Bijlage V Afgehandelde aanbevelingen

Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten

Terug naar navigatie - Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten
Onderwerp Id. Bron Datum Korte aanbeveling Afhandeling Opmerking Concerncontrol
Corona 665 Accountant 10-5-2020 BDO merkt op dat de Coronacrisis ongetwijfeld effect zal hebben op de interne beheersing en financiële positie van de provincie Fryslân. Dit onderwerp is besproken bij de voor-controle door BDO op 3 december aan de hand van de ingevulde vragenlijst BDO. Conclusie aandacht voor waardering deelnemingen/leningen en geleverde prestaties bij subsidies/inkoop.  Uiteindelijke afhandeling zal pas plaatsvinden bij de controle jaarrekening 2020. 28-06-2022 Is afgehandeld, heeft al bij eindcontrole plaatsgevonden. 2022-08-05 ?Afhandeling komt in voldoende mate tegemoet aan de aanbeveling. Hiermee is de aanbeveling volgens ConcernControl te beschouwen als afgehandeld. nb. We constateren dat de realistische einddatum afdeling niet actueel is gehouden.
Verbeteren zelf controlerend vermogen blijft in ontwikkeling 733 Accountant 4-5-2021 De provincie heeft ingezet op verbetering van het zelf controleren vermogen van de organisatie. In dit kader zijn in 2020 organisatieaanpassingen doorgevoerd. Een plan voor de verdere inrichting van de financiële functie is momenteel onderhanden. De ingezette verbeteringen in het jaarrekeningtraject zijn zichtbaar, maar hier is nog wel sprake van 'work in proces'. Het ingezette verbetertraject blijft (in brede zin) een prioriteit voor 2021. ?08-06-2021: ?Er wordt gestuurd op samenwerking, ondanks corona. Daarnaast wordt gezocht naar een geschikte opleiding en coaching. Op dit onderdeel zijn 2 van de 4 personen langdurig ziek en is inhuur niet mogelijk. In mei 2022 blijkt of de verbeteringen van 2020 doorgezet zijn. 6-12-2021: BBV training is momenteel gaande en voor einde jaar afgerond. Er is geen sprake meer van langdurige ziekte. De SFA ondersteunt met kennis en ervaring van de provincie het jaarrekeningproces. Er is een werkgroep voorbereiding jaarrekening opgestart om zoveel mogelijk voorwerk te doen. Verbeterpunten vanuit organisatorisch oogpunt zijn opgenomen in het jaarplan. Daarnaast was de indruk van de accountant tijdens de interim controle positief. 18-03-2022:  Er is een werkgroep die zich is gaan voorbereiden op het jaarrekeningproces door aandachtspunten voor de jaarrekening al vroegtijdig onder te aandacht te brengen en acties te ondernemen waar nodig. Er is een dielplak site ingericht voor het verzamelen van de LOTS en acties met aandachtspunten. Voor de aanlevering van de LOTS is een 4-ogen principe ingericht. Eén persoon levert aan en een tweede persoon controleert voor aangeleverd wordt. Er zijn korte lijnen onderhouden met de accountant tijdens de controle. De accountant is tevreden over het verloop van de controle. Na afloop vindt er een analyse plaats van het proces van de jaarrekeningcontrole. 21maart 2022:  de afhandeling komt in voldoende mate tegemoet aan de aanbeveling waarmee deze aanbeveling volgens Concerncontrol op dit moment als afgehandeld kan worden beschouwd.  Zelf controlerend vermogen vergt continue aandacht en de eerste stappen hierin zijn gezet. Het gaat niet alleen om naleving BBV maar over alle P&C instrumenten. Dit speelt ook een rol bij de rechtmatigheidsverantwoording die straks door GS.