Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bestuursrapportage van 2024 leggen wij verantwoording af door het schetsen van de ontwikkelingen en het geven van inzicht in de voortgang van het beleid na vaststelling van de begroting 2024. 

We leveren veel inspanningen om de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de begroting 2024, te realiseren. We liggen voor het merendeel op koers. 

Het verbeteren van het voorspellend vermogen van de provincie heeft nadrukkelijk de aandacht van de directie. Het is onderwerp van gesprek bij de maandrapportages en de berap/autorisatiemoment december. Hierbij is niet alleen van belang dat de budgetten in het juiste bestedingsritme in de begroting komen te staan, maar nog meer dat duidelijk wordt wat we dit jaar daadwerkelijk kunnen realiseren qua uitvoering van de begroting. Doen we door de werkwijze van resultaatgericht werken. Dit anders aankijken tegen de problematiek van het voorspellend vermogen vergt een cultuuromslag bij zowel de organisatie als het bestuur. 

Het verschuiven van budgetten over de jaren heen is iets wat al jaren gedaan wordt en dat is nu dan ook niet binnen een jaar opgelost. Voor wat betreft de investeringen is vorig jaar extra aandacht gevraagd voor het bestedingsritme waarbij bedragen met name naar 2024 zijn doorgeschoven. Dit leidt ertoe dat ook bij deze berap aanzienlijke bedragen doorgeschoven worden waarbij deze nu wel zoveel mogelijk in het juiste bestedingsritme over de jaren zijn verspreid. Wel zien we dat er binnen de organisatie steeds meer bewustzijn ontstaat voor de nut en noodzaak van het in het juiste bestedingsritme zetten van de budgetten (exploitatie en investeringen). 

Het doorschuiven van de budgetten heeft tot gevolg dat sommige  resultaten later in de tijd worden gerealiseerd en dit is terug te zien in oranje scores op  de indicator 'Geld'. 

Er worden in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen/begrotingswijzigingen ingediend die ten gunste (+) dan wel ten laste (-/-) van het begrotingssaldo komen.  Voor de jaren 2024 t/m 2028 worden per saldo de volgende bedragen aan het begrotingssaldo toegevoegd c.q. onttrokken (x € 1 miljoen).    

2024 2025 2026 2027 2028
2,0 1,1 1,1 3,8 0,4

Toevoegingen en onttrekkingen

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen

Bovenstaande toevoegingen en onttrekkingen aan het begrotingssaldo betreffen zowel de begrotingswijzigingen PS als begrotingswijzigingen onder mandaat GS.

Voor een nadere toelichting op de PS-begrotingswijzigingen wordt verwezen naar bijlage I “Begrotingswijzigingen PS”, zoals opgenomen in deze bestuursrapportage. Naast de begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo, zijn in deze bijlage ook de overige begrotingswijzigingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld voorstellen tot aanpassing van het bestedingsritme tijdelijke budgetten.  

Naast de begrotingswijzigingen PS zijn ook een aantal wijzigingen onder het mandaat van GS verwerkt. De wijzigingen onder mandaat GS worden nader toegelicht in de financiële begroting 'Rapportage wijzigingen onder mandaat GS'.