Beleidsprogramma 4: Economie

Beleidsveld 4.1 Innovatie en circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.1

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.1

Voor economie geven we vooral invulling aan brede welvaart door te streven naar een circulaire economie. Innovatie is nodig om de Friese economie te blijven stimuleren, maar ook om de terugloop van de beroepsbevolking op te vangen. In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en meest circulaire regio van Europa worden. We willen daarom het MKB niet alleen in brede zin ondersteunen, maar ook in de route naar circulair ondernemen met – daar waar mogelijk – behulp van noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen. 

In de beleidsnota Economie, die in januari 2021 is vastgesteld en bestaat uit 5 programmalijnen combineren we, in programmalijn 1: Ondernemend Fryslân: Investeren in toekomstbestendig en krachtig MKB, onze focus op enerzijds circulaire economie en anderzijds innovatie. Dit door te investeren in de versterking van de concurrentiekracht van het kansrijke stuwende bedrijven. Daarmee dragen we eraan bij dat het gemiddelde inkomen in Fryslân groeit en daarmee diverse aspecten van de brede welvaart verbeteren. Door onze kennispositie, innovatiekracht en exportgraad te versterken, vergroten we het verdienvermogen en verbeteren we het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Door nieuwe verdienmodellen te stimuleren dragen we bij aan het realiseren van de transitie naar een circulaire economie. We blijven daarom belangrijke aanjagers als Innovatiepact Fryslân (IPF) en Vereniging Circulair Fryslân ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Met de ondersteuning aan het IPF bevorderen we bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers. 
Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025. Ook willen we als provincie launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten. 

Voor meer informatie over het Innovatiecluster Drachten (ICD) zie de Paragraaf 9 - Grote projecten.

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Circulaire Economie

Monitoringssysteem voor circulaire inkopen introduceren om doel elk jaar stijging te realiseren ook te kunnen monitoren

Meer dan in 2021

 

Vanuit project Start-up in Residence is de provincie launching customer voor duurzame/innovatieve experimenten (energie, circulariteit)

2

 

 

Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart

4

 

 

Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie

Gereed

 

 

Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling

40

 

Innovatie

Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling

300

 

 

Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject

5

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het monitoringssysteem voor circulaire inkoop is nu nog vooral op de CO2 uitstoot-print gericht. In  2022 zal een verbeterd monitoringssysteem ingericht worden voor circulaire inkoop. Door de sterk verbeterde aandacht voor circulaire inkoop kan gesteld worden dat in 2022 het aandeel circulaire inkoop hoger zijn dan in 2021. Dit punt kan door verandering van monitoringssysteem nog niet concreet aangetoond worden voor de totale circulaire inkoop. 
De overige doelwaarde voor 2022 sluit aan bij de prognose. Alleen de regeling Circulaire economie zal in 2022 zoals hierboven is toegelicht niet ontwikkeld en zal daarmee niet opengesteld worden. In 2023 gaan we kijken vanuit alle regelingen die opengesteld zijn hoe we daar circulair erin kunnen verwerken op basis van van de behoefte c.q. de beste resultaten mee behaald worden.  Dit om te komen tot meest circulaire regio. Samen met VCF is de focus binnen het speerpunt circulair gelegd op circulaire materials op gebied van plastics en bouwmaterialen. 

Beleidsveld 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.2

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.2

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom gaan we het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenning en door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hebben de ambitie dat in 2022 weer meer Friese bedrijven internationaal actief zijn t.o.v. 2019. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM, IWCN, het WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden). 

Wij willen daarom ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren. In programmalijn 2, Aantrekkelijk Fryslân: Investeren in een onderscheidend generiek vestigingsklimaat, van de beleidsnota richten we ons op investeringen in een aantrekkelijk en onderscheidend vestigingsklimaat om meer ondernemers aan de provincie te binden.

Door te investeren in het aantrekken van nieuwe ondernemers investeren we in stuwende bedrijvigheid en daarmee in het verhogen van regionale inkomen en dus de brede welvaart. Daarnaast heeft het realiseren van meer stuwende werkgelegenheid een positief effect op het verdienvermogen en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. 
 
Wij realiseren ons hierbij dat nieuwe (circulaire) bedrijvigheid en bedrijfslocaties ook negatieve effecten op de brede welvaart kunnen hebben. Bijvoorbeeld door het innemen van schaarse ruimte of veel energieverbruik. Bij beslissingen over ons vestigingsklimaat houden wij daarom te allen tijde alle indicatoren van brede welvaart als ons afwegingskader.

Om hiermee rekening houdend te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit doen we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.  

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

(Internationaal) Ondernemerschap

Nieuwe exportregeling Internationalisering openstellen

Gereed

 

 

Ecosysteem internationalisering met partijen naar aanleiding van evaluaties door ontwikkelen

Gereed

 

 

Aantal verstrekte leningen / participaties FOM

5

 

 

Aantal exporterende Friese bedrijven stijgt t.o.v. voorgaand jaar

Meer dan in 2021

 

Vestigingsklimaat

 

 

Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit

3

 

 

Invullen TopDutch programma

Gereed

 

 

Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen

Gereed

 

 

Programmering maken n.a.v. onderzoek ruimtelijke economische visie en grootschalige ruimtebehoefte

Gereed

 

 

Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven

700

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De grote maatschappelijke opgaven als stikstof, klimaat en natuur zijn van invloed op het vestigingsklimaat en wat we wel en niet kunnen en hoe dit aansluit op vraag en aanbod. Dit heeft ook weer zijn weerslag op het acquisitiebeleid. Daarbij zijn we ook afhankelijk van het Rijksbeleid hieromtrent.

Het aantal exporterende bedrijven in Fryslan is gestegen in 2020. De cijfers voor 2021 en 2022 zijn nog niet bekend. CBS publiceert voor 2021 deze eind 2022. 

De exacte onderbouwing van de drie bedrijven die zich hier vestigen dan wel blijven kan nog niet onderbouwd worden. Middels de vestigingsregeling en de contacten met de F4 gemeenten kunnen we dit aan het einde van het jaar wel aangeven. 

Het onderzoek Ruimtelijke Economische Ontwikkelings Strategie is nog lopende. Er kan daarom nog geen investeringsprogramma aan gekoppeld worden.   

Beleidsveld 4.3 Economische structuurversterking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.3

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.3

Fryslân heeft een economie waar met name het kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Vanuit programmalijn 3: Werkend Fryslân: Investeren in Human Capital en kennisinfrastructuur investeren we in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF), de bijbehorende kennisagenda 2019-2025 en het Friese Onderwijsakkoord. 

Een verschuiving van vmbo naar havo en vwo is gaande. Dit zal op termijn ook leiden tot een lagere instroom in het MBO. De uitdagingen op het gebied van human capital zijn dus groot en divers. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote transitieopgaven en de productiviteit te verhogen moeten we investeren in de werknemers van nu (leven lang ontwikkelen), de werknemers van de toekomst en in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân en het versterken van het onderwijsakkoord MBO, HBO en WO dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.

Hiervoor moeten ondernemers en kennisinstellingen elkaar kunnen vinden om samen aan actuele vraagstukken te kunnen werken. Vanuit programmalijn 4: Verbonden Fryslân, Investeren in ecosystemen voor kansrijke clusters wordt voor een sterkere en veelzijdige economie verschillende disciplines samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Door te investeren in kansrijke clusters en de bijbehorende ecosystemen stimuleren we stuwende bedrijvigheid. Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan het regionale inkomen, het verdienvermogen en het opleidingsniveau. 

Door de clustering te koppelen aan de transities dragen we bovendien direct of indirect bij aan bijvoorbeeld een reductie van CO2 uitstoot of verbetering van het leefklimaat. 
Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. Digitalisering wordt een steeds belangrijker onderwerp richting de nieuwe economie. We onderzoeken in 2022 in hoeverre we de kennis, o.a. A.I. (Artificial Intelligence) en smart industry, hierom binnen de diverse clusters kunnen gaan delen.  De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt. Door middel van lobby zetten we in op structurele financiering van Wetsus voor na 2023. 

Voor meer informatie over de Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 - Grote projecten.

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

RUG Campus Fryslân

Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland

200

 

 

Totaal aantal masteropleidingen

4

 

WaterCampus

Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector

2.000

 

Dairy

Plan om Dairy Valley internationaal onderscheidend te laten worden

Gereed

 

HTSM / Innovatiecluster Drachten

Innovatiecluster Drachten 2.0 vorm geven

Gereed

 

Circulaire Plastics / NTCP

Aantal Friese bedrijven koppelen aan Circulaire Plastics in te ontwikkelen Europese projecten

5

 

Digitalisering

Een plan van aanpak voor crossover koppeling digitalisering aan de clusters op gebied van ai en Edih

Gereed

 

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De doelwaarde 2022 sluit grotendeels aan op de begroting. De problemen op de arbeidsmarkt willen we met het ecosysteem aanpakken om daarmee gezamenlijk tot doorlopende leerlijnen te komen die ervoor gaan zorgen op lange termijn dan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk op elkaar aansluit. 

De koppeling digitalisering via ai, edih aan ICD is in ontwikkeling. Dit zal in de aanvraag van het ICD ook worden uitgewerkt. Deze aanvraag wordt in Q3 verwacht. 

Beleidsveld 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.4

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.4

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken vanuit een gezamenlijke visie. 

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. Europa bevindt zich inmiddels in de nieuwe programmaperiode 2021 – 2027. Ook voor deze nieuwe Europese programmaperiode vormt de ‘Research and Innovation Smart Specialisation Strategy’ (RIS3) de basis van onze bijdrage aan Europa. We benoemen in de RIS3 een viertal transities (circulaire economie, energietransitie, gezondheid en digitalisering) die kansen bieden voor innovaties met maatschappelijke impact gelet op de kernkwaliteiten van Noord-Nederland. Ook wordt ingegaan op de noodzakelijke randvoorwaarden voor deze transities: een goed werkend innovatie ecosysteem, human capital, ondernemerschap en grensoverschrijdende samenwerking. Hiermee sluit de insteek van de RIS3 goed aan bij het Friese bestuursakkoord ‘Geluk op 1’, de beleidsbrief Circulaire Economie en de beleidsnota economie van de provincie Fryslân.

Fryslân is (evenals Drenthe en Flevoland) door de Europese Commissie aangemerkt als transitieregio. Dit houdt in dat we op een gegarandeerd aandeel aan EFRO middelen kunnen rekenen. In de programmering van het EFRO programma houden we rekening met deze status en is deze geborgd. In 2021 is de RIS3 vastgesteld en gebruikt als basis voor o.a. de EFRO programmering 2021-2027. In 2022 worden de eerste instrumenten onder het nieuwe EFRO programma geopend. Daarnaast gaan we in 2022 aan de slag met de verdere implementatie van de RIS3. Dit houdt o.a. in dat we de RIS3 monitoring door ontwikkelen en stakeholders meenemen in onze nieuwe koers. We willen gezamenlijk met onze stakeholders vraag gestuurd werken aan de RIS3 transities. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we onze EFRO instrumenten nog meer dan voorheen ontwikkelen op basis van behoeften uit de markt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de verschuiving van ‘subsidie zoekt project’ naar ‘Noord-Nederland zoekt goede ideeën en projecten’.  

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB Samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agenda het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren. 

Vanuit het topsectorenbeleid van het Rijk is in 2019 de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) voortgekomen. Ambtelijk zijn we hierbij aangesloten om er voor te zorgen dat er kennis- en innovatieprogramma’s opgezet worden in de provincie.

Noordelijk schaalniveau 
Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven. 

De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem. 

Lobby
Onze ambitie is dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp zijn op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het gelukt om voor Noord-Nederland voor de periode 2021-2027 een bedrag van € 108 mln. aan EFRO-middelen (+ € 19,5 mln. Rijkscofinanciering) binnen te halen. Op het terrein van circulaire economie manifesteren wij ons op landelijk en Europees niveau. Tevens is er een nieuw fonds bijgekomen in reactie op COVID19: REACT EU. Hiervoor is voor Noord-Nederland €45 mln. (+ €6 mln. Rijkscofinanciering) beschikbaar.

Onze ambitie is om in de periode 2021-2027 minimaal €130 miljoen uit een breed palet aan Europese middelen voor de regio Fryslân binnen te halen. Dit doen we o.a. door het opzetten we een Friese Projectenmachine, die inmiddels operationeel is. Dit betreft een samenwerking tussen de provincie en Friese gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De Friese Projectenmachine is gericht op het ontwikkelen van meer en betere projecten waarmee een beroep op Europese middelen kan worden gedaan. Zie paragraaf 9 (Grote Projecten), Breed Cofinancieringsbudget, voor meer informatie.

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027

Goedkeuring door de Europese Commissie

Goedgekeurd

 

Verwerving Europese middelen

Omvang Friese aandeel in goedgekeurde projecten

Minimaal € 15 mln.

 

Circulaire economie

Aantal eligible projecten

3

 

Friese Projectenmachine

Mate van operationaliteit

Volledig operationeel

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Er is noordelijk een lobby Circulaire Economie ism PA SNN inhoudelijk geladen.  Dit is uitgewerkt in een  lobbyplan dat de leidraad is voor de noordelijke inzet op Circulaire Economie in het Haagse en Brusselse.

Vanuit de lobby zijn er vorig jaar JTF en EFRO gelden naar Noord-Nederland gehaald. 

De huidige stand van zaken m.b.t. realisatie geld naar Fryslan vanaf 2021 is:

2021: Subsidie voor projecten 2,9 miljoen euro + innovatiebijdrage 4 miljoen euro + opengesteld vanuit POP 8,5 miljoen euro + subsidiebijdrage voor kaderrichtlijn water en agrarisch natuur- en landschapsbeheer: 14,8 miljoen euro. Totaal middelen in Fryslan neergedaald: 30,4 miljoen euro. 

2022: Subsidie voor Fryslan 4,3 miljoen euro + opengesteld vanuit POP: 7,8 miljoen euro + subsidiebijdrage voor kaderrichtlijn water en agrarisch natuur en landschapsbeheer 14,8 miljoen euro. Totaal middelen in Fryslan neergedaald: 27,0 miljoen euro. 

Tussenstand staat daarmee op 57,4 miljoen euro. 

 

 

Beleidsveld 4.5 Toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 4.5

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 4.5

In 2028 hebben Friese inwoners profijt van een slimme groei van het toerisme in onze provincie. Dat is de missie uit onze beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Dit betekent dat wij inzetten op een gebalanceerde groei van recreatie en toerisme met een goede spreiding over de hele provincie, een verlenging van het seizoen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals een versterking van de zakelijke markt en het inzetten op meer cultuurtoerisme (naast natuurlijk ook het blijven inzetten op bestaande doelgroepen als jonge gezinnen). Recreatie en toerisme moeten zo, naast economische ontwikkeling, bijdragen aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving, bijdragen aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en leiden tot toekomstbestendige banen (people, planet, profit). Zo dragen recreatie en toerisme bij aan brede welvaart.   
De afgelopen twee jaren stond de sector in het teken van de coronacrisis. Voor een deel van de toeristische sector in Fryslân betekende dit dat zij juist meer gasten uit eigen land hebben ontvangen. Een ander deel van de sector heeft echter grote omzetverliezen geleden door de beperkende coronamaatregelen en het wegvallen van buitenlandse bezoekers. Dit heeft ertoe geleid de provincie voor op de korte termijn maatregelen heeft getroffen om de sector te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de subsidieregeling ‘Verblijf en excursies’ uit het herstelpakket ‘No & Moarn II.’ Voor 2022 ligt de focus met name weer op acties voor op de langere termijn, uitvoering van de opgaven die zijn vastgelegd in de beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân 2028’ van april 2020, én het vasthouden en blijven interesseren van bezoekers die Fryslân juist dankzij de coronacrisis wisten te vinden.  Echter, met de stijgende energielasten stijgen ook de zorgen voor de sector. Hierdoor kan het aanbod onder druk komen. Het doorvoeren van de prijsstijgingen zal ook invloed hebben op de bezoekers. Dit heeft zeker onze aandacht.

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Slimme groei

Aantal icoonprojecten

3

 

 

Zakelijke congressen in Fryslân

2

 

Toeristische data op orde

Bezoekersmonitor standaardiseren en in uitvoering met meerdere partijen. 

3

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Toeristische data op orde: Monitor is nog in ontwikkeling. Zie ook toelichting bij resultaat 'De bezoekersmonitor is in uitvoering en er is een plan van aanpak voor de bewoners- en bedrijvenmonitor'.  Wij verwachten eind 2022 de eerste resultaten.

Inzet beschikbare middelen programma 4 Economie

Inzet beschikbare middelen

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen
Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-9 Vastgelegde verplichtingen per 1-9 Saldo
Lasten
Structureel 3.406 0 2.533 412 460
Niet structureel 39.391 -11.235 11.687 9.606 6.863
Totaal Lasten 42.797 -11.235 14.221 10.018 7.323
Baten
Structureel 228 0 4 0 224
Niet structureel 4.424 -800 1.607 0 2.016
Totaal Baten 4.652 -800 1.612 0 2.240
Lasten-Baten 38.145 -10.435 12.609 10.018 5.084

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Exploitatie Bedragen x € 1.000 Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-9 Vastgestelde verplichting per 1-9 Saldo
Lasten
Structurele budgetten 3.406 0 2.533 412 460
Structureel 3.406 0 2.533 412 460
Tijdelijke budgetten 26.974 -9.235 8.013 2.576 7.151
Reserves 11.595 -2.000 3.323 7.023 -751
Overlopende Passiva 822 0 352 7 464
Niet structureel 39.391 -11.235 11.687 9.606 6.863
Totaal Lasten 42.797 -11.235 14.221 10.018 7.323
Baten
Structurele budgetten 228 0 4 0 224
Structureel 228 0 4 0 224
Tijdelijke budgetten 25 0 25 0 0
Reserves 3.576 -800 755 0 2.022
Overlopende Passiva 822 0 827 0 -5
Niet structureel 4.424 -800 1.607 0 2.016
Totaal Baten 4.652 -800 1.612 0 2.240
Lasten-Baten 38.145 -10.435 12.609 10.018 5.084

Voorstel begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingen