Treasury: financiering en beleggingen

Treasury

Terug naar navigatie - Treasury

Beleggingen Nuon-vermogen
De opbrengst van de aandelenverkoop Nuon Energy zijn in het verleden voor een groot deel langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden. 

In middels zijn alle obligaties afgelost of verkocht en worden er geen nieuwe langlopende beleggingen gedaan vanwege de liquiditeitsbehoefte de komende jaren. De liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist.

Schatkistbankieren
Sinds de invoering van het schatkistbankieren kan bij het agentschap worden belegd in (langlopende) deposito’s. De rendementen zijn gekoppeld aan de kapitaalmarktrente en momenteel zeer laag. Daarom worden de gelden voorlopig niet belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding voor het aanhouden van tegoeden op de rekening courant bij de schatkist is nihil. 

Rendement Schatkistbankieren
Het verwachte rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2022 € 0,0 mln. 

Hybride kapitaal
Provincie Fryslân heeft Hybride kapitaal verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); € 50 mln. per bank. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is medeaandeelhouder van de BNG en de NWB en de kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semipublieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen. 

Rendement Hybride kapitaal
Het verwachte rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2022 € 2,1 mln. 

Leningen aan decentrale overheden
Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden. Per eind april 2022 is er in totaal € 38 mln. uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement lenen aan decentrale overheden
Het verwachte rendement op het lenen aan decentrale overheden bedraagt voor 2022 € 0,2 mln.

Totaal verwachte rendement Treasury vermogen 2022
Voor 2022 wordt een totaalrendement verwacht van € 3,3 mln. afkomstig uit het Hybride kapitaal en het uitlenen aan decentrale overheden. 

Financieringen en rentelasten

Langlopende financieringen
Provincie Fryslân heeft eind 2021 een langlopende lening van € 76 mln. afgesloten voor de kapitaalversterking van Alliander. De lening is afgesloten tegen een rentepercentage van -/- 0,01% en daardoor geen rentelasten. 

Kortlopende financieringen
De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar en worden naar verwachting geen kortlopende financieringen afgesloten. De verwachte rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Grote projecten

Terug naar navigatie - Grote projecten

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV

PS-besluiten
Op 26 januari 2022 heeft PS ingestemd met:
1.    Het FSFE als primaire opdracht mee te geven: het leveren van een significante bijdrage aan de uitvoering van het Energieprogramma 2022-2025;
2.    In te stemmen met de gewenste wijzigingen in het fonds zoals omschreven in de samenvatting van de bijgevoegde Strategische Uitgangspuntennotitie FSFE 2022-2025;
3.    GS opdracht te geven de wijzigingen zoals onder 2 benoemd te verwerken in de betreffende investeringsdocumentatie en daarover, evenals over het uiteindelijke nieuwe Meerjarenplan van het FSFE, terug te rapporteren naar PS;
4.    GS opdracht te geven om medio 2023 te komen met een voorstel omtrent een mogelijke verlenging van de looptijd van het fonds en hierbij ook inzicht te geven in de verwachte consequenties en extra financieringsbehoefte van het fonds, inclusief mogelijke dekkingsvoorstellen.

Wat heeft het gekost?
Bovenstaande besluiten leiden niet direct tot kosten. GS heeft met bovenstaande PS-besluit de opdracht gekregen de PS-besluiten uit te werken en daarover aan u terug te rapporteren. Als bij de uitwerking blijkt dat er alsnog kosten zijn zal dat dit in de terugrapportage worden gemeld en afhankelijk van de soort kosten (mandaat of niet) aan u worden voorgelegd. 

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
FSFE draagt in de periode 2022-2025 significant bij aan het provinciale energieprogramma 2022-2025.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
In het PS-voorstel staat dat FSFE meer risico verwacht te nemen als ze significant zal bijdragen aan de provinciale doelen maar dat ze die risico's kan opvangen binnen FSFE. In de uitwerking van het PS-besluit zal hier nog nader onderzoek naar worden gedaan en zullen we hier ook over rapporteren.
Met de huidige stijging van de energieprijzen is de verwachting dat het risico op de financieringen door FSFE in 2022 zal afnemen.
Ter dekking van het risico dat het fonds het provinciale budget van maximaal € 90 miljoen niet nominaal in stand blijft is bij de start op de provinciale reserve een reservering aangehouden van € 30 miljoen. Tot nu toe is in de provinciale jaarstukken 2020 een kleine € 4,8 miljoen afgeboekt op de Reserve risicobuffer. De verwachting is dat dit op basis van de jaarstukken 2021 niet zal stijgen.

Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2022 door Provinciale Staten?
Geen.

Wat heeft het gekost?
Geen extra kosten omdat er geen PS-besluiten zijn genomen in 2022.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De provincie is daarmee enig aandeelhouder in de FOM BV. Deze FOM is opgericht voor een periode van 15 jaar. Doel van het fonds is het verstrekken van financieringen middels garanties, (achtergestelde) leningen en/of participatie aan ondernemingen actief binnen het grondgebied van de provincie Fryslân.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Op basis van de jaarcijfers 2021 van de FOM hebben we in de de provinciale jaarrekening een afwaardering doorgevoerd van € 415.924 waardoor de deelneming ultimo 2021 in de provinciale jaarrekening op €8.957.630 wordt gewaardeerd.
Het risico voor de FOM op haar financieringen zal gezien corona en de prijsstijgingen niet afnemen.