Programma 7: Provinciefinanciën

Inzet beschikbare middelen programma 7 Provinciefinanciën

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 7 Provinciefinanciën

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten die niet aan een specifiek beleidsprogramma zijn te koppelen in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering. 

Exploitatie- bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Totaal lasten 17.728 -7.026 -396 12.483 -1.385
Totaal baten 369.172 948 159.661 0 210.458
Saldo van lasten en baten -351.444 -7.973 -160.057 12.483 -211.843

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt. De overige algemene dekkingsmiddelen zijn vervolgens nader gespecificeerd. De post 'Dividenden' (7.3) bestaat met name uit het verwachte dividend Alliander en Windpark Fryslän via Fryslân Hurde Wyn B.V.  De rentebaten (7.4)  bestaan onder meer uit de verwachte inkomsten uit schatkistbankieren, de achtergestelde lening Alliander en de lening aan Windpark Fryslân Holding B.V.

Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
7.4 Financieringsrente en interne financiering 912 420 8 0 1.324
7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 13.145 -6.850 0 11.742 -5.448
7.6 Werken voor derden 3.671 0 316 741 2.614
7.7 Onvoorzien 0 -596 -720 0 124
Totaal lasten 17.728 -7.026 -396 12.483 -1.385
Baten
7.1 Provinciefonds 247.276 0 108.041 0 139.235
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 74.823 0 25.294 0 49.529
7.3 Dividenden 25.086 0 22.879 0 2.207
7.4 Financieringsrente en interne financiering 15.026 0 3.000 0 12.025
7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 3.290 970 54 0 4.206
7.6 Werken voor derden 3.671 0 415 0 3.256
7.7 Onvoorzien 0 -23 -23 0 0
Totaal baten 369.172 948 159.661 0 210.458
Saldo van lasten en baten -351.444 -7.973 -160.057 12.483 -211.843

Tabel overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Tabel overige algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
Exploitatiebijdrage Thialf 577 0 0 0 577
Lening herstelplan Thialf 94 0 0 0 94
Risicobuffer Breedband 0 0 0 5.448 -5.448
Stelpost nominaal -1.158 1.200 0 0 42
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget 13.632 -8.050 0 6.295 -712
Totaal lasten 13.145 -6.850 0 11.742 -5.448
Baten
BTW compensatiefonds 49 0 0 0 49
Rendementsderving inzet vermogen 10 0 0 0 10
Rente kapitaalverstrekking Alliander 1.587 0 0 0 1.587
Rente revolverende middelen 62 970 4 0 1.027
Risicobuffer Breedband 1.240 0 0 0 1.240
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget 343 0 50 0 293
Totaal baten 3.290 970 54 0 4.206
Saldo van lasten en baten 9.855 -7.820 -54 11.742 -9.653

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen

I 4    Rentevergoeding ten behoeve van RSP
I 5    Bestedingsritme Europese cofinancieringsbudget Efro/EZ Europa
I 6    Aanvulling stelpost nominaal
II 7    Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
IV 5   Bijdrage Wetterskip Fryslân Niet productieve investeringen op niet landbouwbedrijven (I.73.3)
VA    Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
VB    Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
VI    Bestedingsritme reserves