Beleidsprogramma 2: Infrastructuur

Beleidsveld 2.1 Algemeen beleid en verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 2.1

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 2.1

Onze plannen en beleidskaders zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen, meer dan voorheen (oa. vanwege nieuwe wetgeving zoals SWUNG 2). Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Provincie Fryslân heeft in oktober 2019 het Klimaatakkoord ondertekend én in september van 2020 een Omgevingsvisie vastgesteld. Beide vragen om uitwerking in zogenoemde regionale mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Wij werken samen met gemeenten en andere betrokken partijen aan de uitvoering van het Friese RMP. Dit RMP, met een beleidsdeel en een programmadeel, zal in 2022 in werking treden. Het is daarmee ook de leidraad voor programmering en uitvoering van werkzaamheden op het gebied van mobiliteit. In het RMP formuleren we  het nieuwe mobiliteitsbeleid en hoe we verduurzaming van mobiliteit vorm gaan geven.

Aan de meeste landelijke thema’s op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit doet Fryslân mee. Verduurzaming van de mobiliteit moet bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo is Fryslân binnen Noord-Nederland trekker voor de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL). De RAL geeft uitvoering aan de ambities uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zodat we straks overal, makkelijk en slim kunnen laden. Ook het thema deelfietsen (fietsen die iedereen kan gebruiken) wordt vanuit Fryslân opgepakt.

We werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer. In 2016 hebben Rijk en Provincies het bestuursakkoord ‘Emissieloos regionaal openbaar vervoer per bus’ ondertekend. De ambitie is om uiterlijk in 2030 het regionaal busvervoer volledig emissievrij te laten zijn (zie ook 2.4).

Om geluid van wegverkeer verder te beperken wordt invulling gegeven aan de implementatie van nieuwe Europese wetgeving (SWUNG 2).

Met het nationale Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV2030) streven het Rijk, provincies, gemeenten en andere partijen naar het structureel verbeteren van verkeersveiligheid middels een gezamenlijke, proactieve en risico-gestuurde aanpak. Het SPV2030 is door betrokken partijen in Fryslân vertaald naar een regionaal Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2021-2025 (2020). Speerpunten uit dit regionale uitvoeringsprogramma zijn onder andere activiteiten gericht op de risicodoelgroepen ouderen en fietsers. Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers (resultaat 40). We stimuleren met name bij ouderen een bewuste mobiliteitskeuze. Het vervoermiddel Fiets krijgt daarbij bijzondere aandacht. Zo gaan we in 2022 aan de slag met de beleidsbrief fiets waarin de focus vooral zal liggen op niet-infrastructurele inzet om het gebruik van de fiets in Fryslân te bevorderen.

We gaan er van uit dat we in 2022 gebruik kunnen maken van de Innovatiemiddelen uit de Impulsregeling Verkeersveiligheid voor de gezamenlijke (rijk – regio) uitvoering van een aantal innovatieve projecten.

We nemen deel aan de BO-MIRT cyclus waarin we in noordelijk verband afspraken maken met het Rijk en andere partners over infrastructuur, mobiliteit en ruimte. Tevens geven we uitvoering aan deze afspraken.

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Beleid

Vaststelling RMP

Gereed

 

BO-MIRT

Nieuwe afspraken gemaakt en bestaande uitgevoerd

Gereed

 

Verkeersveiligheid

Aantal verkeersdoden op provinciale wegen*

Daling t.o.v. gemiddelde 2007-2009

 *

 

Aantal (ernstige) verkeersgewonden in Fryslân*

Daling t.o.v. gemiddelde 2007-2009

 *

 

Aantal controles op snelheid en alcohol/drugs

Verdubbeling t.o.v. 2017

 

Monitoring algemeen / geluidhinder

Aantal telpunten voor wegverkeer

+ 150 telpunten

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

*Geen kleuring prognose vanuit ethisch oogpunt.  Voorlopige cijfers zijn bekend. Tot 1 september jl. zijn er 5 verkeersdoden gevallen op provinciale wegen en 17 verkeersdoden in geheel Fryslân. 
Ook zijn er 455 gewonden geregistreerd bij verkeersongevallen in geheel Fryslân. 

Beleidsveld 2.2 Verbetering infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 2.2

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 2.2

Het bevorderen van een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over wegen en water heeft continu onze aandacht. Daarbij richten we ons primair op het verbeteren van de provinciale infrastructuur (wegen en vaarwegen). Zo ronden we het onderzoek naar de N354 tussen Sneek en Leeuwarden af en leggen de uitkomsten voor (resultaat 35). 

Daarnaast investeren wij vanuit diverse programma’s de komende jaren in onze eigen provinciale infrastructuur, als bijdrage aan het blijvend terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden (resultaat 40). De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Daarbij zetten we de ontvangen Rijkssubsidie à 5,0 miljoen euro in (vanuit de eerste tranche van het landelijke ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’) als cofinanciering om binnen de bestaande projecten een extra impuls te geven aan de verkeersveiligheid. In 2022 gaan we onderzoeken of een tweede tranche nog meer mogelijkheden biedt tot cofinanciering. 

Ook hebben we een (mede) initiërende rol bij de projecten voor de infrastructuur van het Rijk die soms ook financieel van aard is. Denk daarbij aan de aquaducten A6/Skarster Rien en A7/Bolsward (resultaat 36). Daarnaast zijn we in overleg met het Rijk over het vervangen van een vijftal bruggen over het Prinses Margriet-kanaal. Eind 2022 zal de minister een principekeus maken per locatie of de brug door een brug of een aquaduct wordt vervangen. 

Een belangrijk speerpunt voor ons is het stimuleren van het gebruik van de fiets, door het realiseren van minimaal vier hoofdfietsroutes voor langere afstanden in 2023 (resultaat 41). Welke routes dit betreft, werken we samen met de betreffende gemeenten uit tot een programma.  Ook voor investeringen in fietsinfrastructuur zullen we ons inspannen om  (aanvullende) cofinanciering vanuit de gemeenten en het Rijk te bewerkstelligen. Hiervoor wordt landelijk gewerkt aan een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en ecologie hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’ en de Sustainable Development Goals (SDG).

In 2022 ronden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten af. Het betreft de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen rondom De Centrale As, VrijBaan (rotonde Marsum), Investeringsagenda Drachten – Heerenveen en N381. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages. 

Stand van zaken gewenste resultaten

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Algemeen: zoals eerder gerapporteerd bij o.a. de jaarstukken 2021 blijft de kostenstijging en schaarste van bouwmaterialen een actueel risico voor infrastructurele projecten. Het laatste jaar zijn de realisatiekosten in de grond-, weg- en waterbouw met meer dan 10% gestegen. De GGW index is hierop aangepast. 

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

RYP 2.0

Aantal opgeleverde projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2022

Drie projecten opgeleverd

 

Overige infraprojecten

Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2022

95%

 

Grote infrastructuurprojecten

Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning

100%

 

Realisatie hoogwaardige fietsroutes

Een oplossing vinden om alsnog samen met gemeenten in te zetten op hoogwaardige fietsroutes over langere afstand. Het project is nu vertraagd vanwege ontbreken gemeentelijke cofinanciering waardoor delen aangepakt kunnen worden in plaats van gehele trajecten/routes. De ambitie is nog altijd uiteindelijk gehele routes te realiseren. 

Financiële afspraken hebben gemaakt voor de realisatie van tenminste twee routes

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

RYP 2.0 en overige infraprojecten
Zowel binnen het RYP 2.0 als bij de overige infraprojecten is er sprake van vertraging in de uitvoering. Dat komt met name door vertraging bij de aanleg / verplaatsing van kabels en leidingen door de nutsbedrijven en als gevolg van de hoge prijsstijgingen binnen de sector.  Voor het RYP 2.0 is een actualisatie van de programmering opgesteld. 

Grote infrastructuurprojecten
Bij de grote infrastructuurprojecten zijn er diverse zaken die extra inzet van personeel vragen, zoals de staalslakkenkwestie en afrondende gesprekken met het Rijk en aannemer mbt Knooppunt Joure. Ook is de uitkomst van de planschadeprocedure knooppunt Joure nog onzeker.  Daarmee staat ook de planning van het definitief (financieel) afronden van deze projecten in 2022 onder druk. 

 

Beleidsveld 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 2.3

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 2.3

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheer en onderhoud van het provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten). 

We streven naar een “voldoende onderhoudsniveau” (ook wel een ‘7’ genoemd, met differentiatie). In het huidige bestuursakkoord is onder resultaat 38 verklaard dat dit niveau ook op het Van Harinxmakanaal van toepassing wordt, zodat ons gehele areaal zoveel mogelijk op het zelfde kwaliteitsniveau komt qua staat van onderhoud. De aanpak van het Van Harinxmakanaal pakken we meer programmatisch aan conform het eind 2019 door het PS vastgestelde programma. Om synergievoordeel te bereiken en hinder te beperken leggen we verbindingen tussen geplande onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van het kanaal (bijv. bochtverruiming Franeker, resultaat 37). We kijken naar koppelkansen, en de mogelijke meerwaarde daarvan, met initiatieven derden en / of andere provinciale doelen en ambities, waaronder in ieder geval circulariteit en duurzaamheid. 

In 2020 zijn de kaders voor het onderhoud geëvalueerd, geactualiseerd en vastgesteld door PS. Daarbij is de ruimte geboden om te komen tot een meer gedifferentieerd onderhoud. Dit houdt in dat de technische staat van belangrijke verbindingen op een hoger niveau kan liggen dan de staat van meer ondergeschikte verbindingen. Dit principe wordt eerst toegepast bij het onderhoud aan oevers en zo mogelijk later doorgevoerd naar andere onderdelen van ons areaal. Hiermee wordt beter invulling gegeven aan risico-gestuurd onderhoud.

Met Rijkswaterstaat zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van vaargeul de Boontjes tot en met 2022. De Provincie draagt financieel bij aan het op diepte houden van de vaargeul. Daartoe hebben PS besloten bij de begrotingsbehandeling in 2020. In 2023 wordt er geëvalueerd met het Rijk. 

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Stand van zaken gewenste resultaten

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Algemeen aandachtspunt zijn de forse stijgende prijzen van o.a. de brandstof en materialen. Het laatste jaar zijn de realisatiekosten in de grond-, weg- en waterbouw met meer dan 10% gestegen. Dit zal consequenties hebben voor de aanneemsommen van de projecten die in uitvoering komen de rest van 2022. Bij deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om de prijsstijgingen te compenseren door toevoeging van onderhoudsbudget op basis van de GWW-index per 1-1-2022.

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Onderhoudsniveau (technische staat)

Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau:

 

 

 

Wegen (nulmeting 2018: 90%)

92%

 

 

Fietspaden (nulmeting 2018: 77%)

91%

 

 

Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%)

95%

 

 

Oevers (nulmeting 2016: 71%)

78%

 

 

Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%)

90%

 

Afstandsbediening bruggen

Aantal bruggen wat aangesloten wordt op bediencentrale in 2022

8

 

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen

Voor het einde van 2024 jaar oplossen van de resterende 1.000 geïdentificeerde dossiers

330 opgeloste dossiers

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Afstandsbediening bruggen 
Prognose is dat er 6 bruggen zullen worden aangesloten op de bediencentrale. Er zijn 2 bruggen doorgeschoven van Q4 2022 naar Q1 2023. 

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen 
Door onderbezetting binnen het gevormde projectteam kunnen minder dossiers worden opgelost. Het team werkt nu aan een plan om de beoogde doelstelling van het totaal oplossen van de 1000 dossiers mogelijk te maken.

Beleidsveld 2.4 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelstellingen beleidsveld 2.4

Terug naar navigatie - Doelstellingen beleidsveld 2.4

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV) en het realiseren van de doelstellingen op de prestatie indicatoren. De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:
•    periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies (resultaat 43 bestuursakkoord);
•    het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
•    het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek, waaronder ontwikkelingen in duurzaamheid /Zero Emissie en de andere Sustainable Development Goals/Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (resultaat 42);
•    ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
•    het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Stand van zaken gewenste resultaten

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren

Onderwerp

Indicator

Doelwaarde 2022

Prognose 2022

Kernen met openbaar Vervoer

Kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het RMP 2020)

100%

 

Verduurzaming OV

Minimaal 28 elektrische bussen

In de nieuwe treinconcessie gaan 18 nieuwe Winks op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel) rijden

Er is in 2021 gestart met een 2-jarige pilot HVO in 2 GTW’s (=type treinstel) (resultaat 42)

Minimaal 28 bussen

18 Winks op HVO

Pilot HVO 2 GTW’s is gestart en voortzetten realisatie pilot HVO busstalling O’wolde

 

Overbruggingsconcessie bus 2022-2024

De implementatie van de overbruggingsconcessie wordt afgerond en de nieuwe concessie wordt gestart (december 2022), (resultaat 43)

100%

 

Aanbesteding busconcessie 2024-2034

Voorbereidingen starten met aanbesteding opvolgende busconcessie (resultaat 43)

50%

 

Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad

Bestaand spoor: er worden afspraken gemaakt over het realiseren van mogelijkheden tot versnelling op de lijn Amsterdam-Zwolle (resultaat 44)

Nieuw spoor: er worden afspraken gemaakt over verdere vervolgstappen naar de realisatie van de Lelylijn (resultaat 46)

Afspraken gemaakt

 

Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle

Vervolgafspraken met het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel over de decentralisatie van de sprinterdiensten. (resultaat 47)

Afspraken gemaakt

 

Overdracht concessieverlening Waddenveren

Afhankelijk van de besluitvorming; een getekende bestuursovereenkomst (resultaat 48)

Besluitvorming PS gereed

 

Innovatieve Tafels

In 2022 organiseren wij 2 innovatieve tafels (resultaat 49)

2

 

Inzet beschikbare middelen programma 2 Infrastructuur

Inzet beschikbare middelen

Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen
Exploitatie- Bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-9 Vastgelegde verplichtingen per 1-9 Saldo
Lasten
Structureel 88.691 2.958 50.302 13.210 28.137
Niet structureel 53.898 -6.619 11.575 10.672 25.032
Totaal Lasten 142.589 -3.661 61.876 23.883 53.169
Baten
Structureel 3.346 0 2.171 0 1.175
Niet structureel 4.051 1.700 437 0 5.315
Totaal Baten 7.397 1.700 2.608 0 6.490
Lasten-Baten 135.191 -5.361 59.269 23.883 46.679

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Uitgebreide financiële tabel
Exploitatie Bedragen x € 1.000 Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-9 Vastgestelde verplichting per 1-9 Saldo
Lasten
Structurele budgetten 78.567 1.491 46.873 9.467 23.717
Reserves 10.124 1.468 3.429 3.743 4.420
Structureel 88.691 2.958 50.302 13.210 28.137
Tijdelijke budgetten 28.867 -2.739 1.951 585 23.593
Reserves 20.985 -5.581 3.442 9.797 2.166
Overlopende Passiva 4.046 1.700 5.514 118 113
Werken voor derden (schades) 0 0 667 173 -840
Niet structureel 53.898 -6.619 11.575 10.672 25.032
Totaal Lasten 142.589 -3.661 61.876 23.883 53.169
Baten
Structurele budgetten 3.346 0 2.171 0 1.175
Structureel 3.346 0 2.171 0 1.175
Reserves 6 0 0 0 6
Overlopende Passiva 4.046 1.700 102 0 5.643
Werken voor derden (schades) 0 0 334 0 -334
Niet structureel 4.051 1.700 437 0 5.315
Totaal Baten 7.397 1.700 2.608 0 6.490
Lasten-Baten 135.191 -5.361 59.269 23.883 46.679

Voorstel begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijziging