichûndersyk 28.500
5 3 Stichting Stellingwarver Schrieversronte Fernijingsympuls yn de regio foar gearwurking, fuortsterkjen en fernijing fan de Stellingwarver taal en kultuer. 26.300
5 3 Stichting Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT) Fersterking fan it Frysk troch de útjefte fan Frysktalige toaniel tekstboekjes. 19.600
5 4 Planbureau Fryslân (voorheen Fries Sociaal Planbureau) Begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie, onderzoek en studie, verbinden van partijen, ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkelingen rond de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn nieuwe stijl en aanpalende terreinen. 1.814.100
5 4 Stichting Doarpswurk Bevordering van de leefomstandigheden op het platteland. Het bieden van begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie en ondersteuning t.b.v. vrijwilligers, verenigingen, dorpshuizen, plaatselijk belang en gemeenten in Fryslân. 718.400 Meerjarig 2024-2027
6 2 S. Vis h.o. The House of Carrynette Kiltmakers Winkelruimte exploiteren (Oude Oosterstraat 9) 10.000
6 2 Maatschap Ogenblik Winkelruimte exploiteren (Tweebaksmarkt 70) 7.000