Bijlage III Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2022 (bedragen x € 1.000,-)

Subsidiestaat

Terug naar navigatie - Subsidiestaat

Artikel 4.23 lid 1 Awb schrijft voor dat een subsidie alleen verstrekt mag worden op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Op de periodieke subsidieverstrekking, zoals budgetsubsidies, zijn de algemene bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing. Dit is echter geen wettelijk voorschrift zoals bedoelt in artikel 4.23 Awb. Artikel 4.23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze situatie uitkomst. Indien de begroting de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag vermeldt dan is er voldoende grondslag voor subsidieverstrekking. In de begroting wordt de subsidiestaat opgenomen om hieraan te voldoen. Bij de 2e berap wordt de subsidiestaat geactualiseerd en indien nodig worden er aanvullingen toegevoegd. NB. De instellingen die de musea- en kunstinfrastructuur vormen, zijn niet op de subsidiestaat terug te vinden, omdat deze instellingen de wettelijke grondslag van hun boekjaarsubsidie ontlenen aan de regeling Musea en kunstinfrastructuur die in het voorjaar van 2020 open heeft gestaan en in juni 2020 tot besluitvorming heeft geleid voor de periode 2021-2024.

Vanaf de 1e berap 2022 wordt de subsidiestaat op een andere manier gepresenteerd. Voorheen werden alleen de aanpassingen zichtbaar gemaakt. Voor het inzicht in het geheel is ervoor gekozen om vanaf nu de volledige subsidiestaat te presenteren met daarin de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande subsidiestaat geel gearceerd. 

Progr Bel. Subsidieontvanger Doelstelling Bedrag Begroting 2022 Toelichting
veld (x € 1.000)
1 2 Stichting Veteranendag Friesland Organisatie jaarlijkse provinciale veteranendag 34
1 5 Nationale Ombudsman 5 € 4.800 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
2 4 ROCOV ROCOV Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Iedere provincie in Nederland heeft een ROCOV. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Het werk van ROCOV Fryslân bestaat uit het voeren van overleg met de provincie en met de vervoerbedrijven en het geven van adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. ROCOV Fryslân is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt gerund door vrijwilligers. 114 € 113.800 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
3 1 Boerennatuur Implementatie van het Nationaal Strategisch Plan/ANlb 240 € 239.700,- voor 2022 met eventuele uitloop naar 2023 en 2024
3 1 Bond van Friese Vogelwachten Het bevorderen van agrarische natuur- en landschapsbeheer door ondersteuning van agrarische natuurverenigingen (ANV’s), door stimulering van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door advisering van de overheid. Begeleiding en professionalisering ANV’s en gebiedscoördinatoren. Kennisuitwisseling ANV’s en gebiedscoördinatoren. Organiseren weidevogelkennisdag. Opzetten registratiesysteem weidevogelmonitoring samen met de BFVW. 150 € 149.500 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
3 1 Faunabeheereenheid budgetsubsidie Het beheer van inheems beschermde diersoorten en het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna. 300 Tijdelijk € 300.000 per jaar t/m 2023
3 1 It Fryske Gea De vereniging It Fryske Gea heeft als doel de biodiversiteit in Fryslân te behouden, te herstellen en te ontwikkelen, en de (cultuurhistorische) monumenten, die deel uitmaken van een natuurgebied of natuurwaarden bezitten of landschappelijk van belang zijn, te behouden. It Fryske Gea streeft naar natuurbescherming in brede zin. Zij doet dit ondermeer door het gericht beheren van haar terreinen 866 € 865.800 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
3 1 IVN consulentschap Fryslân In de transitie van natuur en milieu educatie (NME) en het uitvoering geven aan het Akkoard Fan Earnewâld, een samenwerkingsafspraak van alle natuurorganisaties en de provincie op het gebied van NME, vervult IVN een voortrekkersrol. Via bijeenkomsten, arrangementen, trainingen en workshops nodigt IVN beroepskrachten en vrijwilligers uit om mee te gaan in deze transitie, zodat NME als een deskundige organisatie ingezet wordt bij het betrekken van (school)kinderen, jongeren en volwassenen bij hun leefomgeving. En extra activiteit jeugdeducatie weidevogels. IVN zet zijn kennis en ervaring in om mensen met hoofd, hart en handen de leefomgeving te laten ervaren en waarderen. 220 € 195.400 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Structureel € 25.000 extra i.v.m. toevoeging extra activiteit
3 1 Stichting Nationaal Park De Alde Feanen Basisfinanciering NP De Alde Feanen 112 € 111.500 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
3 1 Beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog Basisfinanciering NP Schiermonnikoog 112 € 111.500 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
3 1 St. Landschapsbeheer Friesland Het LBF heeft als oogmerk het behoud en versterking van het Friese landschap in al haar facetten alsmede soortenbescherming. Hiervoor ontvangt LBF jaarlijkse een budgetsubsidie uit de provinciale middelen en was een doeluitkering van het rijk via het ILG opgenomen. Deze laatste is als gevolg van het Natuurakkoord weggevallen vanaf 2013 268 € 267.700 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
3 1 Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden 51 € 51.300 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
3 1 Stichting Erfgoed Natuur en Landschap Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân 51 € 51.300 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
3 1 Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit 70 € 15.000 voor 2022 en € 55.000 2023
3 2 Aeres groep Cofinanciering RIF aanvraag Biologische landbouw 100
3 2 Living Lab Fryslân Doorontwikkeling van de Landbouw Adviespool (LAP) 190
3 3 Friese Milieu Federatie De werkzaamheden van de functionarissen van de St. Friese Milieufederatie vormen een nuttige aanvulling op de eigen provinciale bemoeienissen met milieuaangelegenheden, mede gelet op de eigen invalshoek van waaruit de stichting deze aangelegenheden benadert. Voorts is het vanuit een oogpunt van subsidiëring gewenst om bij een veelheid van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in de provincie met één centraal adres te maken te hebben. 403 € 402.800 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
3 4 Gemeente Achtkarspelen Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 vastgesteld. Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De provincie Fryslân treedt op als kassier van de werkregio Fryslân en verstrekt de door het Min. van I&W toegekende specifieke uitkeringen één op één als subsidie door aan de decentrale overheden. 303 € 302.345 in 2022
3 4 Gemeente Harlingen Het uitvoeren van  maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen (klimaatadaptatie) 15 € 14.050,00 voor 2022
3 4 Gemeente Leeuwarden Het uitvoeren van  maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen (klimaatadaptatie) 3.039 € 3.038.610,00 voor 2022
3 4 Gemeente Smallingerland Het uitvoeren van  maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen (klimaatadaptatie) 185 € 185.000,00 voor 2022
3 4 Gemeente Tytsjerksteradiel Het uitvoeren van  maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen (klimaatadaptatie) 963 € 962.038,00 voor 2022
3 4 Gemeente Weststellingwerf Het uitvoeren van  maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen (klimaatadaptatie) 622 € 621.666,00 voor 2022
3 4 Wetterskip Fryslân Het uitvoeren van  maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen (klimaatadaptatie) 182 € 181.500,00 voor 2022
3 4 LTO Noord Past binnen realisatie van de KRW-doelen “mei de mienskip. 149 €148.379 eenmalig voor 2022
(Reduceren van de emissies van pesticiden naar oppervlaktewater. Ihkv project “Perceelemissie Noordelijke Kleischil”)
3 5 Samenwerkingsagenda Us Kooperaasje Basisfinanciering 160 80.000 per jaar voor de jaren 2022, 2023
3 5 Gemeente Terschelling Ontwikkelfase Aquathermieproject Terschelling 225 75.000 voor 2022 en 150.000 voor 2023
4 1 Vereniging Circulair Fryslân (VCF) Het structureel ondersteunen van de vereniging in haar activiteiten om de circulaire economie in Fryslân aan te jagen. 200 € 200.000 per jaar voor 2022 en 2023
4 1 Stichting Innofest De hoofddoelstelling van Innofest is het innovatie- en start up ecosysteem van Noord-Nederland verbeteren, teneinde meer bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren. Dit doet Innofest door Noordelijke cultuurfestivals in te zetten als cross-sectorale broedplaats waar studenten, startups en MKB'ers uit de verschillende sectoren van de noordelijke economie tot samenwerking worden gebracht en 'live' nieuwe producten en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen en testen. 50 € 50.000 voor de jaren 2021 t/m 2024 (totaal € 200.000).
4 1 Dokterszorg Friesland Digitaliseringsproject binnen huisartsenzorg om de eerstelijns zorg structureel te verbeteren. 120 Eenmalig € 120.000 (No en Moarn II)
4 1 Provincie Drenthe Subsidie bestemd voor EBNN 100 Voor de jaren 2022 en 2023. De provincie Drenthe is penvoerder en wordt gemandateerd
4 1 IPF Basisorganisatie Innovatiepact Fryslân – basisorganisatie is de verbinder tussen de Triple Helix organisaties in Fryslân. Vanuit dit platform worden kansen gesignaleerd en geagendeerd. 200 Tijdelijk € 200.000 per jaar t/m 2023
4 1 Van Hall Larenstein Associated Degree Marien ondernemen om te komen tot een transformatie van de bestaande economie naar duurzaam marien in de Noord- en waddenzee 150 No en Moarn II
4 1 RUG Covid heeft laten zien dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn binnen MKB en overheid. Daarvoor worden de leergangen kunstmatige intelligentie, ransom resillience en digitaal leiderschap ontwikkeld waar op basis van wetenschappelijke inzichten de combi wordt gemaakt met de dagelijkse praktijk binnen organisaties. 365 No en Moarn II
En: Een groot deel van de patiënten die door Covid 19 op de IC hebben gelegen, zitten na een jaar nog niet op hun normale conditie. Met het project ‘Van vullen naar voeden’ wordt er gekeken naar gezonde voeding aan deze patiënten ten behoeve van een sneller herstel. Hiermee wordt bijgedragen aan de transitie van zorg naar positieve gezondheid.
4 1 VCF (Vereniging Circulair Friesland) Projecten gericht op bewustwording en implementatie van het thema circulariteit en de SDG’s. 235 No en Moarn II
4 2 IPF YNBusiness Ynbusiness is er om ondernemers actief te benaderen en in de 1e lijn te helpen bij het realiseren van groei en ambitie 407 Tijdelijk € 350.000 per jaar t/m 2023
4 3 Friesland College Interesseren van meer mensen voor een technisch beroep 80 No en Moarn II
4 3 ROC Friese Poort De digitale weerbaarheid verbeteren van Friese mkb-bedrijven, culturele organisaties en maatschappelijke ondernemingen als gevolg van versnelde digitalisering in Coronatijd. 250 No en Moarn II
4 4 De Friese Export Club Professionaliseren van de dienstverlening Friese Export Club 40 In 2 delen € 20.000 voor 2022 en € 20.000 voor de 2023
4 4 Afvalsturing Friesland N.V. Het uitbreiden van de activiteiten van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) 63 €62.500 als eenmalige bijdrage voor 2022/2023
4 4 Coöperatieve WTC Noord Nederland Basisfinanciering noordelijke internationale samenwerking 75 € 75.000 voor 2022 en € 50.000 per jaar voor 2023
4 4 Stichting Biosintrum Bodem & Humane Gezondheid 125 €125.000 bijdrage vanuit N&M.
4 5 IPF Toerisme Alliantie Friesland De TAF is bedoeld als een onderzoek- en experimenteerplatform dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de verschillende partijen binnen de triple helix die samenwerken in de gastvrijheidssector. Daarnaast heeft de TAF een signaleringsfunctie. De uitwerkingen hiervan worden omschreven in een jaarplan. 260 € 260.000 per jaar voor 2022 t/m 2023
4 5 Friesland Convention Partners Op een hoger plan brengen van het zakelijk toerisme in Fryslân 750 € 250.000 per jaar voor de jaren 2022-2023
4 5 Stifting Elektrysk en Fossylfrij Farren Fryslân Verder verduurzamen van de waterrecreatie in Fryslân door de transitie naar elektrisch varen en andere fossielvrije aandrijvingen te stimuleren 60 € 20.000 per jaar voor de jaren 2022 en 2023
4 5 Fietsplatform Beheren van de fietsinfrastructuur. O.a. het beheren van de LF-routes en de routedatabank, in stand houden van een meldsysteem bij problemen bij routes, communicatie rondom de routes en aanspreekpunt in internationaal verband. Daarnaast beheer van de Europese routes (EuroVelo) en het opstellen van een provinciale kennisrapportages 19 € 18.200 per jaar voor 2022 en 2023
4 5 Fries Sociaal Planbureau (FSP) Het via het FSP  uitvoeren van het uitvoeringsprogramma “Toeristische Kennis” met als doel de toeristische data op orde te krijgen. Voor zowel ondernemers, organisaties als overheden, inclusief het uitvoeren van verschillende monitoringsrapportages. 1.250 Eenmalig bedrag voor 2022 t/m 2024
4 5 St. Merk Fryslân Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van de provincie Fryslân die invulling geeft aan een overkoepelende regiomarketingstructuur in de provincie. De stichting werkt primair aan de toeristische marketing en promotie, ondersteunt productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. De Waddeneilanden worden hierbij als apart merk vermarkt. Om de regiomarketing te realiseren, is samenwerking met de ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders onontbeerlijk. 2.100 € 701.400 structureel
€ 1.560.000 tijdelijk tot en met 2023
4 5 Wandelnet Beheren van de nationale of landelijke wandelinfrastructuur. O.a. het mogelijk maken om te wandelen door het aanbrengen van bebording, het communiceren over de routes en het beheer wanneer er onvolkomenheden optreden. 45 € 44.600 per jaar voor 2022 en 2023
5 1 Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar Aanjaagactiviteiten voor Tsjûkemar Regio: van “doorvaartmeer” naar “bestemmingsmeer”. Doel is dat de initiatiefnemers het projectontwikkelingsproces van-onder-op faciliteren. De projecten zijn erop gericht het gebied aantrekkelijker te maken voor meerdere doelgroepen, ofwel dat het een “bestemmingsgebied” wordt waar een ieder graag langer verblijft. 150 Voor de jaren 2022 en 2023
5 1 Friesland College CIOS Het betreft de activiteiten fierljeppen, zeilen/skûtsjesilen, schaatsen en opleiden buurtsportcoaches 27 € 27.000 voor de jaren 2022, 2023, 2024
5 1 Fries Sociaal Planbureau Begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie, onderzoek en studie, verbinden van partijen, ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkelingen rond de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn nieuwe stijl en aanpalende terreinen. 1.611 € 1.610.600 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 1 Dambûn Frysk spul Verhogen deelname aan het Frysk damjen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het Frysk damjen in het algemeen 8 € 7500 voor de jaren 2022, 2023, 2024
5 1 Stifting WFD Professionalisering organisatie 15 Tijdelijk voor 2022
5 1 Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland Het KKNN is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van demografische veranderingen (krimp) in Noord-Nederland. Het netwerk is ván en vóór de 3 noordelijke provincie, gericht op kennisdeling, waar nodig gericht op vergroting en verdieping van deze kennis. Eén loket waar alle informatie over krimp in Noord-Nederland samenkomt. 35 Tijdelijk € 35.000 per jaar (tot en met 2022)
5 1 Koninklijke Nederlandse Kaatsbond Verhogen deelname aan het kaatsen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het kaatsen in het algemeen. 73 Tijdelijk € 25.000 extra in 2022, 2023 en 2024 voor Us keats takomst
5 1 Watersportver.Sneek (Sneek-week) De provincie verleent een bijdrage in de organisatiekosten van de Sneekweek 5 € 5.200 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 1 Frysk Ljeppers Boun Verhogen deelname aan het fierljeppen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het fierljeppen in het algemeen. 7 € 7.500 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 1 Rijksuniversiteit Groningen Leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid 13 € 13.000 per jaar (t/m 2022), €26.000 (2023)
De provincie verleent, samen met de provincies Groningen en Drenthe, een bijdrage aan de bijzondere en tijdelijke leerstoel.
5 1 St Doarpswurk Bevordering van de leefomstandigheden op het platteland. Het bieden van begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie en ondersteuning t.b.v. vrijwilligers, verenigingen, dorpshuizen, plaatselijk belang en gemeenten in Fryslân. 756 € 755.800 voor 2022, € 655.800 per jaar voor de jaren 2023 en 2024
5 1 St Doarpswurk Project Duurzame Dorpen 2022 100
5 1 Stichting Moedige Dialoog De aanpak van armoede is versnipperd en structuurversterking gewenst. Het project Financieel Fit Fryslân van Moedige Dialoog Nederland zet hier op in en geeft vorm en inhoud aan het verminderen van schulden in Fryslân via een aantal sporen. Belangrijk onderdeel van het project is het opzetten van een netwerk van publiek, private en maatschappelijke partijen hiervoor om zo de structuur rondom het bestrijden van armoede in Fryslân te verstevigen. Financieel Fit Fryslân draagt bij aan het verminderen van schulden in Fryslân door netwerk aanjagen, ontmoeten, verbinden en kennisdelen. Daarnaast is er aandacht voor borging na 2022. 330 Eenmalig voor 2022 (No en Moarn)
5 1 Gemeente Smallingerland Nieuwbouw zwembad De Welle 10.000 Eenmalig in 2022
5 1 Gemeente Leeuwarden Co-financiering Volkshuisvestingsfonds 750
5 1 Gemeente Noard-East Fryslân (namens ANNO-gemeenten) Financiering DOM’s in ANNO III (16 DOM’s) 266 Tijdelijk, totaalbedrag voor de jaren 2022 t/m 2024
5 1 St Foar de neiteam Verhogen deelname aan het skûtsjesilen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het skûtsjesilen in het algemeen. 8 € 7.500 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 1 Stichting Sport Fryslân Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten. 685 Structureel € 643.200
Tijdelijk € 25.000 extra in 2022, 2023 en 2024 voor Fryske Sport yn dyn Klasse en € 17.000 extra in 2022, 2023 en 2024 voor sportprijzen.
5 1 Stichting Sport Fryslân Plan schoolschaatsen 500
5 1 Stichting Sport Fryslân Uitvoering van het Inclusiefonds Sport, waarbij sportverenigingen en-organisaties in Fryslân gestimuleerd worden actief activiteiten te ontwikkelen om inclusie in de sport te verbeteren. De doelstelling is om jaarlijks tot 50 aanvragen van sportvereniging te komen. 60 Het gaat om een subsidietraject over periode 2022-2023.
5 1 Stichting Sport Fryslân Project Samen yn Beweging yn Fryslân; het ontwikkelen van een digitaal platform waar vraag en aanbod op het gebied van (amateur)sport en bewegen in Fryslân samenkomt. 62 Aanvraag loopt via het budget sport algemeen
5 1 Topsport Noord Individuele en collectieve begeleiding en ondersteuning van Friese sporttalenten. Topsportprogramma’s van verschillende sportdisciplines. 338 338.000 ook voor de jaren 2023 en 2024
5 1 Keunstwurk Het toekomstbestendig maken van het brede verenigingsleven via het project ‘Leve de Vereniging’ aan de hand van drie field labs in de gemeente Súdwest-Fryslân als pilotgebied. 51
5 2 St. Aerden Plaats Versterking en doorontwikkeling van de archeologische steunpunten 63 € 62.500 voor 2022
5 2 Restauratie Opleiding Noord (ROP) Stimuleren/zoeken van leerlingen voor het restauratieambacht bij monumenten (samenwerking drie Noordelijke Provincies) 10 €10.000 per jaar voor de jaren 2022,2023,2024
5 2 Explore the North Een stevige fundering neerzetten voor het taalproductiehuis 150 € 150.000 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 2,3 Fers (voorheen Bibliotheekservice Fryslân) Het leenverkeer van Friestalige boeken bevorderen. De dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage voor de bevordering van de Friese taal en cultuur. Ook voert Bibliotheekservice Fryslân de taken uit van het voormalige Anna Blamanhus: ontsluiting archiefinspectie. En het Tomke-project ter bevordering van Frysk lezen. 3.407 € 3.407.000 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
Waarvan voor:
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan de ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. * Tomke: € 30.300 (p.j.)
* LêsNo: € 23.900 (p.j.)
* Taalplan: € 50.700 (p.j).
5 2 FERS Aanpak laaggeletterdheid bij kwetsbare groepen die door Covid extra hard zijn geraakt. Dit is in samenwerking met AMR, gemeenten, leerwerkloket 82 No en Moarn II
5 2 Museumfederatie Fryslân De instelling levert ondersteuning aan de kleine musea en oudheidskamers. Daarnaast t/m 2024 ook projectleiding en -coördinatie van de activiteitenweek 'Help pake en beppe de vakantie door'. 217 € 216.700 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 855.200). Inclusief tijdelijke subsidie € 15.000 per jaar t/m 2024 (Pake & Beppe-project)
5 2 Museum Hindeloopen (amendement) Het museum eigentijds en toekomstbestendig maken 500 Tijdelijk € 500.000 voor 2022
5 2 Fries natuurmuseum Uitvoering meerjarenplan musea. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 150 € 150.000
5 2 Fries scheepvaartmuseum Uitvoering meerjarenplan musea. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 50 € 50.000 foar de jierren 2022, 2023, 2024
5 2 Stichting Fries Productiehuis Kultuer Kollektyf, als invulling van de OCW-matchingsregeling ‘Verbreding en Vernieuwing’ 172 Voor de jaren 2022-2024 uit de OCW-middelen
Popcultuur (Popfabryk)
5 2 Stichting Fries Productiehuis  Popcultuur (Popfabryk) Platform Popcultuur Fryslân, als invulling van de OCW-matchingsregeling ‘Verbreding en Vernieuwing’. 162 Voor de jaren 2022-2024 uit de OCW-middelen.
5 2 Stichting Tsjerkepaad Verzorgen en bekendmaken van openstelling en evenementen in honderden Friese kerkgebouwen op de zaterdagen in de zomermaanden. 16 € 15.600,- per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 2 St. Alde Fryske Tsjerken Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale kerken. 287 € 286.600,- per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 2 St. De Fryske Mole Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale molens. 107 € 107.300,- per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 2 St. Het Fries Museum It Frysk Museum is it sintrale kultuerhistoarysk museum foar de hiele provinsje en levert as sadanich in wezenlike bydrage ta fermeardering fan de kennis dy’t foar it ferline tigewichtich is. Dit bedrach is ornearre foar oankeap fan Fryske wurken. 45 € 45.000 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 2 St. Keunstwurk – KEK PO Voor het programma Kultuuredukaasje mei Kwaliteit; een landelijke regeling (Cultuureducatie met Kwaliteit) van het FCP. Dit programma heeft als doel om programma’s op terrein van cultuureducatie in het primair onderwijs (PO) te ontwikkelen en te borgen. Het programma zet in op deskundigheidsbevordering, ondersteuning van scholen en culturele aanbieders. Daarnaast zet het in op vakoverstijgend werken (onder andere de verbinding tussen taal en cultuur) via de zogenaamde ‘meimakkers’. 414 In vergelijking met de vorige beleidsperiode is het bedrag hoger. Dit komt door de verhoging van het bedrag per inwoner. Omdat de provincie het bedrag van het FCP matcht wordt naast de landelijke (FCP) bijdrage ook het bedrag vanuit de provincie hoger.
€ 414.406,- per jier foar 2022, 2023 en 2024
5 2 St. Keunstwurk – KEK VO Het plan cultuureducatie Voortgezet Onderwijs (VO) wil meer scholen dan in de vorige periode bereiken. In het nieuwe plan worden ongeveer 70 VO scholen bereikt. Dit streven naar een groter bereik van VO-scholen sluit goed aan bij de ambities van de Provincie Fryslan om ieder kind in aanraking brengen met kunst en cultuur. Een vierjarige projectsubsidie past bij deze ambitie en borgt continuïteit. 275 € 275.000,- per jier foar 2022, 2023 en 2024
5 2 St. Keunstwurk – Basisorganisatie • Het stimuleren van cultuurparticipatie door ondersteuning van het amateurkunstenveld; 1.038 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
• Het stimuleren van de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein, waaronder zorg om tot een groter bereik van cultuurparticipatie te komen en
• Het vergroten van kennis en professionalisering binnen het amateurkunstenveld onder meer vanuit de landelijke regeling gericht op cultuurparticipatie.
Bij de steunfunctie legt de provincie de nadruk op drie taken:
§         Informatievoorziening
§         Deskundigheidsbevordering
§         Netwerkvorming en collectieve activiteiten
5 2 Keunstwurk Uitvoeringskosten van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) 200 Extra per jaar voor de periode 2022-2024. € 200.000,- per jier foar 2022, 2023 en 2024
5 2 Keunstwurk Fulkaan 127 Alleen 2022 (incl. No en moarn II)
Het talentontwikkelingsprogramma Fulkaan richt zich op klassieke muziek en HaFaBra. De focus ligt op jongeren. Het biedt ook toekomstperspectief aan de betrokken coaches, sluit aan op maatschappelijke thema's zoals eenzaamheid onder jongeren door corona en heeft aandacht voor nieuwe, hybride les- en presentatievormen.
5 2 Keunstwurk Ondersteuning Beeldende Kunst 220 Alleen 2022
Ondersteuning beeldende kunst biedt een netwerk dat overzicht biedt, verbindingen legt en artistieke en ondernemende kwaliteiten stimuleert. Hiermee wordt in behoeften van het veld voorzien en dit versterkt het ecosysteem. Deze ondersteuning is gestaakt in 2021 en corona heeft de gevolgen hiervan versterkt. Middels het uitvoeren van een motie 2777 wordt dit nu hersteld via het No en Moarn pakket.
5 2 Keramiekmuseum Princessehof i.s.m. Toerisme Alliantie Fryslân In post-corona een bezoekersstroom naar Fryslân op gang brengen naar een blockbuster die direct meerwaarde in de lokale economie oplevert. De betrokken sectoren worden hiermee versneld uit de crisis geholpen. 350 No en Moarn II
5 2 St. LF2028 Organiseren van de Triënnale 2022 en voorbereiden Triënnale 2025. 3.000 PS heeft op 16-2-2022 besloten tot verhogen bedrag 2022 naar max. € 3 miljoen en voor het jaar 2023 daardoor max. € 1 miljoen. Evt. resterende middelen 2022 schuiven via een reserve bij de Stichting door naar 2023.
5 2 St. Monumentenwacht Friesland Inspectie van de bij de Monumentenwacht aangesloten monumenten. 284 € 283.700 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 2 St. Steunpunt Monumentenzorg Friesland Onbetaalde dienstverlening voor gemeenten, monumentenorganisaties en particulieren op het gebied van monumentenzorg, waaronder herbestemming, archeologie en cultuurhistorie. Het bieden van een platformfunctie voor de monumentenzorg. Onder deze subsidie valt ook de € 15.300 die jaarlijks beschikbaar is voor de vrijwilligersorganisaties. St. Steunpunt Monumentenzorg stelt dit budget beschikbaar aan deze organisaties. 199 € 198.500 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 2 Dhr. en mevr. Kolkman Realiseren herbestemming  leegstaand of verwaarloosd erfgoed ten behoeve van kwaliteitstoerisme en leefbaarheid in krimpgebied in het kader van het project Erfgoeddeal Waddenkust K(l)eigoed 200 Eenmalig voor de periode 2022 t/m 2024
5 2 Mevr. S. Bondo /St. De Kans nr. 2 BV Realiseren herbestemming  leegstaand of verwaarloosd erfgoed ten behoeve van kwaliteitstoerisme en leefbaarheid in krimpgebied in het kader van het project Erfgoeddeal Waddenkust K(l)eigoed 200 Eenmalig voor de periode 2022 t/m 2024
5 2 De Dongeradelen BV Realiseren herbestemming  leegstaand of verwaarloosd erfgoed ten behoeve van kwaliteitstoerisme en leefbaarheid in krimpgebied in het kader van het project Erfgoeddeal Waddenkust K(l)eigoed 200 Eenmalig voor de periode 2022 t/m 2024
5 2 Dhr. A. d’Ansembourg en mevr. D. de Vos-d’Ansembourg Realiseren herbestemming  leegstaand of verwaarloosd erfgoed ten behoeve van kwaliteitstoerisme en leefbaarheid in krimpgebied in het kader van het project Erfgoeddeal Waddenkust K(l)eigoed 200 Eenmalig voor de periode 2022 t/m 2024
5 2 Fries Jeugdorkest Jonge musici (leeftijd 12-24 jaar) uit Friesland een podium te bieden om in een orkest met symfonische bezetting plezier te beleven aan samen muziek maken, streven naar professionele kwaliteit en bijzondere talenten door laten groeien naar het conservatorium. 17 Tijdelijk € 17.000 per jaar t/m 2024
5 2 We the North Uitvoering geven aan het tussen OCW en We the North afgesloten cultuurconvenant 2021-2024. In het convenant zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van afstemming van cultuurbeleid op landelijk, regionaal en lokaal beleid en van het ontwikkelen van een ontwikkelagenda voor Noord-Nederland/We the North. 100 Tijdelijk € 100.000 per jaar t/m 2024
5 2 Bevrijdingsfestival Organisatie Fries Befrijdingsfestival 45 Structureel per jaar
5 2 CityProms Co-financiering voor hun toekenning uit het Fonds Cultuurparticipatie 51 € 50.800 per jaar voor de periode 2022-2024
5 2 DeDansDivisie Uitvoeren van het project Dans op Recept om de actieve cultuurdeelname en toegankelijkheid van cultuur te vergroten (cofinanciering bij het Fonds Cultuurparticipatie) 102 Tijdelijk € 101.500 per jaar voor 2022 t/m 2024
5 2 Friesland Pop Zowel een aantal basisactiviteiten van de ondersteunende organisatie als een onderzoek naar een intensievere samenwerking met Popfabryk. 162 Tijdelijk € 162.200 voor 2022
5 2 Natuurmuseum Het natuurmuseum levert een wezenlijke bijdrage aan de vermeerdering van de kennis van de natuur. Het werkgebied van het museum omvat de gehele provincie Friesland. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 150 Tijdelijk t/m 2024
5 2 Scheepvaartmuseum Het Fries Scheepvaartmuseum levert een wezenlijke bijdrage aan het vermeerderen van kennis over de historie van de Friese scheepvaart en zaken die daarmee samenhangen. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 50 Tijdelijk t/m 2024
5 2 Fries Landbouwmuseum Het museum levert een wezenlijke bijdrage aan de vermeerdering van kennis over een typsiche Friese bedrijfstak: de landbouw. Behoudt van het Frysk erfgoed en het vertellen van het verhaal van Fryslân. 204 Jaarlijks tijdelijk t/m 2024
5 2 Oranjewoud Festival Matching van de toekenning van het Fonds Podiumkunsten 20 € 20.300 Extra per jaar voor de periode 2022-2024
5 2 Stichting Sense of Place Instandhouding basisorganisatie Sense of Place om projecten op het gebied van landschapskunst uit te voeren die bijdragen aan het versterken van cultuurtoerisme, leefbaarheid en de gebiedskwaliteit langs de Waddenkust 150 Tijdelijk € 150.000 per jaar voor 2022 t/m 2023
5 2 Welcome to the Village Matching van de toekenning van het Fonds Podiumkunsten 50 Extra per jaar voor de periode 2022-2024
5 2 St. Keunstwurk – Taalplan Frysk 2030 Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 50 Foar de jierren 2022, 2023 en 2024 (totaal € 200.000)
5 2 Stichting 754 Balthasar 25 Alleen voor 2022
5 2 LF2028 Over de Drempel 40 No en Moarn II herstelpakket
Doel van bijdrage is de organisatie te verzelfstandigen (zit nu onder LF2028) zowel organisatorisch als financieel. Over de Drempel is een methode om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken doormiddel van o.a. culturele projecten. Het is de wens om deze methode provincie breed uit te zetten. Dit vraagt om een nieuwe organisatievorm, een professionaliseringsslag en een gedegen plan van aanpak.
5 2 Fers Leen een Fries 150 No en Moarn II herstelpakket
Doel van bijdrage is de organisatie zowel organisatorisch als financieel te verzelfstandigen. Leen een Fries is een platform waarmee mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar kunnen luisteren. De organisatie kan op veel enthousiasme rekenen bij de partners en wil verder groeien. Dit vraagt om een nieuwe organisatievorm, een professionaliseringsslag en een gedegen plan van aanpak.
5 2 CineNord Onderzoek naar de Filmindustrie (New Noardic Wave) 50 No en Moarn II herstelpakket
Door de coronacrisis zijn de streamingdiensten exponentieel gegroeid, de vraag naar content is groter dan het aanbod. Daarnaast komt er door o.a. een nieuwe belastingregel van 5% op streamingdiensten een stroom aan financiële middelen (die ook regionaal ingezet moeten worden). Dit creëert kansen voor de filmindustrie, ook in Fryslân. In Fryslân hebben wij een aantal goedlopende bedrijven (bv Faber), instellingen en opleidingen. New Noardic Wave gaat onderzoeken waar de kansen liggen en wat er nodig is om te excelleren (welke instrumenten zijn er nodig en welke middelen passen daarbij).
5 2 Stormram Stormram 20 No en Moarn II herstelpakket
Stormram is een reizend theaterprogramma in Noord-Nederland en is opgericht door vijf jonge en opkomende theatergezelschappen. Aanleiding is dat theaterprogrammeurs terughoudend zijn met het boeken van jonge en ‘onbekende’ talenten. Door onder de naam Stormram te opereren krijgen de jonge gezelschappen toch een voet tussen de deur. De programmeurs vinden het programmeren van een merknaam veiliger dan de individuele groepen. De bijdrage aan Stormram wordt ingezet voor het professionaliseren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. En sluit aan bij de ambitie om de werkgelegenheid van ZZP’ers en makers te vergroten.
5 2 De Museumfederatie Fryslân Museumnacht Fryslân 65 No en Moarn II herstelpakket
De Museumfederatie Fryslân en Merk Fryslân slaan de handen ineen om een pilotversie van de Fryske Museumnacht te organiseren. Een avond in september waarbij musea in Fryslân de deuren openzetten. Doel is om nieuwe bezoekers naar de Friese musea te trekken, De Friese musea op de kaart te zetten, de samenwerking tussen musea te versterken en om vrijwilligers te activeren.
5 2 De Moanne Onderzoek toekomst de Moanne 50 No en Moarn II herstelpakket
De Moanne is hét Friese cultuurtijdschrift. Momenteel wordt het 4x per jaar uitgebracht met een oplage van +-1000 per editie en +- 900 abonnees. De afgelopen jaren loopt de verkoop en de abonnees terug. Om het bestaansrecht van de Moanne te waarborgen is het nodig om een stevige visie en aanpak op de toekomst te formuleren.
5 3 Stifting Liet’91 It fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer troch de promoasje en it befoarderjen fan nije Frysktalige muzyk en it jaan fan in kwaliteitsympuls oan it Frysktalige repertoire. 20 Foar it jier 2022
5 3 AFUK It stypjen fan aktiviteiten yn de folwoeksene-edukaasje wat de Fryske taal oanbelanget. It giet hjir om it trochbeteljen fan it bedrach dat hjirfoar yn de Rykspost foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer opnommen is. Draachflakferbreedzjen/ fersterkjen fan de Fryske taal yn alle sektoren fan it maatskippelik libben. Ynformaasjefoarsjenning en algemiene promoasje fan 'e Fryske taal. Dêrneist Boeken fan Fryslân: (ynter)nasjonale promoasje fan de Fryske literatuer. 2.106 Foar de jieren 2022, 2023 en 2024:
Aktiviteiten op it mêd fan de taalstimulearring yn de foarskoalske perioade: € 596.900 structureel,
Alden en professionals yn Fryslân dy’t te krijen hawwe mei bern yn de foarskoalske perioade (VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie) ynformearje oer meartalich grutbringen. € 200.900 structureel BFF
Professionals stimulearje om aktyf mei taalbelied dwaande te bliuwen. € 85.500 Frysk yn de skreaune media
Brûkber en oantreklik materiaal oanbiede om in goede taalomjouwing te stimulearjen, sawol thús as op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. € 230.175 taalbelied
€ 191.200 foarskoalsk
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. € 801.800 Taalplan Frysk foar de jierren 2022, 2023 en 2024
5 3 AFUK It fuortsterkjen fan de Fryske taal yn it ûnderwiis troch it begelieden en fergees beskikber stelle fan it digitale platfoarm Edufrysk dêr’t de digitale metoaden Spoar8 en Searje36 ûnderdiel fan binne oan alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis. 350 Ynset fan middels foar de materiële kosten (MYF) en begeliedingskosten (Taalbelied) yn dizze rinnende beliedsperioade Nij Poadium jierren 2022, 2023 en 2024
5 3 AFUK It boargjen en fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer yn de opliedings fan de ROC’s yn it middelber beropsûnderwiis yn Fryslân. 200 Ryksbydrage foar de jierren 2021, 2022 en 2023 foar €100.000 it jier. It bedrach fan 2021 wurdt yn July ek ûntfongen
5 3 CEDIN Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. De programma's fan de Fryske skoalle- radio en -televyzje stypje it Frysk yn it basisûnderwiis, befoarderjen fan Fryske taal ûnder bern mei it tydskrift Tsjil en befoarderjen fan de Fryske taal ûnder jongerein mei it tydskrift LinKk. 1.066 Taalplan Frysk 2030-ambysje útfiering realisaasjeplan ûnderdielen:
Foarskoalsk: €17.563
Primêr ûnderwiis: €571.781
Fuortset ûnderwiis: €298.136
Middelber beropsûderwiis: €20.700
Spesjaal ûnderwiis: €79.334
Heger beropsûnderwiis:€37.875
Foar de jierren 2022, 2023 en 2024
€40.200 reparaasje hichte subsydzje 2021 nei beswier allinnich foar it jier 2022
5 3 CEDIN It fuortsterkjen fan de Fryske taal yn it ûnderwiis troch it fergees beskikber stelle fan de edukative tydskriften Tsjil en LinKk oan alle skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis. 185 Ynset fan MYF middels yn dizze rinnende beliedsperioade Nij Poadium jierren 2022, 2023 en 2024
5 3 Semko Utfiering jaan oan it realisaasjeplan primêr ûnderwiis t.g.f de Taalplan Frysk 2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 88 € 88.282 per jier foar de jierren 2022, 2023, 2024
5 3 St Centrum voor film in Friesland Behoud en beheer van het filmarchief. Voor het onderdeel: Fries Film en Audioarchief (voorheen: Fries Filmarchief) 200 Bedrag is voor vier jaar periode 2021-2024.
5 3 Fryske literêr tydskrift In eigentiids opinyblêd dat der neistribbet in bydrage te leverjen oan it ynlibben hâlden fan kultuer en taal yn Fryslân sûnder ûndergeskikt te wezen oan in bepaalde (maatskiplike) ideologie. 78 € 77.700 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
'De Moanne'
5 3 Fryske Akademy a. Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en synmienskip, skiednis, taal en kultuer. b. Bydrage ûnderwiiskundige taak F.A. oan de Universiteit fan Amsterdam. 3.017 De subzydsje bestiet út: - In ryksbydrage (lumpsum) fan €1,5 miljoen dy’t OCW earmerke oermakket nei it provinsjefûns. - In provinsjale eksploitaasjesubsydzje fan €1.2 miljoen en in tydelike provinsjale bydrage fan €200.000 foar it fuortsterkjen fan de wittenskiplike organisaasje (fernijingsympuls 2020-2024).
5 3 Fryske Akademy Fuortsterking fan de relaasje tusken Europeeske fûnsen (Culture, Erasmus forAll, Interreg) &belied (ekfia NPLD) mei it belied & praktyk fan de Fryske en Nedersaksyske Taal- en Kultuer-organisaasjes. 11 € 10.800 voor de jaren 2022, 2023 en 2024
Europees Buro foar Lytse Talen
5 3 Fryske Akademy - Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens Fuortsterken fan de gearwurking tusken de ûnderskate wittenskiplike en maatskiplike(ûnderwiis)ynstituten, dy’t harren yn de Fryske kontekst mei meartaligens dwaande hâlde. Dit hâldt ek yn regionaal, nasjonaal en ynternasjonaal ta stân bringen fan de ferbining tusken de wittenskiplike wrâld, de beliedsûntwikkeling en dy fan de (praktyske) taalbefoardering fan it Frysk en it Frysk yn meartalige kontekst. 216 € 215.700 voor de jaren 2022, 2023 en 2024
Bydrage oan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
5 3 Fryske Rie De Fryske Rie underhâldt kontakten tusken Fryslân en Noard- en East Fryslân yn Dutslân. De Fryske Rie organisearet utwisselings en befoardert dermei ynterfryske kontakten. 5 € 4.900 voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 3 It Frysk Amateur Toaniel (IFAT) Aktiviteiten op it mêd fan it Fryske Amateurtoaniel. 11 € 10.500 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 3 Stichting NHL Stenden Hegeskoalle Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 864 Taalplan Frysk 2030-ambysje ûnderdielen:
€ 39.300 Netwurk taalkoördinatoaren
€ 255.600 Learare-oplieding Frysk PU & FU
€ 120.000 Lektoraat Meertaligheid & Geletterdheid
€ 449.000 Taalplan Frysk
5 3 Omrop Fryslân Utfiering jaan oan it konvenant “Bestuursafspraken Fries in de Media 2016”, spesifyk de realisaasje fan de programma’s dy’t mei elkoar de folsleine en alsidige Frysktalige programmearring foarmje op ferskate mediaplatfoarms. 915 € 904.211 (€ 775.200 Media en € 140.200 Taalplan Frysk) it jier foar de jierren 2022, 2023 en 2024
Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan de ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
5 3 Ried fan Fryske beweging It bewarjen en befoarderjen fan de Fryske identiteit, taal en kultuer. 21 voor de jaren 2022, 2023 en 2024
5 3 CSG Liudger CSG Liudger is ponghâlder fan it mfû-netwerk. Skoallen oansletten mei it mfû-netwurk biede meartalich fuortset ûnderwiis oan. It Frysk wurdt hjir brûkt as ynstruksjetaal en omgongstaal en draait op dy wize by oan de doelstellings fan Taalplan Frysk 2030. 83 83.000,- per jier foar de jierren 2022, 2023, 2024
5 3 Rijksuniversiteit Groningen Leerstoel Friese taal- en letterkunde 112
5 3 Sintrum Frysktalige Berne-opfang Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. 608 € 608.100 per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024
Benammen rjochte op it foarkomme fan taalferlies en it rjochtdwaan oan de thústaal en it befoarderjen fan taaloerdracht troch it stimulearjen fan de taalûntwikkeling fan pjutten benammen rjochte op it Frysk en it ferbetterjen fan de oansluting op it primêr ûnderwiis.
5 3 Stifting HCW De Tiid Fuortsterkjen fan it Frysk en meartaligens, yn it bysûnder fanwege de betsjutting fan Gysbert Japicx foar it skreaune Frysk (it taalerfgoed) fan hjoed-de-dei. 9 Foarhinne St Gysbert Japicx-hus
5 3 Stichting Hispel Frysk literer Tydskrift ‘Ensafh.’ Frysk literâr (ynternet)tiidskrift mei de ambysje om in (digitaal) literatuerplein te wêzen. 37 € 37.000 per jier foar de jierren 2022,2023,2024
5 3 St. It Skriuwerboun It besterkjen fan de Fryske literatuer en kultuer. 4 € 4.000 per jier foar de jierren 2022, 2023, 2024
5 3 Stichting Bildts Aigene De stifting stelt him ta doel it Bildtsk as libbene streektaal en it Bildtsk eigene te hanthavenjen en te befoarderjen. 3 Oude naam: St. Ons Bildts
5 3 St. Utjouwerij Frysk Toaniel Fersterking fan it Frysk troch de útjefte fan Frysktalige toaniel tekstboekjes. 18
5 3 St. Stellingwarver Schrieversronte It ynstânhâlden en befoarderjen fan de Stellingwarver taal en kultuer. It dwaan fan: a. taalûndersyk en b. taalkundichûndersyk 26
5 3 St. Stellingwarver Schrieversronte Fernijingsympuls yn de regio foar gearwurking, fuortsterkjen en fernijing fan de Stellingwarver taal en kultuer. 24 Foar de rinnende beliedsperioade Nij Poadium foar de jierren 2022-2024.
5 3 Stifting Comprix It fuortsterkjen fan de Stellingwarver taal en kultuer yn it primêr ûnderwiis troch it erfguodedukaasjeprogramma ‘De Veerkieker’ 60 Foar de rinnende beliedsperioade Nij Poadium foar de jierren 2022-2024 € 20.000 it jier.
6 2 Maatschap Ogenblik Winkelruimte exploiteren 7 Integrale kostprijs compenseren voor het kunnen betalen van de marktconforme huurprijs
6 2 Hip-058  v.o.f. Winkelruimte exploiteren 10 Intergrale kostprijs compenseren voor het kunnen betalen van de marktconforme huurprijs