Treasury: financiering en beleggingen

Treasury

Terug naar navigatie - Treasury

Beleggingen en uitzettingen Nuon-vermogen
De opbrengst van de aandelenverkoop Nuon Energy zijn in het verleden voor een groot deel langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden. Daarnaast is een deel van de middelen uitgezet als revolverende middelen, onder andere via de Friese Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (FOM) en het  Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V.  (FSFE).

Inmiddels zijn alle obligaties afgelost of verkocht en worden er geen nieuwe langlopende beleggingen gedaan vanwege de liquiditeitsbehoefte de komende jaren. De liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist.

Schatkistbankieren
Sinds de invoering van het schatkistbankieren kunnen de provinciale middelen bij het agentschap worden belegd in (langlopende) deposito’s of op de rekening courant worden aangehouden. De rentepercentages van de schatkist zijn gekoppeld aan de Nederlandse kapitaalmarktrente en de rente van de ECB. 

Al geruime tijd is de rentevergoeding over het rekening courant-tegoed bij de Schatkist hoger dan de rentevergoeding op kort- en langlopende deposito’s. Daarom houdt provincie Fryslân haar middelen vooralsnog in rekening courant aan. 

Het saldo van de liquide middelen en deposito’s bedraagt medio mei 2024 € 234 mln..

Rendement Schatkistbankieren
Het verwachte rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2024 € 7,1 mln..

Hybride kapitaal
Provincie Fryslân heeft € 50 mln. Hybride kapitaal verstrekt aan de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB). Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is medeaandeelhouder van de NWB en de kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kan de bank de functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semipublieke instellingen blijven uitoefenen. 

Het saldo van het verstrekte Hybride kapitaal bedraagt per eind mei 2024: € 50 mln..

Rendement Hybride kapitaal
Het verwachte rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2024 € 1,6 mln..

Leningen aan decentrale overheden
Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden. 

Per medio mei 2024 is er in totaal € 10 mln. uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement lenen aan decentrale overheden
Het verwachte rendement op het lenen aan decentrale overheden bedraagt voor 2024 € 0,2 mln..

Totaal verwachte rendement Treasury vermogen 2024
Voor 2024 wordt een totaalrendement verwacht van € 8,9 mln. afkomstig uit het Hybride kapitaal en het uitlenen aan decentrale overheden. 

Financieringen en rentelasten

Langlopende financieringen
Provincie Fryslân heeft eind 2021 een langlopende lening van € 76 mln. afgesloten voor de kapitaalversterking van Alliander. De lening is afgesloten tegen een rentepercentage van -/- 0,01% en daardoor zijn er geen rentelasten. 

Kortlopende financieringen
De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar en worden naar verwachting geen kortlopende financieringen afgesloten. De verwachte rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV
Op 16 oktober 2013 heeft PS aan gegeven geen wensen en bedenkingen te hebben t.a.v. het instellen van Fûns Skjinne Fryske Enerzjy besloten vennootschap (FSFE). FSFE is op 2 september 2014 opgericht voor een periode van 15 jaar en de provincie is enig aandeelhouder. Het doel van het fonds is het financieren van projecten op het gebied van duurzame energie. Hiervoor heeft het een budget van € 90 mln.. Eind mei 2024 is hiervan nog € 15,3 mln. niet getrokken voor financiering van energieprojecten. 
 
Het fonds heeft met het PS-besluit van 26 januari 2022 voor twee provinciale maatschappelijke doelen de opdracht gekregen om een substantiële bijdrage te verlenen namelijk:  
-    33% duurzame energieproductie in 2030;
-    In 2030, 25% energiebesparing t.o.v. 2010.

PS heeft daarbij aan GS tevens de opdracht te geven om medio 2023 te komen met een voorstel omtrent een mogelijke verlenging van de looptijd van het fonds en hierbij ook inzicht te geven in de verwachte consequenties en extra financieringsbehoefte van het fonds, inclusief mogelijke dekkingsvoorstellen. Het voorstel over een mogelijke verlenging zal in het laatste kwartaal van 2024 aan u worden voorgelegd. 

FSFE heeft ook in 2023 bijgedragen aan deze doelen. In 2024 verwacht FSFE aan deze provinciale bij te dragen middels €17 mln. aan financieringen.  In het eerste kwartaal van 2023 heeft FSFE voor €4,3 mln. aan projecten verstrekt.

Financieel heeft het fonds een negatief resultaat behaald van € 295.000,-.  Dit heeft vanwege positieve resultaten in voorgaande jaren niet geleid tot een afwaardering in de provinciale jaarrekening 2023. 

Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV
Op 24 januari 2018 heeft PS ingestemd met de uitbreiding van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij besloten vennootschap (FOM). FOM heeft daarmee de beschikking over een provinciaal budget van € 30,9 mln. verdeeld over de thema’s: Innovatie maximaal € 12 mln., Groei maximaal € 12 mln., Export maximaal € 3 mln., Starters maximaal € 2,5 mln. en Ondernemersimpuls € 1,4 mln.. Eind mei 2023 is hiervan nog € 13,7 mln. niet getrokken voor financiering.  De provincie is daarmee enig aandeelhouder in de FOM BV. Doel van het fonds is het verstrekken van financieringen middels garanties, (achtergestelde) leningen en/of participatie aan ondernemingen actief binnen het grondgebied van de provincie Fryslân. Eind 2023 heeft de FOM 40 Friese ondernemingen met een financiering in de portefeuille. 

In 2023 heeft  de FOM een negatief resultaat behaald die heeft geleid tot een afwaardering in de provinciale jaarrekening 2023 van € 2,8 mln..