Bijlage 6. Afgehandelde aanbevelingen

Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten

Onderwerp Id. Bron Datum Korte aanbeveling Afhandeling Opmerking Concerncontrol
NRK/ Ruimte voor inbreng 737 Noordelijke Rekenkamer 28-4-2021 Vraag Gedeputeerde Staten dan wel de griffie een beleidskader voor burgerparticipatie voor te bereiden en stel dit vast. Bewaak dat het beleidskader bepaalt dat: a) voor iedere ruimtelijke ingreep een stakeholdersanalyse wordt uitgevoerd; b) dat de vorm en intensiteit van de participatiemogelijkheden moeten aansluiten bij de participatiebehoefte van de stakeholders en de provincie; c) dat Gedeputeerde Staten de uitkomsten van de participatie terugkoppelen aan de participanten. In januari 2023 is de provinciale beleidsbrief participatie vastgesteld. Dit beleid biedt een heldere visie voor de provinciale organisatie op het terrein van participatie. Het maakt tegelijk voor inwoners en anderen inzichtelijk wat de provincie Fryslân belangrijk vindt bij participatie. De bijgevoegde praktische Participatiehandreiking biedt spelregels voor de aanpak van participatie rond opgaven. De handreiking biedt tevens een basis voor de monitoring en evaluatie van participatie en voor het omgaan met maatschappelijke initiatieven. Hiermee wordt deze aanbeveling als afgedaan beschouwd.
Controle EU aanbestedingen 774 Accountant 26-4-2022 Wij adviseren u binnen de organisatie het belang van het zorgvuldig volgen van het proces omtrent het inkopen van diensten, levering en werken te benadrukken, om zo de rechtmatigheden te verminderen. 01-07-2022: Financiën stemt met Inkoop af over eventuele benodigde aanvullende activiteiten boven op de bestaande procedures. 02-03-2023: Oordeel accountants afwachten.06-04-2023: Wacht nog op oordeel accountant. Realisatiedatum aangepast naar 01-07-2023. 23-06-2023: T.a.v. deze bevinding heeft accountant geconstateerd wat in de bijlage staat. De bevinding had niet kunnen worden voorkomen door de controls waarvoor financieel beheer verantwoordelijk is. T.a.v. de controls waarvoor financieel beheer verantwoordelijk is, nl bij AGV boven € 30.000 een inkoopregistratie opvragen, zijn door accountant geen bevindingen geconstateerd. Bijgaande control vinden continu plaats bij financieel beheer, zie voorbeeldbijlage (mail). M.a.w. er is geen bevinding t.a.v. de controls bij financieel beheer. Derhalve kan deze aanbeveling worden afgevoerd.
Terugblikonder-zoek provinciale grip op bedrijven 798 Noordelijke Rekenkamer 45077 Aan gedeputeerde staten de opdracht te geven te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Provinciale Staten onverwijld maar in vertrouwen te informeren bij Brzo overtredingen Categorie 1: Zwaar (onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval) en Categorie 2: Middelzwaar (geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval). GS heeft naar aanleiding van een motie van de Provinciale Staten in 2016 over het informeren van de Staten bij een Brzo categorie 1. en 2. overtreding, in een brief van 25 mei 2021 aan de Staten toegelicht hoe zij concreet kunnen voldoen aan de motie en daarbij ook recht doen aan artikel 5.1 van de Wet open overheid. Daarin staan de beschermde belangen waarop het bedrijf een beroep kan doen in een zienswijze op de samenvatting van het inspectierapport, die openbaar wordt gemaakt op de website van BRZO+ (voor een ieder). Deze procedure is niet gewijzigd onder de Omgevingswet-Seveso Richtlijn (per 1-1-2024). De zienswijzeperiode is twee weken. Om er voor te zorgen dat PS direct na instemming van het bedrijf wordt geïnformeerd, wordt de brief in concept voorbereid in de zienswijzeperiode. De provincie heeft als bevoegd gezag na 25 mei 2021 bij één overtreding (categorie 2) de handhaving uitgevoerd in 2022. Zoals afgesproken werd PS geïnformeerd over categorie 1 of 2 overtredingen bij Brzo-inrichtingen waarbij GS Fryslân het Wabo bevoegd gezag zijn (kenmerk 02054405, datum 13-12-2022). Het bedrijf valt inmiddels niet meer onder het Brzo-regime, door gewijzigde bedrijfsvoering. De gemeente is nu het bevoegde gezag. In 2023 zijn er geen Brzo overtredingen categorie 1 of 2 geconstateerd.