Programma 6: Bedrijfsvoering

Inzet beschikbare middelen programma 6 bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 6 bedrijfsvoering
Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 96.583 -3.045 40.284 13.360 39.894
Totaal baten 1.437 0 2.510 0 -1.073
Saldo van lasten en baten 95.146 -3.045 37.774 13.360 40.967

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
6.1 Mensen 69.241 -83 33.033 6.568 29.557
6.2 Middelen 27.342 -2.962 7.252 6.792 10.336
Totaal lasten 96.583 -3.045 40.284 13.360 39.894
Baten
6.1 Mensen 1.210 0 2.350 0 -1.141
6.2 Middelen 228 0 160 0 68
Totaal baten 1.437 0 2.510 0 -1.073
Saldo van lasten en baten 95.146 -3.045 37.774 13.360 40.967

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen

I 3    Bestedingsritme capaciteit PAS-melders
VC 9    Budgetoverheveling, verlenging en bestedingsritme Wet Open Overheid (WOO)
VC 10    Verlenging tijdelijk budget 2026 Digitalisering 2022-2026

Beleidsveld 6.1. Mensen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.1.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 6.1.
  1. We willen dat medewerkers optimaal bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven, de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur en de uitvoering van onze wettelijke taken, binnen de daartoe gestelde kaders, zoals het capaciteitsbudget.
  2. We willen dat de verschillende ‘HR thema’s’, zoals goede werkgeverschap, diversiteit, leiderschap, leren en ontwikkelen en goed werkgeverschap, integraal en gestructureerd onderdeel uitmaken van de cultuur, processen en structuren binnen de organisatie

We zorgen ervoor dat de inzet van personeel, vast, tijdelijk en inhuur, in balans zijn en blijven binnen het beschikbare capaciteitsbudget.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We voldoen aan de verplichting in het kader van Banenafspraak aan het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

In de begroting 2024 zijn we uitgegaan van 30 fta (1 fta is 25,5 uur) op de basis van de landelijke Banenafspraak. Dit aantal is afgeleid van een landelijk quotum en de omvang van de organisatie. In de jaarstukken 2023 is het aantal bijgesteld naar 33,3 fta.

De stand per mei 2024 is dat we 27,5 fta hebben gerealiseerd. Dat is lager dan de doelstelling, maar 1 fta hoger dan het aantal fta dat we in 2023 hebben gerealiseerd. Tot nu zijn we steeds in staat geweest meer fta te realiseren.

Wij blijven ons inspannen om het verplichte aantal te realiseren, maar zijn daarbij afhankelijk van het aanbod aan kandidaten dat, met begeleiding, te plaatsen is binnen de organisatie. We zien hierbij een vergelijkbaar beeld bij de andere provincies.

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Ambitie Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Inzet van capaciteit We lichten dit toe in de paragraaf bedrijfsvoering    
Diversiteit (verplichting in het kader van Banenafspraak; in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fta) 30  

Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.2.

Terug naar navigatie - Doelstelling beleidsveld 6.2.

1.    We willen met digitalisering, data en/of innovatie publieke waarde leveren
2.    We willen de randvoorwaarden creëren voor stabiele, duurzame en toekomstgerichte informatievoorziening 
3.    We willen dat onze huisvesting bijdraagt aan optimaal samenwerken aan opgaven in Fryslân.
4.    We willen een ‘Energie-neutrale’ organisatie zijn.

Deelprogramma Fundament: Operationeel modern, efficiënt, schaalbaar en marktconform platform voor procesondersteuning. Nodig voor o.m. het subsidieproces en het beheren van klantgegevens.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

De programma organisatie is volledig operationeel, de onderliggende referentie-architectuur is beschikbaar en de middellange & lange termijnstrategie zijn opgesteld. Het voortbrengingsproces & portfolio-management - inclusief governance -  zijn ook  ingericht. 
Het programma is echter later gestart dan oorspronkelijk voorzien, onder andere vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Op basis van de nu beschikbare informatie verwachten wij dat er bijsturing nodig is om de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren en dat het programma een langere doorlooptijd zal krijgen.

Geld

G

Deelprogramma KlantContactCentrum (KCC) (Digitale Dienstverlening): Operationeel en ingericht platform inclusief proces gericht op het optimaal bedienen van de Mienskip.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Na de eerste implementatie van het KCC / CRM blok is de opgeleverde functionaliteit getoetst aan de uitgangspunten en criteria . Op basis van de uitkomsten van deze toetsing is vastgesteld dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de beoogde doelstellingen te realiseren en om aan de vastgestelde criteria te kunnen voldoen. We voeren maatregelen uit het projectresultaat alsnog volledig in lijn te kunnen brengen met het beleid. De vertraging wordt uiteindelijk ingelopen binnen de overall planning. 

Geld

G

Deelprogramma Subsidies (Digitale Dienstverlening): Operationeel en ingericht platform inclusief proces om de provincie Fryslân in staat te stellen om een modern, efficiënt, duurzaam en door de Mienskip hoog gewaardeerd subsidie-proces uit te voeren.

Beleid

G

Tijd

O

Tijd (toelichting)

Het deelprogrogramma is inmiddels gestart, maar later dan voorzien, specifiek door het later beschikbaar komen van de benodigde capaciteit.

De beoogde uitgangspunten en te realiseren doelstellingen zijn vastgesteld. Einddoel is een modern en efficiënt platform om het subsidieproces zowel voor de Mienskip en de interne organisatie optimaal te kunnen bedienen. Door de onder het deelprogramma KCC gerapporteerde vertraging komt ook de planning van dit deelprogramma onder druk te staan. Het deelprogramma krijgt als opdracht de bestuurlijke prioriteiten op het onderwerp subsidies als eerste te realiseren binnen de afgesproken tijdskaders. Huidig inzicht is dat dit realiseerbaar is, door een gewijzigde aanpak binnen het deelprogramma, eventuele effecten hiervan zullen worden meegenomen in de overall planning. 

Geld

G

We voeren de geplande energiebesparende maatregelen en duurzame opwek van energie uit in het provinciehuis, de provinciale steunpunten en provinciale gronden.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

We werken stapsgewijs verder aan de herinrichting van het provinciehuis, gebaseerd op de ervaringen met de pilots die nu draaien en op basis van de gewijzigde behoefte uit de dienst.

Beleid

G

Tijd

G

Geld

G

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Resultaatindicatoren
Ambitie Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Digitalisering 1.    Deelprogramma Fundament: Operationeel modern, efficiënt, schaalbaar en marktconform platform voor procesondersteuning. Nodig voor o.m. het subsidieproces en het beheren van klantgegevens. Snelle, efficiënte, transparante processen in het kader van een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Procesgericht werken wordt technisch goed ondersteund. BIO-compliant (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en daarmee 27001-certificeerbaar. We zijn de betrouwbare organisatie die we moeten zijn. Platform voor procesondersteuning is gereed  
2.    Deelprogramma KCC (Digitale Dienstverlening):  Operationeel en ingericht platform inclusief proces gericht op het optimaal bedienen van de Mienskip, met hierin een integraal klantbeeld: weten wat een aanvrager uit de Mienskip doet en wil.  Platform KCC is ingericht en operationeel; gericht op klantvragen Mienskip  
3.    Deelprogramma Subsidies (Digitale Dienstverlening): Operationeel en ingericht platform inclusief proces om de provincie Fryslân in staat te stellen om een modern, efficiënt, duurzaam en door de Mienskip hoog gewaardeerd subsidie-proces uit te voeren. Wat voldoet aan de gestelde richtlijnen (ASV 2022) en geldende wettelijke kaders.  Platform subsidies is ingericht en operationeel dat voldoet aan richtlijnen en kaders en hoog wordt gewaardeerd door de Mienskip.  
Energie-neutrale organisatie bouwkundige en installatietechnische maatregelen Het monumentale deel van het Provinsjehûs is voorzien van glas isolatie  
verduurzaming wegensteunpunten,  door bouwkundige en installatietechnische maatregelen en voorzien daken van zonnepanelen Al onze  primaire steunpunten zijn verduurzaamd